По-възрастните хора и наркотиците: здравни и социални мерки

Въведение

Настоящето миниръководство е част от по-голям набор от указания, които заедно съставят Здравни и социални мерки, насочени към проблемите с наркотиците: европейско ръководство. В него се прави преглед на най-важните аспекти, които трябва да се вземат предвид при планирането или предоставянето на здравни и социални мерки за възрастни хора, употребяващи наркотици, и се преглеждат достъпността и ефективността на тези мерки. Разглеждат се и последиците за политиката и практиката.

Последна актуализация: 24 юли 2023 г.

Състав:

Преглед

Основни въпроси

Населението на Европа като цяло застарява и все повече се увеличава делът на хората над 40-годишна възраст сред тези, които имат проблеми с опиоидите. Това се отразява в увеличаващата се възраст на лицата, които се лекуват от наркотици, и на лицата, които умират от свръхдоза опиоиди. Проблемната употреба на други наркотици, например бензодиазепини, също предизвиква все повече безпокойство.

При по-възрастните хора, които употребяват опиоиди, процесът на физическо стареене може да се ускори от кумулативните ефекти на употребата на полинаркотици и лошо здравословно състояние в продължение на много години. Тези лица може също така да са по-податливи на инфекции, свръхдоза и самоубийства.

Освен това социалният им кръг може да е стеснен поради преждевременна смърт и заклеймяване, което допълнително да засили социалното изключване и изолацията от семействата. Заклеймяването може и да се явява пречка за търсенето на помощ.

Ответни мерки

Понастоящем има малко интервенции, насочени към специфичните нужди на възрастните хора, употребяващи наркотици, и е необходимо да се разработи доказателствена база за тези интервенции. Основните мерки може да включват:

 • услуги за лечение на наркомании, съобразени с потребностите на възрастните хора, с предоставяне на мултидисциплинарни грижи за справяне с техните медицински и психологически нужди, както и със социалната им изолация;
 • подобряване на достъпа до антивирусни терапии за хепатит С и на приемането на тези терапии;
 • подходящи грижи за физическото здраве, включително стоматологични услуги;
 • повишаване на осведомеността и обучение на здравния и социалния персонал, работещ с възрастни хора, за това как да се реагира на нуждите на възрастните хора с проблеми с наркотиците, за да се осигурят подходящи грижи и да се избегне заклеймяване;
 • специализирани домове за възрастни хора с дългосрочни резидентни грижи за застаряващи хора, употребяващи наркотици;
 • застъпническа подкрепа за повишаване на самооценката, приемането и положителното отношение към бъдещето, включително подходи, ръководени от връстници;
 • осигуряване на безопасни и подходящи жилища.

Положението в Европа

Лечението и грижите за по-възрастни хора с проблеми с наркотиците в Европа са ограничени, тъй като повечето услуги са създадени за посрещане на нуждите на по-млада група. Специализирани домове за по-възрастни хора с проблеми с наркотиците, които не са в състояние да се грижат сами за себе си, съществуват само в малък брой държави в Европа.

Планирането на услуги за посрещане на бъдещите здравни и социални нужди на нарастващия брой възрастни хора, употребяващи наркотици в Европа, ще изисква специализирани по възраст услуги за грижи; интегриран, мултидисциплинарен подход с междуведомствени партньорства; и насочване между специализираните и основните здравни и социални услуги.

Основни въпроси, свързани с възрастните хора и употребата на наркотици

За възрастни хора с проблеми с наркотиците тук се считат хората на възраст 40 и повече години, чиято продължителна употреба на наркотици им причинява вреда или ги излага на висок риск от такава вреда. Въпреки това някои от разглежданите въпроси са от значение за групите по-възрастни хора с проблеми с наркотиците, които са в пенсионна или следпенсионна възраст. Много възможно е те да понесат негативни последици в живота си поради употребата на наркотици, а характеристиките и преживяванията им да са различни от тези на по-младите хора в подобно положение.

