Полиупотреба на наркотици: здравни и социални мерки

Въведение

Това кратко ръководство е един от по-широк комплект документи, които заедно съставят Здравни и социални мерки, свързани с употребата на наркотици: Европейско ръководство (2021 г.). Връководството се прави преглед на най-важните аспекти, които да се вземат предвид при планирането или предоставянето на здравни и социални мерки по проблеми, свързани с полиупотребата на наркотици, и се анализира наличността и ефективността на мерките. В него се обсъждат и изводите за политиката и практиката.

Последна актуализация: 22 октомври 2021 г.

Съдържание:

Преглед

Ключови теми

Терминът „полиупотреба“ се използва за описание на употребата на повече от един наркотик или вид наркотици от едно лице по едно и също време или последователно. Той обхваща употребата както на незаконни наркотици, така и на законни вещества, като алкохол и лекарства, и повечето хора, употребяващи наркотици, понякога употребяват повече от едно вещество.

Полиупотребата е важна тема, тъй като употребата на множество наркотици потенциално увеличава както острите, така и хроничните рискове, свързани с употребата. Могат да възникнат взаимодействия между вещества, например кокаин и алкохол, което може да изостри рисковете, свързани с употребата на всяко от двете вещества поотделно. По-тежките последствия от полиупотребата на наркотици включват по-голям риск от фатална и нефатална свръхдоза и злополуки, хепатотоксичност, съзависимост и компрометирани резултати от лечение.

Доказателства и мерки

 • По-голямата част от ефективните подходи за превенция не са специфични за дадено вещество и могат да помогнат за намаляване на полиупотребата на наркотици.
 • Процесите за оценка, чрез които може да бъде идентифицирана проблемната полиупотреба при пациенти на лечение, са важни, тъй като такава употреба е често срещана в тази група.
 • Едновременната употреба на множество вещества може да усложни провеждането на лечение за употреба на наркотици и да доведе до по-лоши резултати; обаче големи проучвания на резултатите също показват, че лечението може значително да намали множествената употреба на наркотици.
 • Мерките за намаляване на вредите за понижаване на употребата на алкохол и наркотици на фестивали и в нощни заведения и мерките за справяне със злоупотребата с лекарства могат да помогнат за повишаване на осведомеността и намаляване на потенциала за вреда.
 • Важна област на намаляване на вредите по отношение на полиупотреба е превенцията на свръхдоза, в частност повишаване на осведомеността на употребяващите опиоиди за рисковете, свързани с употребата на други вещества-депресанти, по-специално на алкохол и бензодиазепини, заедно с опиоиди.

Ситуация в Европа

 • Полиупотребата е много разпространена в Европа сред хората, които търсят лечение за проблеми, свързани с наркотиците.
 • Информацията за настоящите практики за лечение за справяне с полиупотреба в Европа е ограничена.
 • Европейските държави предоставят редица неспецифични за дадено вещество превантивни мерки, широк спектър от услуги за намаляване на вредите и различни форми на лечение, включително фармакологични и психосоциални интервенции. Те могат да се прилагат и при полиупотреба.

Ключови теми: модели на полиупотреба и свързаните с това вреди

Ключовите въпроси, които трябва да бъдат разгледани при идентифициране и дефиниране на даден проблем, включват: кой е засегнат, какви видове вещества и модели на употреба са включени и къде се среща проблемът. Ответните мерки трябва да бъдат съобразени с конкретните изпитвани проблеми с наркотиците, като те могат да се различават в различните страни и във времето. Широкият спектър от фактори, които трябва да бъдат взети предвид на този етап от процеса, се обсъждат в Рамката за действие за разработване и прилагане на здравни и социални мерки за проблемите с наркотиците.

