Narkotikų vartojimo padėtis Europoje iki 2023 m. Kylančių grėsmių ir naujų pokyčių apžvalga ir vertinimas (2023 m. Europos narkotikų vartojimo paplitimo ataskaita)

Šiame puslapyje pateikta informacija grindžiama naujausiais turimais duomenimis, leidžiančiais apžvelgti dabartinę padėtį ir kylančias su narkotikais susijusias problemas Europoje, daugiausia dėmesio skiriant laikotarpiui iki 2022 m. pabaigos. Čia pateiktoje analizėje atkreipiamas dėmesys į tam tikrus pokyčius, kurie gali turėti didelės įtakos Europos kovos su narkotikais politikai ir specialistams.

Šis puslapis yra 2023 m. Europos narkotikų vartojimo paplitimo ataskaitos – EMCDDA metinės narkotikų vartojimo padėties Europoje apžvalgos – dalis.

Informacija paskutinį kartą atnaujinta 2023 m. birželio 16 d.

VISUR, VISKAS, VISI
Sudėtingas šiuolaikinių su narkotikais susijusių problemų sprendimo uždavinys

Neteisėti narkotikai daro didelį poveikį Europos gyventojų sveikatai ir saugumui.

Pagrindinė 2023 m. Europos narkotikų vartojimo paplitimo ataskaitos analizės mintis – neteisėtų narkotikų vartojimo poveikis mūsų visuomenėje dabar pastebimas beveik visur. Beveik viskas, kas pasižymi psichoaktyviosiomis savybėmis, gali būti vartojama kaip narkotikas. Tai reiškia, kad neteisėtas narkotikų vartojimas ir su tuo susijusios problemos tiesiogiai ar netiesiogiai gali atsiliepti kiekvienam.

Visur

A puddle of water with light reflections on wet sand

Šiandien su narkotikais susijusių problemų poveikis pastebimas beveik visur. Šalies viduje jos akivaizdžiai išryškina ir paaštrina kitas sudėtingas politikos problemas – benamystę, psichikos sutrikimų valdymą ir jaunimo nusikalstamumą. Kai kuriose šalyse taip pat pastebima, kad narkotikų rinka didina smurto ir korupcijos mastą. Tarptautiniu mastu narkotikų keliamų problemų daugėja daugelyje mažų ir vidutinių pajamų šalių, o tai kenkia valdymui ir vystymuisi bei dar labiau apsunkina ir taip nelengvą visuomenės sveikatos ir saugumo padėtį daugelyje šalių.

Viskas

Colour splashes on a window

Vis dažniau pastebime, kad narkotikų rinkoje gali atsirasti beveik viskas, kas turi psichoaktyviųjų savybių – šios medžiagos dažnai neteisingai ženklinamos arba pateikiamos mišiniuose, todėl vartotojai gali net nežinoti, ką vartoja. Dėl to didėja grėsmė sveikatai ir kyla naujų problemų teisėsaugai ir reguliuotojams.

 

 

Visi

A crowd of people facing a stage with their arms in the air

Vykstančių pokyčių poveikis reiškia, kad neteisėtų narkotikų vartojimo, narkotikų rinkos veikimo ir su tuo susijusių problemų vienaip ar kitaip gali būti paveiktas kiekvienas žmogus. Tiesioginius padarinius patiria tie, kurie tampa priklausomi ir kuriems prireikia gydymo ar kitų paslaugų. Netiesioginiai padariniai – tai pažeidžiamų jaunuolių įtraukimas į nusikalstamą veiklą, didesnė finansinė našta sveikatos sistemoms, didesnės visuomeninės išlaidos bendruomenėms, kurios jaučiasi nesaugios arba kuriose institucijoms kenkia korupcija ir nusikalstamumas. 

Narkotikų vartojimo padėties Europoje iki 2023 m. apžvalga

Daugumos neteisėtų medžiagų prieinamumas išlieka didelis

Su pasiūla susijusių Europos Sąjungoje dažnai vartojamų neteisėtų narkotikų rodiklių analizė rodo, kad visų rūšių narkotinių medžiagų prieinamumas tebėra didelis. Šiuo metu rinkai būdinga tai, kad gana plačiai prieinami įvairesni dažnai didelio stiprumo arba grynumo narkotikai. Ir toliau aptinkama daug konfiskuotų narkotikų, gabenamų į Europą įvairiarūšio transporto konteineriuose, o komercinės tiekimo grandinės yra pagrindinis organizuotų nusikalstamų grupuočių infiltracijos taikinys. Europa taip pat išlieka svarbi kai kurių medžiagų, ypač sintetinių narkotikų ir kanapių, gamybos vieta.

Didesnė narkotikų prieinamumo ir vartojimo įvairovė kelia naujų sveikatos ir politikos iššūkių

Didėjant narkotikų prieinamumui, padidėjo neteisėtų narkotikų rinkoje esančių medžiagų įvairovė, todėl vartotojai gali gauti įvairesnių psichoaktyviųjų medžiagų. Tai apima naujus sintetinius narkotikus, apie kurių pavojų sveikatai dažnai nedaug žinoma. Dėl to kyla susirūpinimas dėl bendro galimo didesnio neteisėtų medžiagų vartojimo ir su kai kuriomis iš jų susijusios didesnės rizikos. Narkotikus vartojantiems žmonėms gali kilti didesnė neigiamų padarinių sveikatai, įskaitant apsinuodijimus ir mirtis, rizika dėl to, kad jie, galbūt net nežinodami, vartoja stipresnes ar naujesnes medžiagas arba medžiagų mišinius, ir narkotikų sąveika gali padidinti galimą žalą sveikatai.

Įrodymais pagrįsti ir vieningi veiksmai gali būti veiksmingi, tačiau jų dažnai nepakanka

Vis dar esama didelių žinių spragų, tačiau tyrimai ir investicijos į paslaugų plėtrą reiškia, kad dabar narkotikų prevencijos, gydymo, žalos mažinimo ir paramos sveikstant srityse geriau suprantame, kokios intervencinės priemonės gali būti veiksmingos. Be to, bendras su narkotikų vartojimu ir kitomis sudėtingomis socialinės politikos srities problemomis susijusių sunkumų pobūdis reiškia, kad vis labiau pripažįstama būtinybė imtis labiau integruotų ir visapusiškų priemonių. Todėl reikalinga sąveika su politika ir praktika kitose svarbiose srityse, įskaitant paramą būstui, bendrąją sveikatos priežiūrą, paslaugas jaunimui ir pagyvenusiems žmonėms, psichikos sveikatos priežiūrą ir baudžiamojo teisingumo sistemą. Vis dėlto tiek su narkotikais susijusių veiksmų prieinamumas, tiek gerai išvystytų integruotų priežiūros modelių pavyzdžiai Europos lygmeniu yra labai nevienodi ir daugelyje šalių reikia daugiau investuoti į abi šias sritis.