Възрастните хора с дългосрочни модели на употреба на опиоиди съставляват все по-голям дял от хората, употребяващи опиоиди в Европа. През последните две десетилетия средната възраст на пациентите, постъпващи на лечение за проблеми, свързани с употребата на опиоиди, се е увеличила — от хора в началото на тридесетте си години на хора в края на тридесетте си години, — като същевременно се е увеличила и средната възраст на починалите, при които причината за смъртта е свързана с употребата на наркотици (основно свързана с опиоиди). Броят на по-възрастните хора с проблеми, свързани с наркотиците, които се нуждаят от здравни и социални грижи, ще продължи да се увеличава през следващите години, като това важи с особена сила за страните от Западна Европа, в които през 80-те и 90-те години на миналия век се наблюдаваха първите хероинови епидемии. В този контекст нараства необходимостта от разработване на адекватни политики, лечение и услуги в подкрепа на нуждите на това население в Европа.

Широк спектър от здравословни състояния могат да намалят качеството на живот на хората, продължително употребявали наркотици. Голяма част от възрастните хора с проблемна употреба на наркотици в Европа са започнали да употребяват хероин през 80-те и 90-те години на миналия век. Много от хората, които се инжектират от години, са се заразили с ХИВ и вируса на хепатит С (HCV). Усъвършенстваното лечение помага на хората с тези инфекции да живеят по-дълго, но продължителната им проблемна употреба на наркотици може да е ускорила и физическото им остаряване. Обикновено в тази група соматичните и психичните проблеми се срещат по-често, отколкото при връстниците, които не употребяват наркотици, и при по-младите хора, употребяващи наркотици. Възможни са и по-ранни прояви на дегенеративни заболявания, проблеми с кръвообращението и дихателната система, диабет, хепатит и чернодробна цироза. Тези лица могат също така да бъдат изложени на по-голям риск от инфекции, свързани с употребата на наркотици, свръхдоза и самоубийство. Освен това сериозен проблем може да са и проблемите с психичното здраве.

Много възрастни хора, които употребяват опиоиди, получават или са получавали лечение с метадон или бупренорфин. Понастоящем обаче се знае малко за взаимодействието и ефикасността на опиоидните медикаменти и лечението на хора с физически нарушения и нарушена чернодробна функция. Доставчиците на общи здравни услуги могат да се затрудняват с осигуряването на подходящо обезболяване на възрастните хора, които употребяват опиоиди, тъй като тези пациенти може да са с повишена поносимост към опиоидни аналгетици, а при липсата на насоки за ефективно лечение на болката за тази група съществува риск здравните служби да ги подценят. Важно е доставчиците на здравни услуги да са наясно, че редица лекарства, които може да се предписват на хора с проблемна употреба на опиоиди, често успоредно със субституиращото лечение с опиоиди, могат да увеличат риска от свръхдоза поради депресивните си ефекти върху централната нервна система. Сред тях са габапентиноидните лекарства, предписвани за невропатна болка, и бензодиазепините.

Честотата на кръвнопреносимите вирусни инфекции по принцип е висока сред възрастните хора, които са си инжектирали опиоиди в продължителен период от време, а заразилите се с HCV на ранен етап от живота си възрастни хора, употребяващи опиоиди, са изложени на по-голям риск от развитие на чернодробно заболяване и рак, ако не се лекуват.

Значителна част от възрастните хора с проблеми с наркотиците живеят сами, имат нужда от жилище и са безработни и икономически неактивни. Липсата на заетост стеснява социалния кръг, уменията и знанията и затвърждава маргинализацията и изолацията. Заклеймяването и ейджизмът (дискриминацията на основание възраст) допринасят за социалното изключване и изолацията от семействата и приятелите, които са често срещани в тази група. Тези хора са уязвими към депресия и самота, тъй като социалните им кръгове се свиват — други възрастни хора, употребяващи наркотици, умират или се възстановяват от зависимостта и водят различен живот. Заклеймяването, на което може да са подложени поради това, че продължават да употребяват наркотици в по-напреднала възраст, може да им попречи да потърсят помощ, да се включат в общности за възстановяване и да потърсят здравни грижи.