Терминът „полиупотреба“ се използва събирателно, за да опише употребата на повече от един наркотик или вид наркотик от едно лице. Това може да включва употребата на множество вещества по едно и също време (едновременна употреба) или едно след друго в рамките на определен период (последователна употреба). Той обхваща употребата както на незаконни наркотици, така и на законни вещества, като алкохол, тютюн, нови психоактивни вещества и лекарства. Полиупотребата може да се случи и несъзнателно, тъй като таблетките или праховете, продавани на пазара на наркотици, могат да съдържат повече от едно вещество.

Следователно диапазонът от поведения, обхванати от този термин, може да е толкова широк, че почти всички потребители на психоактивни вещества може да се смятат за въвлечени в някаква форма на полиупотреба. Поради тази причина при реагиране на проблемите с полиупотреба е полезно да се фокусира върху специфични групи хора, взаимодействия между веществата или рискови поведения, които могат да бъдат особено свързани с вредите.

Взаимодействията между различни вещества, консумирани едно след друго в кратък времеви интервал, могат да повишат наркотичната токсичност. Въздействието на някои психоактивни вещества може да ескалира рисковата употреба на други вещества. Например алкохолната интоксикация може да наруши преценката за количеството консумирани опиоиди или за риска от намалена толерантност след напускане на лечението или затвора. По същия начин комбинираната употреба на кокаин и алкохол може да увеличи токсикологичните рискове. Съвместната употреба на няколко вещества може също да увеличи риска от злополуки или наранявания.

Информация от проекта Euro-DEN Plus, който събира информация за свързаните с наркотици спешни случаи, приети в болничните отделения за спешна помощ в 21 европейски държави, дава представа за ролята на полиупотребата за остри здравни вреди, свързани с употребата на наркотици, и как това може да се промени с течение на времето. Според скорошни доклади обикновено около една трета от приетите случаи са свързани с употребата на два или повече наркотика. Там, където е регистрирана информация за употребата на алкохол, тя присъства в повече от половината от приетите в спешните отделения случаи, свързани с наркотиците. За някои наркотици е много по-вероятно да се съобщава във връзка с допълнителни вещества, отколкото за други. Например повечето от лекуваните за интоксикация с MDMA също са консумирали алкохол, който е най-често срещаното вещество, приемано заедно с MDMA. Наблюдават се и разлики по отношение на наркотиците, които се употребяват с кокаин на прах и с крек, както и в клиничните характеристики на спешните случаи, свързани с тези две вещества. Пациентите, постъпили с интоксикация с крек, е по-вероятно да са употребявали други наркотици и по-специално опиоиди, докато е по-малко вероятно да са погълнали алкохол. Полиупотребата се среща много често сред хора с проблеми с наркотиците, които търсят лечение в Европа. Като изключим националните различия, като цяло най-разпространените комбинации от наркотици, регистрирани сред клиентите на лечение в Европа, са канабис като основно вещество, консумиран с алкохол и кокаин на прах, опиоиди като основно вещество, консумирани с канабис и кокаин на прах, кокаин като основно вещество, консумиран с канабис и алкохол, и некокаинови стимуланти като основно вещество, консумирани с алкохол и канабис.

Полиупотребата се среща много често сред хора с проблеми с наркотиците, които търсят лечение в Европа. Като изключим националните различия, като цяло най-разпространените комбинации от наркотици, регистрирани сред клиентите на лечение в Европа, са канабис като основно вещество, консумиран с алкохол и кокаин на прах, опиоиди като основно вещество, консумирани с канабис и кокаин на прах, кокаин като основно вещество, консумиран с канабис и алкохол, и некокаинови стимуланти като основно вещество, консумирани с алкохол и канабис.

Взаимодействията на наркотични вещества могат да имат важни последствия за лечението и понякога да останат неразпознати. Например, много от хората, които се лекуват за основен проблем с незаконни наркотици, също имат проблеми с употребата на алкохол. Освен това едновременната употреба на стимуланти може да доведе до по-неблагоприятен резултат за лицата, подложени на лечение с опиоидни агонисти . Неуспехът да се разпознаят и адресират тези проблеми е не само потенциална пропусната възможност за подобряване на здравето на клиентите, но също така намалява вероятността за успешно постигане на целите на лечението.

