Смъртни случаи, свързани с употреба на опиоиди: здравни и социални мерки

Въведение

Настоящото миниръководство е част от по-голям комплект, който включва общо Здравни и социални мерки за борба с наркотиците: европейско ръководство. В него се прави преглед на най-важните аспекти, които трябва да се вземат предвид при планирането или предоставянето на здравни и социални мерки за смъртните случаи, свързани с употреба на опиоиди, и се разглеждат наличието и ефективността на мерките. Разгледани са също така последиците за политиката и практиката.

Последна актуализация: 6 юли 2023 г.

Съдържание:

Общ преглед

Основни въпроси

Смъртността, пряко или косвено свързана с употребата на опиоиди, е основна причина за предотвратимите случаи на преждевременна смърт сред пълнолетните лица в Европа, като смъртността, свързана с употребата на наркотици, се оценява на около 1—2 % годишно сред хората, които си инжектират опиоиди. Като цяло опиоиди са открити при повече от три четвърти от фаталните свръхдози в Европа. Рискът от смърт вследствие на предозиране с опиоидни вещества се увеличава след периоди на въздържание, когато е загубена поносимостта, по-специално при освобождаване от затвора или при прекратяване на лечение на основата на въздържание.

Самоубийствата, злополуките и усложненията от инфекции също допринасят за прекомерната смъртност, наблюдавана в тази група. Проучванията показват също, че хората, които употребяват опиоиди, може да страдат от по-високи от очакваните нива на някои незаразни болести, включително някои видове рак и сърдечносъдови проблеми. Връзката между проблемите, свързани с употребата на опиоиди, и други проблеми, свързани с употребата на вещества, като тютюнопушене или употреба на големи количества алкохол, може отчасти да обясни това наблюдение. 

Доказателства и мерки

Подходите, предприемани за намаляване на смъртните случаи, свързани с употреба на опиоиди, включват интервенции, насочени към предотвратяване на свръхдозите, и такива, които целят да подобрят шансовете за оцеляване на хората, които предозират.

 • Лечение с опиеви агонисти (1): Включването и задържането на хората, употребяващи опиоиди, в ефективно лечение намалява смъртните случаи, свързани с употреба на опиоиди.
 • Налоксон: Опиевият антагонист налоксон може да неутрализира потенциално фаталния ефект от предозирането с опиоидни вещества. С няколко интервенции се цели да се осигури наличието на налоксон и да се насърчи подходящата му употреба от хора със сходни преживявания и професионалисти, които осъществяват ответни действия или намеса при свръхдоза наркотици.
 • Непрекъснатост на грижите: Осигуряването на непрекъснатост на здравните услуги и услугите в областта на наркотиците по време на прехода между затвора и общността е важно, тъй като доказателствата показват, че хората, които употребяват опиоиди, са особено уязвими на свръхдоза през първите седмици след освобождаването.
 • Осведоменост за риска от свръхдоза: Повишаването на осведомеността сред хората, които употребяват опиоиди, е особено важно по отношение на основните рискове, включително едновременната употреба на алкохол или бензодиазепин.
 • Стаи за употреба на наркотици: Актуалните данни показват, че тези стаи може да допринесат за намаляване както на рисковото поведение, така и на смъртните случаи, свързани с употреба на наркотици.

Освен това редица политики и интервенции могат да допринесат за намаляване на уязвимостта на хората към свръхдози. Те включват например предоставянето на информационни услуги и нископрагови услуги, които намаляват пречките пред достъпа на търсещите помощ, както и интегрирани политики за превенция на свръхдозите.

Положението в Европа

 • Смята се, че един на всеки двама души, които употребяват опиоиди в Европа, получава лечение с опиеви агонисти, но обхватът на лечението в различните държави варира значително. Предоставянето на информация за риска от свръхдоза е достъпно в повечето европейски държави, въпреки че обхватът и подходът може да се различават.
 • Програми за безопасно използване на налоксон в домашни условия съществуват в над една трета от европейските държави.
 • Малко под една трета от европейските държави разполагат с една или повече стаи за употреба на наркотици.