Въпреки че фокусът на миниръководството е насочен главно към възрастните хора с проблеми, свързани с употребата на опиоиди, често заедно с други наркотици и алкохол, съществуват и групи от възрастни хора, които употребяват проблемно и други наркотици, например канабис и лекарства като бензодиазепини. Възрастните хора може да са с повишена чувствителност към бензодиазепини и свързани с тях лекарства и намалена способност за метаболизиране на някои по-дългодействащи средства, като диазепам. Тези лекарства увеличават и риска от когнитивни нарушения, делириум, падания и злополуки. Макар че в миналото е обръщано по-малко внимание на проблемите на възрастните хора, употребяващи тези други лекарства, някои от разгледаните тук ответни действия за хората, които употребяват опиоиди, може да се отнасят и за тези групи. Така може да са необходими и някои специфични услуги, както и по-голямо участие на първичната медицинска помощ. Започват да се разработват нови насоки за превенция, оценка и лечение на проблемите за предоставяне на услуги, специфични за тези групи.

Ответни мерки за свързаните с наркотици проблеми сред възрастните хора

В много европейски държави разширяването на обхвата на услугите, които целят намаляване на вредните последствия, е съхранило живота на хората с проблеми, свързани с употребата на хероин, до късните им години. Като цяло възрастните хора, които употребяват опиоиди, се лекуват в рамките на основните служби за наркотици. Съществуват някои интервенции, насочени към специфичните им нужди, но все още предстои да бъде разработена солидна доказателствена база за тези интервенции. Ключовите ответни мерки за тази популация може да включват:

 • услуги за лечение на наркомании, съобразени с нуждите на по-възрастните хора, осигуряващи мултидисциплинарни грижи за справяне с техните медицински и психологически нужди, както и със социалната им изолация;
 • подходящи грижи за физическото здраве, включително стоматологични услуги;
 • подобряване на достъпа до антивирусни терапии за хепатит С и на приемането на тези терапии;
 • специализирани домове за възрастни хора с дългосрочни резидентни грижи за застаряващи хора, употребяващи наркотици;
 • осигуряване на безопасни и адаптирани жилища;
 • повишаване на осведомеността и обучение на здравния и социалния персонал, работещ с възрастни хора, за това как да реагират на нуждите пациентите клиентите с проблеми с наркотиците, за да се осигури подходяща грижа и да се избегне заклеймяване;
 • интервенции за справяне със социалната изолация и преодоляване на заклеймяването.

Интегрирани грижи, съобразени с нуждите на по-възрастните хора

Планирането на услуги за посрещане на бъдещите нужди от здравни и социални грижи на нарастващия брой по-възрастни хора, употребяващи наркотици в Европа, може да изисква специализирани по възраст услуги за грижи; интегриран, мултидисциплинарен подход с междуведомствени партньорства; и насочване между специализираните и основните здравни и социални услуги. Такъв обединен подход към лечението на възрастните хора с проблеми, свързани с наркотиците, с междуведомствени партньорства и установени пътища за насочване между специализираните и основните здравни и социални услуги, ще бъде особено важен. За успешното прилагане на тези модели на грижи може да се наложи да се осигури обучение на персонала в основните услуги.

Понастоящем липсват адаптирани инструменти за скрининг и мерки за резултатите от лечението на по-възрастни хора с проблеми, свързани с употребата на упойващи вещества. Практическите стъпки, свързани с подкрепата за стабилизиране или постигане на възстановяване, могат да се различават за възрастните и по-младите хора, употребяващи наркотици; например службите може да обмислят контролирана консумация на метадон в домовете на възрастни хора, употребяващи опиоиди, или да разрешат повече дози за вкъщи. Важно ще е по-възрастните хора, употребяващи наркотици, да се включат в разработването на тези услуги, за да се гарантира, че услугите отговарят на нуждите им.

