Drogová situace v Evropě do roku 2023 – přehled a hodnocení vznikajících hrozeb a nového vývoje (Evropská zpráva o drogách 2023)

Tato stránka vychází z nejnovějších dostupných dat a poskytuje přehled o současné situaci a nových trendech v oblasti drog, které ovlivňují Evropu, přičemž se zaměřuje zejména na rok 2022. Předkládaná analýza poukazuje na některé změny, které mohou mít zásadní důsledky pro drogovou politiku a praxi v Evropě.

Tato stránka je součástí Evropské zprávy o drogách 2023, každoročního přehledu EMCDDA o drogové situaci v Evropě.

Poslední aktualizace: 16. června 2023

VŠUDE, VŠECHNO, VŠICHNI
Výzva pro řešení současných problémů souvisejících s drogami

Nelegální drogy mají významný dopad na evropské zdraví a bezpečnost

Hlavním poselstvím analýzy v rámci Evropské zprávy o drogách 2023 je, že dopad užívání nelegálních drog je nyní v naší společnosti patrný téměř všude. Téměř všechno, co má psychoaktivní vlastnosti, může být užíváno jako droga. To znamená, že užívání nelegálních drog a související problémy se mohou týkat všech, ať už přímo, či nepřímo.

Všude

A puddle of water with light reflections on wet sand

V současnosti lze dopad problémů s drogami pozorovat téměř všude. Na národní úrovni se odrážejí nebo prohlubují problémy, jako jsou bezdomovectví, léčba psychiatrických poruch a kriminalita mládeže. V některých zemích také v souvislosti s trhem s drogami pozorujeme nárůst násilí a korupce. V mezinárodním měřítku narůstají problémy související s drogami v mnoha zemích s nízkými a středními příjmy, což oslabuje veřejnou správu a rozvoj a přispívá k již značným problémům v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti, kterým mnohé země čelí.

Všechno

Colour splashes on a window

Stále častěji pozorujeme, že se na trhu s drogami může objevit téměř jakákoliv látka s psychoaktivními vlastnostmi, často nesprávně označená nebo ve směsích. Uživatelé tak často nemusí vědět, co užívají, což zvyšuje zdravotní rizika a vytváří nové výzvy v oblasti prosazování práva a regulace.

 

 

Všichni

A crowd of people facing a stage with their arms in the air

Z vývoje, který pozorujeme, vyplývá, že užívání nelegálních drog, fungování trhu s drogami a problémy s tím spojené se pravděpodobně nějakým způsobem dotknou každého. Pokud jde o přímý vliv, jedná se o osoby, u kterých dojde k rozvoji problémů a potřebují léčbu nebo jiné služby. Nepřímo to vidíme ve verbování zranitelných osob v mladém věku pro trestnou činnost, v zátěži pro rozpočty na zdravotnictví a v sociálních nákladech pro komunity, které se necítí bezpečně nebo kde vliv institucí či podniků snižuje korupce či zločinecké praktiky. 

Drogová situace v Evropě v roce 2023 – přehled

Dostupnost většiny nelegálních látek zůstává vysoká

Z analýzy ukazatelů týkajících se nabídky často užívaných nelegálních drog v Evropské unii vyplývá, že dostupnost zůstává vysoká u všech typů látek. Pro trh je nyní typická poměrně rozšířená dostupnost širší škály drog, které jsou často k dostání s vysokou potencí nebo čistotou. Nadále dochází k rozsáhlým záchytům drog pašovaných do Evropy v intermodálních přepravních kontejnerech, přičemž obchodní dodavatelské řetězce jsou klíčovým cílem infiltrace ze strany organizovaných zločineckých skupin. Evropa rovněž zůstává důležitou oblastí produkce některých látek, zejména syntetických drog a konopí.

Větší různorodost v dostupnosti a užívání drog přináší nové výzvy v oblasti zdraví a politiky

Vysoká dostupnost drog je doprovázena větší různorodostí látek na trhu s nelegálními drogami, což vystavuje uživatele širšímu spektru psychoaktivních látek. Patří mezi ně i nové syntetické drogy, u nichž jsou často omezené informace o zdravotních rizicích. To vyvolává obavy ohledně potenciálu širšího užívání nelegálních látek obecně a zvýšených rizik spojených s některými z těchto látek. Lidé užívající drogy mohou být vystaveni vyššímu riziku nepříznivých dopadů na zdraví, včetně otrav a úmrtí, a to v důsledku (pravděpodobně nevědomého) užívání látek s vyšší potencí, nových látek či směsí látek, jejichž interakce mohou zvýšit potenciální dopad na zdraví.

Intervence založené na důkazech a společné intervence mohou fungovat, často však nejsou dostatečně dostupné

Přestože přetrvávají významné mezery ve znalostech, výzkum a investice do rozvoje služeb znamenají, že v oblasti drogové prevence, léčby, minimalizace rizik a podpory úzdravy máme nyní lepší povědomí o tom, jaké intervence budou pravděpodobně účinné. Vzájemná provázanost podstaty problémů spojených s užíváním drog a dalších komplexních sociálních problémů také znamená, že se více uznává potřeba více integrovaných a komplexních intervencí. Je proto zapotřebí součinnosti s politikou a praxí v dalších důležitých oblastech, včetně podpory bydlení, všeobecné zdravotní péče, služeb pro mládež i starší osoby, poskytování služeb v oblasti podpory duševního zdraví a systému trestního soudnictví. Dostupnost intervencí zaměřených specificky na drogy i příklady propracovaných integrovaných modelů péče jsou však na evropské úrovni velmi různorodé a v mnoha zemích je třeba více investovat do obou těchto oblastí.

