Fokus på ... Fritidsbrug af dinitrogenoxid (lattergas)

cracker’ used to open nitrous oxide cartridges without the need for a whipped cream dispenser, and balloon

Dette fokus præsenterer de vigtigste resultater af Recreational nitrous oxide use in Europe: situation, risks, responses, som er det første afsnit i rapporten "Recreational use of nitrous oxide – a growing concern for Europe".

Dinitrogenoxid er en gas, der inhaleres som rusmiddel for at få den hurtige, men kortvarige følelse af eufori, afslapning, ro og afkobling.

Det har været brugt i næsten 250 år, men brugen af det er steget i visse europæiske lande siden 2010. Det blev navnligt et problem fra omkring 2017-18, da det blev tilgængeligt i flere butikker og i større mængder.

Lattergassens popularitet forklares ved, at den er let tilgængelig, billig, at den har kortvarige virkninger, og at brugerne generelt er af den opfattelse, at det er et forholdsvis sikkert og socialt acceptabelt stof.

I de fleste tilfælde er det små gaspatroner til flødeskumssifoner, som anvendes til at fylde balloner op, og derefter inhaleres gassen fra ballonen. Patronerne kan købes både i fysiske butikker og online. Leverandørerne er også begyndt at sælge større gasbeholdere, der bevidst er rettet mod fritidsbrugerne – hvilket gør gassen betydeligt billigere og medfører en bredere, mere regelmæssig og mere omfattende brug.

Langt de fleste mennesker bruger ikke dinitrogenoxid. Dem, der bruger det, gør det typisk i forholdsvis små mængder og ikke så ofte. De fleste brugere inhalerer små mængder lattergas lejlighedsvist, måske én til tre balloner ad gangen nogle få gange om året. Selv om det ikke er muligt at definere et "sikkert" brugsniveau, og denne form for brug ikke er ufarlig, synes den at udgøre begrænsede sundhedsrisici sammenlignet med mere intensive brugsmønstre. Brugen kan også variere betydeligt i et lands landsdele. De unge, herunder teenagere, tegner sig for den største andel dinitrogenoxid.

Dinitrogenoxid bruges typisk sammen med venner, men kan også bruges alene, især ved mere omfattende brug. Det anvendes i en række sammenhænge, herunder udenfor i det offentlige rum (f.eks. parker), i parkerede biler (såkaldte "bilfester"), i hjemmet, hos private, på natklubber og ved musikkoncerter og -festivaler.

De almindelige bivirkninger ved små mængder er bl.a. svimmelhed, uklarhed, desorientering, hovedpine og en generel snurrende fornemmelse. Kvalme og besvimelse kan også forekomme. Det samme gælder midlertidigt tab af koordinations- og balanceevnen. Nogle virkninger skyldes hypoxi på grund af midlertidig mangel på ilt, hvilket også kan forårsage anfald.

Bivirkningerne er generelt mindre og forsvinder kort tid efter, at brugeren holder op med at inhalere gassen. Nogle virkninger, f.eks. svimmelhed, uklarhed og generel funktionsnedsættelse, kan dog fortsætte i ca. 30 minutter. Bruges der større mængder gas ad gangen, giver det flere af disse bivirkninger.

Akut forgiftning, der kræver medicinsk behandling, er relativt ualmindelig. Det omfatter typisk kortvarig desorientering, bevidsthedstab eller besvimelse samt skader ved fald, som skyldes denne tilstand eller tabet af koordinations- og balanceevnen, mens de er påvirkede. Hallucinationer kan undertiden også kræve behandling.

Som følge af desorientering og generel funktionsnedsættelse bør personer, der bruger dinitrogenoxid, ikke køre bil, cykle, køre el-løbehjul eller betjene maskiner. Nogle mennesker anser det ikke for farligt at bruge dinitrogenoxid under kørslen.

Der er også en lille, men dog væsentlig stigning i antallet af personer, der bruger større mængder gas hyppigere og i længere perioder. For nogle resulterer det i et problematisk brug. De kortvarige virkninger af gassen nævnes ofte som årsag til, at det tages flere gange efter hinanden.

