Nové psychoaktivní látky - současná situace v Evropě (Evropská zpráva o drogách 2023)

Cover of the European Drug Report 2023 NPS

Trh s novými psychoaktivními látkami je charakteristický velkým počtem látek, které se v této oblasti objevily, a tím, že každoročně jsou stále odhalovány nové sloučeniny. Na této stránce naleznete přehled drogové situace, pokud jde o nové psychoaktivní látky v Evropě, doplněný o data o záchytech a informace ze systému včasného varování EU týkající se látek, které byly v Evropě zjištěny poprvé. Mezi tyto nové látky patří syntetické kanabinoidy, hexahydrokanabinol, syntetické katinony, nové syntetické opioidy a benzimidazolové opioidy. 

Tato stránka je součástí Evropské zprávy o drogách 2023, každoročního přehledu EMCDDA o drogové situaci v Evropě.

Poslední aktualizace: 16. června 2023

Zdravotní rizika související s vysoce potentními látkami, pokračujícím přizpůsobováním trhu a rostoucím počtem záchytů 

Trh s novými psychoaktivními látkami je charakteristický velkým počtem látek, které se v této oblasti objevily, a tím, že každoročně jsou stále odhalovány nové sloučeniny. Pojem „nové psychoaktivní látky“ zahrnuje širokou škálu typů látek, které nejsou regulovány mezinárodními dohodami o kontrole drog, ačkoli některé z nich mohou podléhat vnitrostátním regulačním opatřením. V roce 2021 bylo v členských státech EU zabaveno rekordních 8,5 tuny nových psychoaktivních látek (viz graf Záchyty nových psychoaktivních látek v Evropské unii: počet záchytů a zachycené množství v letech 2005–2021). Výrobci drog stále vytvářejí nové látky, aby se vyhnuli právním kontrolám. Zdravotní rizika spojená s těmito novými sloučeninami jsou obvykle neznámá, což může uživatele vystavit nebezpečí vážných nebo dokonce smrtelných otrav či jiných zdravotních problémů. Zdá se, že legislativní kontrolní opatření v Evropě a ve zdrojových zemích mimo EU přispěla ke snížení počtu nových derivátů některých drog, jako je fentanyl. Stále se však objevují další látky, vyvinuté tak, aby se vyhnuly obecným definicím v právních předpisech, přičemž Čína a Indie zůstávají důležitými zdrojovými zeměmi těchto látek nebo prekurzorů potřebných k jejich výrobě.

24 nově zjištěných kanabinoidů představovalo více než polovinu nových látek poprvé nahlášených do systému včasného varování EU v roce 2022 (viz graf Počet nových psychoaktivních látek poprvé nahlášených do systému včasného varování EU podle kategorií v letech 2005–2022). Různorodost pozorovanou v této oblasti lze vysvětlit pokusy výrobců nelegálních drog obejít čínský zákaz látek ze skupiny syntetických kanabinoidů platný od roku 2021.

Graf. Počet nových psychoaktivních látek poprvé nahlášených do systému včasného varování EU podle kategorií v letech 2005–2022
 

Vzrůstají obavy, že uživatelé konopí mohou být vystaveni riziku neúmyslného kontaktu se syntetickými kanabinoidy. V roce 2021 došlo k celkovému nárůstu zpráv o rostlinném materiálu, který vedle syntetických kanabinoidů obsahoval THC nebo jiné přírodní kanabinoidy, přičemž takové případy hlásilo nejméně 13 evropských zemí, především Německo a Švédsko. Je možné, že tyto produkty s příměsemi jsou dostupnější, ale nebývají odhaleny. Konopí s příměsemi vypadá podobně jako přírodní konopí a může být nic netušícím uživatelům prodáváno jako běžné konopí. Syntetické kanabinoidy jsou vysoce potentní látky a u produktů s příměsemi hrozí riziko otravy. Dalším předmětem znepokojení je fakt, že od roku 2021 se na nelegálním evropském trhu stále častěji objevují konopné produkty určené k jídlu (potraviny, často ve formě „sladkostí“, které obvykle obsahují konopný extrakt). Kromě rizik, která tyto produkty představují kvůli obsahu THC a možnosti, že je lze zaměnit za legální komerční produkty, zejména u dětí, panují obavy, že některé z těchto produktů mohou obsahovat syntetické kanabinoidy.