Reakce na rozmanitější a složitější potřeby

Rostoucí podpora realizace prevence užívání látek založené na důkazech

Teenagers sitting on a stone floor

Cílem prevence užívání látek je zastavit nebo oddálit užívání psychoaktivních látek. Může také pomoci těm, kteří začali užívat drogy, vyhnout se rozvoji poruch spojených s jejich užíváním. Ne všechny přístupy uplatňované v této oblasti se však v minulosti ukázaly jako účinné a roste zájem o identifikaci a provádění preventivních programů založených na důkazech. K dosažení tohoto cíle by mělo přispět zřizování registrů preventivních programů, vzdělávací iniciativy a vypracovávání standardů kvality. Ke zvýšení celkové účinnosti prevence by mělo přispět Evropské kurikulum prevence, rozšířené ve více než 25 členských státech EU a sousedních zemích, které již mají vyškolené lektory. Úsilí v oblasti prevence podporuje také Xchange, evropský on-line registr evaluovaných preventivních intervencí.

Podpora poskytování služeb zaměřených na minimalizaci rizik

A man working on a laptop displaying charts

Užívání nelegálních drog způsobuje řadu akutních a chronických poškození a je uznávaným faktorem přispívajícím k celkové zátěži způsobené nemocemi. Související intervence za účelem minimalizace rizik, jako jsou léčba opioidními agonisty a poskytování sterilního materiálu lidem užívajícím drogy injekčně, jsou nyní široce přijímány jako opatření, která významně doplňují poskytování zdravotní péče. Pokrytí těmito intervencemi a přístup k nim jsou však v některých členských státech EU ve srovnání s odhadovanými potřebami nadále nedostatečné. Některé země také investovaly do novějších přístupů, jako jsou aplikační místnosti, programy poskytování naloxonu pro domácí aplikaci a služby poskytující testování drog. Dostupnost těchto služeb je však stále omezená. Kromě toho mezi zeměmi obecně panuje menší shoda ohledně toho, do jaké míry jsou tyto intervence vhodným řešením. Existuje tudíž potřeba dalších výzkumných a evaluačních studií s cílem posílit důkazní základnu potřebnou pro poskytování informací pro účely politických rozhodnutí v této oblasti.

Rychle se vyvíjející drogová situace v Evropě vytváří nové výzvy pro minimalizace rizik a komunikaci o rizicích

 Medical doctor holding tablet showing digital data

Větší rozmanitost v dostupnosti a užívání drog také vytváří nové výzvy pro rozvoj a zavádění služeb zaměřených na snižování škod. Tyto služby jsou zapotřebí k tomu, aby pomohly snižovat zdravotní rizika vyplývající ze složitějších vzorců užívání drog, nových látek a směsí látek. Je například nutné zvážit, co představuje účinný přístup k minimalizace rizik na užívání drog, ať už jde o syntetické opioidy, syntetická stimulancia, nové druhy a formy konopných produktů, nebo disociační drogy, jako je ketamin. Stále větší obavy vzbuzují důsledky neúmyslného užívání potentních látek nebo směsí látek. Mezi klíčové politické aspekty patří rizikové chování, na které cílí služby zaměřené na minimalizaci rizik, dostupné ověřené informace, které podporují jejich práci, a otázka definice standardů kvality péče. Současně je třeba vypracovat účinnou strategii komunikace o rizicích, která by upozornila uživatele na vyvíjející se rizika v této oblasti, zejména na rizika spojená s novými látkami, interakcemi mezi látkami, vysoce potentními produkty nebo způsoby aplikace.

Investice potřebné k dosažení cílů snížení zdravotní zátěže spojené s infekčními nemocemi

Blood samples with infected virus

Lidé užívající drogy injekčně jsou vystaveni riziku nákazy infekcemi, jako jsou virová hepatitida B a C (VHB a VHC) a virus lidské imunodeficience (HIV). Počet infekcí HIV spojených s injekčním užíváním drog v posledním desetiletí klesá, panují však obavy, že nízký počet nových infekcí, který byl zaznamenán podle nejnovějších dat, může přinejmenším částečně odrážet zpoždění v diagnostice způsobené přerušením testování během pandemie COVID-19. 

Existují i signály, že má-li být do roku 2030 dosaženo cíle skoncovat s AIDS a epidemií virové hepatitidy v Evropě, jsou zapotřebí větší investice do této oblasti. V posledním desetiletí se v Evropě opakovaně objevují lokální ohniska HIV na úrovni měst, která souvisí s injekčním užíváním stimulancií, což naznačuje, že je třeba vyvinout větší úsilí ke snížení těchto škod. Více než polovina nových případů HIV u lidí užívajících drogy injekčně byla diagnostikována pozdě, což zvyšuje rizika spojená s nemocností a úmrtností. Pro snížení přenosu onemocnění je důležitý výměnný program jehel a stříkaček, ale doporučení WHO v souvislosti s těmito programy v současné době splňuje jen několik zemí. V mnoha zemích existují rovněž překážky pro zavádění testování a léčby VHC, což vede k nediagnostikovaným a neléčeným infekcím.