Reagavimas į įvairesnius ir sudėtingesnius poreikius

Didesnė parama įrodymais pagrįstos psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos įgyvendinimui

Teenagers sitting on a stone floor

Narkotinių medžiagų vartojimo prevencijos tikslas – sustabdyti psichoaktyviųjų medžiagų vartojimą arba jį atitolinti. Šie veiksmai taip pat gali padėti tiems, kurie pradėjo naudoti narkotines medžiagas, kad išvengtų su narkotikų vartojimu susijusių sutrikimų. Tačiau ilgainiui nustatyta, kad ne visi šioje srityje taikomi metodai yra veiksmingi, o siekis nustatyti ir įgyvendinti įrodymais pagrįstas prevencijos programas vis didėja. Sukūrus prevencijos programų registrus, atsiradus mokymo iniciatyvoms ir parengus kokybės standartus siekti šio tikslo tapo lengviau. Europos prevencijos mokymo programa sukurta siekiant padidinti bendrą prevencijos veiksmų veiksmingumą. Šiuo metu daugiau kaip 25 ES valstybės narės ir kaimyninės šalys turi savo Europos prevencijos programų instruktorius. Europos įvertintų prevencijos intervencinių priemonių internetinis registras „Xchange“ padeda įgyvendinti prevencines programas.

Žalos mažinimo paslaugų teikimas turi būti stiprinamas toliau

A man working on a laptop displaying charts

Neteisėtų narkotikų vartojimas sukelia didelę ūmią ir lėtinę žalą ir, kaip pripažinta, didina pasaulinę ligų naštą. Šiuo metu plačiai pripažįstama, kad susijusios žalos mažinimo priemonės, pvz., gydymas opioidų agonistais ir sterilių priemonių teikimas narkotikus švirkščiantiems žmonėms labai prisideda prie sveikatos priežiūros paslaugų teikimo. Tačiau kai kuriose ES valstybėse narėse šių intervencinių priemonių aprėptis ir prieinamumas, palyginti su numatomais poreikiais, tebėra nepakankami. Kai kurios šalys taip pat investavo į naujesnes paslaugas, pavyzdžiui, narkotikų vartojimo patalpas, naloksono išdavimo į namus programas ir narkotikų tikrinimo centrus. Šių paslaugų prieinamumas tebėra mažas. Be to, tarp šalių nėra pakankamo sutarimo, koks šių veiksmų tinkamumo mastas. Todėl reikia atlikti tolesnius tyrimus ir vertinimo studijas, kad būtų sustiprinta politiniams svarstymams šioje srityje pagrįsti reikalinga įrodymų bazė.

Dėl sparčiai kintančios narkotikų padėties Europoje kyla naujų su žalos mažinimu ir informavimu apie riziką susijusių iššūkių

 Medical doctor holding tablet showing digital data

Didesnė narkotikų prieinamumo ir vartojimo įvairovė taip pat kelia naujų paslaugų kūrimo ir įgyvendinimo, siekiant sumažinti žalą, iššūkių. Šių paslaugų reikia, kad būtų galima sumažinti riziką sveikatai, kylančią dėl sudėtingesnių vartojimo įpročių, naujų medžiagų ir medžiagų mišinių. Be to, reikia apžvelgti veiksmingus narkotinių medžiagų naudojimo žalos mažinimo metodus, taikomus sintetiniams opioidams, sintetiniams stimuliantams, naujiems kanapių produktų tipams ir formoms, taip pat disociaciniams narkotikams, pvz., ketaminui. Vis didesnį susirūpinimą kelia netyčinio stiprių medžiagų ar jų mišinių vartojimo pasekmės. Pagrindiniai politiniai aspektai šiuo atveju apima rizikingą elgesį, į kurį nukreiptos žalos mažinimo paslaugos, įrodymų bazę, pagrindžiančią jų veiklą, ir tai, kas sudaro priežiūros kokybės standartus. Taip pat reikia sukurti veiksmingas informavimo apie riziką strategijas, kad vartotojai būtų įspėjami apie šioje srityje kylančią riziką, ypač susijusią su naujomis medžiagomis, narkotikų sąveika, didelio stiprumo produktais ar vartojimo būdais.

Investicijos, reikalingos norint pasiekti su infekcinėmis ligomis susijusios naštos mažinimo tikslus

Blood samples with infected virus

Švirkščiamuosius narkotikus vartojantiems žmonėms kyla rizika užsikrėsti infekcijomis, tokiomis kaip virusiniai hepatitai B ir C (HBV ir HCV) bei žmogaus imunodeficito virusas (ŽIV). Pastarąjį dešimtmetį ŽIV infekcijų, susijusių su švirkščiamųjų narkotikų vartojimu, skaičius sumažėjo, tačiau nerimą kelia tai, kad pagal naujausius duomenis užfiksuotas mažas naujų infekcijų skaičius gali bent iš dalies rodyti, kad dėl COVID-19 pandemijos sukeltų tikrinimo trikdžių vėluojama nustatyti diagnozę. 

Kiti požymiai taip pat rodo, kad reikia didesnių investicijų, norint iki 2030 m. pasiekti tikslą panaikinti AIDS ir virusinių hepatito epidemiją Europoje. Su stimuliantų švirkštimusi susiję vietos ŽIV protrūkiai miestuose pastarąjį dešimtmetį Europoje buvo nuolatinė problema, o tai rodo, kad reikia dėti daugiau pastangų šiai žalai mažinti. Daugiau nei pusė naujų ŽIV atvejų tarp švirkščiamuosius narkotikus vartojančių asmenų diagnozuojama vėlai, todėl didėja susijusio sergamumo ir mirtingumo rizika. Aprūpinimas adatomis ir švirkštais yra svarbus siekiant sumažinti ligų plitimą, tačiau šiuo metu tik kelios šalys pasiekia PSO rekomenduojamus tokio aprūpinimo tikslus. Daugelyje šalių taip pat esama kliūčių, trukdančių atlikti HCV tyrimus ir pradėti gydymą, todėl infekcijos nediagnozuojamos ir negydomos.