Основни проблеми, свързани с употребата на опиоиди и смъртността

Ключовите въпроси, които трябва да бъдат разгледани в процеса на идентифициране и определяне на проблем, свързан с наркотиците, включват кой е засегнат, какви са видовете вещества и моделите на употреба, както и къде възниква проблемът. Мерките следва да бъдат съобразени с конкретните проблеми, свързани с наркотиците, които може да се различават между отделните държави и с течение на времето. Широкият спектър от фактори, които трябва да се вземат предвид на този етап от процеса, са обсъдени в Рамката за действие за разработване и прилагане на здравни и социални мерки за проблемите с наркотиците.

Смъртността, пряко или косвено свързана с употребата на опиоиди, е основна причина за предотвратими случаи на преждевременна смърт сред пълнолетните лица в Европа. На опиоиди се дължат приблизително три четвърти от фаталните свръхдози с наркотици. Общият процент на смъртност при смъртните случаи в резултат на свръхдоза в Европа е близо 15 смъртни случая на милион души от населението, въпреки че националните равнища и тенденции се различават значително. Тази разлика се дължи на редица фактори, включително различия в броя на лицата, изложени на риск от смърт в резултат на свръхдоза, и различия в съобщаването и кодирането на случаите на свръхдоза в националните бази данни относно смъртността. В някои държави смъртните случаи, причинени от опиоиди, вероятно не се отчитат в достатъчна степен, което затруднява сравненията между отделните държави.

Смъртността, независимо по каква причина, сред кохортите от хора, които си инжектират опиоиди, обикновено е в рамките на 1—2 % годишно, което е от 5 до 10 пъти повече от смъртността сред хора на същата възраст със сходни преживявания и от същия пол от общото население. Основната причина за тази повишена смъртност е свръхдозата наркотици, но важен принос имат фактори, косвено свързани с употребата на наркотици, като инфекции, злополуки, насилие и самоубийство. Лошото физическо здраве е често срещано сред хората, които употребяват опиоиди, и намира отражение във високите равнища на хронични белодробни и сърдечно-съдови заболявания (често свързани с тютюнопушене) и чернодробни проблеми, причинени от инфекции с вируса на хепатит С (HCV) и тежка употреба на алкохол. Тези заболявания са причина за повишения дял на хоспитализациите и смъртните случаи сред тази група. Понастоящем в много европейски държави се наблюдава употреба на опиоиди сред все по-застаряващо население, което може да окаже въздействие както върху преките, така и върху косвените равнища на смъртност. През последното десетилетие европейските данни сочат, че броят на регистрираните смъртни случаи от предозиране с опиоидни вещества се е увеличил сред по-възрастните хора и е намалял сред по-младите хора.

Видът на използваното вещество, начинът на приемане и здравословното състояние на лицето, което употребява наркотика, оказват влияние върху риска от свръхдоза. Наличие на хероин и на негови метаболити е установено в повечето случаи на смъртоносна свръхдоза в Европа, често в комбинация с други вещества. Други опиоиди (метадон, бупренорфин и в по-малка степен други опиоиди по лекарско предписание и фентанили) са открити в значителна част от смъртните случаи, причинени от свръхдоза, и преобладават в няколко държави. Ролята на незаконно произведените синтетични опиоиди вероятно не се отчита в достатъчна степен, тъй като в много държави наличието им не се изследва рутинно.

Обикновено в смъртните случаи, причинени от свръхдоза, са замесени множество вещества. Наред с опиоиди често се срещат бензодиазепини заедно с алкохол при смъртните случаи, свързани с употребата на наркотици в Европа, като всички те имат потискащи дихателната функция свойства. Някои бензодиазепини се отпускат по лекарско предписание, но все по-често на незаконния пазар се срещат нови и фалшиви бензодиазепини (вж. Нови психоактивни вещества: здравни и социални мерки и Немедицинска употреба на лекарства: здравни и социални мерки, а също и Акцент върху... Немедицинска употреба на бензодиазепини).

По отношение на по-малък брой смъртни случаи в Европа, причинени от свръхдоза наркотици, като причина за смъртта е посочена употребата на стимуланти като кокаин, MDMA и амфетамини. Тяхното значение обаче варира между отделните държави. Възникването на смъртни случаи, свързани с нови психоактивни вещества, например синтетични канабиноиди, също буди безпокойство в някои държави.