Jako podklad pro politiky a realizaci opatření jsou potřebná kvalitní toxikologická a forenzní data

A woman in a lab coat with mask and glove looking at samples on a microscope

Evropská zpráva o drogách 2023 poukazuje na rostoucí význam syntetických drog, výskyt nových látek, nové výrobní postupy na trhu s drogami a skutečnost, že mnoho škod spojených s užíváním drog zhoršují interakce mezi drogami, které jsou vědomě nebo nevědomě užívány společně. Podobné obavy vyvolává i výskyt syntetických kanabinoidů, které se objevují v rostlinných drogách vedle přírodních kanabinoidů. Všechna tato témata se prolínají celou analýzou, kterou v tomto roce předkládáme: jedním z významných informačních zdrojů pro pochopení vývoje na trhu s drogami i dopadu měnících se vzorců užívání drog na zdraví uživatelů se stávají forenzní a toxikologická data. V současné době nejsou tyto zdroje dostatečně dostupné, což brání pochopení důležitých otázek, jako je úloha, kterou v předávkování drogami hrají vzorce polyvalentního užívání drog. Pozitivní však je, že od roku 2024 nová agentura EUDA zřídí evropskou síť forenzních a toxikologických laboratoří s cílem posílit kapacitu a informační zdroje v této oblasti.

Důsledky války na Ukrajině pro drogovou situaci v Evropě

Ukrainian colors on damaged wall

Více než rok po ruské invazi na Ukrajinu se tato země stále nachází v humanitární krizi a válečný konflikt má závažný dopad na ukrajinské zdravotnictví a sociální systém. Válka ztížila přístup ke zdravotní péči, včetně léčby drogové závislosti. S cílem zajistit kontinuitu péče poskytované osobám podstupujícím léčbu opioidními agonisty navázalo ukrajinské ministerstvo zdravotnictví partnerství s řadou nevládních organizací. Zároveň lidé opouštějící Ukrajinu i nadále hledají útočiště v Evropské unii. Země EU musely rozšířit své kapacity, aby mohly poskytovat péči osobám užívajícím drogy, které přicházejí z Ukrajiny. Důležitým prvkem tohoto úsilí je zajištění přístupu k jazykovým službám, stejně jako uznání skutečnosti, že je současně zapotřebí zajistit ubytování, sociální zabezpečení a podporu péče o děti. Zničení základní infrastruktury a proměnlivost konfliktu nesmírně ztížily fungování systému monitorování drog i analýzu drogové situace na Ukrajině. Z dostupných dat vyplývá, že dostupnost heroinu na Ukrajině podle všeho klesla. Zdá se však, že na výrobu a užívání syntetických drog měla válka menší dopad. Konflikt podle všeho rovněž narušil pašování heroinu přes Střední Asii a Kavkaz a přes Černé moře do Evropy. Možným důsledkem může být rozmach jiných pašeráckých tras do Evropy.

Konopí: nové výzvy pro politiku i praxi

Národní přístupy k regulaci v oblasti konopí jsou stále složitější 

Cannabis plants

Politiky a přístupy k regulaci v oblasti konopí se stále častěji potýkají s novými výzvami, které přinášejí nové formy a způsoby užívání této látky. Zdá se, že vývoj v této oblasti je zčásti ovlivněn vytvořením trhů pro rekreační užívání konopí v Americe a zčásti zvyšujícím se obchodním zájmem o produkty, které obsahují výtažky z rostlin konopí. Spektrum přístupů k politice v oblasti konopí na národní úrovni se v Evropě postupně rozšiřuje a nyní zahrnuje kromě kontroly nelegálního konopí také regulaci některých forem konopí pro léčebné účely a vznik komerčních produktů, které obsahují deriváty z rostlin konopí.

Pro posouzení dopadu případných změn v regulaci konopí jsou zapotřebí výchozí data 

A person looking at cannabis plants under a growing light

Některé členské státy EU rovněž mění svůj politický přístup k rekreačnímu užívání konopí. V prosinci 2021 Malta uzákonila vedle nekomerčních komunitních klubů pěstujících konopí pro rekreační účely také domácí pěstování a užívání konopí pro vlastní potřebu. Německo plánuje umožnit domácí pěstování konopí a nekomerční kluby a Lucembursko má v plánu povolit domácí pěstování konopí. Obě země očekávají, že systém prodeje se vytvoří později. Nizozemsko testuje pilotní model uzavřeného dodavatelského řetězce konopí pro tzv. coffeeshopy. Zavedení regulovaného a zdaněného systému distribuce konopí plánuje také Česko. Také Švýcarsko, které není členem EU, začalo pilotně testovat systém prodeje nebo jiné formy distribuce pro konkrétní obyvatele ve vybraných městech. Bez ohledu na povahu změn politiky v této oblasti bude posouzení jejího dopadu záviset na existenci kvalitních výchozích dat, které budou základem pro průběžné monitorování a hodnocení.

Pochopení dopadu vysoké dostupnosti konopných produktů a jejich užívání na veřejné zdraví

Young man rolling cannabis joint

Konopí nadále zůstává nejčastěji užívanou nelegální drogou. V roce 2021 dosáhlo množství zachyceného hašiše a marihuany nejvyšší úrovně za posledních deset let, což svědčí o stále vysoké dostupnosti této drogy. Celkově z letošní analýzy vyplývá, že je třeba lépe porozumět problémům, s nimiž se potýkají uživatelé konopí, a současně také existujícím možnostem léčby. Uvádí se, že konopí je zodpovědné za významný podíl nových případů žádostí o léčbu drogové závislosti v Evropě. Situace se však zdá být napříč Evropou poměrně různorodá, a to jak z hlediska současné situace, tak z hlediska způsobů evidence těchto případů. V rámci nedávné rešerše provedené EMCDDA byla zaznamenána zvýšená dostupnost psychosociálních přístupů v oblasti léčby, jako jsou kognitivně-behaviorální terapie, pro osoby, které mají problémy s užíváním konopí. Celkově je však stále potřeba lépe porozumět tomu, do jaké míry uživatelé konopí vyhledávají pomoc a jaké typy služeb jsou pravděpodobně vhodné pro uspokojení potřeb v této oblasti.