Politikai ir veiksmams pagrįsti reikia geresnių toksikologinių ir teismo ekspertizės duomenų šaltinių

A woman in a lab coat with mask and glove looking at samples on a microscope

2023 m. Europos narkotikų vartojimo paplitimo ataskaitoje atkreipiamas dėmesys į didėjančią sintetinių narkotikų svarbą, naujoviškų medžiagų atsiradimą, naują gamybos praktiką narkotikų rinkoje ir į tai, kad su narkotikų vartojimu susijusi didelė žala dar padidėja dėl sąmoningai ar nesąmoningai kartu vartojamų narkotikų sąveikos. Panašų susirūpinimą kelia nuolat atrandami nauji sintetiniai kanabinoidai ir natūralūs kanabinoidai augalinėje medžiagoje. Visi šie klausimai patvirtina visoje šiais metais pateikiamoje analizėje pasikartojančią išvadą, kad teismo ekspertizių ir toksikologinių tyrimų informacijos šaltiniai tapo esminiais pokyčius narkotikų rinkoje ir besikeičiančių narkotikų vartojimo modelių poveikį sveikatai suprasti padedančiais elementais. Kadangi šiuo metu šie šaltiniai nėra pakankamai prieinami, negalime iki galo suprasti visų svarbių klausimų, pavyzdžiui, kokį vaidmenį narkotikų perdozavimo atveju atlieka kelių narkotikų vartojimo vienu metu įpročiai. Nuo 2024 m. naujosios EUDA pradedamas kurti Europos teismo ekspertizės ir toksikologijos laboratorijų tinklas, kurio tikslas – stiprinti šios srities gebėjimus ir informacijos išteklius, yra teigiamas poslinkis.

Karo Ukrainoje poveikis su narkotikų vartojimu susijusiai padėčiai Europoje

Ukrainian colors on damaged wall

Praėjus daugiau nei metams po Rusijos invazijos, Ukraina tebėra apimta humanitarinės krizės, o konfliktas smarkiai paveikė Ukrainos sveikatos ir socialinę sistemas. Dėl karo tapo sunkiau teikti sveikatos priežiūros paslaugas, įskaitant priklausomybės nuo narkotikų vartojimo gydymą. Siekdama užtikrinti priežiūros tęstinumą asmenims, gydomiems opioidų agonistais, Ukrainos sveikatos apsaugos ministerija užmezgė partnerystės ryšius su įvairiomis nevyriausybinėmis organizacijomis. Be to, ukrainiečiai ir toliau ieško prieglobsčio Europos Sąjungoje. ES valstybės narės turėjo padidinti savo pajėgumus, kad galėtų teikti pagalbą perkeltiems asmenims, vartojantiems narkotikus. Svarbus šio proceso elementas – kalbos paslaugų prieinamumas, taip pat pripažinimas, kad lygiagrečiai reikia teikti paramą apgyvendinimo, socialinės gerovės ir vaikų priežiūros srityje. Kadangi svarbiausia infrastruktūra nuniokota, o konfliktui būdingas nepastovumas, tapo itin sudėtinga taikyti narkotikų stebėsenos sistemas ir analizuoti narkotikų situacijos pokyčius Ukrainoje. Iš turimos informacijos matyti, kad heroino prieinamumas Ukrainoje sumažėjo, tačiau poveikis sintetinių narkotikų gamybai ir vartojimui buvo mažesnis. Panašu, kad karas taip pat sutrikdė prekybą heroinu Vidurinėje Azijoje ir Kaukaze bei jo gabenimą į Europą per Juodąją jūrą. Dėl to galėjo suaktyvėti narkotikų gabenimo į Europą kitais maršrutais mastas.

Kanapės – nauji politikos ir praktikos iššūkiai

Nacionalinė politika dėl kanapių ir reguliavimo problemos darosi vis sudėtingesnės 

Cannabis plants

Politika dėl kanapių ir reglamentavimo veiksmai vis dažniau susiduria su naujomis dėl naujų šios medžiagos formų ir naudojimo kylančiomis problemomis. Šios srities pokyčiams iš dalies įtakos turi pramoginių kanapių rinkų kūrimas Šiaurės ir Pietų Amerikoje ir iš dalies didesnis komercinis susidomėjimas vartojimo prekių, kurių sudėtyje yra kanapių ekstraktų, kūrimu. Nacionalinės politikos dėl kanapių kryptys palaipsniui plečiasi ir dabar apima ne tik neteisėtų kanapių kontrolę, bet ir kai kurių rūšių kanapių, naudojamų gydymo tikslais, reguliavimą bei komercinių produktų, kurių sudėtyje yra kanapių darinių, atsiradimą.

Kad būtų galima įvertinti galimų kanapių reguliavimo pakeitimų poveikį, reikia pradinių duomenų 

A person looking at cannabis plants under a growing light

Be to, keičiasi tam tikrų ES valstybių narių politinis požiūris į pramoginį kanapių vartojimą. 2021 m. gruodį Malta priėmė teisės aktus, kuriais leidžiama kanapes auginti namuose ir naudoti asmeniniais tikslais, taip pat ne pelno siekiančiuose bendruomeniniuose auginimo klubuose, pramoginiais tikslais. Vokietija planuoja leisti auginti namuose ir ne pelno siekiančiuose klubuose, o Liuksemburgas planuoja leisti auginti namuose. Abi šalys tikisi , kad pardavimo sistema bus sukurta vėliau. Nyderlanduose pradeda veikti kavinės, kuriose leidžiamos kanapės, kuriamas uždaros kanapių tiekimo grandinės modelis, o Čekija taip pat paskelbė reguliuojamos ir apmokestinamos platinimo sistemos planus. Be to, Šveicarija, kuri nėra ES valstybė narė, pradėjo leisti bandyti pardavimo ar kitas konkretiems gyventojams tam tikruose miestuose skirtas platinimo sistemas. Nepriklausomai nuo visų politinių šios srities pokyčių pobūdžio, jų poveikio vertinimas priklausys nuo to, ar bus turima gerų pradinių duomenų, kuriais remiantis bus galima vykdyti nuolatinę stebėseną ir vertinimą.

Didelio kanapių produktų prieinamumo ir vartojimo poveikio visuomenės sveikatai supratimas

Young man rolling cannabis joint

Kanapės tebėra dažniausiai vartojama neteisėta medžiaga, o 2021 m. konfiskuotas kanapių dervos ir džiovintų kanapių kiekis buvo didžiausias per visą dešimtmetį, o tai rodo, kad šio narkotiko prieinamumas tebėra didelis. Apskritai, šių metų analizėje daroma išvada, kad būtina geriau suprasti, kokios yra kanapių vartotojų problemos ir egzistuojantys nukreipimo gydytis būdai ir gydymo galimybės. Pranešama, kad Europoje nemažą naujai nuo narkomanijos pradėjusių gydytis pacientų dalį sudaro naudojusieji kanapes, tačiau padėtis įvairiose šalyse yra gana nevienoda tiek dabartinės situacijos, tiek ataskaitų teikimo praktikos požiūriu. Neseniai paskelbtoje EMCDDA apžvalgoje nustatyta, kad dėl kanapių vartojimo problemų turintiems asmenims dažniausiai suteikiamas psichosocialinis gydymas, pvz., kognityvinė elgesio terapija, tačiau apskritai vis dar reikia geresnio supratimo apie tai, kiek kanapes vartojantys asmenys ieško pagalbos savo problemoms spręsti ir kokios paslaugos būtų tinkamos siekiant patenkinti šios srities poreikius.

