Местата за отдих и наркотиците: здравни и социални мерки

Въведение

Настоящото миниръководство е част от по-голям набор от указания, които заедно съставят Здравни и социални мерки, насочени към проблемите с наркотиците: европейско ръководство. То предоставя преглед на мерките, които трябва да бъдат взети под внимание при планирането или изпълнението на здравни и социални мерки, свързани с проблемите с наркотиците по време на фестивали, в нощи клубове и други места за отдих, както и прегледи на наличните мерки и тяхната ефективност. Разгледани са и последиците за политиката и практиката.

Последна актуализация: март 2022 г.

Съдържание:

Преглед

Основни въпроси

Баровете, нощните клубове и други места за отдих предоставят на младите хора в Европа възможности за социализиране и танцуване. През летните месеци големите музикални фестивали привличат хиляди посетители, сред които употребата на психоактивни вещества е много по-често срещана, отколкото сред населението като цяло. Употребата на наркотици и алкохол в условията на нощните клубове може да бъде свързана с редица здравни и социални проблеми, включително остро натравяне, безсъзнание и непреднамерено нараняване, агресивно поведение и насилие, полови контакти без предпазни средства, сексуално насилие и шофиране под въздействието на алкохол или наркотици.

Тъй като много от тези вреди са свързани с прекомерна употреба в конкретен случай, много мерки в условията на нощните клубове имат за цел да насърчат по-безопасни модели на употреба и да подобрят безопасността на хората, които използват психоактивни вещества в тези условия.

Варианти на мерки

Повечето доказателства относно мерките на местата за отдих са свързани с алкохола. Малко интервенции, насочени към употребата на наркотици в местата за отдих, са подробно оценени.

 • Информационни материали за превенция или намаляване на вредите могат да бъдат предоставяни на младите хора в местата за отдих. Връстниците – обучители може да се смятат за по-надеждни за разпространението на този вид информация. Тези дейности могат да бъдат подпомагани от уебсайтове и приложения, предоставящи по-подробна информация за наркотиците, алкохола и свързаните с тях рискове, както и съвети за избягване на вредите, които могат да възникнат. Доказателствата за ефектите на промяна в поведението от тези информационни интервенции обаче са оскъдни.
 • Стратегиите в областта на околната среда имат по-добра доказателствена база. Този подход включва мерки, насочени към факторите, които стимулират прекомерната консумация (напр. напитки с намалени цени, силна музика и лоши практики за сервиране) или които създават по-безопасни пространства и места (напр. чрез намаляване на струпването на хора, осигуряване на помещения и безплатна вода, сервиране на храна и прилагане на правилата за поведение и достъп).
 • Услугите за анализ на наркотици дават възможност на лица, които може да употребяват наркотици, да направят химически анализ на веществата, като предоставят информация за съдържанието на пробите и съвети, а в някои случаи и консултации или кратки консултации. Тези услуги могат също така да предоставят ценни възможности за ангажиране на хора, употребяващи наркотици, и за подпомагане на дейностите по мониторинг на наркотиците.

Европейска картина

 • В цяла Европа се използват различни екологични подходи, включително регулаторни мерки, за справяне с проблеми, свързани с психоактивни вещества, в нощни клубове и други места за отдих. Те включват стратегии за лицензиране, регулаторни мерки срещу местата, които имат очевидни проблеми, обучение на персонала, който отговаря за отварянето на вратите и сигурността, мерки за здраве и безопасност и обучение за разпознаване и реагиране при извънредни ситуации, свързани с наркотици и алкохол. Понастоящем в повече държави се използват структурирани основани на доказателства подходи за превенция в околната среда, както и местни регулаторни обединения между полицията, сектора на нощния живот и съответните служби (превенция и намаляване на вреди).
 • Стандартите за добри практики на етикети и сертификати за по-безопасен нощен живот, за проверка за наркотици и за обучение от връстници се насърчават от NEW NET (Nightlife Empowerment & Well-being Network). Проектът STAD в Европа има за цел преодоляването тежката епизодична злоупотреба с алкохол чрез ограничаване на наличието на алкохол в лицензирани помещения в условията на нощни клубове и фестивали, както и в други обществени и частни среди.
 • В цяла Европа са създадени служби за проверка за наркотици, но те не работят във всички държави. Тези услуги се прилагат чрез различни модели, включително центрове за тестване извън обекта и тестове на място по време на фестивали и в нощни клубове.

