Нови психоактивни вещества: здравни и социални мерки

Въведение

Това кратко ръководство е един от по-широк комплект документи, които заедно съставят Здравни и социалнимерки, свързани с употребата на наркотици: Европейско ръководство (2021 г.). В ръководството се прави преглед на най-важните аспекти, които да се вземат предвид при планирането или предоставянето на здравни и социални мерки по проблеми, свързани с употребата на нови психоактивни вещества, и се анализират наличността и ефективността на мерките. В него се обсъждат и изводите за политиката и практиката.

Последна актуализация: 26 октомври 2021 г.

Съдържание:

Преглед

Ключови теми

Терминът „нови психоактивни вещества“ се използва за широк кръг химикали или съединения, които се употребяват или се предоставят за консумация от човека заради психоактивните си свойства, но не се контролират съгласно конвенциите на ООН за контрол на наркотиците. За целите на настоящото кратко ръководство терминът обхваща широк спектър от качествено нови вещества, които в много отношения представляват подобни предизвикателства, когато става въпрос за разработване на здравни и социални интервенции.

Новите психоактивни вещества могат да представляват здравни и социални заплахи, които са сходни с тези, свързани с по-добре познатите контролирани вещества, и често принадлежат към същите широки химични класове (опиоиди, бензодиазепини, стимуланти и др.). И все пак те са химически различни, така че рисковете, които те представляват за здравето, могат да се различават или просто да са неизвестни.

Новите психоактивни вещества могат да бъдат закупувани от онлайн търговци, социални медии или понякога от доставчици в обичайната търговска мрежа и да се предлагат като „законни“ заместители на незаконни наркотици. Те могат също така да се продават заедно със или като други по-известни контролирани вещества, което означава, че лицата, които ги използват, може да не ся наясно, какво консумират.

Новите психоактивни вещества се употребяват от различни групи, включително лица, които приемат наркотици с цел развлечение. Поради относително ниската цена и високата ефективност на някои нови психоактивни вещества те също все по-често се използват от маргинализирани групи, например бездомните или хора с продължителна и силно проблемна употреба на наркотици. Освен това, тъй като откриването и идентифицирането на нови психоактивни вещества при рутинно изследване на урината е по-трудно, те може да се употребяват от лица, които редовно се подлагат на процедури за тестване за наркотици и искат да избегнат тяхната употреба на наркотици да се разкрие. Също така фактът, че е възможно такива вещества с голяма сила на действие относително лесно да се скриват, означава, че в някои държави употребата им сред лишените от свобода се разглежда като проблем.

Големият брой вещества, които могат да бъдат категоризирани като нови психоактивни вещества, тяхното химично разнообразие и бързината, с която се появяват, са предизвикателства както за наблюдението на проблема, така и за разработването на ефективни и навременни ответни мерки.

Доказателства и мерки

Възможните интервенции включват:

 • Системи за ранно предупреждение и оценка на риска, подкрепени от данни от съдебно-медицинските и токсикологичните лабораторни мрежи за химическа идентификация на нови психоактивни вещества.
 • Безопасност на потребителите и други регулаторни подходи, чиято цел е да ограничат достъпността на нови психоактивни вещества и да ограничат открита продажба.
 • Комуникация със здравни власти, специалисти и хора, употребяващи наркотици, за рискове, свързани с вредни нови вещества.
 • Включването на компоненти относно нови вещества в програмите както за превенция, така и за намаляване на вредите, със специфични образователни послания и послания за намаляване на вредите, насочени към лица, които вече употребяват наркотици или при които съществува риск да приемат нови вещества;
 • Предоставяне на обучение и дейности за повишаване на осведомеността на специалистите в областта на услугите за превенция, лечение и намаляване на вредите, с цел развитие на тяхната компетентност при идентифициране и реагиране на употребата на нови вещества.
 • Разработване на клинични насоки за действие при остра интоксикация, причинена от нови психоактивни вещества.
 • Услуги за проверка на наркотици, които също могат потенциално да подпомогнат системите за ранно предупреждение и да служат като канал за предоставяне на информация, съвети и кратки интервенции на хората, които употребяват нови психоактивни вещества.
 • Мултидисциплинарни подходи: може да е необходимо свързване на различни услуги, за да бъдат ангажирани уязвими групи, които иначе може да не стигат до традиционните услуги.