Regelmæssig og omfattende brug af gassen kan også give alvorlige skader på nervesystemet (neurotoksicitet).

I starten omfatter symptomerne normalt paræstesi – dvs. en unormal fornemmelse, typisk en prikkende eller stikkende fornemmelse i hænder, arme, ben eller fødder ("de sover"), og som også kan forekomme i andre dele af kroppen. Dette kan skyldes skade på de sansenerver, der er ansvarlige for at overføre sanseindtryk, såsom smerte og berøring, og kan udvikle sig til følelsesløshed. Beskadigelsen kan også omfatte nerverne, der kontrollerer musklerne, hvilket fører til muskelsvaghed, balancetab og gangbesvær. Skaderne kan involvere både det perifere nervesystem og centralnervesystemet, navnlig rygmarven. Skaderne kan udvikle sig til, at personen ikke længere er i stand til at gå.

Sædvanligvis er skaden i det mindste delvis reversibel, især hvis den opdages og behandles tidligt. Nogle personer får måske sensoriske eller funktionelle skader. Der er indberettet sjældne tilfælde af permanent lammelse. Nogle gange stopper patienterne behandlingen, og det langsigtede resultat er derfor ukendt.

Brugen af store beholdere til at købe gassen i kan også medføre svære forfrysninger og lungeskader på grund af det høje tryk i dem. Disse skader kræver akut lægehjælp.

Dødsfald, der involverer dinitrogenoxid, er sjældne. I de fleste tilfælde skyldes utilsigtet kvælning, at gassen inhaleres ved hjælp af en maske eller plasticpose over hovedet, hvor der er utilstrækkelig ilt.

Der foreligger kun begrænsede oplysninger om effektive tiltag. I de fleste tilfælde har landene anvendt en række foranstaltninger til at begrænse udbuddet af dinitrogenoxid og fremme sundheden målrettet, herunder rådgivning om skadesreduktion.

Den målrettede sundhedsfremme, herunder risikooplysning, bør give rettidige, klare, troværdige og konsekvente evidensbaserede budskaber, der øger bevidstheden og videnen om emnet, og om, hvilke praktiske foranstaltninger der kan træffes. Dette kan omfatte oplysning til brugere samt forældre og værger og bør komme fra pålidelige kilder.

Enkle, evidensbaserede råd om skadesreduktion kan bidrage til at forebygge både almindelige bivirkninger og de mere alvorlige risici, der er forbundet med dinitrogenoxid. Den kan også bruges til at informere folk om, hvad de skal gøre i en nødsituation, og hvordan de kan søge yderligere information og hjælp.

Dinitrogenoxid har vigtige, vidtrækkende medicinske, industrielle, kommercielle og videnskabelige anvendelser, herunder som smertestillende middel, bedøvelsesmiddel til medicinsk brug og tilsætningsstof til fødevarer. Ved foranstaltninger i forhold til dinitrogenoxid bør der tages hensyn til industriens, sundhedsvæsenets og forbrugernes udbredte legitime brug af gassen. Der findes i øjeblikket kun få, hvis overhovedet nogen, alternativer til gassen til disse anvendelser.

Henkastning af brugte gaspatroner, balloner og gasbeholdere er blevet fremhævet som et problem i nogle områder. Dette er visuelt skæmmende, medfører omkostninger til oprydning og er skadeligt for naturen. Brugte beholdere udgør en eksplosionsrisiko under affaldsbehandlingen, hvis de bortskaffes som almindeligt affald. Det er vigtigt at bemærke, at patroner og beholdere er af stål og kan genanvendes.

Dinitrogenoxid er en kraftig drivhusgas og er en væsentlig årsag til nedbrydelsen af ozonlaget. Bidraget fra fritidsbrugen er lavt i forhold til andre kilder, men kræver forskning.

Vores viden om brug, skader og effektive tiltag er begrænset, til dels fordi dette niveau af fritidsbrug er relativt nyt. Overvågningen skal styrkes, og der er behov for forskning på områder som epidemiologi, udbud, farmakologi og toksikologi samt effektiviteten af behandlinger og tiltag.

Loading