Įvairovė ir klastojimas

Gummies lying on a table with cannabis herb

Europoje taip pat didėja kanapių produktų įvairovė. Tai apima ir labai stiprius ekstraktus ir valgomuosius narkotikus, dėl kurių nustatyta daug ūmių apsinuodijimo gydymo atvejų ligoninių skubiosios pagalbos skyriuose. 2021 m. apskritai padaugėjo pranešimų apie augalines medžiagas, kuriose šalia sintetinių kanabinoidų rasta THC ar kitų natūralių kanabinoidų. Tai sukėlė susirūpinimą dėl to, kad kanapių produktai, kurių sudėtyje paprastai yra mažas THC kiekis, yra klastojami stipriais sintetiniais kanabinoidais. Dėl to, siekiant aptikti šias medžiagas, svarbu atlikti toksikologinę analizę. Suklastotos augalinės medžiagos gali atrodyti kaip natūralios kanapės, todėl nieko neįtariantiems vartotojams gali neteisingai būti parduodamos tiesiog kaip kanapės. Kai kurie sintetiniai kanabinoidai yra labai stiprūs ir su jais yra siejami mirtino ir nemirtino perdozavimo atvejai. Valgomieji kanapių narkotikai yra maisto produktai, paprastai saldainiai su kanapių ekstraktu, kurių nuo 2021 m. vis dažniau galima įsigyti neteisėtoje Europos rinkoje. Šie produktai kelia pavojų dėl juose esančio THC kiekio ir galimybės juos supainioti su teisėtais komerciniais produktais, ypač vaikams. Kai kurie iš šių valgomųjų produktų tiekiami pakuotėse, kurios yra panašios į komercinių produktų pakuotes. Taip pat nustatyta, kad kai kurių mėginių sudėtyje buvo sintetinių kanabinoidų. Dėl to šioje srityje kyla dar didesnis susirūpinimas dėl sveikatos.

HHC – pirmasis pusiau sintetinis kanabinoidas Europos neteisėtų narkotikų rinkoje

Vending machine selling HHC products

2022 m. gegužę buvo nustatyta, kad kanapių rinkos įvairovė dar labiau išaugo, kai Europoje atsirado galimybė įsigyti pirmąjį pusiau sintetinį kanabinoidą heksahidrokanabinolį (HHC). HHC chemiškai panašus į delta-9-tetrahidrokanabinolį (delta-9-THC), pagrindinę kanapių psichoaktyviąją medžiagą, ir jo poveikis iš esmės panašus. Tačiau nei farmakologinis, nei toksikologinis HHC poveikis žmonėms nėra išsamiai ištirtas. 2022 m. buvo nustatyta, kad HHC galima gauti dviejuose trečdaliuose ES valstybių narių; kai kuriose ES valstybėse narėse šia medžiaga prekiaujama rinkoje ir ji parduodama kaip teisėta alternatyva kanapėms. HHC gali būti užpurškiamas ant augalinių kanapių arba sumaišomas su mažai THC turinčiomis augalinėmis kanapėmis. Tokiu atveju jų išvaizda ir kvapas gali būti panašūs į nelegalių kanapių. Jo taip pat randama elektroninėse cigaretėse ir maisto produktuose. Manoma, kad HHC sintetiniu būdu yra gaunamas iš kanabidiolio (CBD), kuris savo ruožtu išgaunamas iš kanapių, kurių sudėtyje yra mažai HHC. Nuo jo atsiradimo buvo nustatyti ir kiti pusiau sintetiniai kanabinoidai, o tai rodo komercinį susidomėjimą šia sritimi. Dėl šių kanapių formų naujumo ir empirinių įrodymų trūkumo kyla daug neaiškumų dėl galimo šių medžiagų poveikio žmonių sveikatai.

Kokaino ir sintetinių stimuliantų svarba padidėjo

Tradiciškai didelė kokaino pasiūla

Man in a yellow vest standing in front of shipping containers

2021 m. ES valstybės narės konfiskavo rekordinį – 303 tonų – kokaino kiekį. Prekyba dideliais kokaino kiekiais per pagrindinius Europos jūrų uostus įvairiarūšiuose komercinės laivybos konteineriuose yra svarbus veiksnys, lemiantis didelį šių narkotikų prieinamumą Europoje. Susirūpinimas dėl didėjančio tiek su sveikata susijusių problemų, tiek nusikalstamumo atvejų, įskaitant su narkotikų rinkos veikla susijusius smurtinius nusikaltimus, skaičiaus, rodo, kad kokaino prieinamumo poveikis yra didelis. Didelės konfiskavimo apimtys taip pat rodo, kad teisėsaugos institucijos deda daugiau pastangų, siekdamos užkirsti kelią neteisėtai prekybai per pagrindinius Europos uostus. Tačiau taip pat esama ženklų, kad prekybos žmonėmis grupuotės vis dažniau ieško naujų būdų, kaip sumažinti aptikimo riziką. Pavyzdžiui, yra įrodymų, kad jie orientuojasi į potencialiai pažeidžiamus mažesnius Europos Sąjungos ir kaimyninių šalių uostus. Be to, dabar Europoje veikia gerai įsitvirtinusi antrinės kokaino gamybos pramonė, dėl kurios lengviau imtis kontrabandos metodų, dėl kurių gali būti sunkiau nustatyti komerciniuose kroviniuose paslėptą kokainą.

Daugėja didelio kokaino prieinamumo daromo neigiamo poveikio įrodymų 

A man holding a small plastic bag with a white powder

Kokainas dabar yra antras pagal dažnumą aptinkamas narkotikas. Tai patvirtina tiek turimi duomenys apie ūmaus toksinio apsinuodijimo narkotikais atvejus, dėl kurių asmenys patenka į ligoninių skubios pagalbos skyrius, tiek ir pirmą kartą gydymą pradedantys asmenys. Iš turimų duomenų taip pat matyti, kad 2021 m. šis narkotikas buvo susijęs su maždaug penktadaliu mirčių nuo perdozavimo atvejų. Dėl metodologinių neatitikimų dabartiniuose duomenų rinkiniuose apie su kokainu susijusį mirtingumą pranešama nepakankamai. Atrodo, kad didesnis prieinamumas taip pat susijęs su tam tikrais požymiais, rodančiais galimą kokaino vartojimo plitimą į labiau marginalizuotas grupes: kai kuriose šalyse pranešta apie kokaino švirkštimą ir kreko vartojimą. 