Основни въпроси, свързани с употребата на наркотици по време на фестивали, в нощни клубове и други места за отдих

Баровете, нощните клубове и други места за отдих предоставят на младите хора в Европа възможности за социализиране и танцуване. През летните месеци големите музикални фестивали привличат хиляди посетители, сред които употребата на психоактивни вещества е много по-често срещана, отколкото сред населението като цяло.

В допълнение към незаконната употреба на наркотици, прекомерната употреба на алкохол също е често срещана в тези места за отдих. Според проучване, проведено в девет европейски града, през последните четири седмици над три четвърти от посетителите на нощни клубове са били в пияно състояние поне веднъж. Макар да не са конкретно съсредоточени върху нощния живот и местата за отдих, проучванията в училищата показват, че повечето ученици на възраст между 15 и 16 години, които са използвали MDMA/екстази през последния месец, също са консумирали пет или повече алкохолни напитки поне веднъж, което подчертава силната връзка между алкохола и някои форми на употреба на наркотици сред младите хора.

Употребата на наркотици и алкохол в нощни условия е свързана с редица здравни и социални проблеми. Те включват остри рискове за здравето и други проблеми като интоксикация, безсъзнание и непреднамерено нараняване, агресивно поведение и насилие, полови контакти без предпазни средства и сексуално насилие, шофиране под въздействието на алкохол или наркотици.

Повечето от тези вреди са свързани с модел на значителна употреба на едно или повече психоактивни вещества, т.е. прекомерна употреба в конкретен случай. В резултат на това много мерки имат за цел да насърчават по-безопасни модели на употреба и да повишат безопасността на хората, които употребяват психоактивни вещества в тези условия. Съществуват и опасения, че в много държави употребата на наркотици в тези условия все повече се възприема като норма, докато рисковете, свързани с употребата на наркотици, се подценяват. Друга причина за безпокойство е нарастващата наличност на по-широк набор от психоактивни вещества, за много от които съдържанието и психоактивните ефекти са неизвестни.

Доказателства и мерки на свързани с наркотиците проблеми по време на фестивали, в нощни клубове и други места за отдих

Повечето доказателства относно мерките на местата за отдих са свързани с употребата и вредата от алкохола. Броят на доказателствата за ефективността на интервенциите, насочени към употребата на наркотици в тези условия, нараства. Въпреки това малко интервенции са преминали надеждна оценка.

Въпреки тези ограничения някои поуки от доказателствата за реакциите на употребата на алкохол и вредите вероятно ще бъдат полезни при разглеждането на проблеми, свързани с наркотиците.

Healthy Nightlife Toolbox предоставя три бази данни: оценени мерки; литература относно тези мерки и друга литература в областта на алкохола и превенцията на употребата на наркотици в нощния живот. Основните видове налични интервенции са описани накратко по-долу.

Координирани многокомпонентни подходи

Многокомпонентните подходи включват редица паралелни стратегии, като например мобилизиране на общността, обучение на персонала и правоприлагане. Партньорствата между заинтересованите страни могат да улеснят осъществяването на ефективни интервенции в областта на нощния живот. Тези партньорства между местните общини, собствениците или управителите на места за провеждане на събития, полицията и здравните органи имат за цел да мобилизират общностите чрез повишаване на осведомеността за конкретни вреди и създаване на подкрепа сред заинтересованите страни и обществеността за превантивни мерки. Броят на оценените общностни интервенции бавно нараства. Многокомпонентните интервенции могат да окажат въздействие върху равнищата на насилие, проблемите с консумацията на алкохол и злополуките на улицата. Когато това е така, ефективното лидерство, съвместното създаване, непрекъснатостта на интервенциите и финансирането се считат за изключително важни за успеха.