Diverzifikace a ředění

Gummies lying on a table with cannabis herb

V Evropě se rovněž zvyšuje rozmanitost konopných produktů. Mezi ně patří vysoce potentní výtažky a produkty určené ke konzumaci, které jsou spojovány s případy akutních intoxikací hlášených pohotovostmi nemocnic. V roce 2021 došlo k celkovému nárůstu počtu hlášení rostlinného materiálu, v němž byly vedle THC a jiných přírodních kanabinoidů nalezeny také syntetické kanabinoidy. To vyvolává obavy, že konopné produkty, obvykle s nízkým obsahem THC, jsou ředěny potentními syntetickými kanabinoidy, což poukazuje na význam toxikologické analýzy pro detekci těchto látek. Rostlinné směsi mohou vypadat jako přírodní konopí, a proto mohou být nic netušícím uživatelům prodávány jako běžné konopí. Některé syntetické kanabinoidy jsou mimořádně potentní a jsou spojovány s případy smrtelného a nefatálního předávkování. Konopné produkty určené ke konzumaci jsou na nelegálním evropském trhu dostupné od roku 2021, obvykle jde o „sladkosti“ obsahující výtažky konopí. Tyto produkty představují riziko z toho důvodu, že obsahují THC a současně mohou být zaměněny za legální komerční výrobky, a to zejména dětmi. Některé z těchto produktů jsou k dostání v obalech, které se podobají obalům běžných komerčních výrobků, a u některých vzorků byl rovněž zjištěn obsah syntetických kanabinoidů, což v této oblasti ještě více zvyšuje obavy ohledně zdraví.

Na evropském trhu s nelegálními drogami se objevuje HHC – první polosyntetický kanabinoid

Vending machine selling HHC products

Rozmanitost na trhu s konopím se dále zvýšila v květnu 2022, kdy byl v Evropě poprvé zaznamenán polosyntetický kanabinoid hexahydrokanabinol (HHC). HHC je chemicky podobný delta-9-tetrahydrokanabinolu (delta-9-THC), hlavní psychoaktivní látce obsažené v konopí, a zdá se, že má do značné míry podobné účinky. Farmakologie ani toxikologie HHC u lidí však nebyly podrobně zkoumány. Během roku 2022 byl HHC zaznamenán ve dvou třetinách členských států EU a v některých členských státech EU je komerčně uváděn na trh a prodáván jako „legální“ alternativa konopí. HHC může být nastříkán na rostlinu konopí nebo konopí s nízkým obsahem THC, která může vypadat a vonět podobně jako nelegální konopí. Objevil se také ve vapech a potravinách. Předpokládá se, že HHC se syntetizuje z kanabidiolu (CBD), který je získáván z konopí s nízkým obsahem THC. Od jeho objevení byly odhaleny i další polosyntetické kanabinoidy, což naznačuje obchodní zájem o tyto produkty. Vzhledem k tomu, že jde o nové formy konopí, kde dosud nemáme dostatek empirických důkazů, panuje značná nejistota ohledně možného vlivu těchto látek na lidské zdraví.

Roste význam kokainu a syntetických stimulancií

Historicky vysoká dostupnost kokainu

Man in a yellow vest standing in front of shipping containers

V roce 2021 zachytily členské státy EU rekordních 303 tun kokainu. K vysoké dostupnosti kokainu v Evropě v současnosti významně přispívá pašování velkých objemů této drogy přes hlavní evropské námořní přístavy v intermodálních komerčních kontejnerech. Dopad vysoké dostupnosti kokainu se odráží v obavách z nárůstu zdravotních problémů i míry trestné činnosti spojené s činnostmi na trhu s drogami, včetně násilných trestných činů. Záchyty velkého objemu kokainu rovněž odrážejí zvýšené úsilí policejních orgánů o přerušení tras pašování této drogy přes velké evropské přístavy. Objevují se však také náznaky toho, že pašerácké skupiny stále více zkoumají nové způsoby snížení rizika odhalení. Existují informace, které nasvědčují tomu, že se pašeráci zaměřují na potenciálně zranitelné menší přístavy v Evropské unii a v sousedních zemích. V současné době již v Evropě existuje také dobře zavedená sekundární výroba kokainu, která usnadňuje využívání inovativních metod pašování, což může ztížit odhalování kokainu ukrytého v obchodních zásilkách.

Rostoucí množství důkazů o negativním dopadu vysoké dostupnosti kokainu 

A man holding a small plastic bag with a white powder

Kokain je nyní druhou nejčastěji hlášenou drogou, a to jak ze strany osob žádajících o léčbu poprvé, tak v rámci dostupných dat o akutní intoxikaci související s drogami na monitorovaných pohotovostí nemocnic. Z dostupných dat rovněž vyplývá, že tato droga se v roce 2021 podílela na zhruba pětině úmrtí v důsledku předávkování. Vzhledem k metodickým problémům je pravděpodobné, že úmrtnost související s kokainem je v dostupných souborech dat hlášena nedostatečně. Zdá se, že zvýšená dostupnost kokainu je rovněž spojena s některými známkami možného rozšíření užívání kokainu do marginalizovanějších skupin, přičemž v některých zemích bylo hlášeno injekční užívání kokainu a užívání cracku. 