Sintetiniai stimuliantai. Didesnė įvairovė neteisėtų narkotikų rinkoje, susijusi su rizika visuomenės sveikatai

drugs in pills and powder, spoon and syringe over a dark background

Sintetinių stimuliantų vartojimas kartu su kokainu siejamas su pavojumi fizinei ir psichikos sveikatai. Dauguma rodiklių rodo, kad amfetaminas tebėra Europoje dažniausiai vartojamas neteisėtas sintetinis stimuliantas. Tačiau narkotikų rinka šioje srityje tampa vis įvairesnė – esama požymių, kad ir metamfetaminas, ir sintetiniai katinonai šiuo metu labiau nei anksčiau didina su stimuliantais susijusias problemas Europoje. Vartotojai skirtingus stimuliantus gali vertinti kaip funkciškai panašius ir būti linkę išbandyti naujus produktus, atsižvelgdami į jų prieinamumą rinkoje. Kadangi sintetinių stimuliantų taip pat galima įsigyti panašiai atrodančių miltelių ar tablečių pavidalu, vartotojai kartais gali nežinoti, kokį konkretų stimuliantą ar stimuliantų mišinį vartoja. Šių narkotikų taip pat galima rasti tabletėse, kurios parduodamos kaip MDMA. Apskritai pokyčiai šioje srityje reiškia, kad narkotikus vartojantiems žmonėms gali kilti didesnė neigiamų padarinių sveikatai rizika, įskaitant apsinuodijimus, ūmias ir lėtines psichikos sveikatos problemas, infekcines ligas ir mirtį, nes jie galbūt nesąmoningai vartoja didesnio stiprumo ar naujesnes medžiagas ir elgiasi rizikingai.

Didesnis stimuliantų vaidmens, susijusio su narkotikų švirkštimosi žala, pripažinimas

Syringe lying on the floor

Žmonėms, kuriems švirkščiasi narkotikus, kyla didesnė rizika susirgti per kraują plintančiomis infekcijomis arba mirti nuo perdozavimo. Nepaisant to, kad per pastarąjį dešimtmetį Europoje nuolat mažėjo švirkščiamųjų narkotikų vartojimo atvejų, šis elgesys ir toliau lemia neproporcingai didelę su neteisėtais narkotikais susijusią žalą. Tradiciškai heroinas buvo pagrindinis švirkščiamasis narkotikas. Vis dėlto šiuo metu taip pat dažniau švirkščiami kiti narkotikai, įskaitant stimuliantus ir vaistus, – atskirai arba kartu su heroinu ar kitais opioidais. Švirkščiamųjų stimuliantų vartojimas yra susijęs su įpročiais dažnai švirkštis ir siejamas su vietos ŽIV protrūkiais Europos miestuose. Švirkščiant blogai ištirpusius sintetinius stimuliantus, vaistus ar kreką, taip pat gali padidėti kraujagyslių pažeidimo ar bakterinės infekcijos užsikrėtimo rizika. Viena kelis narkotikus apimanti injekcija taip pat gali padidinti narkotiko perdozavimo riziką. Todėl kuriant intervencines priemones, kurios padėtų mažinti su tokiu elgesiu susijusią žalą, labai svarbu suprasti žalą, siejamą su besikeičiančiais švirkščiamųjų narkotikų vartojimo modeliais.

MDMA rinkos nepastovumas didėja, tačiau vis dar nerimaujama dėl didelio grynumo produktų prieinamumo

Bag with MDMA tablets of different shapes and colours

Dabartiniai duomenys rodo, kad apskritai padėtis, susijusi su MDMA vartojimu, yra palyginti stabili, nors nacionaliniu lygmeniu yra didelių skirtumų. Tai pasakytina apie laikotarpį po to, kai MDMA naudojimo rodikliai rodė laikiną naudojimo sumažėjimą ankstyvuoju COVID-19 pandemijos etapu, kai socialinių kontaktų ribojimo priemonės sutrikdė naktinį gyvenimą ir kitus socialinius įvykius, susijusius su šios medžiagos naudojimu. Europa tebėra svarbus MDMA gamybos centras – tiek vidaus vartojimui, tiek eksportui į ES nepriklausančias rinkas. Atsižvelgiant į tai, kad tipiškas MDMA kiekis yra 161–173 miligramai, pagal tradicinius standartus bendras tablečių stiprumas išlieka didelis ir dėl to kyla susirūpinimas dėl pavojaus vartotojų sveikatai. Tačiau pastaruoju metu pastebėta keletas ženklų, rodančių galimą gamybos apimties sumažėjimą. Pastebėta, kad MDMA kiekis tabletėse šiek tiek sumažėjo. Neaišku, ar šie signalai rodo, kad gamintojams kyla problemų apsirūpinant cheminių medžiagų pirmtakais, ar jie pereina prie kitų medžiagų, kurios yra paklausesnės ar pelningesnės, gamybos, ar rinka reaguoja į vartotojų suvokiamą mažesnio stiprumo produktų paklausą. Tačiau apskritai Europos rinkoje vis dar galima įsigyti didelio grynumo tablečių ir miltelių, todėl ši informacija yra svarbi informuojant apie prevencijos ir žalos mažinimo intervencijas šioje srityje.

Didesnė narkotikų prieinamumo ir naudojimo įvairovė

Yra požymių, kad ketaminas kai kuriose grupėse tapo įprastu narkotiku

White powder and vial with a liquid

Laikui bėgant konfiskuoto ketamino kiekis, apie kurį pranešta ES ankstyvojo įspėjimo apie naujas psichoaktyviąsias medžiagas sistemai, labai svyruoja, tačiau pastaraisiais metais jis išlieka gana didelis. Kartu su kita informacija tai leidžia manyti, kad ketaminas greičiausiai yra nuolat prieinamas kai kuriose nacionalinėse narkotikų rinkose ir kai kurioms grupėms tapo labiau įprastu narkotiku. Ketaminas dažniausiai įkvepiamas per nosį, bet jį taip pat galima švirkšti. Jis susijęs su įvairia nuo dozės priklausoma ūmine ir lėtine žala, kuri ilguoju laikotarpiu gali pasireikšti kaip urologinės komplikacijos ir šlapimo pūslės pažeidimai. Ketaminas taip pat gali būti įmaišomas į kitų narkotikų mišinius, įskaitant MDMA miltelius ir tabletes. Jis taip pat aptinkamas mišiniuose, kurie parduodami kaip rausvas kokainas – produktas, kuris pritraukia vis didesnį vartotojų susidomėjimą. Europoje rausvas kokainas paprastai reiškia ketamino ir kitų sintetinių narkotikų, pvz., amfetaminų arba MDMA, mišinius. Kaip jau minėta 2023 m. Europos narkotikų vartojimo paplitimo ataskaitoje, narkotikų mišinius vartojantys žmonės gali nežinoti apie medžiagas, kurias jie vartoja, arba apie skirtingų narkotikų sąveikos keliamą didesnį pavojų jų sveikatai.

