Здравни и социални мерки: помещения за употреба на наркотици

Cover of the miniguide on drug consumption rooms to be published

Въведение

На тази страница е представен преглед на основните въпроси, свързани с помещенията за употреба на наркотици, включително предоставянето на услуги, насоките и наличните доказателства и най-новите развития в Европа. Разгледани са също така последиците за политиката и практиката.

Последна актуализация: 24 април 2024 г.

корица на миниръководството

Накратко

Целите на услугата обикновено включват:

 • намаляване на заболеваемостта и смъртността,
 • насочване към други услуги за грижи,
 • намаляване на противообществените прояви,
 • помощ за лицата с високорискови модели на употреба.

Целева група:

 • хора, които не могат или не желаят да прекратят приема на наркотици и които практикуват рискови форми на употреба на наркотици,
 • хора, които употребяват наркотици, с ограничени възможности за хигиенично инжектиране или вдишване.

Услуги, които могат да се предлагат:

 • Професионален контрол на употребата,
 • Предоставяне на по-безопасна среда за употреба на наркотици,
 • Предоставяне на стерилни или хигиенични инструменти за инжектиране и пушене,
 • Спешна намеса при случаи на свръхдозиране, възникнали на място,
 • Консултиране,
 • Първична медицинска помощ,
 • Консултации или обучение за клиенти по отношение на по-безопасните форми на употреба на наркотици, осведоменост относно свръхдозирането и употребата на налоксон,
 • Лечение с опиеви агонисти,
 • Насочване на клиентите към подходящи социални, здравни и лечебни услуги,
 • Напитки, ползване на телефон, Wi-Fi и възможност за вземане на душ и пране на дрехи.

Основни положения

Какво представляват помещенията за употреба на наркотици?

Помещенията за употреба на наркотици, понякога известни като заведения за инжектиране под наблюдение, са определени като професионално контролирани здравни заведения, където лицата, които употребяват наркотици, могат да правят това при по-безопасни и по-хигиенни условия (Hedrich et al., 2010 г.). Важното е, че те се стремят да предлагат хигиенични условия, често под надзора на медицински обучен персонал, и безопасна среда, в която лицата могат да употребяват наркотици, без да се страхуват от задържане или правни последствия.

Какво тяхното предназначение?

Помещенията за употреба на наркотици обикновено се създават с цел да се постигне комбинация от цели, свързани с индивидуалното здраве, общественото здраве и обществения ред. Тези услуги обикновено имат за цел да достигнат до и да поддържат контакт с най-маргинализираните групи от хора, употребяващи наркотици — тези, които имат най-труден достъп до медицинска и социална помощ — и да осигурят канал, чрез който тези групи да се свържат с по-широк кръг от услуги за здравна и социална помощ.

Освен това помещенията за употреба на наркотици имат за цел да намалят заболеваемостта и смъртността, свързани с предозирането, и да предотвратят разпространението на инфекциозни болести, като предлагат достъп до стерилно оборудване, съвети за по-безопасна употреба и намеса при спешни случаи (Belackova et al., 2018 г.).

Като предоставят на употребяващите наркотици възможността да правят това в спокойна, хигиенична и контролирана среда, помещенията за употреба на наркотици имат за цел също така да намалят вредите, произтичащи от по-широката „рискова среда“, на която социално маргинализираните или изключени групи могат да бъдат изложени вследствие на множество взаимодействащи физически, социални, икономически и политически фактори (Rhodes, 2002).

Помещенията за употреба на наркотици обикновено се създават в райони, разположени в близост до наркосборища и места за продажба на наркотици, които се характеризират с високи нива на публична употреба на наркотици. Чрез осигуряването на място за безопасна употреба, което е защитено от външни погледи, една от целите им може да бъде и намаляването на употребата на наркотици на обществени места и подобряване на околната среда (например чрез по-малко неправилно изхвърлени спринцовки и по-малко отпадъци, свързани с употребата на наркотици, като цяло). В това отношение помещенията за употреба на наркотици могат да се определят като следствие от опасенията за обществения ред и безопасността по отношение на наркосборищата и местата за продажба на наркотици, като същевременно се създава подобрена среда за местните жители (Hedrich и др., 2010 г.; Potier и др., 2014 г.; Schäffer и др., 2014 г.).

Освен това помещенията за употреба на наркотици имат за цел да играят роля в борбата със стигматизирането, като третират с достойнство хората, които употребяват наркотици, и ги подкрепят в множество аспекти на социалната интеграция, като например намиране на работа и жилищно настаняване (Kappel et al., 2016 г.).

Като нископрагови услуги от първа линия, помещенията за употреба на наркотици често са сред първите, които получават информация за непознати модели на употреба, и следователно могат да помогнат за ранното откриване на нови и възникващи тенденции сред високорисковите групи, ползващи техните услуги (EMCDDA и C-EHRN, 2023 г.).

