Работни места и наркотици: здравни и социални мерки

Въведение

Настоящото миниръководство е част от по-голям набор от указания, които заедно съставят Здравни и социални мерки, насочени към проблемите с наркотиците: европейско ръководство. То предоставя преглед на мерките, които трябва да бъдат взети под внимание при планирането или изпълнението на здравни и социални мерки, свързани с проблемите с наркотиците на работното място, както и преглед на наличните мерки и тяхната ефективност. Разгледани са и последиците за политиката и практиката.

Последна актуализация: март 2022 г.

Съдържание:

Преглед

Основни въпроси

Значителна част от работниците в Европа е вероятно да имат проблеми, свързани с употреба на алкохол или наркотици. Смята се например, че между 5 % и 20 % от работещото население в Европа има сериозни проблеми, свързани с употреба на алкохол. Наред с общите последици за общественото здраве и социалните последици, проблемите, свързани с употребата на психоактивни вещества, имат особено голямо значение за отраслите, които са свързани с проблеми по отношение на безопасността, или в случаите, когато отделни недостатъци в ефективността могат да окажат значително въздействие. Това включва, но не се ограничава до секторите на строителството, селското стопанство, транспорта, енергетиката, ИКТ и финансовите услуги.

Употребата на алкохол и наркотици са важни проблеми на работните места, тъй като:

 • могат да доведат до увеличаване на броя на произшествията и нараняванията, отсъствията от работа и неподходящото поведение;
 • те могат да доведат до икономическа тежест за работодателите, правителствата и обществото;
 • работодателите са задължени по силата на законодателството в областта на здравето и безопасността да осигурят, доколкото е разумно, защита на здравето, безопасността и благополучието на служителите и на други лица, засегнати от техните дейности;
 • работни места предоставят и възможности за здравно образование относно алкохола и наркотиците и за определяне на лицата, които имат проблеми с употребата на алкохол и наркотици, или имат членове на семейството, които имат проблеми с наркотиците или алкохола.

Работното място също има потенциална роля за подпомагане на социалната реинтеграция на хора, които в миналото са имали проблеми с наркотиците.

Доказателства и мерки

Липсва обстоен преглед на мащабите и характера на различните видове мерки за намеса на работните места в Европа. Освен това данните за ефективността на различните мерки са оскъдни. Предприеманите мерки може да включват:

 • фирмени политики, насочени към употребата на алкохол и наркотици на работното място, и подкрепа за служителите, които имат проблеми с употребата на психоактивни вещества;
 • превенция чрез програми за информиране, образование и обучение, насочени към проблемите, свързани с употребата на алкохол и наркотици, за предпочитане като част от по-широкообхватни програми за насърчаване на здравето;
 • извършване на официални прегледи и изследвания за наркотици в отрасли, в които безопасността е от критично значение;
 • мерки за идентифициране на служители, които са изправени пред проблеми, свързани с употребата на психоактивни вещества, и предоставяне на подкрепа за тези лица, включително спомагане за насочването им към програми за лечение и рехабилитация;
 • действия за проучване на факторите на ниво организация, които могат да допринесат за проблемите, свързани с наркотиците, сред работната сила;
 • предоставяне на възможности за заетост на хора, които в миналото са имали проблеми, свързани с наркотиците.

Европейска картина

Повечето европейски държави имат някакъв вид общо законодателство или споразумения за забрана или регулиране на употребата на алкохол и наркотици на работното място. Видът на действащото законодателство и характерът на законодателството в областта на безопасността и здравето при работа обаче варират значително в зависимост от националната култура, осведомеността за проблема и отдадения му приоритет.

В бъдеще употребата на лекарства за усъвършенстване, като например модафинил за подобряване на когнитивната функция, може да се превърне във все по-голям проблем на работното място.

Основни въпроси, свързани с употребата на наркотици и работното място

Алкохолът и наркотиците представляват сериозен проблем за значителна част от активното население. Националните оценки в Европа показват, че между 5 % и 20 % от работниците или са зависими от алкохол, или са изложени на риск да станат такива. Въпреки че опасенията продължават да се фокусират върху въздействието на алкохола, познатите незаконни наркотици и някои отпускани по лекарско предписание лекарства, възникват нови предизвикателства, свързани с възприеманите средства за повишаване на производителността.