Sveikatos problemos, kurias jauniems žmonėms sukelia azoto monoksido vartojimas

Disposed silver laughing gas cartridges on a wooden table

Neseniai atliktoje EMCDDA apžvalgoje pažymėta, kad kai kuriose ES valstybėse narėse yra požymių, kad dažnėja azoto suboksido, kuris taip pat vadinamas juoko dujomis, vartojimas svaiginimosi tikslais. Azoto suboksidas naudojamas įvairiais komerciniais tikslais ir diskutuojama apie tai, kiek ši medžiaga yra susijusi su neigiamais pavojais sveikatai, ypač epizodinių vartotojų. Tačiau intensyvus ir ilgalaikis azoto oksido naudojimas yra susijęs su žala sveikatai, įskaitant apsinuodijimus, nudegimus ir plaučių pažeidimą, o kai kuriais ilgo poveikio atvejais – su nervų pažeidimais dėl vitamino B12 trūkumo. Kai kuriuose Europos miestuose mažesnių nerūdijančio plieno talpyklų šalinimas taip pat tapo narkotikų šiukšlių problema. Atrodo, kad šis narkotikas tapo prieinamesnis ir pigesnis, nes kai kuriose šalyse padaugėjo didesnių dujų talpyklų pramoginiams vartotojams, ir dėl to dėl didesnio slėgio gali padidėti ir plaučių pažeidimo rizika. Todėl, bendrai vertinant, iš turimos informacijos galima daryti išvadą, kad yra svarių argumentų, kodėl narkotikų prevencijos ir žalos mažinimo tarnybos savo darbe turėtų spręsti azoto suboksido problemą. Šiuo metu įvairiose šalyse šios medžiagos pardavimas ir vartojimas reglamentuojamas skirtingai.

Yra ženklų, kad sintetinių katinonų prieinamumas ir gamyba Europoje didėja

A syringe lying on a black table next to a white powder

Sintetiniai katinonai, kaip antai 3-MMC ir 3-CMC, parduodami kaip amfetamino ir MDMA pakaitalai, taip pat kartais klaidingai parduodami kaip kitos medžiagos. Nors konfiskavimo atvejų skaičius tebėra palyginti nedidelis, kai kurių pavienių konfiskavimo atvejų metu buvo rasti labai dideli sintetinių katinonų kiekiai, dažniausiai iš Indijos. ai kartu su įrodymais, kad sintetiniai katinonai taip pat gaminami Europoje, rodo, kad šios medžiagos tampa vis labiau prieinamos Europoje, kur ateityje jos gali vaidinti vis svarbesnį vaidmenį stimuliantų rinkoje. Pokyčiai šioje srityje taip pat kelia naujų iššūkių teisėsaugai, pavyzdžiui, chemiškai užmaskuotos ir nekontroliuojamos sintetinių katinonų formos buvo neteisėtai gabenamos į Europą, kad vėliau vietoje virstų kontroliuojamais katinonais. Atsižvelgiant į konfiskuotų pirmtakų cheminių medžiagų kiekį, tikėtina, kad šiuo metu gali būti vykdoma didelio masto gamyba Europos ir galbūt kitose rinkose.

Galimos neigiamos didėjančio susidomėjimo haliucinacijas sukeliančių narkotikų terapiniu potencialu pasekmės

Color MRI Scan Human Brain

Didėja tiek klinikinis, tiek visuomenės susidomėjimas kai kurių haliucinacijas sukeliančių medžiagų, įskaitant naujas ir mažai žinomas medžiagas, galimu terapiniu vartojimu. Vis daugiau klinikinių tyrimų tiria įvairių haliucinacijas sukeliančių medžiagų potencialą gydant įvairius psichikos sveikatos sutrikimus. Kai kurie tyrimai atrodo daug žadantys, tačiau apibendrinti šią sritį sunku, iš dalies dėl to, kad daugelis tyrimų dar tik pradedami, iš dalies dėl didelio tiriamų cheminių medžiagų skaičiaus ir iš dalies dėl to, kad tiriamos įvairios sąlygos. Šie pokyčiai sulaukė didelio žiniasklaidos dėmesio, todėl kilo susirūpinimas, kad jie gali paskatinti dažniau naudoti šias medžiagas eksperimentiniais tikslais be medicininės priežiūros, o tai gali kelti pavojų, kad kai kurie pažeidžiami asmenys patirs neigiamų pasekmių. Tuo pat metu yra įrodymų, kad Europos Sąjungoje ir kitur vykdomos nereglamentuotos programos, kuriose haliucinacijas sukeliančių medžiagų vartojimas įtraukiamas į sveikatingumo, terapijos ar dvasinės intervencijos programas. 

Sudėtingesni su opioidais susiję iššūkiai

Opioidų problemos Europoje kinta

A used spoon and syringe lying on the ground

Heroinas tebėra Europoje dažniausiai vartojamas neteisėtas opioidas. Jis taip pat išlieka narkotikas, dėl kurio patiriama didelė dalis su neteisėtu narkotikų vartojimu susijusių sveikatos problemų. Tačiau turimi duomenys taip pat rodo, kad heroinas nebeatlieka tokio svarbaus vaidmens kaip anksčiau, o sintetiniai opioidai kai kuriose šalyse vaidina svarbesnį vaidmenį sprendžiant su opioidais susijusias problemas. 2021 m. ES valstybėse narėse konfiskuoto heroino kiekis išaugo daugiau nei dvigubai – iki 9,5 tonos, o Turkija konfiskavo rekordinį jo kiekį – 22,2 tonos. Nepaisant šių didelių konfiskavimo atvejų, heroino kaina ar grynumas mažmeninėje prekyboje pasikeitė tik nežymiai, ir apskritai turimi duomenys rodo, kad heroino prieinamumas išlieka gana didelis. Nepaisant to, nėra daug įrodymų, kad labai padaugėjo žmonių, pradedančių vartoti heroiną, o rodikliai rodo, kad daugumoje šalių šio narkotiko vartotojai sensta, iš kurių daugelis jau seniai nesusisiekia su narkotikų ir kitomis pagalbos tarnybomis.