Конкретните цели и задачи на помещенията за употреба на наркотици могат да се различават значително между и дори в рамките на различните юрисдикции, тъй като видът им се определя от местните нужди и регулаторни рамки. Това е също така област на интервенция, която се променя бързо както по отношение на подхода, така и на моделите на предоставяне на услуги, и може да е необходимо проучване и оценка, за да се оцени ефективността на този подход към новите модели на употреба.

Целеви групи

Основната целева група на услугите, свързани с помещения за употреба на наркотици, са лица, които практикуват рисково използване на наркотици. Помещенията за контролирана употреба на наркотици обикновено се намират в райони, които изпитват проблеми по отношение на употребата на обществени места, включително в общности с наркосборища и места за продажба на наркотици, и са насочени към употребяващи наркотици с ограничени възможности за хигиенично инжектиране (напр. бездомните хора, включително тези, които живеят в несигурни жилища или приюти). Те осигуряват алтернатива за лица, които иначе биха използвали в среда, в която рискът от вреда е висок поради фактори като необходимостта от бързо прилагане на наркотици, самостоятелно използване на наркотици и споделено или повторно използване на оборудване за инжектиране.

Помещенията за употреба на наркотици често са в сградата на здравно заведение или заведение по наркомании, център за настаняване или подслон, а повечето заведения за употреба под наблюдение приемат хора, които инжектират, както и такива, които пушат или вдишват наркотици (Speed et al., 2020 г.). Ограничен брой заведения предоставят специализирана подкрепа на жени, които употребяват наркотици или са разработили дейности и мерки, съобразени с потребностите на мигранти или лица с различно полово самоопределяне (вж. Миграция и употреба на наркотици: здравни и социални мерки).

Предоставяне на услуги

Модели на предоставяне на услуги

В Европа обикновено се използват два оперативни модела: (1) интегрирани помещения за употреба на наркотици, функциониращи в рамките на нископрагови центрове, където контролът върху употребата на наркотици е само една от няколко предлагани услуги; и 2) специализирани помещения за употреба на наркотици, които предоставят сравнително тесен набор от услуги, пряко свързани с контролираната употреба. Помещенията за употреба на наркотици могат да бъдат разположени в рамките на стационарен обект или да се предоставят като амбулаторна услуга. Следователно не съществува единен оперативен модел, като разликите в организацията, персонала и предоставянето на услуги отразяват както наличието на ресурси, така и нуждите на общностите, където се намират помещенията за употреба на наркотици, както и местните регулаторни подходи (Belackova et al., 2018 г.; Woods, 2014 г.).

Интегрирани услуги

Най-често срещаната структура за помещение за употреба на наркотици е като услуга, предлагана на територията на здравно заведение, като например наличен в общността център за намаляване на вредите, и функционираща като част от неговия по-широк набор от услуги или като допълнителна услуга към подслон за нощувка или друга жилищна услуга. В този случай контролът върху употребата на наркотици е една от няколкото услуги, насочени към намаляване на вредите и смъртността, предлагани в рамките на едно и също помещение, които могат да включват услуги за кратко посещение на място, предоставяне на храна, душ и дрехи; подслон; социална стая; психосоциални грижи; услуга за тестване; медицински грижи, включително грижа за рани и доброволно тестване за инфекции; съвети, консултации и насочване към лечение за употреба на наркотици; а в някои случаи и достъп до програми за заетост.

Специализирани услуги

В случаите, когато се изисква голям капацитет, услугите за контролирана употреба на наркотици могат да са под формата на специализирани самостоятелни центрове. Въпреки че остават в рамките на местна мрежа, чрез която техните клиенти могат да получат достъп до допълнителни здравни и социални услуги, те са физически отделени. Този вид заведение обикновено предлага по-тесен набор от услуги, пряко свързани с контролираната употреба, което включва предоставяне на хигиенно оборудване и материали за употреба на наркотици, здравни съвети и насоки за по-безопасна употреба на наркотици, намеса в случай на извънредни ситуации и пространство, където употребяващите наркотици, могат да останат под наблюдение след употребата на наркотик.

Основните услуги, пряко свързани с контролираната употреба, могат да включват:

 • Обучение относно вредите от употребата на наркотици, по-безопасни практики на употреба и по-безопасен секс;
 • Предоставяне на стерилни спринцовки, тръби и друго оборудване и материали за употреба на наркотици;
 • Контрол по време на и наблюдение след употребата на наркотици;
 • Безопасно изхвърляне на използваното оборудване;
 • Спешна медицинска помощ в случай на предозиране или други нежелани реакции;
 • Основни здравни услуги, например грижи за рани.