Употребата на алкохол и наркотици може да изостри потенциалните проблеми на работното място, като например злополуки и наранявания, отсъствие от работа и неподходящо поведение. Интоксикацията с алкохол или наркотици може да засегне работните резултати, като наруши вземането на решения и времето за реакция, намали производителността и доведе до производство на по-нискокачествени стоки и услуги, както и до грешки и злополуки на работното място.

Причините за употреба на алкохол или наркотици на работното място могат да бъдат разграничени по свързани с работата и социални или лични категории. Свързаните с работата причини включват тежки физически или неудобни условия на труд (напр. студена среда, продължително стоене прави, прекомерно физическо натоварване), ниско удовлетворение от работата, нередовно работно време и работа на смени. Други причини, които се посочват тук, включват усещането за ниска степен на социална подкрепа от колегите, ограничена свобода на вземане на решения и различни фактори, свързани със стреса на работното място. В резултат на това за някои професии е по-вероятно да бъдат свързани с употребата на психоактивни вещества. Шофьорите на камиони на дълги разстояния например, които трябва да стоят будни и да поддържат концентрация в продължение на дълги, монотонни периоди на шофиране, може да са изложени на по-голям риск от употреба на стимуланти. Лекарите и другите здравни специалисти може да са уязвими към проблеми, свързани с пристрастяването, поради лесния достъп до лекарства, съчетани с дълги смени и стрес на работното място. Други групи работници, работещи в културите, характеризиращи се с висок стрес, конкуренция или тормоз, включително градски търговци, представители на академичните среди и адвокати, могат да използват редица подобрители на когнитивните способности по различни причини, като например за повишаване на производителността или за преодоляване на умората от часова разлика.

Една от областите, които пораждат нарастваща загриженост, е бързият растеж в Европа и в световен мащаб на договореностите за краткосрочна заетост и това, което е известно като „несигурна работа“. Характеристиките на тези практики на работа включват липса на социален/индивидуален контрол върху условията на труд, разпокъсаност на работното време и пространства, припокриване или размити граници между професионалния и личния живот или трудности в постигането на баланс между платения труд и други аспекти на живота, условия на конкуренция, недостиг на работа и заплахи за поминъка на хората, както и високо равнище на наблюдение на служителите. Всички тези фактори могат да увеличат вероятността от употреба на вещества с цел справяне с конкурентния натиск и стрес.

Причините, които не са свързани с работата, включват социални фактори като „висока“ социална търпимост към употребата на алкохол и наркотици (нормализиране на употребата на вещества), културни модели, поради които работниците може да станат по-склонни да употребяват наркотици, както и служители, които имат по-голям достъп до тези вещества (например в алкохолната и развлекателната индустрия).

Редица етични и често законови задължения имат важно значение за предприемане на мерки във връзка с проблеми, свързани със злоупотребата с вещества на работното място. От значение в тази област са организационните фактори и работните практики като потенциални фактори за употребата на вещества. Медицинските специалисти, които са осигурени на работното място в помощ на служителите или за да съветват ръководството, трябва да изяснят своята роля и да зачитат неприкосновеността на личния живот на пациентите. Общоприето е, че ръководителите и надзорниците следва да бъдат обучени да отчитат признаците на проблемна употреба на алкохол или забранени наркотични вещества сред своята работна сила. Те трябва също така да знаят как да реагират, ако подозират, че някой служител има проблем с употребата на вещества, или ако служителят, който съобщава, че има такъв проблем, се обръща към него. Наред с това е важно да се отчита обстоятелството, че ръководителите и надзорниците може да имат проблеми с употребата на алкохол и незаконни наркотици.

Медицинските специалисти имат важна роля за оказването на подкрепа на хората, които в миналото са имали или в момента имат проблем с алкохола или наркотиците на работното място. Те могат да окажат голямо влияние във вземането под внимание на загрижеността на работодателите относно съответните рискове, както и за преодоляване на стигматизирането и отрицателните стереотипи, а също така и да съдействат на ръководителите да се въздържат от прилагане на произволни периоди на въздържание, освен в случаите, когато са им възложени по закон, например при шофиране.