Освен това от службите за лечение на наркомании може да се изисква все по-често да отговарят на нуждите на по-възрастните хора, които изпитват проблеми, свързани с употребата на други вещества, като бензодиазепини и евентуално канабис, които също могат да се нуждаят от адаптирани услуги. Това може да изисква наличието на специфични за възрастта групи в услугите, организиране на социални дейности и събития и осигуряване на редовна подкрепа от връстници и доброволци за справяне със социалната изолация.

Подходящи грижи за физическото здраве, включително стоматологични услуги

Физическият достъп до услуги може да е затруднен за по-възрастните хора с проблеми с опиоидите, те може да се нуждаят от помощ при транспортирането. Може да се осигурят домашни посещения за хората с проблеми с придвижването или за хората в селски райони, да се осигурят сателитни услуги, функциониращи в общностни центрове за по-възрастни хора, и разширена работа на терен.

Мултидисциплинарните и иновативните подходи са от ключово значение за задоволяване на други медицински (включително стоматологични), психологически и социални потребности на по-възрастните хора с проблеми с наркотиците.

Подобряване на достъпа до антивирусни терапии за хепатит С и на приемането на тези терапии

Подобреният достъп до такива терапии сред това население и подобреното им прилагане вероятно ще изиграят ключова роля. Освен това, заради повишения риск от смърт от свръхдоза, тази група е важна цел за раздаването на налоксон по домовете и за други стратегии за превенция на свръхдоза.

Специализирани домове за възрастни хора с дългосрочни резидентни грижи за застаряващи хора, употребяващи наркотици

Съществуват специализирани домове за възрастни хора, употребяващи наркотици, които не са в състояние да се грижат сами за себе си. Друга възможност е лицата с проблеми с наркотиците да бъдат интегрирани в гериатрични стационарни отделения и в общински заведения за възрастни хора. Като цяло тези неспециализирани заведения не са достатъчно подготвени, за да предложат цялостната оценка, лечение и грижи, от които по-възрастните хора с проблеми с наркотиците може да се нуждаят. Все по-необходимо е персоналът, работещ в този сектор, да притежава основни познания по въпросите, свързани с употребата на наркотични вещества и влиянието върху потребностите на възрастните пациенти.

Осигуряване на безопасни и адаптирани жилища

В по-общ план, безопасното и подходящо жилище е предпоставка за справяне със социалните, здравните и физическите трудности. Сред нуждите от настаняване за по-възрастните хора, употребяващи наркотици, често особено внимание ще се изисква за хората, решили да се отдалечат от кръга, в които се употребяват наркотици. Хората, които продължават да употребяват наркотици, може да се нуждаят от жилище, за наемането на което употребата на наркотици няма да е пречка. Моделите „жилищно настаняване преди всичко“, които осигуряват настаняване, преди да се реши проблемът с наркотиците или да се предостави друга подкрепа, може да са полезни за бездомни и употребяващи наркотици по-възрастни хора (вж. Бездомността и наркотиците: здравни и социални мерки). Може да е необходимо подходящите жилища за тази група от населението да са с универсален достъп, за да са приспособени за евентуални увреждания. Освен това програмите за заетост и работа биха могли да осигурят на някои по-възрастни хора, употребяващи наркотици, сигурна платена или доброволна работа. Работодателите може да се нуждаят от обучение, за да разберат здравните и социалните проблеми, с които се сблъсква това население.

Повишаване на осведомеността и обучение на персонала в областта на здравеопазването и социалните грижи

Може да се осигури и обучение на персонала, полагащ гериатрични грижи, за да се справи с нарастващия брой на тези пациенти. Персоналът на клиники за лечение на болката и персоналът, полагащ палиативни грижи в терминален стадий, може да се възползва от специализирано обучение за справяне с болката при зависими от опиоиди лица, основано на ясни протоколи за лечение. Понастоящем има недостиг на доказателства относно ефективната практика в тази област; въпреки това квалифицираната работна сила е важна за подобряване на разпознаването и предоставянето на услуги на възрастни хора с проблеми с опиоидите.