На няколко места помещенията за контролирана употреба се осигуряват в превозни средства. Това може да се дължи на необходимостта да се удовлетворят нуждите на по-географски разпръснато население, на местна съпротива срещу създаването на постоянен обект, или на обстоятелството, че този вид услуги изискват по-малки разходи. Подвижните помещения за употреба на наркотици представляват оборудвани за целта микробуси или автобуси, обикновено с една до три кабини за инжектиране. Предимствата при тях са, че изискват по-малко разходи за създаване и че позволяват по-голяма гъвкавост при предоставянето на услуги, тъй като услугите могат да се предоставят на клиенти на повече от едно място. При подвижните помещения за употреба на наркотици обаче има и ограничения, като например вида на употреба, която може да се осигури, като тя обикновено е ограничена до инжектиране, тъй като контролът на пушенето на наркотици изисква обособено отделение в рамките на мобилното звено, оборудвано с димоотвеждаща система. Работата им може да се влияе и от метеорологичните условия. Подобно на специализираните помещения за употреба на наркотици с фиксирано местоположение, подвижните центрове обикновено работят като част от по-широка местна мрежа от услуги, а персоналът насочва (а понякога и придружава) клиентите към други доставчици на услуги, когато е необходимо.

Какво обикновено се случва в помещението за употреба на наркотици?

Клиентите на помещенията за употреба на наркотици носят свои собствени предварително набавени наркотици и ги употребяват в присъствието на персонала. В зависимост от мястото, където се употребяват, наркотиците се инжектират, смъркат/вдъхват, вдишват/пушат или се приемат през устата. На разположение е обучен персонал, който предоставя съвети относно по-безопасни практики за инжектиране, включително препоръки относно избора на място и техники за инжектиране, както и информация за по-малко рискови практики. По време на и след приемането на наркотик персоналът наблюдава клиентите за признаци на предозиране или други нежелани събития, така че да могат да предоставят помощ, ако е необходимо. Персоналътсе намесва, ако има случайно свръхдозиране или ако клиентите изпитват физическо или психическо страдание по други причини (напр. спиране на сърдечната дейност или алергична реакция).

Пространството, в което се осъществява употребата на наркотици, е физически отделено от други части на обекта, а достъпът до него се контролира. Преди да влезе клиентът служителите оценяват веществото, което той планира да използва, предоставят хигиенично оборудване за наркотици и предлагат съвети за по-безопасна употреба според изискванията. След употребата на наркотици клиентът обикновено остава под наблюдение (в някои помещения за употреба на наркотици има зона за възстановяване, в която клиентите могат да се преместят след употребата на наркотици).

Освен това кабинетите за употреба на наркотици обикновено предоставят широк набор от услуги, които могат да включват нископрагов достъп до социални, медицински и психиатрични здравни грижи и подкрепа или услуги за тестване. Наред с редица ориентирани към намаляване на смъртността услуги и помощ на място, клиентите могат да бъдат оценени по отношение на необходимостта от насочване към допълнителни здравни услуги, включително доброволно лечение за употреба на наркотици. Услугите в амбулаторни условия обикновено са по-тесни поради по-ограниченото физическо пространство.

Достъпът до помещения за употреба може да бъде само за регистрирани клиенти и често търсещите услугата трябва да отговарят на определени условия, като например минимална възраст или да живеят в района. Правилата се различават, но обикновено те забраняват насилието, търговията с наркотици и споделянето на наркотици в помещенията. Обикновено на персонала не се разрешава да помага на пациентите да прилагат наркотиците си.

Работното време и броят на разрешения брой посещения на ден варират значително между различните юрисдикции и между центровете.

Съображения при изпълнението

Помещенията за употреба на наркотици функционират или като звено в рамките на публично здравно заведение (здравен център, болница), или — по-често — се управляват от неправителствена организация. Както и при други интервенции за намаляване на вредите, техният основен източник на финансиране обикновено са местните органи.

Действащите правни рамки са важен фактор при учредяването на помещения за употреба на наркотици и в някои случаи може да има пречки. В зависимост от конкретната държава официалното одобрение на предоставянето на помещения за употреба на наркотици като здравна услуга може да е обхванато от редица различни регулаторни рамки или правни подходи. Примерите включват правно експертно становище (Körner, 1993 г.), насоки от главния прокурор, специфични разпоредби или изключения в националните закони за наркотиците или действащи местни разпоредби в областта на общественото здраве. Не във всички държави е разрешено създаването на помещения за употреба на наркотици. Към днешна дата има над сто законово одобрени помещения за употреба на наркотици с дейност в градове в някои държави от ЕС и в други европейски държави, както и в Австралия, Канада, Мексико и Съединените щати.