Употребата на лекарства за усъвършенстване на работното място е нововъзникващ проблем. Лекарствата за усъвършенстване са вещества, за които се счита, че имат потенциал да подобрят признаците на човека, външния вид, настроението или производителността му. Съществуват няколко вида такива вещества, например лекарства за подобряване на производителността и на имиджа (PIED) (вж. Spotlight on… Performance- and image-strengthening drugs (В светлината на прожекторите... Лекарства за подобряване на производителността и имиджа), подобрители на когнитивните способности, подобрители на сексуалните показатели и подобрители на настроението и поведението. Средствата за увеличаване на когнитивните способности, известни също като „интелигентни“ наркотици, пораждат особена загриженост на работното място. Те включват лекарства като Ritrain (метилфенидат), Provigil (модафинил) и Adderall (соли на амфетамин), които могат да се използват без рецепта или медицинско наблюдение и да се приемат в различни дози от препоръчителната им медицинска употреба, тъй като се счита, че те подобряват концентрацията и когнитивните резултати, въпреки че данните за това са ограничени.

Напоследък вниманието на медиите е насочено към практиката за „микродозиране“ на халюциногени като LSD (диетиламид на лизергиновата киселина) за повишаване на креативността, която се предполага, че се прилага сред групи работници, например разработчици на софтуер. Това е един от примерите за възможното използване на широк спектър от други вещества, наркотици, добавки и хранителни продукти, за които се смята, че подобряват аспектите на психичната функция, известни заедно като „ноотропици“.

Разширяването на гамата от вещества, които могат да се използват, и фактът, че някои от тези вещества могат да се използват законно — предписани за медицински заболявания или продавани законно в случаи на употреба на алкохол и някои нови психоактивни вещества — усложняват мерките. Източниците на предлагане на наркотици са различни, като по-специално интернет аптеките, даркнет и социалните медии осигуряват по-лесен достъп до лекарства за усъвършенстване и други психоактивни вещества.

Доказателства и мерки във връзка с проблемите, свързани с наркотиците, и работното място

Първоначално действията за справяне с проблемите с наркотиците на работното място бяха насочени към подобряване на безопасността на работното място, но все повече се насочват към насърчаване на здравето и благосъстоянието на работната сила, което може да е от полза и за по-широката общност. Работните места дават възможности за предоставяне на здравно образование относно употребата на алкохол и наркотици. Наред с това те предлагат възможност за определяне на лицата, които имат проблеми, свързани с употреба на алкохол или забранени наркотични вещества. Медицинските специалисти, които оказват подкрепа на работните места, са в добра позиция да предоставят съвети за здраве на работниците. Освен това те могат да обучават ръководителите и надзорниците да разпознават употребата на алкохол и забранени наркотични вещества на работното място и да се справят с нея.

Международната организация на труда е изготвила кодекс на практиката относно управлението на въпроси, свързани с употребата на алкохол и наркотици на работното място. С него се акцентира върху превенцията и подходът в него е насочен към опазване на здравето, вместо да бъде дисциплинарен. На национално равнище подходите към проблемите, свързани с наркотиците на работното място, ще се влияят от административния, законодателния и културния контекст във всяка държава. Регламентите, законодателните актове и политиките в областите на трудовото право и здравето и безопасността може да са от значение и за проблемите с наркотиците на работното място. Наред с това в подкрепа на своите политики държавите може да изготвят свои собствени насоки за работодателите.

За борба с употребата на наркотици и проблемите на работното място могат да се използват следните мерки. Начинът на предоставяне на отговори и основните целеви области обаче ще зависят както от сектора и от вида на работата, извършвана в рамките на организацията, така и от нейната големина. Големите дружества разполагат с големи отдели за човешки ресурси и вероятно имат достъп до специалисти, които да се занимават с проблемите с наркотиците и алкохола. В малките и средните предприятия обикновено собственикът, управляващият директор или ръководителят на обекта се грижат за въпросите, свързани със здравето и безопасността.