Като цяло здравните и социалните мерки, насочени към новите вещества, често са адаптации на програми, разработени за справяне с по-традиционни наркотици.

Ситуация в Европа

 • Законодателството в ЕС предоставя тристъпков подход (включващ ранно предупреждение, оценка на риска и мерки за контрол), който позволява на страните бързо да откриват, оценяват и реагират на обществено-здравните и социалните заплахи, причинени от нови психоактивни вещества. EMCDDA играе централна роля в тази система.
 • Разработват се и се изпробват мултидисциплинарни подходи за намаляване на вредите, в рамките на които се ангажират уязвими групи, които иначе може да не стигат до услугите за лечение за употреба на наркотици, например чрез програми за сексуално здраве или работещи с бездомни.
 • Разработват се и се публикуват клинични насоки за лечение на остри интоксикации, свързани с нови психоактивни вещества. В някои държави се разработват и специфични насоки за реагиране при употребата на тези вещества в затворите и местата за лишаване от свобода.
 • В редица държави и онлайн функционират информационни платформи за намаляване на вредите, често в комбинация с услуги за проверка на наркотици.
 • Специализираното лечение на проблеми, причинени от нови вещества не е добре развито в повечето държави.

Ключови теми: модели на употреба на нови психоактивни вещества и свързаните с това вреди

Ключовите въпроси, които трябва да бъдат разгледани при идентифициране и дефиниране на даден проблем, включват: кой е засегнат, какви видове вещества и модели на употреба са включени и къде се появява проблемът. Ответните мерки трябва да бъдат съобразени с конкретните изпитвани проблеми с наркотиците, като те могат да се различават в различните страни и във времето. Широкият спектър от фактори, които трябва да бъдат взети предвид на този етап от процеса, се обсъждат в Рамката за действие за разработване и прилагане на здравни и социални мерки за проблемите с наркотиците.

В Европа терминът нови психоактивни вещества е правно дефиниран за целите на системата на ЕС за ранно предупреждение и оценка на риска като вещество в чиста форма или в препарат, което не е обхванато от Единната конвенция на ООН по упойващите вещества от 1961 г., изменена с Протокола от 1972 г., или от Конвенцията на ООН за психотропните вещества от 1971 г., но може да представлява здравни или социални рискове, сходни с рисковете, породени от веществата, обхванати от тези конвенции (член 1 от Рамково решение на Съвета 2004/757/ПВР, изменено).

В по-общ план терминът „нови психоактивни вещества“ често се използва по-малко конкретно и по нетехнически начин за обозначаване на широк кръг химикали или съединения, които се употребяват или се предоставят за консумация от човека заради психоактивните си свойства, но не непременно се контролират съгласно конвенциите на ООН за контрол на наркотиците. Поради това читателят трябва да има предвид, че определението за това, какво се счита за ново психоактивно вещество, може да варира в зависимост от контекста и във времето. Например някои вещества, които в миналото са били идентифицирани като нови психоактивни вещества, такива като мефедрон, впоследствие стават международно контролирани, но понякога все още може да се наричат нови психоактивни вещества в някакъв контекст. За целите на настоящото кратко ръководство терминът се използва доста широко и обхваща широк спектър от качествено нови вещества, които в много отношения представляват сходни предизвикателства, когато става въпрос за разработване на здравни и социални интервенции.

Новите психоактивни вещества могат да представляват здравни и социални заплахи, които са сходни с тези, свързани с контролираните вещества. Те също така често присъстват в същите широки химически класове като по-добре познатите контролирани вещества, и много нови психоактивни вещества се класифицират като синтетични канабиноиди, опиоиди, бензодиазепини, стимуланти и халюциногени. Обаче, тъй като те са химически различни от традиционните наркотици, рисковете, които те представляват за здравето, може да се различават, а за много нови вещества просто да не са известни.

Новите психоактивни вещества могат да бъдат закупувани от онлайн търговци и платформи в социалните медии или понякога от доставчици в обичайната търговска мрежа, като в някои случаи те могат да бъдат предлагани като „законни“ заместители на незаконни наркотици. Редица държави обаче са въвели регламенти за ограничаване на тяхната достъпност и открита продажба. Това означава, че в някои страни продажбите им на свободния пазар са станали по-рядко срещани, докато в същото време достъпността им на пазара на незаконните наркотици е нараснала. Новите психоактивни вещества също се продават заедно с контролирани вещества на пазара на незаконните наркотици, често в комбинация с или като други по-известни контролирани вещества, което означава, че употребяващите тези вещества може да не са наясно, какво употребяват.

