Местни общности и наркотици: здравни и социални мерки

Въведение

Настоящото миниръководство е част от по-голям набор от указания, които заедно съставят Здравни и социални мерки, насочени към проблемите с наркотиците: европейско ръководство. Представен е преглед на мерките, които трябва да бъдат взети под внимание при планирането или изпълнението на здравни и социални мерки, насочени към проблеми, свързани с наркотиците, в местните общности, и е направен преглед на наличните мерки и тяхната ефективност. Разгледани са и последиците за политиката и практиката.

Последна актуализация: март 2022 г.

Съдържание:

Преглед

Основни въпроси

Местните общности са важни за борбата с наркотиците, като осигуряват начин за насърчаване на гражданската ангажираност и действия „от долу нагоре“. В Европа градовете, общините и местните органи на управление често са основните двигатели на разработването и изпълнението на стратегии. Тук терминът „общност“ означава група лица, които споделят обща географска и административна среда или място, на което живеят. Общностите може да участват в борбата с наркотиците по различни начини:

 • като население или среда, изправена пред определени предизвикателства, свързани с наркотиците, като например открити места за употреба на наркотици или престъпления, свързани с наркотици;
 • като население или място, където се осъществяват интервенции за справяне със специфични проблеми и вреди;
 • като група, ангажирана с оценката и планирането на местни решения на проблемите с наркотиците (участие на общността).

Отговори

Начинът на определяне на ответните действия в общността се различава в отделните европейски държави; тези мерки обаче може да включват:

 • планове за борба с наркотиците на общностно или градско равнище за координиране на дейностите в съответствие с местните нужди;
 • подходи за ангажиране на Общността, като например местни обединения, при които членовете на общността участват активно в диагностицирането и отговора на проблеми, свързани с наркотиците;
 • местни стратегии за превенция, свързани околната среда, които осигуряват по-безопасна и по-здравословна среда, особено за младите хора;
 • информационни услуги в рамките на общността за лица и групи, до които не е лесно да се достигне чрез стационарни услуги или традиционни канали за подпомагане на здравето;
 • отклоняващи дейности за младите хора в общността, които имат за цел да засилят защитните фактори и да предоставят алтернативи на употребата на наркотици за уязвимите млади хора;
 • програми за справяне със свързаните с наркотиците вреди, възникнали в общността, например схеми за почистване с цел събиране на игли и осигуряване на съоръжения за употреба на наркотици.

Европейска картина

Системното картографиране на свързаните с наркотиците общностни интервенции в Европа е ограничено. Разнообразието от различни видове интервенции, тяхното изпълнение на местно равнище и фактът, че те често се припокриват с по-широки дейности в областта на общественото здраве и превенцията на престъпността, затрудняват наблюдението на такива интервенции.

В някои държави са приложени превантивни подходи, насочени към високорисковите квартали, като се използват нови методи, включително повторно проектиране на градските пространства. Отчетено е, че предоставянето на тези видове интервенции е най-високо в северната и западната част на Европа.

Подходът Communities That Care (Общности, които се грижат) се използва от много страни, както и програмата „Planet Youth“ (често наричана исландски модел), макар че последната програма все още не е подложена на оценка в Европейския съюз.

Основни въпроси, свързани с употребата на наркотици и общностите

Разбирането за „общност“ и свързаните с това интервенции е различно в различните европейски държави. В някои случаи общностите могат да се определят от географските граници — неофициално, както например в кварталите, или по-официално — от границите на общинското или местното управление. В други случаи те могат да се определят от етническите, езиковите или културните сходства.

Както и да са определени, общностите срещат редица вреди, свързани с употребата на наркотици, като например проблеми, свързани с местни открити места за употреба на наркотици. Общностите могат също така да бъдат важни за решаването на проблемите с наркотиците чрез насърчаване на гражданска ангажираност и действия „от долу нагоре“. Важно е да се отбележи, че общините и местните органи на управление често са основните движещи сили и заинтересовани страни в разработването на стратегии и осъществяването на интервенции.

Понятието „общност“ тук се определя като група от лица, които имат обща географска и административна среда или място, на което живеят. Интервенциите в рамките на дадена общност не са непременно насочени към всички членове на съответната общност, но могат да включват няколко ключови участници (напр. семейни групи или сдружения, здравни услуги, училища и спортни съоръжения).