 • Политики на работното място. Всички организации могат да се възползват от наличието на политика за борба с наркотиците, съпътствана от по-общи здравни и дисциплинарни протоколи. Формалната политика за борба с наркотиците на работното място дава възможност за пример и насърчава предоставянето на подходяща подкрепа и помощ на работната сила. Основният акцент следва да се постави върху превантивните мерки, като някои политики налагат ограничения върху употребата на алкохол и наркотици на работното място, с което установяват норми и ограничават достъпността. Съществуват различни модели за разработване на политики, но участието на служителите в тяхното създаване под една или друга форма като цяло се счита за добра практика.
 • Превенция чрез програми за информиране, образование и обучение. Включването на проблемите, свързани с употребата на алкохол и наркотици, в по-широкообхватните програми за насърчаване на здравето може да направи тези програми по-привлекателни за служителите. Предоставянето на информация за лекарства за усъвършенстване ще трябва да повишава осведомеността относно рисковете и опасностите, свързани с тези вещества, без да увеличава потенциалната им привлекателност.
 • Официален скрининг за проблеми, свързани с наркотиците. Той обикновено се прави в три случая: (1) анализ на кандидатите преди назначаване на работа; 2) изследване на служители заради възникнал инцидент или поради определена причина (напр. след произшествие, проверка на годността за работа); и 3) изследване на работното място без конкретна причина, като субектите често се избират произволно от групата на лицата, заемащи целеви длъжности, свързани с безопасността на труда, или такива, които са критични за безопасността. Данните за ефективността на изследванията за намаляване на броя на трудовите злополуки и подобряване на качеството на работата обаче са много ограничени, а малкото проведени проучвания са с ниско качество. Налице са технически, етични и правни предизвикателства във връзка с програмите за тестване, които се задълбочават, тъй като гамата от вещества, които участват в тези програми, се разширява, а границата между законната и незаконната употреба на вещества се размива все повече.
 • Идентифициране на проблемите на отделните равнища. На работните места, за които няма формални изисквания за изследване на наркотици, идентифицирането на проблемите с наркотиците често се извършва или чрез самооповестяване от засегнатото лице, или в резултат на откриване от работодателя, било то неофициално чрез обсъждане на проблеми, свързани с ефективността на работата, или в резултат на формална оценка. Във връзка с установяването на даден проблем на работните места може да бъдат предложени редица мерки за подкрепа, включително консултации и насочване към специализирани грижи. Целта тук може да бъде да се предоставят възможности, които предлагат помощ и подкрепа, и да се избегнат дисциплинарни процедури или освобождаването на служители от работа с проблеми, свързани с употребата на вещества, като обикновено това зависи от способността им да се справят конструктивно с всички въпроси, които оказват отрицателно въздействие върху изпълнението на трудовите задължения.
 • Идентифициране на проблемите на организационно равнище. В сътрудничество със служителите може да е добра практика работодателите да работят за идентифициране и справяне с елементи на организационно равнище, които е възможно да допринесат за проблеми, свързани с наркотиците. Наред с това прегледът на културите за социализация в организацията — напитки след работа, събития за персонала на дружеството, събития с клиенти и т.н. — може да послужи за основа на промени в определени социални практики, които може не само да защитят служителите, опитващи се да ограничат употребата им, но и да предоставят по-големи ползи за здравето на останалите служители.
 • Мерки за пряка реакция на проблеми, свързани с употребата на вещества. Тези мерки включват консултиране, насочване и финансиране на програми за лечение и рехабилитация. Видът и равнището на предоставената подкрепа ще зависят от редица фактори, включително от големината на организацията. Мерките, които следва като минимум да се вземат предвид, включват установяване на специализираните служби в областта и предоставяне на информация за тях или насочване, ако е целесъобразно; определяне на агенции за подкрепа на общността и групи за самопомощ, които може да са полезни за засегнатото лице; отправяне на предложение до лицето да потърси помощ от своя личен лекар.

Работното място също има потенциална роля за подпомагане на социалната реинтеграция на хора, които в миналото са имали проблемна употреба на вещества. Заклеймяването, с което се свързва по-специално проблемната употреба на наркотици, може да е сериозно препятствие пред заетостта, което е в основата на реинтеграцията. Някои работодатели обаче са работили съвместно с местните служби по наркотиците за разработване на програми, като например подпомагани схеми за заетост, които улесняват наемането на хора с история на проблематична употреба на наркотици, и съобщават, че тези програми носят ползи както за организацията, така и за засегнатото лице.

Европейска картина: достъпност на мерки по въпроси, свързани с наркотиците и работното място

В Европа не е извършено проучване на европейско равнище на практиките и мерките, свързани с проблеми с употребата на вещества на работното място. В доклад, изготвен през 2021 г. от Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (Еurofound), се посочва, че повечето европейски държави са въвели някакъв вид общо законодателство или споразумения, имащи за цел да забранят или регулират употребата на алкохол и наркотици на работното място. Видовете действащи законодателни актове и естеството на ограниченията, налагани от нормативните актове в областта на здравословните и безопасни условия на труд, обаче се различават в значителна степен в зависимост от националната култура, осведомеността за проблема и степента на приоритет, с която той се урежда. В някои държави например е възможно да има специална уредба относно алкохола, докато в други тя да е оставена на преценката на работодателя. Освен това е възможно работодателите и служителите да се договарят за правила в областта на трудовите договори, поради което тези правила не фигурират в съответната национална законодателна рамка.