От около 2008 г. се наблюдава значително увеличаване на достъпността на новите психоактивни вещества в Европа. С нарастването на гамата от новите вещества и продукти се увеличават и групите хора, които ги употребяват. Първоначално повечето от употребяващите нови психоактивни вещества са били тези, които търсят нови преживявания и въздействия (често наричани „психонавти“), както и фенове на електронната денс музика и клубове.

Относително ниската цена и голямата сила на действие на някои нови психоактивни вещества в сравнение с по-традиционни контролирани вещества също означава, че проблемите, свързани с новите психоактивни вещества, изглежда се увеличават в маргинализираните и изключени общности. Употребяващите тези вещества сега включват по-широк кръг от хора, такива като употребяващи наркотици с развлекателна цел, самолекуващи се, лица, които искат да подобрят имиджа или ефективността си, уязвими групи, например бездомни хора, и лица с високорискова употреба на наркотици (включително инжекционно употребяващи опиоиди). Тъй като новите психоактивни вещества по-трудно се откриват и идентифицират при рутинно тестване, групата на употребяващите ги включва и лица, които редовно се подлагат на процедури за тестване за наркотици, например затворници, хора на лечение за употреба на наркотици, шофьори и лица, тествани за наркотици на работното място.

В редица европейски страни бяха изразени опасения относно употребата на нови психоактивни вещества и традиционни незаконни наркотици, включително мефедрон, GHB/GBL и метамфетамин, от мъже, които правят секс с мъже и употребяват такива вещества с цел премахване на задръжки и повишаване, поддържане или улесняване на сексуалното удоволствие. Тази практика, наричана понякога „химсекс“, е свързана с високорискови употреба на наркотици и сексуално поведение (например инжектиране, незащитен секс, секс с множество партньори), което може да доведе до хоспитализация, свръхдоза, полово предавани инфекции и инфекция с ХИВ и хепатит С (Фокус върху... Разглеждане на проблеми със сексуалното здраве, свързани с употребата на наркотици).

Новите психоактивни вещества са свързани с редица вреди. Те включват нефатално и фатално натравяне и разпространение на свързани с употребата на наркотици инфекциозни заболявания и бактериални инфекции. В някои случаи тези последствия се проявяват под формата на огнища, което поставя значителни изисквания към системите на здравеопазване. Понастоящем синтетичните опиоиди, например производни на фентанил и синтетични канабиноиди, представляват особени предизвикателства за общественото здраве.

Синтетичните опиоиди понякога се продават като хероин или други незаконни наркотици или се смесват с тях. Използват се също за приготвяне на фалшиви лекарства. По този начин рискът от тежко и фатално натравяне може да е по-висок както сред високорисковите употребяващи опиоиди, така и сред други групи, които не са изградили поносимост към опиоиди. Голямата сила на действие на тези вещества може също така да представлява сериозен риск за семейството и приятелите на лицата, които употребяват нови психоактивни вещества, в резултат на случайно излагане, както и за лицата, оказващи първа помощ, криминалистите, пощенските служители и персонала в местата за лишаване от свобода (вижте Фокус върху... Фентанили и други нови опиоиди).

През последните няколко години се наблюдава нарастване на броя и достъпността на нови бензодиазепини като етизолам и флуалпразолам. Особено тревожно е нарастващото използване на нови бензодиазепини за създаване на фалшиви таблетки от често предписвани бензодиазепинови лекарства, например диазепам (валиум) и алпразолам (ксанакс), които често се продават на много ниски цени. Употребата на тези вещества в комбинация с опиоиди или алкохол може да увеличи риска от свръхдоза или други отрицателни последици, като агресивно или самонараняващо поведение.