Разпознаването на полиупотребата е важно, тъй като употребата на множество наркотици може да влоши и без това трудно състояние и да бъде свързано с повишено поемане на риск. Най-тежките последствия от полиупотреба включват свръхдоза с фатален и нефатален изход, хепатотоксичност — особено в комбинация с инфекция с хепатит С — и компрометирани резултати от лечение. Има и значима разпространеност на психиатрична коморбидност сред хората, практикуващи полиупотреба, което изисква внимателна оценка на индивидуалните нужди от лечение или насочване към служби за психично здраве (вижте Фокус върху... Употреба на вещества и съпътстващи психично-здравни проблеми).

[1] Терминът „лечение с опиоидни агонисти“ се използва тук като предпочитан израз, който обхваща редица лечения, включващи предписване на опиоидни агонисти за лечение на опиоидна зависимост. Читателят трябва да е наясно, че този термин включва опиоидна субституираща терапия (OST), което все още може да се използва в някои от нашите инструменти за събиране на данни и в исторически документи.

Ситуация в Европа: наличие на интервенции, свързани с употребата на няколко вида наркотици

Повечето ефективни подходи за превенция не са специфични за дадено вещество и могат да помогнат за намаляване на полиупотреба. По-специално превенция в средата и други превантивни подходи свързани с употребата на алкохол заедно с други наркотици в контекста на развлечение. Освен това е установено, че редица превантивни подходи намаляват полиупотребата, включваща злоупотреба с лекарства.

Ограничена е информацията относно съществуващите практики за лечение на полиупотребата в държавите-членки на ЕС, както малко информация има и за справянето с проблеми, произтичащи от употребата на множество вещества. Като цяло литературата относно лечението се фокусира върху справянето с проблеми, свързани с опиоиди или стимуланти, въпреки че големи национални проучвания на резултатите от лечение в Австралия, Италия и Обединеното кралство показват, че полиупотребата е обичаен модел при много от лицата на лечение за употреба на наркотици.

Макар че като цяло се приема, че полиупотребата е трудна за лечение, големи проучвания на резултатите показват, че лечението значително намалява множествената употреба на наркотици сред лица със силно проблемна употреба. Тези проучвания показват също така, че лечението на наркомании значително намалява дела на клиентите, които употребяват няколко вида вещества (умерено качество на доказателствата). Въпреки че липсата на рандомизация на клиентите по отношение на лечение ограничава възможността тези промени да се припишат на лечението, резултатите показват, че лечението може да намали полиупотребата при хора с тежка и продължителна проблемна употреба на наркотици. Тези констатации се подкрепят от систематични прегледи на малък брой рандомизирани контролирани проучвания, които показват, че фармакологичните и психосоциалните интервенции, такива като управление чрез ситуационна подкрепа (contingency management), могат да намалят полиупотребата, по-специално употребата на стимуланти сред клиентите на лечение с опиоидни агонисти (умерено качество на доказателствата).

Услугите за намаляване на вредата при хора с проблемна употреба на наркотици обикновено са насочени към вредите и рисковото поведение, свързани с инжектирането, а не се фокусират върху конкретно вещество. Интервенциите за намаляване на вредите се извършват в рамките на по-широка стратегия за превенция, която съчетава други видове услуги като работа на терен и лечение с опиоидни агонисти, насочени към подобряване на здравето на лицата, които употребяват няколко вида вещества.

Превенцията на свръхдоза е важна област за намаляване на вредите по отношение на полиупотребата. Повишаването на осведомеността сред хората, употребяващи опиоиди, относно рисковете, свързани с едновременното приемане на други вещества депресанти, особено алкохол и бензодиазепини, е важна част от програмите за превенция на предозиране с опиоиди. По същия начин хората, които могат да употребяват наркотици в нощни заведения и фестивали, трябва да бъдат информирани за опасностите от смесване на вещества, често с неизвестно съдържание. Програмите за проверка на наркотици могат да помогнат за справяне с този проблем чрез предоставяне на информация за съдържанието на веществата, както и консултации и съвети за по-безопасна употреба.