Законодателни мерки

Проблеми като консумация на алкохол от непълнолетни лица, насилие в местата за нощен живот или извън и шофиране в нетрезво състояние вероятно ще бъдат решени най-пълноценно чрез многокомпонентни мерки в общностите, които включват мерки за превенция, регулаторни органи, представители на сектора на нощните заведения, както и полицейски проверки и прилагане на подходящи регулаторни мерки. Това може да включва посещения от полицията на нощни заведения с висок риск, проверки на възрастта при влизане и използване на санкции (напр. отнемане на разрешителни за работа) за прилагане на лицензионното законодателство. Доказано е, че тези мерки са ефективни за намаляване на проблемите, свързани с алкохола, но положителните им ефекти бързо намаляват, ако не се прилагат редовно и не са свързани с реални възпиращи мерки, като например загуба на разрешително за работа поради неспазване на изискванията. Те могат също така да доведат до преместване на дейността на други места или в друга среда.

Стратегии, свързани с околната среда

Проблемите, свързани с алкохола и наркотиците, също могат да бъдат обострени от физическата и социалната среда, в която функционират местата за развлечение. Толерантната среда, характеризираща се например с поносимост към действия в нетрезво състояние, напитки с намалени цени, незадоволителна чистота, струпване на хора, силна музика и лоши практики на сервиране, може да насърчи по-високи нива на злоупотреба с алкохол, като това може да се отнася и за употребата на наркотици. Свързаните с околната среда стратегии, за които има известни доказателства за положително въздействие, включват създаване на по-безопасни пространства и места чрез намаляване на струпването на хора, осигуряване на помещения за успокояване, сервиране на храна, прилагане на ясни правила за поведение на мястото и предотвратяване на достъпа до непълнолетни лица. Осигуряването на безплатен достъп до питейна вода на места, където могат да се използват наркотици като MDMA/екстази, е един от начините за предотвратяване на обезводняването.

Обучение на персонала и наличие на услуги за оказване на първа помощ

Подходящото обучение за бармани, служители на вратите и друг персонал на местата за отдих съчетава информация и изграждане на умения. Обхванатите области могат да включват законодателство в областта на алкохола, психоактивните ефекти от употребата на алкохол и наркотици, връзките между алкохола и насилието, първа помощ, отговорно обслужване при сервиране на напитки (напр. как да се откаже обслужване на интоксикирани клиенти), управление на конфликти и мерки за справяне с търговията с наркотици в помещенията. Доказателствата за ефективността на обучението на персонала за предотвратяване на вредите, свързани с употребата на алкохол и наркотици, са неубедителни, отчасти поради високия процент на текучество на персонала на тези места. Следва спешно да се обърне внимание и на интервенциите, насочени към безопасността и здравето на персонала на нощни клубове и фестивали.

Услугите за първа медицинска помощ могат да доведат до по-бързо идентифициране и реагиране на спешни случаи, свързани с употребата на наркотици, като потенциално спасяват човешки живот и намаляват времето за транспортиране до болнични отделения за спешна помощ. Съществуват няколко насоки за реагиране при сериозни извънредни ситуации в условията на нощен живот.

Проверка на наркотиците

Редица европейски държави включват проверки на наркотици като елемент от своите по-широкообхватни стратегии за намаляване на вредите, но и при него има противоречия (вж. Spotlight on... drug checking). Въпреки че чрез проверката хората, които употребяват наркотици, може да получат известна информация за веществата, които евентуално могат да използват, критиците се опасяват, че потребителите могат да бъдат погрешно уверени, че подлежащите на тестване наркотици са безопасни за употреба. Коментарите по този въпрос се усложняват от различните аналитични подходи, които се използват за тестване, и техническите трудности при осигуряването на бърз и точен химичен анализ на веществата и смесите, продавани на пазара на забранени наркотични вещества.

Въпреки това проверката на наркотиците предоставя възможност да се достигне до хора, които обикновено се ангажират с услуги или не считат употребата на наркотици за проблемна. Освен това тя предоставя полезна информация за целите на мониторинга на наркотиците. В някои случаи се отправят предупреждения, например когато се установи „марка“ за таблетки MDMA с много голяма сила на действие, но са необходими повече усилия, за да се разбере въздействието върху поведението на този подход. Предвид развитието на европейския пазар на наркотици и нарастващия интерес към тези подходи оценката на въздействието на различните модели за проверка на наркотиците следва да се разглежда като приоритет.