Синтетичните канабиноиди често са силно действащи вещества, които първоначално са продавани като „законни алтернативи“ на канабиса. През последните години стана по-обичайно определени групи да търсят тези вещества заради ефектите им. В затворите употребата и разпространението на синтетични канабиноиди е свързано с такива проблеми, като натрупване на дългове и тормоз, както и агресия и насилие (вижте Фокус върху … Синтетични канабиноиди и Затвори и наркотици: здравни и социални мерки). Вредите, свързани със синтетичните канабиноиди, може да са по-тежки или напълно различни от тези, свързани с канабиноиди на растителна основа, и могат да доведат до смъртни случаи. Освен това последните данни показват, че в сравнение с канабиса е по-вероятно синтетичните канабиноиди да доведат до зависимост и да предизвикат по-сериозни абстинентни симптоми. Напоследък в редица страни се съобщава за продукти от канабис, подправени със синтетични канабиноиди, които се свързват както с нефатални интоксикации, така и с някои смъртни случаи. Това е особено тревожна тенденция с оглед на относително големия бройупотребяващи канабис в сравнение с употребяващите други наркотици, както и голямата сила на действие и известната токсичност на някои от синтетичните канабиноиди, открити през последните години.

Синтетичните катинони имат действие, подобно на това на известните стимуланти, и са структурно свързани с катинон, който се среща в растението кат (Catha edulis). Употребата на синтетични катинони като стимуланти се наблюдава в някои групи. В някои случаи тези вещества се продават като други стимуланти, например кокаин, амфетамини или MDMA, или се смесват с тях. Мефедрон е един от първите синтетични катинони, които бяха забелязани от обществеността, привличайки значително внимание в качеството си на т.нар. „легален наркотик“, който се появи на пазара в много страни преди да се въведат през 2010 г. мерки за контрол на европейско ниво. Психологическите странични ефекти на синтетичните катинони могат да включват неприятна „отпадналост“, депресия, тревожност, панически атаки, параноя и психоза. Хора, употребяващи синтетични катинони, съобщават също за компулсивна употреба и симптоми на зависимост. Употребата на синтетични катинони се наблюдавана и при някои групи хора, които приемат наркотици чрез инжектиране, и е свързана с риск от увреждане на тъканите и тежки бактериални или вирусни инфекции. Всъщност инжектирането на синтетични катинони се свързва с документирани огнища на ХИВ в някои държави.

Проблеми, свързани с употребата на нови психоактивни вещества, често се наблюдават в случаите на интоксикация от наркотици, приети в спешните отделения. Мрежата Euro-DEN Plus с контролни болници в 21 европейски държави установява, че обикновено около един от 10 приети спешни случаи са свързани с употребата на нови психоактивни вещества. Наблюдават се значителни географски и времеви различия по отношение на участието на нови психоактивни вещества в приети в болницата случаи през един отчетен период, вариращи от нито един до повече от един от пет, в зависимост от съответното спешно отделение.

Оценката на разпространението и последиците от употребата на нови психоактивни вещества също е сложна, тъй като може да е трудно да се идентифицират качествено нови вещества без подкрепата на специализирани криминалистични или токсикологични служби, а появата на нови вещества може да не бъде забелязана от установените рутинни процедури за скрининг. Положението се усложнява допълнително от факта, че тези, които употребяват нови психоактивни вещества, често не са добре информирани или не знаят, какви вещества са употребили. Това означава, че данните от самоотчетите може да не са надеждни за идентифициране на действителните вещества, които са били взети. Допълнителни предизвикателства за наблюдението и ответните мерки са начините, по които новите психоактивни вещества могат да се продават – под формата на смеси или като маркови продукти, чиито съставни елементи се променят с течение на времето, или вместо контролирани наркотици или смесени с тях. В резултат на тези предизвикателства нашето разбиране за моделите на употреба на нови психоактивни вещества остава ниско, като по-голямата част от информацията е получена от проучвания на отделни случаи сред населението и среда, в която възникват проблеми. Въпреки това наличната информация е достатъчна за определяне на набор от условия, при които интервенциите, насочени към проблеми, свързани с нови психоактивни вещества, вероятно ще бъдат подходящи.

Трудността да се установи с точност какви вещества се консумират и липсата на разбиране на потенциалните рискове, свързани с употребата на нови вещества, също могат да създадат проблеми по отношение на взаимодействието с потенциалните потребители и насърчаването на приемането на подходящо поведение за намаляване на вредите и търсене на помощ, особено когато хората не знаят, какво вещество са приели. Потребителите могат също така погрешно да смятат, че ако дадено вещество изглежда „законно“ достъпно, рисковете от консумацията ще бъдат по-ниски от тези, свързани с по- известните контролирани вещества. Този проблем може да се задълбочи, ако новите психоактивни вещества се продават като уелнес или учебни помагала или като алтернативи на лекарствени продукти.