Vyskytly se nové problémy v oblasti regulace a obavy ohledně potenciální interakce mezi komercializací konopných derivátů a trhem s rekreačními drogami. V roce 2022 se objevily nové polosyntetické kanabinoidy, které tyto obavy potvrdily. Hexahydrokanabinol (HHC) byl identifikován v květnu 2022 a do března 2023 jej nahlásilo 20 členských států EU. Na evropském trhu s drogami byly identifikovány také tři další polosyntetické kanabinoidy, a to HHC acetát, hexahydrokanabiforol a tetrahydrokanabidiol. Zdá se pravděpodobné, že tyto látky se vyrábějí z kanabidiolu získaného z konopí s nízkým obsahem THC. Na internetu a v obchodech se prodávají jako „legální“ náhražky konopí a zahrnují konopí ve spreji nebo ve směsi s HHC, které vypadá a voní jako přírodní konopí, a také vapy a produkty určené k jídlu. Účinky HHC na člověka nebyly zkoumány, ale podle neoficiálních zpráv o spotřebitelích mohou být subjektivně podobné účinkům konopí. Některé z těchto produktů jsou však dostupné ve formě, která může poskytovat vysoké dávky, což vyvolává obavy ohledně možného dopadu dostupnosti těchto látek v oblasti veřejného zdraví.

Syntetické katinony a nové syntetické opioidy jsou na některých evropských trzích s drogami poměrně dobře zavedené. Prodávají se jako náhražka stimulancií, jako je amfetamin, nebo opioidů, jako je heroin. V roce 2022 bylo nadále zachycováno velké množství katinonů, jako jsou 3-MMC a 3-CMC. Ačkoli počet záchytů je stále nízký, velmi velké množství katinonů (většinou pašovaných z Indie), které byly zachyceny v některých jednotlivých případech, naznačuje, že tyto látky mají potenciál zastávat významnější úlohu na evropském trhu se stimulancii. Tyto obavy dále vzrůstají v důsledku informací naznačujících, že katinony se v Evropě vyrábějí stále sofistikovaněji. Vývoj v této oblasti zahrnuje odhalování chemicky maskovaných nekontrolovaných forem (N-acetyl-3-MMC), které jsou pašovány do Evropy, aby byly na místní úrovni přeměněny na kontrolovaný katinon 3-MMC. Ačkoli informace z ukazatelů, jako jsou služby poskytující testování drog, naznačují, že do produktů s obsahem MDMA jsou přimíchávány příměsi méně než do jiných nelegálních drog, které byly prověřovány v roce 2021, přimíchávání příměsí syntetických katinonů do produktů s obsahem MDMA může rovněž zvýšit riziko neznámých účinků a potencionálních škod. V roce 2022 byly do systému včasného varování EU nahlášena data, která naznačují možný nárůst syntetických katinonů prodávaných jako MDMA nebo používaných k přimíchávání příměsí do produktů s obsahem MDMA. Ačkoli celkový rozsah tohoto problému není znám, nahlásily ho služby poskytující testování drog nejméně ve třech členských státech EU (ve Španělsku, Nizozemsku a Rakousku). Mezi dotčené produkty patřila extáze ve formě tablet, krystalů a prášku, které obvykle obsahovaly 4-CMC (klefedron), 3-MMC, 4-MMC (mefedron) a dipentylon.

Ačkoli v roce 2022 byl oficiálně hlášen pouze jeden nový syntetický opioid, nedávná data, většinou z pobaltských zemí, naznačují větší dostupnost a škody (včetně přímých drogových úmrtí) spojené s těmito látkami, zejména s derivátem fentanylu karfentanilem a vysoce potentní skupinou benzimidazolových opioidů, která zahrnuje drogy, jako je izotonitazen, protonitazen a metonitazen. Benzimidazolové opioidy se objevily v důsledku kontrolních opatření zavedených v producentských zemích i jinde s cílem snížit dostupnost derivátů fentanylu, včetně karfentanilu. Syntetické opioidy jsou často vysoce potentní, což znamená, že k vytvoření velkého počtu dávek u běžných uživatelů může stačit malé množství těchto látek, a tyto drogy tak mohou představovat zvýšené riziko život ohrožujícího předávkování. Syntetické opioidy jsou spojovány s přímými drogovými úmrtími, přičemž nedávné zprávy z Estonska a Litvy naznačují, že tyto drogy nyní představují významný podíl úmrtí v důsledku předávkování v těchto zemích. Podle nových předběžných dat z roku 2023 je v Lotyšsku stále častěji zjišťována úmrtnost spojená s benzimidazolovými opioidy, což je znepokojivé. V roce 2022 estonská policie informovala o záchytu směsí obsahujících nový syntetický opioid metonitazen a bromazolam, což je nový benzodiazepin, a směsí obsahujících nové opioidy protonitazen a metonitazen a xylazin, což je sedativum a analgetikum pro zvířata. Tyto směsi, známé jako „benzo-dope“ a „tranq-dope“, jsou v Kanadě a Spojených státech spojovány s nárůstem počtu úmrtí v důsledku předávkování. Je třeba zvážit a dále prozkoumat, jaká opatření k minimalizaci škod a prevenci jsou účinná při snižování rizik úmrtnosti spojených s užíváním syntetických opioidů. Například se předpokládá, že je třeba upravit přístup k poskytování opioidního antagonisty naloxonu tak, aby účinněji reagoval na zdravotní rizika, která představují syntetické opioidy.