Редица ситуационни фактори могат да увеличат риска от смърт от свръхдоза наркотици, включително, в случай на хора, които употребяват опиоиди, прекъсване на предоставянето на лечение или прекъсване на лечението и грижите. В определени ситуации, например след детоксикация или изписване от лечение без лекарства или неволно въздържание по време на лишаване от свобода, поносимостта на лицето към опиоиди е значително намалена и в резултат на това съществува особено висок риск от свръхдоза при възобновяване на употребата. Поради тези причини в европейските насоки за обществено здраве в местата за лишаване от свобода се препоръчва да се осигури непрекъснатост на грижите при преминаване от затвора към общността чрез насочване към подходящи грижи в общността и проследяване след освобождаване от затвора. И накрая, липсата на мерки или неподходящите интервенции за оказване на първа помощ от страна на лицата, които са свидетели на свръхдозиране, било то поради недостатъчни познания, липса на достъп до ефективни лекарства или страх от правни последици, увеличава риска от настъпване на свръхдоза с фатален край.

Доказателства и мерки срещу смъртните случаи, свързани с употреба на опиоиди

Изборът на подходящи мерки, които е вероятно да бъдат ефективни при справянето с конкретен проблем, свързан с наркотиците, изисква ясно разбиране на основните цели на интервенцията или комбинацията от интервенции. В идеалния случай интервенциите следва да бъдат подкрепени от най-силните налични доказателства; когато обаче доказателствата са много ограничени или не са налични, експертният консенсус може да бъде най-добрият вариант до получаването на повече убедителни данни. В Рамката за действие за разработване и прилагане на здравни и социални мерки за проблемите с наркотиците се разглеждат по-подробно какво трябва да се има предвид при избора на най-подходящите варианти на мерки.

Мерките, насочени към намаляване на смъртните случаи, свързани с употреба на опиоиди, включват интервенции, насочени на първо място към предотвратяване на случаите на свръхдоза, както и интервенции, които са насочени към предотвратяване на смърт при свръхдоза. Освен това могат да се използват по-широкообхватни подходи в областта на общественото здраве, като например предоставяне на информационни услуги и нископрагови услуги, които намаляват пречките пред достъпа на търсещите помощ, и могат да допринесат за намаляване на уязвимостта от свръхдоза.

 

Намаляване на уязвимостта от свръхдоза

Намаляването на заболеваемостта и смъртните случаи в резултат на свръхдоза наркотици е сериозно предизвикателство за политиката в областта на общественото здраве в Европа. По-широките мерки от сферата на общественото здравеопазване в тази област имат за цел да се намали уязвимостта на употребяващите наркотици чрез намаляване на пречките пред услугите за лечение на наркомании и други услуги за подкрепа и чрез насърчаване на участието в тях, както и чрез предоставяне на леснодостъпни услуги за намаляване на вредите.

Както и във всяка друга област на здравеопазването, е важно да се осигурят качество на грижите и прилагане на основани на доказателства мерки. В този контекст разработването на национални и местни стратегии за превенция на свръхдозите може да изпълнява важна роля, особено ако бъде заложено в интегриран подход, който цялостно отговаря на различните здравни нужди и потребности от подкрепа на хората, употребяващи опиоиди, и насърчава ангажираността между различните заинтересовани страни, предоставящи услуги в тази област. Интегрираните подходи може да включват например координация с програми за жилищно настаняване и заетост и интервенции за борба със стигматизирането. Решаващи фактори са и адекватното ресурсно осигуряване на услугите и политическата подкрепа за тяхното прилагане.

В някои европейски държави нарастващият брой нови неконтролирани опиоиди и други нови психоактивни вещества, за които се съобщава в Системата за ранно предупреждение на ЕС, засилва загрижеността в тази област (вж. Нови психоактивни вещества: здравни и социални мерки, Акцент върху... Фентанили и други нови опиоиди и Акцент върху... Синтетични канабиноиди). С оглед на потенциала на тези наркотици да нанасят вреди, е важно Европа да продължи да бъде бдителна и да е подготвена да реагира бързо и ефективно на всяко нарастване на заплахите, наблюдавани във връзка с такива вещества. За това са нужни инвестиции в способности за наблюдение, включително по-добра токсикологична информация за смъртните случаи, свързани с наркотиците. То показва също така необходимостта да се идентифицират източниците на веществата, на които се дължат тези смъртни случаи, за да се формулират подходящи мерки (вж. Немедицинска употреба на лекарства: здравни и социални мерки).