Участието на общността в борбата с наркотиците може да се прояви по различни начини:

 • под формата на население или среда, изправена пред специфични предизвикателства, свързани с наркотиците, като например открити места за употреба на наркотици или престъпления, свързани с наркотици;
 • под формата на население или място, където могат да се извършват интервенции за справяне със специфични проблеми и вреди;
 • под формата население, ангажирано с оценката и планирането на местни решения на проблемите с наркотиците (участие на общността), те обикновено са насочени към вредите на общностно равнище.

Доказателства и мерки, свързани с проблемите с наркотиците и с общностите

Плановете на oбщността за борба с наркотиците са важен механизъм за превръщане на националните политики и стратегии в подходящи мерки, за да се отговори на местните нужди. Равнището, на което се разработват тези планове, ще варира в отделните държави в зависимост от техните административни структури и отговорности. Включването на хората, употребяващи наркотици, и местните общности в процеса на консултации гарантира, че плановете са по-добре съобразени с местната ситуация. То може също така да спомогне за намаляване на стигматизирането на хората, употребяващи наркотици, и за насърчаване на разбирателството между различните членове на общността.

Общностите като рамка за интервенции

Общностите са важна среда за местните стратегии за многокомпонентна и екологична превенция, които осигуряват по-безопасна и по-здравословна среда, особено за младите хора. Интервенциите в областта на околната среда са специално предназначени да променят контекста, в който хората вземат решения, и да подкрепят по-здравословен избор. Тези мерки могат да въздействат върху физическата среда, например посредством ограничаване на наличността и достъпа до алкохол, тютюневи изделия и други вещества, както и върху социалната среда посредством укрепване на норми и нагласите за недопускане на употреба.

Някои интервенции за развитие в общностите или отклоняващи дейности за младите хора в общността са съсредоточени върху изграждането на житейски умения и самочувствие чрез предоставяне на редица дейности (в области като спорт, музика или творчески проекти и доброволческа дейност). Те имат за цел да засилят защитните фактори и да намалят рисковите фактори, както и да предложат алтернативи за уязвимите млади хора на употребата на вещества, престъпността и участието на престъпни групи.

Услугите за популяризиране в рамките на общността могат да бъдат важен компонент в местните стратегии за превенция на употребата на наркотици и намаляване на вредите за уязвимите групи. Като цяло целта е да се установят контакти с лица и групи, до които трудно може да се достигне чрез стационарни услуги или традиционни канали за здравно образование. Общата цел на работниците и служителите е да установят контакт с целевите групи от населението и да се запознаят с тях, както и да се възприемат като надеждни и информирани източници на информация и съвети. Тези услуги се различават значително и могат да бъдат ръководени от социални работници или обучени партньори. Целевите групи могат да варират от млади хора на улицата или на парти до изложени на висок риск лица, употребяващи наркотици, и сексуални работници. Партньорската намеса трябва да бъде особено добре подкрепена от добри управленски практики. Въпросите за поверителността, определянето и спазването на границите и защитата на здравето и безопасността на членовете на персонала са важни съображения за услугите, които работят в тази област. Тези приоритети се подкрепят от установяването на ясни насоки, обхващащи целите, предлаганите услуги, отговорностите и необходимостта от признаване и зачитане на личните, професионалните и правните граници.

Действия в отговор на вредите, претърпени от общностите

Инициативите за справяне с проблемите на общността, вредните въздействия и безопасността включват създаването на телефонни линии, подкрепени от свързани с тях медийни кампании, за да се даде възможност за анонимно съобщаване за търговия с наркотици в кварталите, както и проактивни програми, като например организиране на дни за предприемане на действия за почистване на паркове или райони, в които отпадъците от наркотици представляват проблем. Програмата за докладване на заплашвания във връзка с наркотици в Ирландия е пример за инициатива, която подкрепя хора в общността, които биват заплашвани поради дългове, свързани с наркотици.