Помещения за употреба на наркотици се създават предимно в градска среда, където има проблеми с публичното използване на наркотици и свръхдозирането. Както и при други услуги, свързани с наркотиците, инвестициите в консултации и постигане на консенсус с ключови местни участници са от основно значение за свеждане до минимум на потенциалната съпротива от страна на общността или контрапродуктивни ответни мерки на полицията (Jauffret-Roustide и Cailbault, 2018 г.; Taylor et al., 2019 г.). Освен това постигането на общо разбиране за настоящата ситуация с наркотиците е важно както за постигането на консенсус относно здравните и социалните нужди на хората, употребяващи наркотици, така и за ефективното решаване на въпроси, които вълнуват местната общност и заинтересованите публични органи.

Многоведомствените местни партньорства или кварталните комитети също са посочени като важни съставки за успешното създаване и управление на помещения за употреба на наркотици. Те обикновено са под формата на местни кръгли маси с участници от сферата на здравеопазването и правоприлагането, които се председателстват от градската администрация и работят заедно с помещението, за да се гарантира, че е установена добра комуникация между всички заинтересовани страни и че на медиите се предават единни послания (вж. фигура Състав на кварталния комитет на стаята за употреба на наркотици). Ролите на тези комитети могат да включват наблюдение на качеството на живот в квартала, посредничество при възникване на проблеми, свързани с обекта или неговите клиенти, а понякога и прилагане на по-широк план за действие за местната общност като част от концепция за градска политика (Jauffret-Roustide и Cailbault, 2018).

Състав на кварталния комитет за стаята за употреба на наркотици
графика, показваща състава на кварталния комитет на стаята за употреба на наркотици

Участие на персонала и сътрудници със сходен опит

В стаите за употреба на наркотици обикновено работят медицински сестри, социални работници, сътрудници със сходен опит и здравни консултанти, но в екипа може да има и лекари и служители по сигурността. Могат да бъдат представени и други професионални групи (Belackova et al., 2018; EMCDDA и C-EHRN, 2023).

В зависимост от вида на помещението за употреба на наркотици, задачите на персонала може да включват приемане на клиенти, визуална инспекция на веществата, които ще бъдат употребявани (или в някои случаи — услуги за тестване), както и цялостна оценка на клиента. Помещенията за употреба на наркотици предоставят стерилни спринцовки и друго оборудване за употреба на наркотици, ако е необходимо; отговарят на въпроси относно веществата и практиките за безопасна употреба; предоставят обучение относно по-безопасни практики за употреба на наркотици; наблюдават клиентите за потенциално предозиране и, ако е необходимо, се намесват в случай на нежелани събития.

Обикновено медицинските сестри и другият персонал нямат право да поставят инжекции, но провеждат обучение за по-безопасно инжектиране, включително демонстрации на място на по-безопасни техники за инжектиране. На служителите може да бъде разрешено да помагат на клиентите да намерят вена за по-безопасно инжектиране, но не могат да боравят с наркотици, внесени от клиентите в помещението. След употреба на наркотици служителите продължават да наблюдават пациентите за признаци на криза.

Обикновено служителите, отговарящи за посрещането и регистрирането на клиенти, събират конкретни предварително определени данни, като например основна лична информация, и дават уникален идентификационен номер или код на всяко лице. Те могат също така да събират допълнителни данни за всяко посещение, като например часа от деня и използваното лекарство. В някои центрове персоналът събира данни чрез кръстосани проучвания, за да документира тенденциите в състоянието на отделните клиенти, по-специално информация за здравето и свързаното със здравето поведение, както и за достъпа до и използването на програми за рехабилитация на наркозависими лица и първични и вторични здравни заведения.

Задълженията на персонала в отговор на извънредни ситуации, свързани с наркотиците, обикновено се определят в специфични за обекта оперативни протоколи. Служителите обикновено са обучени да прилагат налоксон в отговор на свръхдоза опиоиди и са инструктирани да се свържат със службите за спешна помощ, ако клиентът има симптоми на свръхдозиране.

Доказателства и насоки

Като услуги, помещенията за употреба на наркотици са особено трудни за оценяване. Причина за това са малкия брой проучвания, при които се използват сходни модели. Оценката в тази област е трудна поради различните определения, използвани в прегледите или в разглежданите научноизследователски въпроси, както и поради разнородността на приетите критерии за измерване на резултатите (EMCDDA и C-EHRN, 2023 г.). Взети заедно, тези фактори възпрепятстват обединяването на резултатите от първоначалните проучвания и не позволяват на систематичните прегледи да представят убедителни заключения с доказателства.

Липсата на доказателства или съвкупността от нискокачествени доказателства не означава непременно, че дадена намеса е неефективна. Това само показва, че дейността все още не е достатъчно добре проучена. Налице е също така висока степен на неяснота при тълкуването на резултатите от проучванията с ниско качество на доказателствата и възможен висок риск от предубеденост.