Европейските държави предоставят широк набор от услуги за намаляване на вредите, които включват обучение за по-безопасна употреба, програми за обмен на игли и спринцовки, консултиране и изследване за инфекциозни заболявания и ваксиниране срещу хепатит B, както и лечение на инфекции на вирусен хепатит и ХИВ. Тези услуги също могат да са релевантни и за употребяващите няколко вида наркотици.

Изводи за политиката и практиката

Основни

 • Сред хората, практикуващи високорискова употреба на наркотици, полиупотребата изглежда по-скоро е правило, отколкото изключение, макар че формата, която тя приема, може да варира в различните групи и условия.
 • Освен незаконни вещества, полиупотребата обикновено включва тютюн, алкохол и лекарства, отпускани по лекарско предписание. Ответните мерки за нуждите на хората, които употребяват няколко вида вещества, трябва да бъдат интегрирани и ясно формулирани, за да отговорят на тази сложност.
 • Полиупотребата повишава риска от широк кръг вреди, свързани с употребата на наркотици. Сред най-тежките последствия е, че едновременната употреба на няколко депресанти, такива като опиоиди, бензодиазепини и алкохол, повишава риска от свръхдоза с фатален и нефатален изход.
 • Справянето с полиупотребата остава сложна и трудна задача. Лечението може да бъде по-малко успешно за лица, които употребяват няколко вещества.
 • Психосоциалните интервенции могат да допринесат за намаляване на полиупотребата сред пациентите на лечение.

Възможности

 • Намаляването на полиупотребата следва да бъде приоритет в рамките на интервенциите за намаляване на вредите.
 • Като се има предвид влиянието на полиупотребата върху риска от свръхдоза, информация за общите опасности и специфичните рискови комбинации трябва да се предоставя на употребяващите опиоиди и да бъде включена в интервенциите за консултиране за тази група.
 • Като се има предвид влиянието на полиупотребата върху риска от свръхдоза, информация за общите опасности и специфичните рискови комбинации трябва да се предоставя на употребяващите опиоиди и да бъде включена в интервенциите за консултиране за тази група.

Пропуски

 • За да се подпомогне разработването на подходящи ответни мерки, е необходимо да се състави по-ясна картина на степента и естеството на полиупотребата сред различните групи употребяващи наркотици.
 • Необходимо е да се разработят модели на лечение, които по-цялостно да отговарят на употребата на вещества от клиентите, особено по отношение на идентифицирането на вредни съзависимости или модели на полиупотреба.

Данни и графики

For more detailed statistics as well as methodological information, please refer to the Data section of our website. To view an interactive versions of the infographic below, as well as to access its source data, click on an the infographic.

Infographic: polydrug use among clients entering treatment by primary drug in the EU-27, Norway and Turkey, 2019

 

Cannabis users are the most likely to report using more than one drug other than their primary drug, followed by opioids and cocaine users.

Допълнителни ресурси

ЕЦМНН

За това кратко ръководство

В ръководството се прави преглед на това, какво да се вземе предвид при планирането или предоставянето на здравни и социални мерки по проблеми, свързани с полиупотребата нанаркотици, и се анализират наличните интервенции и тяхната ефективност. В него се разглеждат и изводите за политиката и практиката. Това кратко ръководство е един от по-широк комплект документи, които заедно съставят Здравни и социални мерки, свързани с употребата на наркотици: Европейско ръководство (2021 г).

Препоръчана форма на цитиране: Европейски център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите (2021), Полиупотреба на наркотици: здравни и социални мерки, https://www.emcdda.europa.eu/publications/mini-guides/polydrug-use-heal….

Идентификатори

HTML: TD-08-21-222-EN-Q
ISBN: 978-92-9497-672-7
DOI: 10.2810/756632

 
 
Top