Криминалистичният анализ на наркотиците играе все по-важна роля в тази област, по-специално за установяване на наличието на фентанил, бензодиазепини и други вещества на незаконния пазар, които могат да породят риск от причиняване на сериозна вреда за здравето на употребяващите ги или дори за смърт. Това може да включва анализ на вещества, предоставени от лица, употребяващи наркотици, остатъци от спринцовки, предадени обратно при обмен на игли, както и наркотици, поставени в контейнери за изхвърляне на незаконни предмети или получени при конфискация. Тази информация може да бъде използвана за изготвяне на целеви програми за превенция на свръхдозите, а също така представлява съществен и навременен принос към свързаните с общественото здраве сигнали, които имат за цел да се намали рискът от свръхдоза.

Намаляване на риска от свръхдози

Продължаване на лечението

Рискът от свръхдоза, свързана с опиоиди, намалява, докато хората, които употребяват опиоиди, продължават да се лекуват с опиеви агонисти. Мета-анализът на изследвания чрез наблюдение показва, че лечението с опиеви агонисти, при което се използва метадон или бупренорфин, намалява честотата на свръхдозите и всички други причини за смърт при хората, зависими от опиоиди. Равнището на смъртност сред пациентите на метадонова терапия е по-малко от една трета от равнището на смъртност сред лицата, които употребяват опиоиди и не са в лечение.

Анализите на смъртните случаи от свръхдоза на различни етапи от лечението с опиеви агонисти показват, че превантивните интервенции трябва да бъдат съсредоточени върху първите четири седмици от лечението (особено за тези, които приемат метадон) и първите четири седмици след приключване на лечението. Това са два периода, когато рискът от свръхдоза е особено повишен. Тъй като излизането на клиентите от лечението може да бъде непланирано, това означава, че е необходимо да се включат и дейности за повишаване на осведомеността относно свръхдозирането в текущите планове за грижи на лицата, които получават помощ за проблеми, свързани с опиоидите. Следва също така да се отбележи, че хората, които често започват и спират лечение, са особено уязвими към свръхдоза. Доказано е също, че хората, които употребяват опиоиди веднага след като са напуснали затвора, са изложени на повишен риск от свръхдоза. През първите четири седмици след освобождаването от затвора извършителите на престъпление, които са употребявали хероин, са със значително повишен риск от смърт, като рецидивът и предозирането с опиоидни вещества са по-често срещани през този период. За да се предотвратят смъртните случаи след освобождаването, важни стъпки са проактивното и планирано насочване към лечение с опиеви агонисти в общността или към други подходящи възможности за лечение („грижи по време на излежаване на присъдата“ или „непрекъснатост на грижите“). Службите трябва също така да гарантират, че пациентите са запознати с рисковете от свръхдоза и с начините за намаляването им. Обучението на персонала на затворите и ангажирането на затворниците, които употребяват опиоиди, в местните здравни служби през седмиците след освобождаването им също спомагат за предотвратяване на смъртните случаи в резултат на свръхдоза сред тази група.

В някои държави налтрексон се използва за предотвратяване на рецидива при лица, зависими от опиоиди. Налтрексон с удължено освобождаване е формулация за инжектиране с удължено освобождаване на пълния антагонист на мю-опиоидните рецептори, която се приема ежемесечно. Някои проучвания показват, че налтрексон с удължено освобождаване може да бъде свързан с по-ниски равнища на смъртност в сравнение с опиевите агонисти по време на лечението; въпреки това продължава да съществува голяма несигурност по отношение на неговата ефективност и има смисъл да се проведат повече изследвания по този въпрос.