Разработеният в Швеция модел „Sundsvall“ е известен като „Workplace Against Drugs“ („Борба с наркотиците на работното място“) и обхватът му бе разширен отвъд работното място и приложен в общността. В него бяха включени всички работни места в региона и се изпълняваха редица дейности, насочени към повишаване на осведомеността относно проблемната употреба на работното място и в общностите, както и програми за обучение на ръководителите, за да се улесни идентифицирането на проблемната употреба на наркотици в двете зони. Наред с това бяха създадени мрежи за помощ и подкрепа, изградени въз основа на структури за насочване с участието на местни служби.

Данните за ефективността на различните програми и мерки, които се прилагат в Европа, също са ограничени и малкото количество на тези мерки се получава главно от САЩ. Поради това не е възможно да се направи цялостна оценка на най-действащите понастоящем разпоредби.

Въпреки това съществуват източници на данни, които могат да предоставят някаква информация както на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA), така и на Eurofound, които се занимават с управлението на проблемите, свързани с употребата на алкохол и наркотици на работното място. Обща тема тук е значението на възприемането на превантивен подход, при който проблемите с наркотиците се разглеждат от здравна, а не от дисциплинарна гледна точка. ЕU-OSHA например провежда Европейското проучване на предприятията относно новите и възникващите рискове (ЕSENER), което поставя акцент върху редица въпроси: общи рискове за безопасността и здравето на работното място; психосоциални рискове, например стрес, нагрубяване и тормоз; фактори и пречки за управлението на безопасността и здравето при работа и участие на работниците в практиките за здраве и безопасност. Проучването беше проведено през 2009 г., 2014 г. и 2019 г., като данните са достъпни онлайн. Установено е например, че около една трета от респондентите в цяла Европа работят в дружества, в които се предприемат мерки за насърчаване на здравето сред служителите, включително повишаване на осведомеността относно опасностите от пристрастяване към тютюнопушенето, алкохола или наркотиците.

Европейската мрежа за насърчаване на здравето на работното място (ENWHP) предоставя платформа за всички заинтересовани страни, които се интересуват от подобряването на здравето и благосъстоянието на работниците. Тя се стреми да насърчава разработването на мерки за подобряване на здравето на работното място в Европа чрез оказване на влияние върху създаването на политики, създаване на програми за образование и обучение, предоставяне на акредитация и насърчаване на научните изследвания.

В Европа като цяло мерките са съсредоточени върху насърчаването на здравето и благосъстоянието на работното място; въпреки това е трудно да се направи преглед на здравните и свързаните с наркотиците мерки на работното място. Възприетите подходи може да зависят от местната практика, както и от културните очаквания и големината на дружествата. Някои организации може да предоставят обучение на всички ръководители и надзорни органи относно това как да управляват служители, които може да употребяват наркотици, имат проблеми, свързани със злоупотреба с вещества, или са интоксикирани на работното място, в съответствие с политиката и процедурите на дружеството. Други, особено по-малки дружества, може да наемат външни консултанти, които да окажат подкрепа за разработване на политики, обучение и повишаване на осведомеността. В Германия например програмата за превенция „Top on Job“ е насочена към младите работници, преди да възникнат проблеми, свързани с пристрастяването, и използва подход на обучение между равнопоставени партньори.

Някои държави са приели мерки за преодоляване на проблеми, свързани с употреба на вещества, които са идентифицирани сред служителите. В Белгия например е създадена система за насочване от работното място до семейния лекар, който при необходимост може да насочи служителя към специализирана служба за лечение за употреба на наркотици. Важен момент тук е улесняването на връзките и възможностите за насочване между службите за лечение за употреба на наркотици, работните места и служителите, които се нуждаят от подкрепа.

Официалният скрининг и изследвания за наркотици в Европа по принцип се извършват само когато е необходимо с цел повишаване на безопасността на работното място, например в транспортния сектор, нефтената и ядрената промишленост, както и във въоръжените сили. Въпреки това има малко данни за ефективността на изследванията за наркотици на работното място по отношение на намаляването на трудовите злополуки и подобряването на ефективността на работата. Европейската общност за изследвания за наркотици на работното място (EWDTS) обединява потребители и доставчици на услуги за изследване за наркотици, подпомагайки дискусионен форум за обмен на идеи и информация. Агенцията разработи и насоки за изследване на оралните течности, урината и косата.