Като се вземат предвид наличните прегледи на доказателствата (EMCDDA и C-EHRN, 2023 г.), заедно с общите принципи на основани на доказателства изследвания и вземане на решения (вж. Spotlight on… Understanding and using evidence („Разбиране и използване на доказателства“)), наличните данни сочат за полезен ефект от помещенията за употреба на наркотици по редица критерии (вж. Таблица Преглед на данните за помещенията за употреба на наркотици). Те включват подобряване на достъпа до здравеопазване и услуги за намаляване на вредите за труднодостъпните целеви групи(Levengood et al., 2021; Pardo et al., 2018; Potier et al., 2014; Tran et al., 2021 г.); намаляване на смъртните случаи, свързани с наркотици (Belackova et al., 2017; Kimber et al., 2010; Levengood et al., 2021; Pardo et al., 2018; Potier et al., 2014; Roux et al., 2023; Semaan et al., 2011 г.); и намаляване на рисковото поведение при инжектиране (Belackova et al., 2017; Belackova et al., 2018; Bravo et al., 2009; Kimber et al., 2010; Levengood et al., 2021; Milloy and Wood, 2009; Pardo et al., 2018; Potier et al., 2014; Roux et al., 2023; Semaan et al., 2011).

Освен това неотдавнашен експертен преглед подкрепя предоставянето на помещения за инжектиране под наблюдение с цел намаляване на рисковото поведение сред инжекционно употребяващите наркотици, което впоследствие може да допринесе за превенцията на предаването на HCV и ХИВ (ECDC и EMCDDA, 2023 г.).

Съществуват също така някои данни, които сочат, че помещенията за употреба на наркотици не увеличават престъпността в околността и могат да допринесат за намаляване на употребата на наркотици на обществени места и за намаляване на противообществените прояви в райони, в които има високи нива на публична употреба на наркотици (Belackova et al., 2017; Levengood et al., 2021; Potier et al., 2014; Tran et al., 2021).

Въпреки трудностите при провеждането на изследвания в тази област са необходими повече проучвания, за да се подобри съвкупността от доказателства за ефективността на помещенията за употреба на наркотици за намаляване на вредите на индивидуално и общностно ниво, както и за подобряване на резултатите, свързани както с инжекционния, така и с неинжекционния начин на приемане на наркотици, и тези, свързани с противообществените прояви или медицинските разходи.

Преглед на данните относно помещенията за употреба на наркотици

Твърдение Доказателство
Въздействие Качество

Помещенията за употреба на наркотици могат да помогнат за намаляване на смъртните случаи, свързани с употреба на наркотици.

Благоприятно

Ниско

Помещенията за употреба на наркотици могат да помогнат за намаляване на рисковото поведение, свързано с инжектиране.

Благоприятно

Ниско

Помещенията за употреба на наркотици могат да окажат благоприятно въздействие за подпомагане на достъпа на труднодостъпни целеви групи до здравни услуги и услуги за намаляване на вредите.

Благоприятно

Ниско

Наличието на помещения за употреба на наркотици намалява употребата на наркотици на обществени места, както и противообществените прояви.

Благоприятно

Ниско

Помещенията за употреба на наркотици не увеличават престъпността в заобикалящата зона.

Благоприятно

Ниско

Пояснение на доказателствения ефект:
Благоприятно: Доказателства за ползата в желаната посока. Неясно: Не е ясно дали интервенцията води до очакваната полза. Потенциална вреда: Доказателства за потенциална вреда или доказателства, че интервенцията има обратен на предвидения ефект (напр. увеличаване, а не намаляване на употребата на наркотици).

Пояснение на качеството на доказателствата:
Високо: Можем да имаме високо ниво на доверие в наличните доказателства. Умерено: Имаме основателно доверие в наличните доказателства. Ниско: Имаме ограничено доверие в наличните доказателства. Много ниско: Наличните доказателства понастоящем са недостатъчни и следователно съществува значителна несигурност по отношение на това дали интервенцията ще доведе до желания резултат.

Положението в Европа

Наред с други мерки за намаляване на случаите на смъртоносно и несмъртоносно предозиране, в Плана за действие на ЕС относно наркотиците за периода 2021—2025 г. се призовава за въвеждане, поддържане или укрепване на помещения за употреба на наркотици, когато е целесъобразно и в съответствие с националното законодателство. Въпреки това в някои държави понастоящем не се разрешава използването на помещения за употреба на наркотици.

В Европа те функционират от 1986 г., когато в Берн, Швейцария, е създадена първото такова. Оттогава насам подобни помещения са открити в градове в нарастващ брой европейски държави, включително Белгия, Дания, Франция, Германия, Гърция, Исландия, Люксембург, Нидерландия, Норвегия, Португалия и Испания.