Доказателства и мерки при проблеми, свързани с нови психоактивни вещества

Рамката за действие за разработване и прилагане на здравни и социални мерки за проблемите с наркотиците се обсъжда по-подробно, какво трябва да се има предвид при избора на най-подходящите опции на ответните мерки.

Съществуват редица предизвикателства по отношение на мониторинга и разработването на ефективни и навременни мерки, а именно големият брой нови психоактивни вещества, които потенциално могат да бъдат използвани, тяхното химично разнообразие и скоростта, с която се появяват на пазара. Освен това често липсва капацитет за откриване и съобщаване за остри вреди (и свързването им с конкретно вещество), както и ограничена информация относно фармакологията и токсикологията на тези вещества.

Наред със системите за ранно предупреждение и регулаторния контрол, други ответни мерки включват специализирано лечение, образователни мерки (напр. разпространение на образователни материали), мерки за намаляване на вредите (напр. предоставяне на стерилни принадлежности за инжектиране) и медицинско лечение при свръхдоза (напр. симптоматично лечение на остри спешни случаи и прилагане на антидоти).

Мерките срещу новите вещества често включват адаптиране на основани на доказателства мерки за намаляване на вредите, свързани с традиционни наркотици. Може да се наложат корекции, за да се вземат предвид специфичните наркотични ефекти, социално-културните характеристики на определени рискови групи (напр. участници в партита или мъже, които правят секс с мъже) или определени рискови поведения (напр. улеснен достъп до спринцовки в отговор на повишена честота на инжектиране или предложение за алтернативни начини на приемане).

Мониторинг и ранно предупреждение

От съществено значение е да се знае кои нови психоактивни вещества се продават и употребяват, за да се разработват подходящи ответни мерки. Системите за ранно предупреждение и свързаните с тях системи за мониторинг играят централна роля при идентифициране и бързо реагиране на възникващи вреди, причинени от новите вещества. Тези системи трябва да се основават на данни от химическо идентифициране на нови вещества от мрежи от криминалистични и токсикологични лаборатории, свързани с прилагането на законни изземвания и случаите на отравяне, и да се основават на информация от широк набор от източници, които потенциално включват органите на правоприлагането, лечебни и нископрагови услуги, центрове по токсикология, спешни отделения и медико-правни разследвания на смъртни случаи.

Услугите за проверка на наркотици потенциално също могат да подпомогнат системите за ранно предупреждение и да предложат канал за предоставяне на информация, консултации и кратки интервенции на хората, които употребяват нови психоактивни вещества. По-нови източници на данни, такива като анализ на отпадните води и други уринни проби, както и анализ на следите от наркотици от използвани спринцовки и наркотици, събрани от контейнерите за законно изхвърляне на наркотици, потенциално също могат да подпомогнат наблюдението в тази област.

Превенция

Превантивните интервенции, които наблягат на умения и стратегии за справяне са ефективни, независимо от веществото. Когато темата за новите психоактивни вещества се включва в дейности за превенция в училище, би било най-подходящо това да се направи като част от обща програма за превенция, подкрепена от доказателства за ефективност. Компонентите, включващи обсъждането на нови вещества, могат да се фокусират върху предоставянето на точна информация за дескриптивни и разпоредителни норми. Например въз основа на местни данни това може да включва послания като „много малко хора използват нови вещества“ и „млади хора като вас казват, че не желаят да поемат рискове с неизвестни вещества“. По-специфичните образователни дейности и интервенции за намаляване на вредите, свързани с новите вещества, вероятно ще са най-подходящи за лица, които вече употребяват наркотици или са в повишен риск от това, или в среда, за която е известно, че съществува повишен риск от употреба на нови психоактивни вещества.