Heroinas vaidina vis mažesnį vaidmenį su opioidų vartojimu susijusių problemų atveju, tačiau išlieka svarbia patiriamos žalos priežastimi

An ambulance parked on the street at night

Nors apskritai heroinas ir toliau sudaro didžiąją dalį su opioidais susijusių mirčių, šalių, kuriose tai fiksuojama, skaičius sumažėjo. Duomenys apie ūmaus apsinuodijimo narkotikais atvejus ligoninių skubios pagalbos skyriuose taip pat rodo, kad kai kuriuose miestuose pagrindinė priežastis, dėl kurios asmenys patenka į ligoninę, yra ne heroino, o kitų opioidų vartojimas. Heroino, kaip priežasties, dėl kurios kreipiamasi į specializuoto gydymo nuo narkomanijos įstaigas, santykinė svarba taip pat sumažėjo. Daugeliu atvejų pastebėjimas, kad heroinas atlieka mažiau svarbų vaidmenį sprendžiant su narkotikais susijusias problemas, gali būti laikomas teigiamu pokyčiu, tačiau čia yra keletas svarbių išlygų. Europoje heroiną vartojančių asmenų skaičius išlieka didelis, o jų sveikatos ir paramos poreikiai tampa vis sudėtingesni. Tarp opioidų vartotojų paplito kelių narkotikų vartojimo įpročiai, o narkotikų sąveika, kai heroinas dažnai vartojamas kartu su kitomis medžiagomis, atrodo, tapo svarbesniu žalos rizikos didinimo veiksniu. Be to, nustatyta ir naujų sintetinių opioidų, kurie vis dažniau siejami tiek su sergamumu, tiek su mirtingumu nuo narkotikų, o kai kuriose šalyse šiuo metu jie yra pagrindinė su opioidais susijusių problemų priežastis.

Norint gydyti senstančius opioidų vartotojus, reikalinga tarpdisciplininė pagalba

Psychiatrist or professional psychologist counseling or therapy session to male patients

Dabartiniais skaičiavimais, gydymą opioidų agonistais 2021 m. Europos Sąjungoje gavo maždaug pusė asmenų, vartojančių didelės rizikos opioidus, t. y. apytiksliai 511 000 (524 000, įskaitant Norvegiją ir Turkiją). Turimi įrodymai patvirtina, kad gydymas opioidų agonistais duoda teigiamų sveikatos ir socialinių rezultatų, įskaitant mirtingumo rizikos sumažėjimą. Tačiau šiuo metu daugiau kaip 60 proc. opioidų agonistais gydomų pacientų yra 40 metų ir vyresni, o mažiau nei 10 proc. yra jaunesni nei 30 metų. Tai reiškia, kad paslaugos turi būti teikiamos atsižvelgiant į sudėtingesnius sveikatos priežiūros poreikius populiacijoje, kuri tampa vis labiau pažeidžiama. Reikia veiksmingų nukreipimo būdų, kad būtų galima teikti bendresnes paslaugas, kuriomis būtų gydomos su senėjimo procesu susijusios ligos. Šios dažnai labai marginalizuotos grupės gydymas taip pat turi padėti spręsti sudėtingas problemas, susijusias ne tik su narkotikų vartojimu, bet ir su psichikos sveikatos problemomis, socialine izoliacija, užimtumu ir būstu. Todėl reikia daugiau dėmesio skirti veiksmingų daugiainstitucinių partnerysčių su bendrosiomis sveikatos ir socialinės paramos tarnybomis kūrimui.

Reikia geriau suprasti, kokį vaidmenį mirtingumui nuo opioidų turi kelių narkotikų vartojimas

Naloxone kit

Opioidai, paprastai kartu su kitomis medžiagomis, tebėra medžiagos, dažniausiai susijusios su narkotikų sukelta mirtimi. Nors bendros mirčių, susijusių su opioidais, tendencijos yra stabilios, mirties atvejų procentinė dalis vyresnio amžiaus asmenų grupėse didėja. Kai kuriose šalyse su bendru mirties atvejų skaičiumi susijęs heroino vaidmuo mažėja. Taip pat svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad tais atvejais, kai vartojamas heroinas, retai vartojamas jis vienas, – paprastai vienu metu vartojami keli narkotikai. Jei turima išsamios toksikologinės informacijos, mirties atvejais, kai įtariamas heroino vartojimas, dažnai nustatoma, kad kartu vartota ir kitų opioidų bei vaistų, kurie galėjo turėti įtakos mirčiai. Atrodo, kad kai kuriose šalyse daugėja su stimuliantais, dažnai naudojamų kartu su opioidais, susijusių mirčių, ir stimuliantai dažniausiai siejami su jaunesnio amžiaus žmonių mirtimis. Todėl būtina pripažinti, kad kombinuoto narkotikų vartojimo modeliai yra svarbūs kovojant su mirtingumu nuo narkotikų. Tai rodo, kad reikia geresnės toksikologinės informacijos. Sąveika su narkotikais taip pat gali reikšti, kad gali tekti peržiūrėti paslaugų teikimo modelius; pavyzdžiui, stimuliantų arba sintetinių opioidų vartojimas kartu su heroinu turi įtakos veiksmingam kai kurių intervencinių priemonių, kuriomis siekiama sumažinti narkotikų perdozavimo riziką, įgyvendinimui. Pavyzdžiui, dėl su stipriais sintetiniais opioidais susijusio perdozavimo gali tekti suleisti net kelias opioidų antagonisto naloksono dozes.

Naujų benzodiazepinų ir opioidų sąveika

Bag with yellow pills

Šiuo metu toksikologinės informacijos trūkumas reiškia, kad benzodiazepinų vaidmuo mirties nuo opioidų atvejų srityje nepakankamai ištirtas. Europoje galima įsigyti nekontroliuojamų ir naujų benzodiazepinų, tačiau dėl duomenų trūkumo sunku pateikti informaciją apie jų vartojimo mastą. Vis dėlto turimų įrodymų pakanka, kad būtų galima teigti, jog šios medžiagos gali turėti svarbių pasekmių sveikatai, ypač kai jos vartojamos kartu su kitais narkotikais. Dažnai jos yra labai pigios ir jauni žmonės gali jas vartoti kartu su alkoholiu; kartais tai gali sukelti sunkias reakcijas sveikatai arba neįprastą elgesį. Jie taip pat siejami su didėjančia mirties nuo opioidų perdozavimo rizika. Naujausiais duomenimis, kai kuriose šalyse padidėjo mirčių nuo perdozavimo atvejų, susijusių su benzodiazepinais, dalis. Apie tai, kokia sudėtinga dabar gali būti šios srities narkotikų rinka, galima spręsti iš Estijos, kur neseniai buvo konfiskuoti mišiniai, sudėtyje turėję ir naujo sintetinio opioido metonitazeno, ir naujo benzodiazepino bromazolamo.