Hlavní data a trendy

Nově nahlášené psychoaktivní látky

Graf. Počet nových psychoaktivních látek hlášených každý rok po jejich prvním zjištění v Evropské unii, podle kategorií, 2005–2021
 
Graf. Počet opioidů poprvé nahlášených do systému včasného varování EU v letech 2009–2022
 

Záchyty nových psychoaktivních látek

  • V roce 2021 činily záchyty marihuany s nízkým obsahem THC a s obsahem syntetických kanabinoidů 242 kilogramů (37 kilogramů v roce 2020; 200 gramů v roce 2019). Vzorky byly označovány jako „konopí“ nebo jako látky s obsahem THC, CBD nebo CBG. Dále byly hlášeny záchyty 12 kilogramů hašiše označovaného jako „CBD hašiš“.
  • V roce 2021 připadalo na členské státy EU téměř 29 400 z 59 620 záchytů nových psychoaktivních látek hlášených v Evropské unii, Norsku a Turecku, což představuje 8,5 z 10,8 tuny zachycených drog. Nárůst byl způsoben malým počtem velkého zachyceného množství katinonů (3-CMC, 3-MMC, 4-CMC), jakož i ketaminu a GBL (viz graf Záchyty nových psychoaktivních látek v Evropské unii: počet záchytů a zachycené množství v letech 2005–2021). Kromě toho bylo zachyceno 23 634 litrů kapalin obsahujících nové psychoaktivní látky, zejména GBL (21 455 litrů) a 4-CMC (1 228 litrů).
  • V roce 2021 představovalo pouhých pět látek více než 80 % množství nových psychoaktivních látek zachycených v zemích EU: tři katinony (3-CMC, 3-MMC a 4-CMC v celkovém množství 4 tuny), ketamin (0,9 tuny) a GBL (2 tuny) (viz graf Záchyty nových psychoaktivních látek v Evropské unii: zachycené množství podle látek v roce 2021).
  • V roce 2021 bylo do systému včasného varování EU nahlášeno 740 záchytů nových opioidů, z nichž 45 % obsahovalo karfentanil a 22 % izotonitazen. Celkem bylo zachyceno 8,2 kilogramu opioidů, přičemž 59 % (4,9 kg) obsahovalo karfentanil a 23 % (1,9 kg) izotonitazen. K většině záchytů došlo v severní Evropě, přičemž Estonsko, Lotyšsko, Litva a Polsko nahlásily 97 % záchytů a 86 % (7,1 kg) zachyceného množství.
Graf. Záchyty nových psychoaktivních látek v Evropské unii: počet záchytů v letech 2005–2021
 
Graf. Záchyty nových psychoaktivních látek v Evropské unii: zachycené množství v letech 2005–2021
 
Graf. Záchyty nových psychoaktivních látek v Evropské unii: zachycené množství podle látek v roce 2021
 

Na základě všech fyzických forem vyjádřených v kilogramech.

Prevalence užívání nových psychoaktivních látek

  • Národní odhady užívání nových psychoaktivních látek (vyjma ketaminu a GHB) v posledním roce mezi mladými dospělými (ve věku 15–34 let) se pohybují od 0,1 % v Lotyšsku po 5,1 % v Rumunsku. Podle odhadu vyjádřeného v nejnovější evropské studii (viz ESPAD 2019) z roku 2019 mezi patnáctiletými až šestnáctiletými studenty se užití nových psychoaktivních látek alespoň jednou v životě pohybovalo od 0,9 % do 6,6 %, přičemž celoživotní prevalence užití syntetických kanabinoidů se pohybovala mezi 1,1 % a 5,2 % a v případě syntetických katinonů mezi 0,2 % a 2,5 %.

Hospitalizace související s novými psychoaktivními látkami

  • V roce 2021 byla látka 3-MMC hlášena v 68 hospitalizacích z důvodu akutní intoxikace související s drogami v pěti nemocnicích sítě Euro-DEN Plus.

Zdrojová data

Data použitá k vytvoření infografik a grafů na této stránce naleznete níže.