Образование и предоставяне на материали за превенция и намаляване на вредите за лицата, водещи нощен живот

На младите хора, които се ангажират в дейности в сферата на нощния живот, може да се предоставят информационни материали за превенция или намаляване на вредите, като например брошури и листовки относно натравянето и свързаните с него вреди. Връстниците — обучители може да изглеждат по-надеждни за разпространението на информация относно вредите и намаляването на вредите за младите хора в тези условия. Тези дейности могат да бъдат подкрепени чрез уебсайтове и приложения, които предоставят по-подробна информация за наркотиците, алкохола и свързаните с тях рискове, и съвети как да се избегнат потенциалните вреди. Може да бъде прието и насърчаване на стратегии за намаляване на вредите, насочени към някои основни вреди, като например шофиране под влияние на алкохол и наркотици (напр. специални схеми за водачи). Данните от изследванията обаче показват, че само предоставянето на информация не е ефективен начин за намаляване на проблемите, свързани с наркотиците и алкохола, а за подходите за обмяна на информация за риска все още е необходима допълнителна научноизследователска и развойна дейност.

Съществува консенсус, че е важно да се предоставя надеждна информация за различните вещества, свързаните с тях рискове и начините за свеждане до минимум на вредите. Стратегиите за обмяна на информация за риска обаче трябва да гарантират, че предоставената информация позволява на хората да правят избор, който свежда до минимум неблагоприятните последици, като същевременно се избягва всякаква терминология, която може да направи наркотиците по-привлекателни. Съществува риск някои хора умишлено да търсят психоактивни вещества, за които е установено, че са с висока доза или висока сила на действие. Ето защо разбирането на начините за съобщаване на риска по начин, който има желаното въздействие върху поведението и избягва нежелани отрицателни последици, е важна област за бъдещи научни изследвания.

Европейска картина: наличие на мерки за противодействие на свързаните с наркотиците проблеми по време на фестивали, в нощни клубове и други места за отдих

В Европа се прилагат няколко подхода за справяне с проблемите, свързани с употребата на вещества в нощни клубове и други места за отдих. В редица европейски проекти са разработени насоки и стандарти за дейности за превенция и намаляване на вредите за интервенции в нощни условия.

Мрежата NEW NET (Nightlife Empowerment & Well-being Network) е европейска мрежа от местни НПО и други специалисти, работещи в областта на насърчаването на здравето и в областта на нощния живот. Тя подкрепя прилагането на стандарти за добри практики, насочени към етикети и сертификати за по-безопасен нощен живот, проверка за наркотици и обучение от връстници. В този контекст етикетът за по-безопасен нощен живот показва на потребителите дали дадено място отговаря на официалните стандарти за качество, докато сертификатът обхваща насоките, приети от съответните заинтересовани страни.

Целта на проект „Club Health“, в който участват партньори от няколко държави — членки на ЕС, и Норвегия, беше да спомогне за намаляване на заболяванията (особено във връзка със зависимостите и предаваните по полов път инфекции), злополуките, нараняванията и насилието сред младите хора в нощни условия. Той също така публикува набор от стандарти за подобряване на здравето и безопасността на местата за нощен живот за развлечение.

Понастоящем в цяла Европа се прилагат по-структурирани, основани на доказателства подходи за предотвратяване, свързани с околната среда, като пример за това е проектът STAD в Европа (SiE). Установено е, че някои местни регулаторни обединения между полицията, сектора на нощния живот и съответните служби (превенция и намаляване на вредите) оказват въздействие върху насилието, сексуалните нападения и хоспитализациите в Нидерландия.

Макар че има някои доказателства в подкрепа на използването на редица регулаторни мерки, те изглежда се прилагат по-рядко. Те включват липса на „фиксирана цена“ или „happy hours“, минимални цени на напитките, отказ да се сервират напитки на интоксикирани лица, задължително обучение на персонала, липса на достъп за непълнолетни, ограничаване на броя посетители в нощните места и ограничаване на работното им време, както и „закони за ябълковия сок“, съгласно които във всички заведения за пиене най-евтината напитка трябва да бъде безалкохолна.

Изготвените от мрежата Euro-DEN в сътрудничество с EMCDDA насоки за мерки във връзка с вредите в нощните заведения обхващат идентифициране на лица с тежко наркотично натравяне, които трябва да бъдат подложени на клинична оценка в спешните отделения и за които следва да бъдат повикани службите за спешна помощ. Това дава възможност за ранна оценка и управление от службите за спешна помощ и, ако е необходимо, от спешния отдел, на лицата с най-висок риск от висока заболеваемост или смърт от тежко наркотично натравяне.