Предотвратяване на отклоняването на лекарства, съдържащи опиеви агонисти

Въпреки че е необходимо да се осигури лесен достъп до и адекватно предоставяне на лечение с опиеви агонисти, медицинският персонал и лицата, отговарящи за планиране на услугите, ще трябва също да гарантират, че са въведени режими на предписване и че са спазени съответните мерки за контрол, за да се предотврати отклоняването на лекарства с агонисти към лица без лекарско предписание. Това ще включва предоставяне на клинични насоки и обучение на лекарите по отношение на подходящите практики за предписване на лекарства (вж. Немедицинска употреба на лекарства: здравни и социални мерки). За тези, чиито медикаменти са предписани за безопасно използване в домашни условия, също е важно да се обърне внимание на въпросите, свързани със съхраняването и защитата на децата, за да се намали рискът от неволна свръхдоза от страна на непълнолетни.

Обучение за повишаване на осведомеността за свръхдозите, скрининг и оценка на риска

Ефективната комуникация може да действа като катализатор за намаляване на вредите, тъй като много от употребяващите наркотици подценяват риска от свръхдоза или не знаят за него. В идеалния случай интервенциите за предотвратяване на свръхдозите, обучение и консултиране трябва да се предоставят рутинно от обучени специалисти в здравните заведения и в заведенията за първична медицинска помощ, включително услуги за намаляване на вредите, като например програми за игли и спринцовки. Скринингът на употребяващите опиоиди за риск от свръхдоза също може потенциално да намали общата смъртност чрез определяне и предоставяне на подкрепа на високорисковите лица.

Проверка за наркотици

Въпреки че службите за проверка за наркотици обикновено са съсредоточени върху тестовете за стимулиращи наркотици, често в развлекателна среда, през последните години някои служби за проверка на наркотици тестват опиоиди, а в малък брой държави тези съоръжения могат да се намират в служби за намаляване на вредите и нископраговите служби.

Службите, извършващи проверки за наркотици, дават възможност на употребяващите наркотици да получат химически анализ на наркотиците си, като предоставят информация за съдържанието на пробите, както и съвети и, когато е възможно, консултации или кратки интервенции. Приоритетите на службите варират от събиране на информация до намаляване на вредите чрез информиране и предупреждаване на употребяващите наркотици за веществата на пазара. Важен аспект на услугите за проверка за наркотици е начинът, по който резултатите се съобщават на физическите лица, и дали това е придружено от съвети за намаляване на вредите и кратки интервенции.

Намаляване на случаите на смъртоносна свръхдоза

Повечето свръхдози се получават в присъствието на други хора и повечето хора, които си инжектират наркотици, са били свидетели на свръхдози или са преживели такива. Поради това употребяващите наркотици, както и техните приятели и роднини, могат да бъдат както странични наблюдатели, така и потенциални първи респонденти в спешни ситуации на свръхдоза. Тези мрежи от хора, с подходящо обучение и повишаване на осведомеността, могат потенциално да се използват за предотвратяване на смъртните случаи от свръхдоза. Интервенциите, които имат за цел да подобрят реакциите на случайните свидетели, включват обучение на хора със сходни преживяявания и членовете на семейството на употребяващите наркотици лица в областта на превенцията, разпознаването и реагирането при свръхдоза. Други интервенции, които целят да намалят фаталните свръхдози, включват разпространението на налоксон за неутрализиране на ефекта от свръхдозата и осигуряването в някои държави на места, където хората могат да употребяват незаконни наркотици под наблюдението на обучен персонал (вж. Акцент върху... Стаи за употреба на наркотици).

Налоксон за неутрализиране на свръхдозата

Налоксон е опиоиден антагонист, който може да неутрализира ефекта на предозирането с опиоидни вещества. През 2014 г. Световната здравна организация (СЗО) препоръча предоставянето на налоксон на разположение на всяко лице, което е вероятно да стане свидетел на предозиране с опиоидни вещества. Ето защо е от съществено значение да се гарантира, че той е на разположение и се използва по подходящ начин от службите за първа помощ, като например полицията или персонала на линейката, както и в спешните отделения.

Налоксон може да се прилага чрез инжектиране (като налоксон е предоставен в стъклени ампули или предварително напълнени спринцовки) или като назален спрей. Проучванията на доболничното лечение на предозиране с опиоидни вещества вече показват, че интраназалният налоксон е също толкова ефективен, колкото и инжекционният налоксон. Въпреки че по-често се изисква допълнителна „спасителна“ доза, спрейовете за нос могат да се превърнат в предпочитаната алтернатива на инжектирането на налоксон в програми за безопасно използване в домашни условия за неспециалисти, тъй като те са по-лесни за боравене и могат да улеснят употребата на антидот от по-широк кръг хора.