В по-общ план услугите за намаляване на вредите могат да осигурят преки ползи за общностите в допълнение към основните им цели. Чрез програмите за предоставяне на игли и спринцовки например може да се постигне намаляване на отпадъците от наркотици, а същевременно чрез осигуряване на по-безопасни пространства, където хората могат да употребяват наркотици, е възможно да се намалят вредите за общностите, свързани с инжектирането на наркотици (вж. също Spotlight on... drug consumption room (В светлината на прожекторите... центрове за употреба на наркотици). Възможно е обаче да има съпротива на местно равнище срещу създаването на някои от тези услуги, така че участието на общността е важно, за да бъдат те успешни.

Ангажиране на oбщността

Могат да бъдат създадени общностни обединения, които да координират редица дейности и ресурси, предназначени за предотвратяване на употребата на психоактивни вещества и свързаните с това вреди сред младите хора, като често се използва подход „от долу нагоре“. Тези групи могат да обединят различни заинтересовани страни от общността с цел постигане на обща цел и мобилизиране на общностите да участват в инициативи за профилактика и подпомагане на здравето.

Инициативата за бърза оценка и реакция в Норвегия ангажира местните общности да работят заедно за намиране на собствени решения на местните предизвикателства, свързани с проблемите и вредите от употребата на наркотици. Подходът Communities That Care се основава на предпоставката, че разпространението на проблемите, свързани със здравето и поведението на подрастващите в дадена общност, може да бъде намалено чрез определяне на силните рискови фактори и слабите защитни фактори сред младите хора в рамките на тази общност. Това дава възможност за подбор на изпитани и ефективни програми за превенция и ранна намеса с цел справяне с тези специфични рискови и защитни фактори.

Въпреки че проучванията за ефективността на модела на подхода Communities That Care са проведени главно в Съединените щати, в Европа започва да се придобива опит с прилагането му и са необходими допълнителни изследвания за оценка, при които е отчетен процесът на адаптиране и лоялността на програмите. Въздействието на различните видове контекст на прилагане трябва да се оценява систематично в отделните обекти и държави, за да се подобри качеството на бъдещото изпълнение (вж. страницата с ресурси за изпълнението на EMCDDA).

Planet Youth, известна също като исландския модел, прилага подобна диагноза на местно равнище на рисковите и защитните фактори, като същевременно насърчава ангажираността „от долу нагоре“ на участниците в общността, но не предлага предварително заложен набор от интервенции. Понастоящем единствените оценки на този подход в Европа се извършват в Исландия.

Европейска картина: достъпност на мерките в общностите

В някои държави са приложени превантивни подходи, насочени към високорисковите квартали, като се използват нови методи, включително повторно проектиране на градските пространства. Според предоставените данни равнището на прилагане на този вид мерки е най-високо в Северна и Западна Европа (вж. данните). Докладвано е, че подходи, които имат добри доказателства за ефективност, се прилагат в една трета от европейските държави, половината от които съобщават както за преструктуриране на околната среда (интервенции, които имат за цел да улеснят желаното поведение чрез промяна на физическия и социалния контекст), така и за програми, характеризиращи се с нормативен натиск и ограничения (определяне на норми и правила и ограничаване на възможностите).

Communities That Care е подход на превенция, насочен към кварталите, прилаган в Хърватия, Германия и Нидерландия. Освен това Белгия провежда проучване относно използването на този подход за предотвратяване на престъпността. Подобна програма, използвана за първи път в Исландия като част от нейната стратегия за намаляване на употребата на вещества сред младите хора, Planet Youth (известна също като исландския модел), се прилага в много европейски държави.

Въпреки това системното събиране на информация относно интервенциите на общността остава ограничено. Разнообразието от различните видове интервенции, описани по-горе, и фактът, че поради своето естество те често се ръководят и изпълняват на местно равнище, правят наблюдението им трудно. Освен това много от дейностите на общността могат да се провеждат или да се припокриват с по-широки дейности в областта на общественото здраве и превенцията на престъпността. Споделянето на най-добри практики може да се осъществява чрез мрежи, които могат да имат по-широк фокус или да са специфични за даден вид интервенция, или да обхващат различни географски райони. Някои примери за това са Communities That Care EU, International Network of Drug Consumption Stays, Nightlife Empowerment & Well-being Network (NewNet) и Club Health. Картографирането на тези мрежи и постигането на по-ясно разбиране на различните подходи, възприети в Европа спрямо различните видове интервенции в рамките на общностите, могат да бъдат полезна отправна точка за подобряване на обмена на най-добри практики и мониторинга на предоставянето.