Клинични условия

Клиничната практика при лечението на проблеми, свързани с новите психоактивни вещества, включително зависимост, абстиненция и остра интоксикация, до голяма степен е подобна на тази за съответните групи традиционни вещества. Причината за това е, че причинените вреди са сходни (с изключение на синтетичните канабиноиди, вижте Фокус върху… Синтетични канабиноиди), докато в случаите на остра интоксикация обикновено възможностите за своевременна проверка на наличието на нови психоактивни вещества са ограничени. По отношение на синтетичните опиоиди, поради по-голямата им сила на действие, лечението при свръхдоза вероятно ще изисква допълнителни действия, такива като по-високи дози налоксон и по-дълъг периодна наблюдение в клинични условия (вижте Фокус върху... Фентанил и други нови опиоиди). Това е в съответствие с разработени другаде клинични насоки за реагиране при остри и хронични вреди за здравето, свързани с нови психоактивни вещества, като например мрежата на Обединеното кралство за лечение за употребата на нови психоактивни вещества (Neptune [Novel Psychoactive Treatment UK Network]).

Тъй като здравните специалисти могат да се чувстват неквалифицирани, когато за първи път се сблъскат с проблеми, причинени от нови вещества, обменът на основни знания, изграждането на компетентност и подчертаването как да се пренесат съществуващите компетенции към новите вещества също са важни. Например Колело на наркотиците (Drugs Wheel) е модел, който може да се използва като ресурс и инструмент за обучение за здравен и клиничен персонал. То е достъпно онлайн на няколко европейски езика; в него се класифицират наркотиците, включително новите психоактивни вещества, в няколко категории (напр. опиоиди, стимуланти, психоделици), което позволява на клиничния персонал да предоставя лечение, съвети и информация за намаляването на вредите без да има задълбочени познания за всяко съединение.

Наблюдавани са случаи на нефатално и фатално отравяния, свързани с нови психоактивни вещества. Те понякога се проявяват като огнища на множество случаи, възникващи за сравнително кратък период и в рамките на ограничена географски район. Тези огнища изтъкнаха необходимостта от създаване на системи за обмен на информация за координиране на бърза реакция в сходни ситуации и ефективно съобщаване на рисковете. Важно е да се предоставя подходяща информация относно новите психоактивни вещества на хора, които употребяват наркотици, здравни специалисти и политици, но и на широката общественост, за да се избегнат сензационни медийни репортажи и да се предотвратят евентуални страхове в обществото. Комуникационна стратегия за рисковете може да бъде полезен елемент от планирането на ответни мерки в тази област. Трябва да се обърне внимание на това какъв вид информация се съобщава, кой я получава и какви последици може да има това за по-нататъшни действия. Следва също да се обмисли установяването и намаляването на всички възможни нежелани негативни последици от погрешно схващане. Например медийните профили, които поставят акцент върху определени вещества като особено мощни или силни, могат да насърчат интереса на потребителите, вместо да го намалят.

Културна компетентност

Необходима е културна компетентност (разбиране на начина, по който културните особености влияят върху моделите на употреба на наркотици и свързаните с това вреди), за да се осигури ангажираността и участие в услугите. Това означава, че услугите трябва да бъдат достъпни и привлекателни за всички групи потенциални клиенти. Персоналът в службите, които се стремят да привлекат хора с проблеми с новите психоактивни вещества, може да се нуждаят от обучение, за да развият компетентности, необходими за работа с различни групи хора, които употребяват нови вещества, като много от тях преди не са били включени в услуги за употребяващи наркотици, фокусирани предимно върху традиционни незаконни наркотици. Подходящата културна компетентност може да бъде особено важен критерий за разработването на интервенции в тази област, които са насочени към специфични групи или контекст.

Намаляване на вредите

Особено предизвикателство е свързано с предоставянето на интервенции на труднодостъпни групи, които употребяват нови психоактивни вещества и претърпяват или са с повишен риск да претърпят значителни вреди. Проучвания в тази област идентифицираха редица групи, които могат да попаднат в тази категория, например хора с дългосрочни хронични проблеми с наркотиците (включително инжекционно употребяващите наркотици), мъже, които правят секс с мъже и които практикуват „химсекс“, „психонавти“, бездомни хора и хора в затвора. Поради това вероятно ще са необходими мултидисциплинарни ответни мерки и сътрудничество между доставчиците на здравни и други услуги в различни условия (например клиники по сексуално здраве, места за лишаване от свобода и центрове за лечение за употреба на наркотици) за намаляване на вредите сред тези групи (вижте например Фокус върху... Разглеждане на проблеми със сексуалното здраве, свързани с употребата на наркотици).