Както беше подчертано по-горе, в Европа съществуват различни схеми за проверки на наркотици извън обекта и на място, сред най-дългогодишните от които е системата за информация и мониторинг на наркотиците (DIMS) в Нидерландия. Тази услуга предоставя на хората, които употребяват наркотици, информация за съдържанието на наркотика и изпраща съобщение с цел намаляване на вредите, което се основава на научна информация за химичния състав на пробата от наркотика. DIMS публикува също качествена информация относно промени в съдържанието на пробите от наркотици в Нидерландия.

В редица държави от ЕС са създадени служби за проверка на наркотиците на място, които могат да предоставят възможност за кратки интервенции с хора, които обикновено не се ангажират с услуги или не считат употребата на наркотици за проблемна. Проектът „Трансевропейска информация за наркотиците“ (TEDI), създаден през 2011 г., е мрежа от европейски служби за проверка на наркотиците, извършващи работа на терен, които споделят своя експертен опит и данни в рамките на европейска система за мониторинг и информация. Основната цел на TEDI е да подобри общественото здраве и свързаните с него програми чрез предоставяне на подходящи аналитични данни. За постигането на тази цел TEDI разработи система за събиране на данни в сътрудничество с EMCDDA, за да подпомогне проследяването на тенденциите в областта на наркотиците в Европа сред лицата, които използват тези услуги.

Последици за политиката и практиката

Основни положения

 • Важно е да се осигури превенция чрез околната среда с цел намаляване на свързаните с веществата вреди и интервенции за намаляване на вредите, подкрепени от насоки и стандарти.
 • Предоставянето на спешна медицинска помощ, свързана с отделенията за спешна помощ, е необходимо за справяне с нежелани събития на местата за отдих. В това отношение европейските насоки могат да бъдат полезен ресурс, въпреки че ще са необходими и национални политики, подкрепени от насоки и повишаване на осведомеността.
 • Инициативите в рамките на общността, които осигуряват редица координирани интервенции чрез многоведомствено партньорство, вероятно ще бъдат по-ефективна стратегия за изпълнение, отколкото разработването на самостоятелни интервенции. Такива програми често съчетават мобилизация на общността, обучение на персонала и правоприлагане и изглеждат ефективни за намаляване на насилието, проблема с консумацията на алкохол и злополуките на улицата.

Възможности

 • Увеличаване на обмена на добри практики и насоки за превенция с цел намаляване на вредите, свързани с психоактивните вещества в местата за отдих, и насърчаване на оценката на тяхната ефективност.

Пропуски

 • Доказателствата за ползите от предоставянето на информация на посетителите на клубове или за ефикасността на образованието с помощта на връстници (често намаляване на вредите) са ограничени. Тези мерки потенциално могат да бъдат контрапродуктивни, така че са необходими повече изследвания относно най-ефективните начини за представяне на информация за рисковете и насърчаване на стратегии за по-безопасна употреба и др.
 • Услугите за контрол на наркотиците могат да имат потенциала да намалят вредите и могат да предоставят възможност за наблюдение на това какви наркотици се употребяват в определена среда. Необходимо е обаче да се проучи ефективността на различните модели на предоставяне на услуги и тяхната целесъобразност в различни условия.

Допълнителни ресурси

EMCDDA

Други източници

Относно настоящото миниръководство

Настоящото миниръководство предоставя преглед на мерките, които трябва да бъдат взети под внимание при планирането или изпълнението на здравни и социални мерки, свързани с проблемите с наркотиците по време на фестивали, в нощни клубове и други места за отдих, както и прегледи на наличните мерки и тяхната ефективност. Разгледани са и последиците за политиката и практиката. Настоящото миниръководство е част от по-голям набор от указания, които заедно съставят Здравни и социални мерки, насочени към проблемите с наркотиците: европейско ръководство.

Възпроизвеждането е разрешено при посочване на източника: Европейски център за мониторинг на наркотици и наркомании (2022), Recreational settings and drugs: health and social responses (Местата за отдих и наркотиците: здравни и социални мерки), https://www.emcdda.europa.eu/publications/mini-guides/recreational-sett….

Идентификатори

HTML: TD-08-22-028-BG-Q
ISBN: 978-92-9497-700-7
DOI: 10.2810/667578

 
Top