Няколко европейски държави имат национални регистри на основани на доказателства програми за превенция. На европейско равнище централна роля има онлайн регистърът Xchange на програмите за превенция, основани на доказателства. Той представя някои мерки, за които европейските проучвания за оценка показват, че дават обещаващи резултати във връзка с употребата на вещества. Наред с предоставянето на информация относно ефективността на програмите регистърът предоставя и задълбочена информация за опита на специалистите, които са изпълнили тези програми в отделните европейски държави. Това дава възможност на лицата, отговорни за вземането на решения, да оценят доколко лесно могат да се изпълняват програмите в различен социален, културен и организационен контекст. Също така той помага на специалистите в областта на превенцията да разширят базата си от знания, като същевременно взаимодействат помежду си относно опита си от тези програми.

Последици за политиката и практиката

Основни положения

Интервенциите в областта на наркотиците в общността включват:

 • Разработване на политики и интервенции в областта на наркотиците за справяне с вредните въздействия и вредите, претърпени от общностите.
 • Ангажиране на общността в предоставянето на услуги, като например многокомпонентни програми за превенция на наркотиците.
 • Дейности за превенция на околната среда и информационни дейности за хора, които не са ангажирани с услуги.

Възможности

 • С ангажимент на общността може да се гарантира, че услугите отговарят на местните нужди и се подкрепят от местното население.
 • В някои области може да се обмисли предоставянето на центрове за употреба на наркотици, програми за игли и спринцовки или други мерки за намаляване на вредите, за да се намали неудобството, което създават откритите места за употреба на наркотици.

Пропуски

 • Информацията за обхвата и естеството на услугите за справяне с вредите, претърпени от общностите, и тяхното въздействие е ограничена.
 • Има много малко доказателства за ефективността на интервенциите на Общността и по-нататъшните изследвания в тази област ще бъдат важни.

Данни и графики

Тази инфографика, разработена в допълнение към миниръководството Местни общности и наркотици: здравни и социални мерки, представя статистически данни за мерките, прилагани във високорискови квартали.

Инфографика: Мерки във високорискови квартали: предоставяне в европейските държави през 2019 г.

 

Оценки, изготвени въз основа на експертни становища, събрани чрез структурирано проучване на EMCDDA. Няма предоставяне: не съществува. Рядко предоставяне: съществува само на няколко подходящи места. Ограничено предоставяне: съществува на повече от няколко подходящи места (но не в по-голямата част от тях). Широко предоставяне: съществува в по-голямата част от съответните места (но съвсем не във всички от тях). Пълно предоставяне: съществува на почти всички места, до които има достъп.

Инфографика: Основни поведенчески техники, използвани при превантивни интервенции във високорискови квартали: данни за ефективността, 2019 г.

 

Оценки, изготвени въз основа на експертни становища, събрани чрез структурирано проучване на EMCDDA. Информация (учене чрез четене и слушане); образование (учене чрез наблюдение, опит и взаимодействие); обучение (предаване на умения и компетенции, учене чрез практика); определяне на норми (норми и правила, ограничаване на възможностите); преструктуриране в областта на околната среда („архитектура на избора“, която улеснява желаното поведение чрез промяна на физическия и социалния контекст); предоставяне на стимули (осигуряване на стимули за желаното поведение).

Допълнителни ресурси

EMCDDA

Относно настоящото миниръководство

Настоящото миниръководство предоставя преглед на мерките, които трябва да бъдат взети под внимание при планирането или изпълнението на здравни и социални мерки, свързани с проблемите с наркотиците в местните общности, както и преглед на наличните мерки и тяхната ефективност. Разгледани са и последиците за политиката и практиката. Настоящото миниръководство е част от по-голям набор от указания, които заедно съставят Здравни и социални мерки, насочени към проблемите с наркотиците: европейско ръководство.

Възпроизвеждането е разрешено при посочване на източника: Европейски център за мониторинг на наркотици и наркомании, 2022 г., Local communities and drugs: health and social responses (Местните общности и наркотиците: здравни и социални мерки), https://www.emcdda.europa.eu/publications/mini-guides/local-communities….

Идентификатори

HTML: TD-06-22-055-BG-Q
ISBN: 978-92-9497-698-7
DOI: 10.2810/350353

 
Top