Интернет се използва все повече за предоставяне на информация и консултации, включително интервенции за „онлайн работа на терен“ за достигане до нови целеви групи. Примерите в тази област включват инициативи, водени от лица, които употребяват нови психоактивни вещества, като форуми и блогове, които предоставят информация за защита на употребяващите, съвети и т.нар. „дневници“, в които се описва опитът на хора, които вече са използвали определено ново вещество (даващи подробности, например, за мястото на вземането му, количество, време на започване, ефекти и фаза на „отпадналост“). Въздействието и точността на тези услуги не са известни и биха могли да предоставят подвеждаща информация, както и ценни съвети. В няколко случая тези интервенции са свързани с услуги за проверка на наркотици, като резултатите и посланията за намаляване на вредите се разпространяват онлайн и чрез мобилни приложения. Понастоящем все още съществува необходимост от повече изследвания в областта на комуникацията на риска и оценката на различни модели за предоставяне на информация за нови психоактивни вещества на хората, които ги употребяват.

Ситуация в Европа: наличие на интервенции, свързани с употребата на нови психоактивни вещества

Системи за ранно предупреждение и регулаторни подходи

Законова рамка от три стъпки за ранно предупреждение, оценка на риска и мерки за контрол позволява на Европейския съюз бързо да открива, оценява и реагира на обществено-здравните и социалните заплахи, породени от нови психоактивни вещества. ЕЦМНН отговаря за първите две стъпки в тази система, а именно работа със системата за ранно предупреждение в сътрудничество с Европол (полицейската агенция на ЕС) и извършване на оценки на риска. Европейската комисия отговаря за предлагането на мерки за контрол.

Наред с разработването на системи за ранно предупреждение, първоначалните мерки при появата на нови психоактивни вещества в Европа са предимно от регулаторен характер с използване на законодателни инструменти за ограничаване на тяхното предлагане. Предприети са и действия в държавите производителки, например наскоро са наложени ограничения в отговор на нарастващата глобална осведоменост за въздействията върху здравето на производните на фентанил. Предизвикателството по отношение на законодателните мерки, произтичащи от адаптивността на пазара на нови психоактивни вещества, се илюстрира от факта, че (вероятно в отговор на регулаторните промени) от 10-те нови синтетични опиоида, открити за първи път в Европа през 2020 г. от системата на ЕС за ранно предупреждение, девет не принадлежат към групата на фентанила, макар че все още потенциално представляват сходна заплаха за общественото здраве.

Лечение

В повечето европейски държави специализираното лечение за вреди, свързани с нови психоактивни вещества, не е добре развито. Освен това в Европа има ограничено търсене на специализирано лечение на зависимости поради проблеми, свързани с употребата на нови вещества. Това може да е свързано с редица фактори, например лошо идентифициране на употребата, слабо разпространение на употребата и ниски нива на проблемна употреба; или е възможно, че много от веществата, които се появяват в тази категория, се свързват по-скоро с остри, отколкото с хронични проблеми като зависимост. Лошото идентифициране на употребата може да отразява недостатъчно отчитане на употребата или неправилно докладване на вещества (тъй като хората, които употребяват тези наркотици, може да не знаят какво приемат), липса на подходящи инструменти за скрининг и мониторинг и ниска професионална осведоменост за новите вещества.

Въпреки това в редица държави се наблюдава развитие на услугите. В някои европейски страни се разработват клинични насоки за реагиране при остри и хронични здравни вреди и се обръща повече внимание на разработването на целенасочени образователни и превантивни дейности и на инициирането на обучение и дейности за повишаване на осведомеността на специалистите. В някои държави се разработват и специални насоки за ответни мерки при употребата на нови психоактивни вещества в затворите и други места за лишаване от свобода.

Намаляване на вредите

Здравни и социални мерки за предизвикателствата, породени от новите наркотици, възникват бавно, но сега набират скорост в Европа. Те включват широк набор от инициативи, отразяващи целия спектър ответни мерки срещу установени незаконни вещества, например образование и обучителни дейности в областта на наркотиците, осъществявани в интернет от потребителите интервенции за защита на употребяващите и програми за обмен на игли и спринцовки в нископраговите услуги.