Интервенции за справяне със социалната изолация и преодоляване на заклеймяването

Социалната изолация и самотата в тази група могат да се преодолеят чрез подобряване на стратегиите за справяне, подобряване на социалните кръгове и насърчаване на дейности, които повишават благосъстоянието. Пилотно проучване в Обединеното кралство показва, че по-възрастните хора, употребяващи наркотици, могат да се привлекат в схема за упражнения във фитнес зала, но многобройните социални затруднения намаляват способността им да участват. Програмите Men's Shed в Австралия, Канада, Ирландия и Обединеното кралство насърчават по-възрастните мъже да развият чувство за идентичност, самочувствие и ценност чрез усвояване на нови умения, създаване на социален кръг и ангажиране с общности.

За да се преодолеят ейджизмът и заклеймяването, с които се сблъскват множество по-възрастни хора, употребяващи наркотици, може да се предоставя застъпническа подкрепа от връстници в рамките на услугите, насочени към хората, употребяващи наркотици. Подкрепата от връстници може да повиши самооценката, чувството, че са приети и разбрани, и положителното отношение към бъдещето. Вероятно е хората, които изпълняват ролята на връстници/доброволци, също да се възползват от този вид ангажираност. Интервенциите, които привличат хората обратно в обществото и им помагат да развият или разширят социалните си кръгове, могат да помогнат за предотвратяване на самотата и изолацията сред тази група, когато се прилагат в началото на лечението.

Доказателствената база за специализирани мерки по отношение на по-възрастните потребители на опиоиди понастоящем е много ограничена. Въпреки това, като се има предвид, че в по-дългосрочен план хората на възраст над 40 години, употребяващи опиоиди, вероятно ще съставляват по-голямата част от лекуващите се от наркомании в Европа, е важно този въпрос да бъде разгледан и да бъдат разработени ефективни интервенции за по-добра информираност на политиките и подходите. Съществуват ограничен брой насоки за работа с тази група: една от инициативите в Европа е разработваният от Европейско клинично общество по въпросите на СПИН набор от насоки, в които има преглед на взаимодействията на лекарствата за лечение на ХИВ/СПИН с други фармакологични лечения, включително лечение с опиеви агонисти (1). Насоките се преразглеждат на всеки две години, публикувани са на няколко европейски езика и могат да помогнат на лекарите да осигурят по-подходящи лечения и грижи за нуждите на тази група от населението.

Положението е Европа: наличие на свързани с наркотици интервенции за по-възрастни хора

Предоставянето на специализирани услуги за лечение и грижи за възрастни хора с проблеми, свързани с наркотиците, е ограничено и разпокъсано в Европа. Повечето услуги са създадени, за да посрещнат нуждите на по-младата група от хора, употребяващи наркотици, и пациентите обикновено остават в тези основни услуги през годините.

Съществуват специализирани домове за възрастни хора с проблеми с наркотиците, които не са в състояние да се грижат сами за себе си, например в Белгия, Германия, Дания и Нидерландия, но се срещат рядко. Те могат да послужат като модел за дългосрочни резидентни програми, които предлагат грижи и подкрепа на застаряващи хора, хронично употребяващи наркотици. Пример от Германия е Condrobs — услуга за нископрагова и ориентирана към приемане подкрепа на по-възрастни хора, употребяващи наркотици. Тя предоставя консултантски услуги, резидентна грижа и работен проект. Друг пример е Гериатричната програма за зависимости, която е специално разработена, за да отговори на нуждите на по-възрастните хора в Съединените щати, които имат проблеми с употребата на наркотици. Това е програма, базирана в общността, която осигурява интервенция, оценка и свързване с услуги за възрастни хора, употребяващи наркотични вещества, в домашни условия.