Географското разпределение на помещенията за употреба на наркотици е неравномерно, както на международно, така и на регионално равнище. В световен мащаб функционират повече от сто помещения за употреба на наркотици, като предоставят услуги в някои държави от ЕС и други европейски държави, както и в Австралия, Канада, Мексико и Съединените щати. Фигурата Положение и брой на помещенията за употреба на наркотици на територията на Европа предоставя преглед на географското местоположение на помещенията за употреба на наркотици на територията на Европейски съюз и Норвегия.

В Европа като цяло инжектирането на хероин намалява от няколко години и в някои държави е заменено от злоупотребата със синтетични опиоиди или стимуланти, или и двете. В този динамичен контекст се наложи много служби за борба с наркотиците, включително стаите за употреба на наркотици, да приспособят услугите си към променящите се нужди на местното население и развитието на пазара на наркотици; това често предполага мерки за борба с широк спектър от практики и вреди. В някои страни това включва осигуряване на места за неинжекционни начини на приложение, най-често пушене, и разрешаване на употребата на по-широк спектър от вещества в рамките на заведението.

Местоположение и брой на помещенията за употреба на наркотици в цяла Европа

Последици за политиката и практиката

Основни положения

 • Помещенията за употреба на наркотици са здравни заведения, които се стремят да предлагат пространства за контролирана употреба на незаконни вещества. Тези мерки обикновено са замислени като отговор на местно равнище на местни проблеми и потребности.
 • Помещенията за употреба на наркотици имат за цел преди всичко да предотвратят смъртните случаи от свръхдозиране на наркотици, да намалят рисковете от предаване на болести чрез нехигиенично инжектиране и да свържат хората, които употребяват наркотици, с лечение на зависимости и други здравни и социални услуги.
 • Като цяло в Европа обикновено се използват два оперативни модела: интегрирани услуги, които функционират в рамките на нископрагови центрове; и специализирани служби, предлагащи по-тесен набор от услуги, пряко свързани с контролираната употреба.
 • Въпреки че първоначално бяха насочени към инжектирането на наркотици, напоследък се насочват и към други практики за употреба на наркотици, като например пушенето или вдишването.
 • Разнообразието в замисъла на програмите и динамичният характер на развитието на услугите в тази област означават, че е трудно да се правят обобщения.
 • В някои държави от ЕС понастоящем помещенията за употреба на наркотици не са разрешени.

Възможности

 • Като нископрагови услуги от първа линия, помещенията за употреба на наркотици може да са сред първите, които получават информация за новите модели на употреба на наркотици, и по този начин да помогнат за ранното идентифициране на нови и възникващи тенденции сред високорисковите групи, ползващи техните услуги.
 • Тъй като инжектирането на хероин намалява в някои държави, стаите за употреба на наркотици могат да насочат вниманието си към намаляване на вредите, свързани с други начини на приложение (напр. пушене) или други вещества (напр. кокаин, метамфетамин, GHB). Изследванията и оценката са особено необходими, за да се оцени ефективността на този подход при групите, които не се инжектират.
 • Стаите за употреба на наркотици може да се окажат полезна среда за провеждане на изследвания, насочени към разработване и усъвършенстване на стратегиите за превенция, намаляване на вредите и опазване на общественото здраве. Близостта им до конкретната употреба може да позволи наблюдение на индивидуалното рисково поведение и развитието на рисковото поведение във времето.

Пропуски

 • Необходими са висококачествени изследвания, за да се подобрят доказателствата за степента, в която помещенията за употреба на наркотици намаляват вредите на индивидуално и общностно равнище, както за резултатите по отношение на инжектирането на наркотици, така и за тези, свързани с неинжекционните начини на приемане.
 • Необходими са изследвания и насоки за прилагане, за да бъдат по-добре информирани вземащите решения, които възнамеряват да създадат нови услуги в помещенията за употреба на наркотици.
 • Липсва предлагане и проучване на алтернативни модели за предоставяне на услуги, например услуги, съобразени със специфични подгрупи, като например жени и мигранти.

Допълнителни ресурси

EMCDDA

Други източници

Позовавания

Belackova, V., Salmon, A. M., Schatz, E. и Jauncey, M. (2017), Online cassation of drug consumption room (DCR) as a setting to address HCV: current practice and future capacity, International Network of Drug Consumption Rooms, Correlation Network, Uniting Medically Supervised Injecting Centre, Amsterdam, Sydney.

Belackova, V., Salmon, A. M., Schatz, E. and Jauncey, M. (2018), "Drug consumption rooms (DCRs) as a setting to address hepatitis C: findings from an international online survey", Hepatology, Medicine and Policy 3, p. 9, doi:10.1186/s41124-018-0035-6.

Bravo, M. J., Royuela, L., De la Fuente, L., Brugal, M. T., Barrio, G. and Domingo-Salvany, A. (2009), 'Use of supervised injection facilities and injection risk behaviours among young drug injectors', Addiction 104(4), pp. 614-619, doi:10.1111/j.1360-0443.2008.02474.x.