Появата на нови вещества се проявява в различни форми в различните държави и националните ответни мерки отразяват тези различия. В Унгария и Румъния, където се съобщава за инжекционна употреба на синтетични катинони, важна роля играят услугите за обмен на игли и спринцовки. В Обединеното кралство, където се отбелязва значителна употреба на мефедрон, са разработени специализирани „клиники за употребяващи клубни наркотици“, които да работят с тази група клиенти.

По правило службите, които работят в нощни заведения и места за развлечение, интегрират ответни мерки за новите психоактивни вещества в рамките на установените подходи. Някои НПО и онлайн платформи, например TechnoPlus и PsychoActif, предоставят подробни инструкции за това как да се проверяват новите психоактивни вещества за алергични и нежелани реакции преди употреба. Една иновативна програма за намаляване на вредите, HaRePo, е създадена във Франция от неправителствената организация SAFE. HaRePo предоставя консултации по телефона и по електронната поща за намаляване на вредите и изпраща средства за намаляване на вредите чрез френската пощенска служба. Програмата е безплатна и поверителна и успява да достигне до хора, които употребяват наркотици и не са запознати с нископрагови услуги, в това число голям брой мъже, които прявят секс с мъже и практикуват химсекс с катинони.

Изводи за политиката и практиката

Основни

Основните интервенции в тази област включват:

 • Системи за ранно предупреждение за наблюдение на новите вещества на пазара и вредите, които те причиняват. Те трябва да бъдат подкрепени от химическо идентифициране на нови вещества от мрежи от криминалистични и токсикологични лаборатории.
 • Предоставяне на обучителни материали за нови вещества на здравните специалисти и създаване на платформи за обмен на знания за клиницисти, здравни и социални работници на местно и национално ниво.
 • Интервенции за справяне с употребата на нови психоактивни вещества, основани на мерките за установени групи наркотици, но пригодени по подходящ начин с оглед на естеството и моделите на употреба на тези нови вещества, различните групи употребяващи и специфичния контекст, в който се осъществява употребата.

Възможности

 • Когато е уместно, националните здравни органи следва да бъдат насърчавани да разработват насоки за нови психоактивни вещества, включително насоки за справяне при случаи на свръхдоза. Като алтернатива, насоки, разработени другаде, например съществуващите в Обединеното кралство насоки NEPTUNE, могат да бъдат преведени и адаптирани, за да отговарят на националните нужди.
 • Капацитетът за аналитично и токсикологично изследване и оценка на риска трябва да бъде повищен, а резултатите да се разпространявани навременен и по начин, удобен за ползване както от рисковите групи, така и от съответните специалисти.
 • Необходимо е да бъдат разработени услуги за справяне със специфичните проблеми, свързани с употребата на нови психоактивни вещества сред определени групи, като бездомните, затворници и хора, които приемат наркотици чрез инжектиране.

Пропуски

 • Следва да се оцени ефективността на адаптираните интервенции, които понастоящем се използват като ответни мерки на нови вещества.
 • Не е добре разбрано въздействието на различните начини на комуникация на рисковете, свързани с новите психоактивни вещества. Следователно е необходимо да се развие и подсили доказателствената база в областта на комуникацията на риска.
 • За да се подобри насочеността и разработването на подходящи ответни мерки, в допълнение към фундаменталните изследвания (във фармакологията и токсикологията), са необходими по-добри епидемиологични данни за степента на употребата на нови психоактивни вещества и мотивацията за употреба, както и за моделите на употреба и как те се променят с течение на времето.

Допълнителни ресурси

ЕЦМНН

Други източници

За това кратко ръководство

В ръководството се прави преглед на това, какво да се вземе предвид при планирането или предоставянето на здравни и социални мерки по проблеми, свързани с употребата на нови психоактивни вещества, и се анализират наличните интервенции и тяхната ефективност. В него се разглеждат и изводите за политиката и практиката. Това кратко ръководство е един от по-широк комплект документи, които заедно съставят Здравни и социални мерки, свързани с употребата на наркотици: Европейско ръководство (2021 г.).

Препоръчана форма на цитиране: Европейски център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите (2021), Нови психоактивни вещества: здравни и социални мерки, https://www.emcdda.europa.eu/publications/mini-guides/new-psychoactive-….

Идентификатори

HTML: TD-03-21-333-EN-Q
ISBN: 978-92-9497-670-3
DOI: 10.2810/243938

Top