List of tables

Table 1. Number of new psychoactive substances reported for the first time to the EU Early Warning System, by category, 2005–2022
Year Cathinones Cannabinoids Opioids Benzodiazepines Aminoindanes Arylalkylamines Arylcyclohexylamines Other substances Phenethylamines Piperazines Piperidines & pyrrolidines Tryptamines Plants and extracts
2005 1         1     3 2   6  
2006         1 1     2 3      
2007       1   2     3 2 1 2 3
2008 6 1           1 1     1 3
2009 4 6 1         2 5   1 2  
2010 14 11     1 3 2 3 3 1 1 1 1
2011 7 23   1 1 5 1 4 4   2    
2012 4 31 3 1   5 3 8 14 1   4  
2013 8 29 4 2 1 6 1 13 14 1 1 1  
2014 31 30 4 4   4   14 9     5  
2015 26 24 4 5   4 2 12 9 3 6 3  
2016 14 11 9 6   3 6 10 5   1 1  
2017 12 10 13 3   1 1 4 4   1 2  
2018 8 11 11 5   1 1 9 5     4  
2019 10 8 8 2   1   13 3 2 1 5  
2020 8 11 10   1 4 3 4       5  
2021 6 15 6 3     5 9 4     4  
2022 5 24 1 2   1 2 3 1 1   1  
Table 2. Number of new psychoactive substances reported each year following their first detection in the European Union, by category, 2005–2021
Year Cathinones Cannabinoids Tryptamines Benzodiazepines Aminoindanes Arylalkylamines Arylcyclohexylamines Opioids Other substances Phenethylamines Piperazine derivates Piperidines and Pyrrolidines Plants and extracts
2005 1 0 13 1 0 1 1   4 8 3   1
2006   0 8 1 1 3 2   3 10 4    
2007 2 0 16 1 1 2 1   4 12 8 1 4
2008 7 2 9 1 0 2 2   6 11 6 1 5
2009 10 6 11 1 2 2 2 1 8 16 6 2 6
2010 22 16 15 1 1 3 3 1 5 21 9 2 6
2011 30 41 16 1 3 6 4 1 10 31 7 3 7
2012 37 55 20 3 3 14 7 5 15 34 7 4 7
2013 45 63 17 5 4 18 7 7 27 47 8 5 7
2014 70 86 19 10 4 19 7 9 37 49 9 4 5
2015 88 92 22 12 4 20 8 12 41 50 10 9 8
2016 95 89 20 19 4 22 12 17 41 45 9 11 7
2017 93 84 29 26 4 19 13 30 41 47 6 13 7
2018 93 90 28 22 3 18 10 29 47 43 8 10 6
2019 90 81 26 18 4 16 12 27 62 47 8 10 6
2020 77 77 23 19 2 13 17 29 47 36 4 11 6
2021 78 98 25 18 3 16 19 28 55 39 6 8 6
Table 3. Seizures of new psychoactive substances in the European Union: total number of material seized, 2005–2021
Year 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Number of seizures 929 1301 1857 3264 5996 6475 7891 11410 25208 24154 34190 46012 37581 33618 22444 21238 29373
Table 3b. Seizures of new psychoactive substances in the European Union: total number and total quantity of material seized, 2005–2021
Year Number of seizures Quantity material (kg)
2005 929 1.896
2006 1301 22.601
2007 1857 65.771
2008 3264 62.241
2009 5996 944.083
2010 6475 1110.328
2011 7891 676.245
2012 11410 1805.11
2013 25208 1940.076
2014 24154 2925.087
2015 34190 4599.363
2016 46012 3175.676
2017 37581 3018.482
2018 33618 4118.687
2019 22444 2042.918
2020 21238 5133.956
2021 29373 8526.115
Table 4. Number of opioids reported for the first time to the EU Early Warning System, 2009–2022
Year Other opioids Fentanyl derivatives Benzimidazoles
2009 1 0 0
2010 0 0 0
2011 0 0 0
2012 1 2 0
2013 2 2 0
2014 1 3 0
2015 1 3 0
2016 1 8 0
2017 3 10 0
2018 5 6 0
2019 5 2 1
2020 4 1 5
2021 3 0 3
2022 0 0 1
Table 5. Seizures of new psychoactive substances in the European Union: quantity seized, by substance, 2021
Substance Qunaity seized (kg) %
3-CMC 2877 34
GBL 2064 24
Ketamine 866 10
3-MMC 654 8
4-CMC 474 6
Pregabalin 235 3
N-ethylhexedrone 202 2
MDPHP 149 2
ADB-BUTINACA 122 1
MDMB-4en-PINACA 121 1
Other substances 763 9

O této stránce

Doporučená citace: Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (2023), Evropská zpráva o drogách 2023: Trendy a vývoj, https://www.emcdda.europa.eu/publications/european-drug-report/2023_cs

Identifikátory

HTML: TD-AT-23-001-CS-Q
ISBN: 978-92-9497-865-3
DOI: 10.2810/161905


Top