Съществуват някои ограничени примери за обучение, предоставяно в помощ на работната сила за справяне с нарастващия брой на тези пациенти. BeTrAD (Better Treatment for Ageing Drug Users — По-добро лечение за застаряващите хора, употребяващи наркотици) е проект, включващ девет партньорски организации в пет държави от ЕС, подкрепен от Европейската комисия. Проектът предоставя на обучителите и организациите в системата за помощ при употреба на наркотици, в гериатричните институции и в местните власти инструменти и модели на добри практики за създаване на възможности за обучение на възрастни за създаване и подобряване на услугите за застаряващи хора, употребяващи наркотици. BeTrAD разработи програма за обучение на професионалисти в областта на грижите за възрастни, грижите за зависими и медицинската система, наред с координатори на групи за самопомощ, отразяваща фокуса на проекта върху приобщаването на хората, употребяващи наркотици.

Последици за политиката и практиката

Основни положения

 • Ключовите въпроси за доставчиците на услуги включват промяна или преструктуриране на услугите за хората, употребяващи наркотици, и разработване на специализирани услуги, които отговарят както на здравните, така и на социалните нужди на по-възрастните хора, употребяващи наркотици.
 • Необходимо е да се създадат ясни канали за комуникация и начини за насочване между службите за наркотици и основните служби за здравни и социални грижи.

Възможности

 • Инвестициите в развитието на работната сила на персонала, ангажиран с общите грижи за възрастни хора, за да се подобри разбирането им за нуждите на по-възрастните хора, употребяващи наркотици, биха могли да подобрят управлението на физическите и психическите проблеми в тази група.
 • Разработването на протоколи за справяне с болката при хора, зависими от опиоиди, които да се използват в клиники за лечение на болката и палиативни грижи, би подпомогнало предоставянето на висококачествени грижи в тези среди. Необходими са изследвания, които да предоставят доказателства за добри практики в тази област.

Пропуски

 • Необходимо е да се разработят инструменти за скрининг и измерване на резултатите, които да са подходящи за възрастни хора с дългогодишна злоупотреба с наркотични вещества и свързани с това здравни и социални проблеми.
 • Необходимо е да се идентифицират обещаващи интервенции и модели на грижи за справяне със здравните и социалните проблеми, с които се сблъсква увеличаващата се група по-възрастни хора с проблеми, свързани с опиоиди, и да се оценят, за да се идентифицират и споделят най-добрите практики.
 • Ще е необходимо да се разработят ответни мерки, за да се отговори по-добре на нуждите на по-възрастните хора, които употребяват вещества, различни от хероин, включително тези, които употребяват канабис и стимуланти.

Допълнителни ресурси

ЕЦМНН

Други източници

 

(1) Терминът „лечение с опиеви агонисти“ се използва тук като предпочитана фраза за обхващане на редица лечения, които включват предписване на опиоидни агонисти за лечение на опиоидна зависимост. Читателят трябва да е наясно, че този термин включва „заместителна терапия“ — термин, който все още може да се използва в някои от нашите инструменти за събиране на данни и в исторически документи.

Относно това миниръководство

Настоящето миниръководство предоставя преглед на това, което трябва да се вземе предвид при планирането или предоставянето на здравни и социални мерки за по-възрастните хора, употребяващи наркотици, и се преглеждат достъпността и ефективността на тези мерки. Разглеждат се и последиците за политиката и практиката. Настоящето миниръководство е част от по-голям набор от указания, които заедно съставят Здравни и социални мерки, насочени към проблемите с наркотиците: европейско ръководство.

Препоръчана форма на цитиране: Европейски център за мониторинг на наркотици и наркомании (2023 г.), По-възрастните хора и наркотиците: здравни и социални мерки, https://www.emcdda.europa.eu/publications/mini-guides/older-people-and-….

Идентификатори

HTML: TD-07-23-285-BG-Q
ISBN: 978-92-9497-946-9
DOI: 10.2810/69662

Top