Nauji sintetiniai opioidai

A male hand holding a small plastic bag with a blue pill

Su narkotikais susijusios problemos Šiaurės Amerikoje yra pavyzdys, kaip opioidų prieinamumo ir vartojimo modelių pokyčiai gali turėti svarbių pasekmių visuomenės sveikatai. Šiame pasaulio regione stiprūs fentanilio dariniai iš esmės išstūmė receptinius opioidus ir heroiną ir tapo pagrindine didelio masto opioidų sukeltų mirčių priežastimi. Europoje pranešama apie naujus sintetinius opioidus, kurie kai kuriose srityse gali tapti vis dažnesni, tačiau šiuo metu jų prieinamumo ir vartojimo modeliai labai skiriasi nuo Šiaurės Amerikos modelių, o didelių problemų dėl šių narkotikų daugiausia kyla tik kai kuriose šiaurės ir Baltijos šalyse. 2021 m. ES valstybės narės pranešė apie 140 mirčių, susijusių su fentaniliu. Vis dėlto manoma, kad didelė jų dalis yra susijusi su ne pagal medicininę paskirtį vartojamu fentaniliu. Šis rodiklis yra per mažas ir neprilyginamas tūkstančiams su fentaniliu susijusių mirčių, apie kurias pranešta per tą patį laikotarpį Šiaurės Amerikoje. Nepaisant to, 2009–2022 m. Europos narkotikų rinkoje iš viso nustatyti 74 nauji opioidai: 2022 m. ES išankstinio perspėjimo sistemoje buvo gauti oficialūs pranešimai apie dar vieną naują sintetinį opioidą ir per pirmuosius keturis 2023 m. mėnesius – dar apie tris naujas sintetines medžiagas. Tačiau dauguma pastaraisiais metais aptiktų naujų opioidų priklauso ne fentanilio, o labai stipriai veikiančių benzimidazolo (nitazeno) opioidų grupei. Turima informacija apie konfiskavimo atvejus, švirkštų likučius ir toksikologinių tyrimų rezultatus, apie kuriuos pranešė Baltijos šalys, leidžia manyti, kad 2022 m. šiose šalyse padidėjo prieinamumas ir žala (įskaitant narkotikų sukeltas mirtis), ypač susijusi su benzimidazolo opioidais ir fentanilio dariniu karfentaniliu. Neseniai konfiskuotuose mišiniuose taip pat nustatyta naujų sintetinių opioidų, kurių sudėtyje naujai yra benzodiazepino ir gyvūnams nuraminti naudojamo ksilazino. Apie šiuos derinius, atitinkamai vadinamus „benzodopu“ ir „trankdopu“, taip pat pranešta Šiaurės Amerikoje, kur jie siejami su padidėjusia mirties nuo perdozavimo rizika. Kadangi nauji sintetiniai opioidai yra labai stiprūs, pakanka nedidelio kiekio, kad būtų gauta daug tipinių dozių, todėl gali padidėti gyvybei pavojingo apsinuodijimo rizika. Tai reiškia, kad nors šiuo metu problemos šioje srityje yra palyginti nedidelės, ši medžiagų grupė kelia grėsmę, ateityje galinčią daryti didesnį poveikį Europos sveikatai ir saugumui.

Europa turi būti pasirengusi galimoms pasekmėms, Afganistane uždraudus auginti daržines aguonas

Opium plantation

Dauguma Europoje vartojamo heroino gaunama iš Afganistane auginamų daržinių aguonų. 2022 m. balandžio mėn. Talibanas paskelbė apie daržinių aguonų auginimo draudimą ir iškėlė klausimą, kokios įtakos tai turės opioidų vartojimui Europoje. 2021 m. rugpjūčio mėn. Talibanui perėmus šalies valdymą, apskaičiuota, kad 2022 m. daržinių aguonų auginimas padidėjo beveik trečdaliu. Tačiau iš preliminarios 2023 m. informacijos matyti, kad auginimo plotas gerokai sumažėjo. Be to, atrodo, kad dėl lygiagrečiai taikomų priemonių, kuriomis siekta sumažinti metamfetamino gamybą, šios formos narkotikų gamyba tapo mažiau pastebima ir galėjo būti šiek tiek apribota. Nors šioms išvadoms patikrinti reikia daugiau įrodymų, šiuo metu turima informacija leidžia manyti, kad 2023 m. Afganistane gali gerokai sumažėti tiek opijaus, tiek metamfetamino gamyba. Tačiau yra keletas priežasčių, dėl kurių sunku prognozuoti, kokį ilgalaikį poveikį turės draudimas auginti daržines aguonas. Pavyzdžiui, dėl ekonominių sunkumų, su kuriais susiduria šalies ūkininkai, gali būti politiškai sudėtinga išlaikyti šį apribojimą ilgą laiką. Be to, atsižvelgiant į tai, kad yra atsargų, ir į tai, kad paprastai praeina daugiau kaip 12 mėnesių, kol opijaus derlius pasirodo Europos mažmeninėje narkotikų rinkoje kaip heroinas, dar per anksti prognozuoti poveikį narkotikų prieinamumui Europoje. Vis dėlto, jei opijaus auginimo draudimas bus vykdomas ir išlaikomas, tai galėtų turėti didelį poveikį heroino prieinamumui. Dėl ankstesnio trumpalaikio opijaus gamybos draudimo Afganistane Europoje kilo heroino trūkumas, kuris kai kuriose šalyse buvo susijęs su ilgalaikiais opioidų vartojimo įpročių pokyčiais. Tai reiškia, kad Europa turėtų pasirengti reaguoti į galimą heroino prieinamumo sumažėjimą nuo 2024 m. Viena iš galimų pasekmių – padidėjusi su opioidais susijusių sutrikimų gydymo paklausa. Sintetinių opioidų paklausą galintis padidinti heroino trūkumas kelia susirūpinimą. Kadangi šiuo metu pokyčiai šioje srityje tebėra neaiškūs, būtina vykdyti intensyvią stebėseną. Pastebėjus pokyčius gali reikėti imtis švelninančių priemonių, apimančių gydymo pajėgumų didinimą, žalos mažinimo strategijų peržiūrą ir griežtesnių vykdymo užtikrinimo priemonių, nukreiptų prieš sintetinių opioidų pasiūlą, taikymą. Galiausiai gali kilti papildomų saugumo problemų, pavyzdžiui, gali padidėti nelegalių migrantų iš Afganistano srautai dėl blogėjančios šios šalies kaimuose gyvenančių neturtingų žmonių ekonominės padėties.

Informacijos šaltiniai

Rekomenduojama nuoroda: Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras (2023), 2023 m. Europos narkotikų vartojimo paplitimo ataskaita. Tendencijos ir pokyčiai, https://www.emcdda.europa.eu/publications/european-drug-report/2023/drug-situation-in-europe-up-to-2023_lt

Identifikatoriai

HTML: TD-02-23-150-LT-Q
ISBN: 978-92-9497-940-7
DOI: 10.2810/049721


Top