С оглед на бъдещето употребата на наркотици с цел подобряване на средата може да се превърне в нарастващ проблем на работното място. Това включва употребата на по-широк спектър от наркотици в сравнение с миналото, а в бъдеще ще бъде важно да се наблюдава употребата на тези вещества, и особено на подобрители на когнитивните способности. Промените в моделите на работа, включително увеличената работа от разстояние по време на пандемията от COVID-19 и ръстът на краткосрочните схеми за работа и несигурната заетост, често водят до загуба на традиционните отношения работодател — служител. Хората, които работят при тези условия, може да са изложени на висок риск от употреба на наркотици и алкохол, за да се справят със стреса и напрежението при такива модели на работа, особено като се има предвид, че е възможно те да нямат фиксирано работно място или работодател, който да поеме отговорността да ги подкрепя и да предотвратява ескалирането на проблемите. Ще трябва да се разработят нови модели за превенция, които да отговарят на техните нужди.

Последици за политиката и практиката

Основни положения

 • Препоръчва се работодателите да имат политика по отношение на употребата на алкохол и наркотици като елемент от своите здравни и социални политики, а не като дисциплинарна мярка.
 • Следва да се популяризират и основните принципи за управление на въпросите, свързани с наркотиците на работното място, определени от Международната организация на труда на ООН и изтъкнати по-горе.

Възможности

 • Постигането на заетост е важен компонент на социалната реинтеграция. Поради това е важно хората, които имат предишен или настоящ проблем с алкохола или наркотиците, да бъдат подкрепени да се върнат на работа. Работата с работодателите за преодоляване на пречките пред наемането на работа на хора с история на проблеми, свързани с наркотиците, е от полза за организацията, за тези, които се опитват да преодолеят своите проблеми, свързани с наркотиците, и за обществото като цяло.
 • Работните места предоставят възможност за предоставяне на здравно образование относно употребата на алкохол и наркотици, както и за идентифициране и предоставяне на подкрепа на лица с проблеми, свързани с употреба на вещества.

Пропуски

 • Необходимо е да се направи преглед или картографиране на съществуващите източници на данни, както и на съществуващите реакции и мерки в областта на наркотиците на работното място, заедно с оценка на съществуващите мерки в Европа.
 • Необходими са изследвания на обхвата и естеството на употребата на лекарства за усъвършенстване на работното място, както и на въздействието от тяхната употреба.
 • Когато не съществува работно място само по себе си или няма взаимоотношения работодател — служител, ще трябва да се разработят нови превантивни модели, които да отговарят на нуждите на работниците.

Данни и графики

Инфографика: Наличие на мерки за повишаване на осведомеността на работното място с цел предотвратяване на употребата на вещества (например пушене, алкохол или наркотици)

 

Availability of awareness-raising responses in the workplace in Europe ranges from Finland (58.3%) to Estonia (20.9%) with an EU27 average at 36.2%.

Данни от Третото европейско проучване за новите и нововъзникващите рискове в предприятията, ESENER 2019, координирано от EU-OSHA. В общо 45 420 предприятия беше проучен начинът на управление на рисковете за здравето и безопасността на работното място със специален акцент върху психосоциалните рискове, т.е. свързания с работата стрес, насилие и тормоз.

Допълнителни ресурси

EMCDDA

Други източници

Относно настоящото миниръководство

Настоящото миниръководство предоставя преглед на мерките, които трябва да бъдат взети под внимание при планирането или изпълнението на здравни и социални мерки, свързани с проблемите с наркотиците на работното място, както и преглед на наличните мерки и тяхната ефективност. Разгледани са и последиците за политиката и практиката. Настоящото миниръководство е част от по-голям набор от указания, които заедно съставят Здравни и социални мерки, насочени към проблемите с наркотиците: европейско ръководство.

Възпроизвеждането е разрешено при посочване на източника: Европейски център за мониторинг на наркотици и наркомании, 2022 г., Workplaces and drugs: health and social responses (Работните места и наркотиците: здравни и социални мерки), https://www.emcdda.europa.eu/publications/mini-guides/workplaces-and-dr….

Идентификатори

HTML: TD-09-22-044-BG-Q
ISBN: 978-92-9497-699-4
DOI: 10.2810/416043

 
Top