Syntetická stimulancia – větší rozmanitost na trhu s nelegálními drogami je spojená s riziky pro veřejné zdraví

White powder, tablets, spoon and syringe on black table

Užívání syntetických stimulancií je, stejně jako užívání kokainu, spojeno s riziky pro fyzické i duševní zdraví. Podle většiny ukazatelů zůstává nejčastěji užívaným nelegálním syntetickým stimulanciem v Evropě amfetamin. Trh s drogami se však v této oblasti stává stále rozmanitějším a objevují se známky toho, že k problémům souvisejícím se stimulancii v Evropě přispívají nyní významněji než v minulosti jak metamfetamin, tak syntetické katinony. Uživatelé mohou považovat různá stimulancia za funkčně podobná a vzhledem k jejich dostupnosti na trhu mohou ochotněji zkoušet nové produkty. Jelikož syntetická stimulancia mohou být k dispozici také jako podobně vypadající prášek nebo tablety, uživatelé si někdy nemusí být vědomi toho, jakou konkrétní látku nebo směs stimulancií užívají. Tyto drogy lze nalézt také v tabletách prodávaných jako MDMA. Celkově vývoj v této oblasti znamená, že uživatelé drog mohou být vystaveni většímu riziku nepříznivých dopadů na zdraví, včetně otrav, akutních a chronických duševních onemocnění, infekčních onemocněníúmrtí, a to i v důsledku nevědomého užití látek s vyšší potencí nebo novějších látek, případně v důsledku vysoce rizikových forem užívání látek.

Větší uznání role stimulancií v rámci škod spojených s injekčním užíváním drog

Syringe lying on the floor

U osob užívajících drogy injekčně hrozí vyšší riziko infekcí přenášených krví nebo úmrtí v důsledku předávkování drogami. Navzdory pokračujícímu poklesu injekčního užívání drog v Evropě v posledním desetiletí má toto chování i nadále na svědomí závažné dopady. Z historického hlediska je primární drogou užívanou injekčně heroin. V současnosti se však stále častěji injekčně užívají i jiné drogy, včetně stimulancií a léků, a to buď samostatně, nebo v kombinaci s heroinem či jinými opioidy. Injekční užívání stimulancií je spojováno s vysokou frekvencí injekčního užívání a souvisí s lokálními ohnisky HIV v evropských městech. Injekční užívání špatně rozpuštěných syntetických stimulancií, léků nebo cracku může také zvýšit riziko poškození cév nebo výskytu bakteriální infekce. Polyvalentní injekční užívání může zvýšit také riziko předávkování drogami. Ukazuje se, že pochopení škod spojených se změnou vzorců injekčního užívání drog je klíčové pro formulaci opatření, která by měla vést ke zmírnění škod spojených s tímto chováním.

Na trhu s MDMA se objevují známky zvýšené nestability, stále však panují obavy ohledně dostupnosti produktů s vysokou čistotou

Bag with MDMA tablets of different shapes and colours

Z aktuálních dat vyplývá, že v souvislosti s užíváním MDMA je situace celkově poměrně stabilní, i když na úrovni jednotlivých států existují značné rozdíly. V minulosti naznačovaly ukazatele užívání MDMA dočasný pokles jejího užívání, a to zejména v počátečních fázích pandemie COVID-19, kdy opatření omezení fyzického kontaktu narušila noční život i společenské akce, na kterých se tato látka užívá. Evropa zůstává důležitým centrem výroby MDMA, a to jak pro evropskou spotřebu, tak pro vývoz na trhy mimo EU. Obvyklý obsah MDMA v tabletách dosahuje 161 až 173 miligramů a celková síla tablet tak zůstává podle historických měřítek vysoká, což vyvolává obavy ohledně rizika dopadu na zdraví uživatelů. V poslední době se však objevují určité skutečnosti, které naznačují možný pokles objemu výroby MDMA, a bylo zaznamenáno také snížení obsahu MDMA v tabletách. Není jasné, zda z toho vyplývá, že výrobci mají problémy se získáváním prekurzorů, zda přecházejí na výrobu jiných látek, které jsou žádanější nebo ziskovější, nebo zda trh reaguje na poptávku uživatelů po produktech s nižší silou. Stále jsou však na evropském trhu dostupné i tablety a prášek s vysokou čistotou a tyto informace jsou důležité pro prevenci a formulaci intervencí s cílem minimalizace škod souvisejících s užíváním této drogy.

Větší rozmanitost v dostupnosti a užívání drog

V některých skupinách populace se oblíbenou drogou stal ketamin

White powder and vial with a liquid

Množství ketaminu zachyceného a hlášeného v systému včasného varování EU před novými psychoaktivními látkami se v průběhu času značně liší, v posledních letech však zůstává na poměrně vysoké úrovni. To spolu s dalšími informacemi naznačuje, že ketamin je v některých zemích pravděpodobně stále dostupný a pro některé skupiny se stal více zavedenou drogou. Běžným způsobem užívání ketaminu je šňupání, ale lze jej aplikovat také injekčně. Je spojován s různými akutními a chronickými škodlivými dopady závislými na užité dávce, které u dlouhodobých uživatelů mohou zahrnovat urologické komplikace a poškození močového měchýře. Ketamin může být rovněž přidán do jiných směsí drog, včetně prášku a tablet MDMA. Vyskytuje se také ve směsích prodávaných jako „růžový kokain“, což je produkt, který se podle všeho stává mezi uživateli stále oblíbenějším. Pojem růžový kokain v Evropě obvykle označuje směsi ketaminu s jinými syntetickými drogami, např. s amfetaminy nebo MDMA. Jak je uvedeno v jiné části Evropské zprávy o drogách 2023, osoby užívající směsi drog si nemusí být vědomy toho, jaké látky užívají, nebo že interakce mezi různými drogami je může vystavit zvýšeným zdravotním rizikům.