Приоритет е разработването на интервенции, които имат за цел налоксон да стане по-леснодостъпен на места, където е възможно да възникват свръхдози, като например налоксон за прием в домашни условия и разпространение на налоксон между хора със сходни преживявания. В програмите за прием на налоксон в домашни условия се съчетава обучение относно риска от свръхдоза и управлението на свръхдозите с разпространение на комплекти налоксон сред лицата, които е вероятно да станат свидетели на предозиране с опиоидни вещества, като например употребяващите наркотици и хората със сходни преживявания, приятели и членове на семейството. Програмите за прием на налоксон в домашни условия могат да бъдат насочени и към други лица, които потенциално биха оказали първа помощ при свръхдоза, като например работници на първа линия в контакт с употребяващи наркотици, включително доставчици на здравно обслужване, персонал в приюти за бездомни лица и служители в затвори. Като част от тези програми обучаващите се научават как да разпознават и реагират на свръхдоза, включително да прилагат налоксон преди пристигането на спешна медицинска помощ. Налице са доказателства в подкрепа на ролята на приемането на налоксон в домашни условия за намаляване на смъртните случаи, свързани с употреба на наркотици.

Програмите за разпространение на налоксон между членовете на общността ангажират употребяващи наркотици като (доброволни или наети) сътрудници със сходен опит, за да се разшири обхватът на разпространението на налоксон и обучението за него. Те може да функционират по начин, подобен на професионално провежданите програми за приемане на налоксон в домашни условия, но имат предимството на привилегирования достъп и доверието, което употребяващите наркотици имат към хора със сходни преживявания и други лица, които е вероятно да станат свидетели на свръхдоза. Целта на тази инициатива е да се разшири предоставянето на налоксон за тези, които обикновено нямат достъп до услуги за лечение.

Наскоро освободените затворници може да имат особена полза от достъпа до налоксон. Оценката на шотландската програма за разпространение на налоксон сред затворниците при освобождаване показва, че на него се дължат значително по-малкото смъртни случаи, свързани с употреба на опиоиди, в рамките на един месец след напускане от затворниците на местата за лишаване от свобода.

Стаи за употреба на наркотици

В някои държави съществуват стаи за употреба на наркотици, които предлагат стационарни или мобилни пространства, където хората, употребяващи наркотици, разполагат с оборудване за стерилна инжекция и могат да използват незаконни наркотици под надзора на обучен персонал. Тези стаи имат за цел да се намалят рисковете от нехигиенично инжектиране, да се предотвратят свръхдозите и да свържат употребяващите наркотици с лечебни, здравни и социални услуги (вж. Акцент върху... Стаи за употреба на наркотици). Те също така са предназначени да достигнат до употребяващи наркотици лица, които обаче не ползват други здравни услуги, особено маргинализирани хора, които си инжектират опиоиди на улицата, в рискови и нехигиенични условия.

В стаите за употреба на наркотици се предоставят редица услуги, които могат да допринесат за намаляване на смъртните случаи от свръхдоза сред хората, употребяващи опиоиди, включително пряка намеса при свръхдози, възникнали на място, и насърчаване на включването в лечение с опиеви агонисти. Някои служби предоставят мерки за повишаване на осведомеността и обучение във връзка с превенция на свръхдозите, включително във връзка с употребата на налоксон.

Въпреки че е известно, че стаите за употреба на наркотици е изключително трудно да бъдат оценени, има доказателства, които сочат, че стаите за употреба на наркотици могат да намалят рисковото поведение при инжектиране. На местно равнище е документирано намаляване на броя на смъртните случаи от свръхдоза след създаването на такива съоръжения, а настоящите данни сочат, че тези стаи имат роля и за намаляване на смъртните случаи, свързани с наркотици.