ECDC и EMCDDA (2023 г.), Превенция и контрол на инфекциозни заболявания сред хората, които приемат наркотици чрез инжектиране: актуализация за 2023 г., Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC), Стокхолм.

EMCDDA и C-EHRN (2023 г.), Помещения за употреба на наркотици, съвместен доклад на Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите (EMCDDA) и Correlation - Европейска мрежа за намаляване на вредите (C-EHRN), Служба за публикации на Европейския съюз, Люксембург.

Hedrich, D., Kerr, T. and Dubois-Arber, F. (2010), ‘Drug consumption facilities in Europe and beyond’, Harm reduction: Evidence, impacts, and challenges (Данни, въздействия и предизвикателства), монографии на EMCDDA, Служба за публикации на Европейския съюз, Люксембург, стр. 305—332.

Jauffret-Roustide, M. and Cailbault, I. (2018), "Drug consumption rooms: Comparing times, spaces and actors in issues of social eligibility in French public discussion“, International Journal of Drug Policy 56, стр. 208—217, doi:10.1016/j.dronpo.2018.04.014.

Kappel, N., Toth, E., Tegner, J. and Lauridsen, S. (2016), "A qualitative study of how Danish drug consumption rooms influence health and well-being among people who use drugs", Harm Reduction Journal 13(1), p. 20, doi:10.1186/s12954-016-0109-y.

Kimber, J., Palmateer, N., Hutchinson, S., Hickman, M., Goldberg, D. и Rhodes, T. (2010), „Harm reduction among injecting drugs users-evidence of effectiveness“, Harm reduction: Evidence, impacts, and challenges (Данни, въздействие и предизвикателства), EMCDDA монографии, Служба за публикации на Европейския съюз, Люксембург.

Körner, H. H. (1993), "Strafrechtliches Gutachten zur Zulässigkeit von Gesundheitsräumen für den hygienischen und stressfreien Konsum von Opiatabhängigen", Az 406/20- 9, ZfB No 507/93, Zentralstelle für die Bekämpfung der Betäubungsmittelkriminalität, Frankfurt am Main.

Levengood, T. W., Yoon, G. H., Davoust, M. J., Ogden, S. N., Marshall, B. D. L., Cahill, S. R. and Bazzi, A. R. (2021), 'Supervised injection facilities as harm reduction: a systematic review', American Journal of Preventive Medicine 61(5), pp. 738-749, doi:10.1016/j.amepre.2021.04.017.

Milloy, M. J. and Wood, E. (2009), "Emerging role of supervised injecting facilities in human immunodeficiency virus prevention", Addiction 104(4), pp. 620-621, doi:10.1111/j.1360-0443.2009.02541.x.

Pardo, B., Caulkins, J. P. and Kilmer, B. (2018), Assessing the evidence on supervised drug consumption sites, RAND Corporation, Santa Monica, CA, doi:10.7249/WR1261.

Potier, C., Laprévote, V., Dubois-Arber, F., Cottencin, O. и Rolland, B. (2014 г.), "Supervised injection services: what has been demonstrated? A systematic literature review’, Drug and Alcohol Dependence 145, стр. 48—68, doi:10.1016/j.drugalcdep.2014.10.012.

Rhodes, T. (2002), „The risk environment: a framework for Understanding and reduction drug-related harm“), International Journal of Drug Policy 13 (2), стр. 85—94, doi:10.1016/S0955—3959 (02) 00007—5.

Roux, P., Jauffret-Roustide, M., Donadille, C., Briand Madrid, L., Denis, C., Célérier, I., Chauvin, C., Hamelin, N., et al. (2023), ‘Impact of drug consumption rooms on non-fatal overdoses, abscesses and emergency department visits in people who inject drugs in France: results from the COSINUS cohort’, International Journal of Epidemiology 52(2), pp. 562-576, doi:10.1093/ije/dyac120.

Schäffer, D., Stöver, H. and Weichert, L. (2014), Drug consumption rooms in Europe: models, best practice and challenges, European Harm Reduction Network, Amsterdam.

Semaan, S., Fleming, P., Worrell, C., Stolp, H., Baack, B. and Miller, M. (2011), ‘Potential role of safer injection facilities in reducing HIV and hepatitis C infections and overdose mortality in the United States’, Drug and Alcohol Dependence 118(2-3), pp. 100-110, doi:10.1016/j.drugalcdep.2011.03.006.

Speed, K. A., Gehring, N. D., Launier, K., O’Brien, D., Campbell, S. and Hyshka, E. (2020), ‘To what extent do supervised drug consumption services incorporate non-injection routes of administration? A systematic scoping review documenting existing facilities’, Harm Reduction Journal 17(1), p. 72, doi:10.1186/s12954-020-00414-y.