Existují obavy o zdraví vyvolané užíváním oxidu dusného mezi mladými lidmi

Disposed silver laughing gas cartridges on a wooden table

Nedávná rešerše EMCDDA ukázala, že v řadě členských států EU se objevují známky zvýšeného užívání oxidu dusného, rovněž známého jako rajský plyn, a to za účelem intoxikace. Oxid dusný má řadu komerčních použití. Probíhá diskuse o tom, do jaké míry je tato látka spojena s negativními zdravotními riziky, zejména u občasných uživatelů. Intenzivní a dlouhodobé užívání oxidu dusného je však spojeno s dopady na zdraví, včetně otrav, popálenin a poškození plic, a v některých případech dlouhodobé expozice může dojít k poškození nervů v důsledku nedostatku vitaminu B12. V některých evropských městech se problémem souvisejícím s odpadem z drog stala také likvidace bombiček z nerezové oceli. Zdá se, že tato droga se stává stále dostupnější a její cena klesá. V některých zemích roste dostupnost větších bombiček určených pro rekreační uživatele, které v důsledku vyššího tlaku mohou rovněž zvyšovat riziko poškození plic. Z dostupných informací tedy celkově vyplývá, že existuje silný argument pro to, aby se touto látkou zabývaly při své práci služby drogové prevence a minimalizace rizik. Přístupy k regulaci prodeje a používání této látky se v jednotlivých zemích v současné době liší.

V Evropě se zvyšuje dostupnost a výroba syntetických katinonů

A syringe lying on a black table next to a white powder

Syntetické katinony, jako jsou 3-MMC a 3-CMC, které se prodávají jako náhražky drog, jako např. amfetaminu a MDMA, se někdy také nesprávně prodávají jako jiné látky. Ačkoli počty záchytů syntetických katinonů zůstávají poměrně nízké, v některých záchytech bylo identifikováno velké množství syntetických katinonů pocházejících z Indie. To spolu s důkazy o tom, že syntetické katinony se vyrábějí rovněž v Evropě, naznačuje, že se tyto látky stávají v Evropě dostupnějšími a mají potenciál hrát zde v budoucnu rostoucí úlohu na trhu se stimulancii. Vývoj v této oblasti také vytváří nové výzvy pro prosazování práva – byly zaznamenány také případy, kdy chemicky maskované a nekontrolované formy syntetických katinonů byly pašovány do Evropy za účelem následné místní přeměny na kontrolované katinony. Vzhledem k objemu zachycených prekurzorů se zdá pravděpodobné, že v současnosti probíhá výroba těchto látek ve velkém objemu určená pro evropské i jiné trhy.

Možné nepříznivé důsledky rostoucího zájmu o léčebný potenciál psychedelik

Color MRI Scan Human Brain

Roste klinický i veřejný zájem o možné léčebné využití některých psychedelik, včetně nových a málo známých látek. Stále větší počet klinických studií zkoumá potenciál řady psychedelik pro léčbu různých duševních onemocnění. Některé výzkumy se zdají být slibné, nicméně zobecnění v této oblasti je zatím obtížné, jednak proto, že většina výzkumů je stále v počátcích, jednak z důvodu velkého počtu zkoumaných chemických látek a také kvůli široké škále onemocnění, která jsou zkoumána. Tomuto vývoji byla věnována značná pozornost v médiích, což vyvolává obavy, že medializace může přispět k rozsáhlejšímu experimentálnímu užívání těchto látek bez lékařského dohledu a vystavit tak některé zranitelné osoby riziku nežádoucích účinků. Současně existují důkazy o neregulovaných programech, které jsou realizovány v Evropské unii i jinde a v nichž je užívání psychedelik zahrnuto jako součást wellness přístupů a léčebných nebo duchovně zaměřených intervencí. 

Stále komplexnější výzvy související s opioidy

Problémy s opioidy v Evropě se vyvíjejí

A used spoon and syringe lying on the ground

Heroin zůstává nejčastěji užívaným nelegálním opioidem v Evropě a je také drogou, která je zodpovědná za velký podíl zdravotní zátěže připisované užívání nelegálních drog. Z dostupných dat však také vyplývá, že heroin již nehraje tak zásadní roli jako kdysi, a zdá se, že v některých zemích jsou z hlediska problémů souvisejících s opioidy významnější syntetické opioidy. Množství heroinu zachyceného členskými státy EU se v roce 2021 více než zdvojnásobilo až na 9,5 tuny, zatímco Turecko zachytilo rekordních 22,2 tuny. Navzdory těmto rozsáhlým záchytům byly pozorovány pouze marginální změny v ceně nebo čistotě heroinu na maloobchodní úrovni a z dostupných dat celkově vyplývá, že dostupnost heroinu zůstává poměrně vysoká. Nicméně existuje jen málo důkazů o výrazném nárůstu nových uživatelů heroinu, přičemž ukazatele naznačují, že ve většině zemí představují uživatelé této drogy stárnoucí kohortu a mnozí z nich mají za sebou dlouhou historii využívání drogových a jiných podpůrných služeb.

Heroin hraje méně významnou úlohu v problémech souvisejících s opioidy, zůstává však významnou příčinou škod

An ambulance parked on the street at night

Zatímco heroin se celkově i nadále podílí na většině úmrtí souvisejících s opioidy, počet zemí, ve kterých tomu tak je, se snížil. Z dat o akutních intoxikacích souvisejících s drogami hlášených pohotovostmi nemocnic také vyplývá, že v některých městech předstihly heroin jako příčinu těchto intoxikací jiné opioidy. Klesl i relativní význam heroinu jako důvodu pro vyhledání specializované léčby drogové závislosti. V mnoha ohledech lze zjištění, že heroin hraje v problémech souvisejících s drogami méně ústřední úlohu, považovat za pozitivní vývoj, nicméně je zde však několik výhrad. Počet obyvatel Evropy, kteří užívají heroin, zůstává vysoký a jejich potřeby v oblasti zdraví a podpory jsou stále komplexnější. Mezi uživateli opioidů se rozšířily vzorce polyvalentního užívání drog a zdá se, že interakce mezi drogami (často v případech, kdy je heroin užíván zároveň s jinými látkami) se staly významnějším faktorem zvyšujícím riziko škod. Kromě toho jsou zavedené a nové syntetické opioidy stále více spojovány s nemocností i úmrtností v souvislosti s drogami a v některých zemích jsou nyní hlavním faktorem problémů souvisejících s opioidy.