Приложения за електронно здравеопазване

В момента възникват нови приложения в областта на електронното здравеопазване, които имат за цел да спомогнат за намаляване на риска от смъртни случаи в резултат на свръхдоза, особено когато хората си инжектират опиоиди сами. Наскоро например беше разработено мобилно приложение, което позволява на употребяващите наркотици да се регистрират, преди да приемат доза. След като приложението е активирано, то изисква от потребителя потвърждение за безопасност на редовни интервали от време. Ако потребителят не реагира, приложението ще задейства аларма и ще предупреди службите за спешна помощ.

Преглед на доказателствата относно... намаляване на смъртните случаи, свързани с употребата на опиоиди

Твърдение Доказателство
Въздействие Качество

Лечението с опиоиден агонист намалява смъртните случаи, причинени от свръхдоза.

Благоприятно

Умерено

Налоксон може да неутрализира потенциално фаталните ефекти от предозиране с опиоидни вещества.

Благоприятно

Високо

Приемът на налоксон в домашни условия намалява смъртните случаи, свързани с употреба на наркотици. Благоприятно Високо

Стаите за употреба на наркотици могат да играят роля за намаляване на рисковото поведение, свързано с инжектиране.

Благоприятно

Ниско

Има данни, че стаите за употреба на наркотици могат да намалят смъртните случаи, свързани с употреба на наркотици

Благоприятно

Ниско

Пояснение на доказателствения ефект:
Благоприятно: Доказателства за ползата в желаната посока. Неясно: Не е ясно дали интервенцията води до очакваната полза. Потенциална вреда: Доказателства за потенциална вреда или доказателства, че интервенцията има обратен на предвидения ефект (напр. увеличаване, а не намаляване на употребата на наркотици).

Пояснение на качеството на доказателствата:
Високо: Можем да имаме високо ниво на доверие в наличните доказателства. Умерено: Имаме основателно доверие в наличните доказателства. Ниско: Имаме ограничено доверие в наличните доказателства. Много ниско: Наличните доказателства понастоящем са недостатъчни и следователно съществува значителна несигурност по отношение на това дали интервенцията ще доведе до желания резултат.

Положението в Европа: наличие на интервенции за намаляване на смъртните случаи, свързани с употребата на опиоиди

Въпреки че около половината европейски държави съобщават, че предприемат мерки за превенция на свръхдоза в своята национална стратегия или план за действие в областта на наркотиците, само ограничен брой от тях разполагат със специална стратегия или план за превенция на свръхдоза наркотици.

Всички държави — членки на ЕС, и Норвегия съобщават за разпространението на информация за риска от свръхдоза, която понякога се предоставя и на различни езици, за да бъде достъпна за мигрантите и етническите малцинства. Информацията относно риска от свръхдоза и превенцията все повече се предоставя чрез нови канали за комуникация.

Всички държави в Европейския съюз предоставят лечение с опиеви агонисти. Тъй като задържането в лечението с опиеви агонисти е защитен фактор срещу смъртните случаи, причинени от свръхдоза, много европейски държави отдават приоритет на увеличаването на достъпа до такива услуги и на тяхното покритие. Смята се, че един на всеки двама души, които употребяват опиоиди в Европа, получава някаква форма на лечение с опиеви агонисти, въпреки че обхватът варира в широки граници в различните държави.

Повече от една трета от европейските държави осигуряват някаква форма на програма за обучение и разпространение на налоксон. С определянето на нови законни пътища на национално равнище в Европа се наблюдава увеличаване на разпространението на налоксон на общностно ниво сред хората, употребяващи опиоиди, техните партньори, хора със сходни преживвания и семейства, както и обучение за разпознаване и реагиране при свръхдоза. На персонала на службите, които редовно влизат в контакт с употребяващи наркотици, бяха предоставени и програми за приемане на налоксон в домашни условия и програми за разпространение на налоксон между хора със сходни преживяявания. На пазара са се появили нови налоксонови продукти, включително предварително напълнени спринцовки и назални спрейове. В някои държави е разрешена продажбата без рецепта на продукти, съдържащи налоксон, докато в други държави достъпът до налоксон се подпомага от програми, водени от службите за лечение на употреба на наркотици. В малък брой европейски държави са въведени програми за разпространение на налоксон между хора със сходни преживяявания.