Taylor, H., Curado, A., Tavares, J., Oliveira, M., Gautier, D. and Maria, J. S. (2019), ‘Prospective client survey and participatory process ahead of opening a mobile drug consumption room in Lisbon’, Harm Reduction Journal 16(1), p. 49, doi:10.1186/s12954-019-0319-1.

Tran, V., Reid, S. E., Roxburgh, A. and Day, C. A. (2021), ‘Assessing drug consumption rooms and longer term (5 year) impacts on community and clients’, Risk Management Healthcare Policy 14, pp. 4639-4647, doi:10.2147/rmhp.S244720.

Woods, S. (2014), Drug consumption rooms in Europe: organisational overview, European Harm Reduction Network, Amsterdam.

Относно настоящото миниръководство

Настоящото миниръководство е част от по-голям комплект, който включва общо Здравни и социални мерки, свързани с употребата на наркотици: европейско ръководство. В него се прави преглед на важни аспекти, свързани с помещенията за употреба на наркотици, включително предоставянето на услуги, наличните данни и случващото се в Европа. Разгледани са също така последиците за политиката и практиката.

Препоръчана форма на цитиране: Европейски център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите (2024 г.), здравни и социални отговори: помещения за употреба на наркотици, https://www.emcdda.europa.eu/publications//mini-guides/health-and-socia….

Идентификатори

HTML: TD-09-24-251-BG-Q
ISBN: 978-92-9408-020-2
DOI:10.2810/440162

Източник на данните

Данните, използвани за генериране на инфографики и диаграми на тази страница, могат да бъдат намерени по-долу.

Град Държава lat lon Брой заведения
Брюксел Белгия 50.84 4.35 1
Лиеж Белгия 50.6278 5.57459 1
Орхус Дания 56.14597 10.19845 1
Копенхаген Дания 55.67453 12.5677 2
Одензе Дания 55.39509 10.38202 1
Вейле Дания 55.70232 9.522832 1
Париж Франция 48.8539 2.34879 1
Страсбург, Франция 48.579 7.73633 1
Берлин Германия 52.504671 13.3945135 3
Билефелд Германия 52.02656 8.540516 1
Бохум Германия 51.4815 7.2244 1
Бон Германия 50.78 7.1778 1
Дортмунд Германия 51.56247 7.45377 1
Дюселдорф Германия 51.2397 6.6778 1
Есен Германия 51.4798 7.0569 1
Франкфурт Германия 50.20948 8.76 4
Хамбург Германия 53.56828 9.999227 5
Хановер Германия 52.37608 9.73263 1
Карлсруе Германия 49.012 8.390306 1
Кьолн Германия 50.93167 6.949464 1
Мюнстер Германия 51.95222 7.623233 1
Саарбрюкен Германия 49.24041 6.98665 1
Тросдорф Германия 50.818 7.14125 1
Вупертал Германия 51.24225 7.158186 1
Атина Гърция 38 23.7 1
Еш сюр Алзет Люксембург 49.50245 5.97222 1
Люксембург Люксембург 49.6503 6.2512 1
Алмере Нидерландия 52.3829 5.2887 1
Амстердам Нидерландия 52.414 4.90793 3
Апелдорн Нидерландия 52.1813 6.00827 1
Арнем Нидерландия 51.98497 5.899034 1
Девентер Нидерландия 52.29638 6.178408 1
Енсхеде Нидерландия 52.1988 6.87604 1
Харлем Нидерландия 52.389 4.6896 1
Херлен Нидерландия 50.8888 5.9811 1
Леуварден Нидерландия 53.1987 5.8322 1
Лайден Нидерландия 52.1597 4.4811544 1
Маастрихт Нидерландия 50.8541 5.69063 1
Неймеген Нидерландия 51.81272 5.842056 2
Рурмонд Нидерландия 51.2248 5.9753 1
Ротердам Нидерландия 51.8882 4.6136 4
Хертогенбос Нидерландия 51.69714 5.305474 1
Тилбург Нидерландия 51.60593 5.14963 1
Утрехт Нидерландия 52.086 5.1127 1
Флисинген Нидерландия 51.42818 3.52915 1
Зволе Нидерландия 52.54429 6.09052 1
Берген Норвегия 60.3954 5.33062 1
Осло Норвегия 59.920979 10.753526 1
Порто Португалия 41.149 -8.61 1
Лисабон Португалия 38.716311 -9.142432 2
Бадалона Испания 41.450142 2.24742 1
Барселона Испания 41.3825 2.1769 9
Билбао Испания 43.2569 -2.9236 1
Леида Испания 41.61898 0.6201 1
Реус Испания 41.14994 1.10571 2
Сант Адрия де Бесос Испания 41.430599 2.21824 1
Тарагона Испания 41.1186 1.24047 1

Top