Multidisciplinární přístup k léčbě stárnoucí kohorty klientů užívajících opioidy

Psychiatrist or professional psychologist counseling or therapy session to male patients

Podle současných odhadů podstoupila v Evropské unii léčbu opioidními agonisty v roce 2021 přibližně polovina osob užívajících vysoce rizikové opioidy, tedy zhruba 511 000 osob (524 000 osob, zahrneme-li i Norsko a Turecko). Dostupné důkazy podporují substituční léčbu opioidními agonisty, a to vzhledem ke zjištěným pozitivním zdravotním a sociálním dopadům, mezi něž patří snížení rizika úmrtnosti. Více než 60 % klientů podstupujících léčbu opioidními agonisty je však nyní starší 40 let, přičemž klientů mladších 30 let je méně než 10 %. To znamená, že služby musí řešit složitější soubor potřeb klientely, která je stále zranitelnější, v oblasti zdravotní péče. Je zapotřebí účinných způsobů doporučení k obecnějším službám nabízejícím péči související se stárnutím klientů. Léčba této často velmi marginalizované skupiny musí rovněž reagovat na komplexní soubor problémů souvisejících nejen s užíváním drog, ale také s duševními onemocněními, sociální izolací, zaměstnaností a bydlením. Je proto třeba klást větší důraz na vytváření účinných vícestranných partnerství se službami běžné zdravotní péče a sociální podpory.

Je potřeba lépe porozumět roli, kterou hraje polyvalentní užívání drog v úmrtnosti v důsledku užívání opioidů

Naloxone kit

Opioidy, obvykle v kombinaci s jinými látkami, zůstávají látkami, které jsou nejčastější příčinou drogových úmrtí. Zatímco celkové trendy úmrtí v souvislosti s opioidy se zdají být stabilní, podíl těchto úmrtí ve starších věkových skupinách roste. Zdá se, že úloha heroinu v celkové míře úmrtnosti v některých zemích klesá. Je také třeba poznamenat, že v případech, na nichž se podílí heroin, bývá zřídkakdy jedinou příčinou úmrtí, z čehož vyplývá, že je běžné polyvalentní užívání drog. Jsou-li v případě úmrtí, na nichž se podílel heroin, k dispozici podrobné toxikologické informace, je často zjištěno, že významnou roli hrály i jiné opioidy a léky. Zdá se, že v některých zemích roste počet úmrtí, na nichž se podílela stimulancia, často spolu s opioidy, přičemž stimulancia se častěji podílejí na úmrtích v mladších věkových kohortách. Je proto nutné si uvědomit, že vzorce polyvalentního užívání drog hrají důležitou roli v úmrtnosti v souvislosti s drogami, což poukazuje na potřebu kvalitních toxikologických da. Interakce mezi drogami mohou také znamenat, že bude zapotřebí přehodnotit existující modely poskytování služeb. Například užívání stimulancií nebo syntetických opioidů v kombinaci s heroinem má důsledky pro účinnost některých intervencí určených ke snížení rizika předávkování drogami. Předávkování potentními syntetickými opioidy může například vyžadovat podání několika dávek opioidního antagonisty naloxonu.

Interakce mezi novými benzodiazepiny a opioidy

Bag with yellow pills

Nedostatek toxikologických informací znamená, že v současné době není dostatečně vnímána úloha, kterou benzodiazepiny hrají v úmrtích způsobených opioidy. V Evropě jsou dostupné nekontrolované a nové benzodiazepiny, vzhledem k omezeným datům je však obtížné posoudit rozsah jejich užívání. Dostupné důkazy nicméně postačují k tomu, aby naznačily, že tyto látky mohou mít závažný dopad na zdraví, zejména pokud jsou užívány v kombinaci s jinými drogami. Tyto drogy jsou často velmi levné a mladí lidé je mohou užívat v kombinaci s alkoholem, což někdy vede k potenciálně závažným zdravotním reakcím nebo abnormálnímu chování. Jsou také spojeny se zvýšeným rizikem úmrtí v důsledku předávkování opioidy a podle nejnovějších dat se v některých zemích podíl úmrtí v důsledku předávkování benzodiazepiny zvýšil. Jako příklad toho, jak složitá může být nyní problematika bendoziapenů na trhu s drogami, lze uvést případ z Estonska, kde byly nedávno zachyceny směsi obsahující jak nový syntetický opioid metonitazen, tak bromazolam, což je nový benzodiazepin.