Около една трета от държавите — членки на ЕС, и Норвегия разполагат с една или повече действащи стаи за употреба на наркотици, като общо функционират над 80 такива стаи. Освен това други европейски държави понастоящем обмислят въвеждането на такива съоръжения, въпреки че в редица държави стаите за употреба на наркотици са затворени. Някои от тях са спрени поради правни предизвикателства, а други — закрити поради намаляването на нуждите (наред със съображения за разходите).

Последици за политиката и практиката

Основни положения

Основните интервенции в тази област включват:

 • Предоставяне в достатъчна степен на лечение с опиев агонист с подходяща дозировка, продължаване на лечението, управление на случаите и допълнителна подкрепа.
 • Налоксон се предоставя на лица, оказващи първа помощ, и се използва от тях, като например персонал за спешна медицинска помощ, парамедицински персонал и други лица, които оказват грижи в случай на инциденти със свръхдоза.
 • Обучение за повишаване на осведомеността относно свръхдозите с цел насърчаване на по-малко рискова практика сред хората, които употребяват опиоиди.
 • Предотвратяване на отклоняването на лекарства, съдържащи опиеви агонисти.

Възможности

 • Създаване на програми за обучение и разпространение на налоксон сред хора със сходни преживяявания, за да стане налоксонът широко достъпен за хората с висок риск от предозиране с опиоидни вещества и за техните връстници, партньори и семейства, за да могат те да се намесят и да спасят човешки живот.
 • Подобряване на приемствеността на грижите при прехода от местата за лишаване от свобода към общността с цел предотвратяване на смъртните случаи, свързани с употреба на наркотици, през първите седмици след освобождаването от затвора, когато рискът от свръхдоза е особено висок.
 • Там, където има такива, насърчаване оценките на въздействието на интервенциите с приемане на налоксон в домашни условия и чрез хора със сходни преживяявания, както и на стаите за употреба на наркотици.

Пропуски

 • Определяне и преглед на пречките пред създаването на стаи за употреба на наркотици в районите с голям брой хора, които си инжектират наркотици на обществени места.
 • Предоставяне на засилена подкрепа на лицата, които напускат лечение, основано на абстиненция, тъй като загубата на поносимост към опиоиди увеличава риска от смъртоносна свръхдоза.

Данни и графики

В този раздел представяме някои визуализации на данни, свързани със здравните и социалните мерки срещу свързани с опиоиди смъртни случаи в ЕС-27, Норвегия и Турция. За да разгледате интерактивна версия на инфографиките по-долу, както и за да получите достъп до изходните данни, щракнете върху инфографиката.

Инфографика. Достъп до програми за предоставяне на налоксон за прием в домашни условия в Европа

 

Countries in the west of Europe are more likely to provide take-home naloxone than in the east of Europe
Инфографика. Местоположение и брой на съоръженията за употреба на наркотици в цяла Европа

 

Location of drug consumption facilities in Europe, March 2023

Допълнителни ресурси

ЕЦМНН

Други източници

Относно настоящото миниръководство

В настоящото миниръководство се прави преглед на най-важните аспекти, които трябва да се вземат предвид при планирането или предоставянето на здравни и социални отговори за смъртните случаи, свързани с употреба на опиоиди, и се разглеждат наличието и ефективността на отговорите. Разгледани са също така последиците за политиката и практиката. Настоящото миниръководство е част от по-голям комплект, който включва общо Здравни и социални мерки за борба с наркотиците: европейско ръководство.

Препоръчана форма на цитиране: Европейски център за мониторинг на наркотици и наркомании (2021 г.), Смъртни случаи, свързани с употреба на опиоиди: здравни и социални мерки, https://www.emcdda.europa.eu/publications/mini-guides/opioid-related-de….

Идентификатори

HTML: TD-09-21-505-BG-Q
ISBN: 978-92-9408-023-3
DOI:10.2810/021672

(1) Терминът лечение с опиеви агонисти се използва тук като предпочитана фраза за обхващане на редица лечения, които включват предписване на опиеви агонисти за лечение на опиоидна зависимост. Читателят трябва да е наясно, че този термин включва заместителна терапия, който все още може да се използва в някои от нашите инструменти за събиране на данни и в исторически документи.

Top