Nové syntetické opioidy

A male hand holding a small plastic bag with a blue pill

Problémy související s drogami v Severní Americe jsou příkladem toho, jak významné důsledky pro veřejné zdraví mohou mít změny vzorců dostupnosti a užívání opioidů. V této části světa vytlačily potentní deriváty fentanylu do značné míry lékařem předepisované opioidy i heroin a staly se hlavní příčinou epidemie úmrtí způsobených opioidy. V Evropě jsou hlášeny nové syntetické opioidy, které se v některých oblastech mohou stávají běžnějšími. V současné době se však dostupnost i vzorce užívání těchto látek v Evropě velmi odlišují od situace v Severní Americe, přičemž významné problémy s těmito drogami se většinou omezují na určité severské a pobaltské země. V roce 2021 nahlásily členské státy EU přibližně 140 úmrtí souvisejících s fentanylem. Předpokládá se však, že značná část z nich souvisela s fentanylem získaným nelegálně z lékařského prostředí. Ačkoli se pravděpodobně jedná o podhodnocený údaj, nelze jej srovnávat s mnoha tisíci úmrtími souvisejícími s fentanylem, která byla ve stejném období hlášena v Severní Americe. V letech 2009 až 2022 bylo na evropském trhu s drogami nicméně identifikováno celkem 74 nových opioidů, přičemž do systému včasného varování EU byl v roce 2022 formálně nahlášen jeden další nový syntetický opioid a v prvních čtyřech měsících roku 2023 tři další. Většina nových opioidů zjištěných v posledních letech však nepatří mezi fentanyly, ale spíše mezi vysoce potentní benzimidazolové (nitazenové) opioidy. Z dostupných informací týkajících se záchytů, reziduí v injekčních stříkačkách a toxikologických nálezů hlášených pobaltskými zeměmi vyplývá, že v těchto zemích během roku 2022 vzrostla dostupnost i výskyt negativních dopadů (včetně drogových úmrtí), zejména v souvislosti s benzimidazolovými opioidy a karfentanilem, derivátem fentanylu. Při nedávných záchytech byly odhaleny také nové syntetické opioidy ve směsích obsahujících nový benzodiazepin a veterinární sedativum xylazin. Tyto kombinace, známé jako „benzo-dope“ a „tranq-dope“, byly hlášeny také v Severní Americe, kde byly spojeny se zvýšeným rizikem úmrtí v důsledku předávkování. Vzhledem k tomu, že nové syntetické opioidy jsou vysoce potentní, stačí k vytvoření velkého počtu obvyklých dávek malé množství těchto látek, a tyto drogy tak mohou představovat zvýšené riziko fatálního předávkování. To znamená, že i když je výskyt problémů v této oblasti v současné době relativně nízký, představuje tato skupina látek hrozbu, která může mít v budoucnu výraznější dopad na zdraví a bezpečnost v Evropě.

Evropa musí být připravena na možné důsledky zákazu pěstování máku v Afghánistánu

Opium plantation

Většina heroinu užívaného v Evropě pochází z máku vypěstovaného v Afghánistánu. V dubnu 2022 Tálibán oznámil zákaz pěstování máku, což vyvolává otázku, jaké to bude mít důsledky pro užívání opioidů v Evropě. Po převzetí země Tálibánem v srpnu 2021 se odhadovaný objem pěstovaného máku v roce 2022 zvýšil téměř o třetinu. Předběžné informace pro rok 2023 však naznačují, že plocha s produkcí máku se výrazně zmenšila. Navíc se zdá, že paralelní opatření zavedená s cílem omezit výrobu metamfetaminu vedla k tomu, že se tato forma výroby drog stala méně viditelnou a mohla být do určité míry omezena. Ačkoli je k ověření těchto závěrů zapotřebí více důkazů, v současnosti dostupné informace naznačují, že v roce 2023 může dojít v Afghánistánu k výraznému snížení produkce jak opia, tak metamfetaminu. Dlouhodobý dopad zákazu pěstování máku je však obtížné předvídat z několika důvodů. Například hospodářské obtíže, kterým čelí zemědělci v Afghánistánu, mohou v průběhu času implementaci tohoto omezení politicky ztížit. Kromě toho je vzhledem k existenci zásob a skutečnosti, že obvykle trvá déle než 12 měsíců, než se sklizený mák objeví na evropském maloobchodním trhu s drogami ve formě heroinu, také příliš brzy na to, aby bylo možné předvídat dopad na dostupnost této drogy v Evropě. Pokud se však zákaz pěstování máku podaří prosadit a udržet, může to mít významný dopad na dostupnost heroinu. Již předchozí krátkodobý zákaz produkce opia v Afghánistánu vedl k nedostatku heroinu v Evropě, který byl v některých zemích spojován s dlouhodobými změnami vzorců užívání opioidů. To znamená, že by bylo rozumné, aby Evropa byla připravena reagovat na případný dopad možného poklesu dostupnosti heroinu od roku 2024. Jedním z možných důsledků by mohla být zvýšená poptávka po léčbě závislosti na opioidech. Nedostatek v dostupnosti heroinu však může vést ke zvýšení poptávky po syntetických opioidech, což vyvolává obavy. Vzhledem k tomu, že vývoj v této oblasti je v současné době nejistý, je nutné jej intenzivně sledovat. Pokud by došlo ke změnám, může být zapotřebí přijmout zmírňující opatření, která by mohla zahrnovat zvýšení léčebných kapacit, přehodnocení strategií minimalizace rizik a zavedení důraznějších opatření na straně prosazování práva zaměřených na nabídku syntetických opioidů. Existuje také riziko dalších bezpečnostních výzev, jako je například zvýšení přílivu nelegálních migrantů z Afghánistánu v důsledku zhoršení ekonomické situace chudých venkovských obyvatel této země.

Odkazy

Doporučená citace: Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (2023), Evropská zpráva o drogách 2023: Trendy a vývoj, https://www.emcdda.europa.eu/publications/european-drug-report/2023/drug-situation-in-europe-up-to-2023_cs

Identifikátory

HTML: TD-02-23-150-CS-Q
ISBN: 978-92-9497-932-2
DOI: 10.2810/673933


Top