Семействата на хора, които употребяват наркотици: здравни и социални мерки

Въведение

Настоящото миниръководство е част от по-голям набор от указания, които заедно съставят Здравни и социални мерки, насочени към проблемите с наркотиците: европейско ръководство. В него се прави преглед на най-важните аспекти, които трябва да бъдат взети предвид при планирането или предоставянето на здравни и социални мерки за семействата на хората, които употребяват наркотици, и се прави преглед на достъпността и ефективността на мерките. Разгледани са и последиците за политиката и практиката.

Последна актуализация: 8 декември 2022 г.

Обхват на миниръководството Семейства на хора, които употребяват наркотици: здравни и социални мерки

Съдържание:

Преглед

Основни въпроси

Децата и други членове на семейството на лице, което употребява наркотици по проблематичен начин, могат да понесат редица здравни, социални и икономически вреди. Настоящото миниръководство се концентрира както върху семействата на възрастни, които имат свързани с наркотиците проблеми, така и върху семействата от деца и млади хора, нуждаещи се от подкрепа в резултат на свързано с наркотиците поведение. Членовете на семействата могат да имат важен принос, като подкрепят своя роднина, който употребява наркотици, и го/я насърчат да се ангажира с лечение. Членовете на семействата обаче могат да се сблъскат с различни проблеми, свързани с употребата на наркотици от техните роднини, включително тревога и психологически стрес, напрежение в семейните отношения и финансова тежест.

Децата, чиито родители или лица, които полагат основни грижи за тях, употребяват наркотици по проблематичен начин, могат да са особено уязвими, но много деца, които живеят с родител, който използва наркотици, не се сблъскват с вреди. Ето защо е важно да се изгражда и подкрепя устойчивостта на децата, както и да се определят и предприемат мерки за решаване на специфичните им проблеми.

Членовете на семействата също могат да имат положителен принос, като подкрепят своя роднина, който употребява наркотици, и го/я насърчат да се ангажира с лечение.

Доказателства и мерки

 • Специализирани услуги за подкрепа на семейството, които сами по себе си предоставят помощ и подкрепа на членовете на семейството.
 • Предоставяне на подкрепа на членове на семейството, които поемат родителските отговорности за децата на роднина, употребяващ наркотици.
 • Предоставяне на подходящи здравни грижи от лекарите в областта на първичната медицинска помощ, включително основани на данни интервенции, като например методът в 5 стъпки.
 • Осигуряване на обучение за учители и друг училищен персонал относно подходите, съобразени с травмите, във връзка с работата с уязвими деца, като се гарантира благоприятна училищна среда.
 • Извършване на подходяща оценка на семейните връзки към момента на постъпване на лечение за употреба на наркотици и предоставяне на подкрепа на членовете на семейството с цел повишаване на техния принос за постигане на успешни резултати.
 • Специализирани интервенции като интензивна семейна терапия, поведенческа семейна терапия, многоизмерна семейна терапия и подходи за работа в социални мрежи.
 • Разработване на мерки за предотвратяване на вредите, насърчаване на устойчивостта и предоставяне на подкрепа на децата, засегнати от употреба на наркотици от родителите на различни етапи от тяхното развитие.
 • Подкрепа при тежка загуба.

Европейска картина

По-голямата част от информацията относно достъпността на свързаните с наркотиците интервенции за семействата в Европа е специфична за политиките и интервенциите, насочени към или включващи децата на хората, които употребяват наркотици. Значението на подкрепата за децата, засегнати от употреба на наркотици от родителите, се посочва в документите за политиките на ЕС и в стратегиите в областта на наркотиците на повечето държави от ЕС.

Предприети са различни подходи, за да се гарантира, че са налице подходящи интервенции за подкрепа и удовлетворяване на потребностите на децата в различните възрастови групи и при различни обстоятелства. Наличните ресурси включват Европейската платформа за инвестиране в децата (EPIC) и Регистъра за превенция Xchange на ЕЦМНН.

Има малко информация за това доколко са достъпни програмите за подпомагане на възрастни членове на семействата на хора с проблеми с наркотиците в Европа. В някои европейски държави съществуват партньорски национални организации за подкрепа и застъпничество в областта на семейните отношения, при които подкрепата при тежка загуба често е важен компонент от тяхната работа. Тези организации могат да участват и в кампании за предоставяне на налоксон или в популяризиране на програми за неговото разпространение.

Основни въпроси, свързани със семействата на хората, които употребяват наркотици

Децата и други членове на семейството на лице, което употребява наркотици по проблематичен начин, могат да понесат редица здравни, социални и икономически вреди. Фокусът на настоящото миниръководство включва както семействата на възрастни, които имат свързани с употребата на наркотици проблеми, така и върху семействата от деца и млади хора, нуждаещи се от подкрепа в резултат на свързано с наркотиците поведение. Членовете на семействата могат да имат важен принос, като подкрепят своя роднина, който употребява наркотици, и го/я насърчат да се ангажира с лечение. Но членовете на семействата могат да се сблъскат с редица проблеми, включително:

 • тревога и психологически стрес, които водят до физически и психични заболявания;
 • напрежение в семейните отношения с потенциални загуби на социален живот и повишено чувство за изолация поради заклеймяването, свързано имането на роднина, който употребява наркотици;
 • финансова тежест, свързана с предоставяне на пряка и косвена финансова подкрепа на роднината, който употребява наркотици, която може да включва предоставяне на грижи на неговите/нейните деца;
 • потенциалното въздействие върху заетостта в резултат на стрес или допълнителни отговорности за полагане на грижи;
 • вреди заради насилие от страна на интимния партньор или физическо насилие над деца;
 • излагане на заплахи и насилие, свързани с дългове по отношение на наркотици и ангажиране на роднината, който употребява наркотици, с незаконния пазар на наркотици.

Конкретното въздействие, което употребата на наркотици от дадено лице може да окаже върху членовете на неговото/нейното семейство, е различно при отделните лица и зависи от техните конкретни обстоятелства и връзката им с лицето, употребяващо наркотици. Наред с това, макар че много хора, употребяващи наркотици, се справят добре с родителските си отговорности, някои от тях се нуждаят от подкрепа, а някои от отговорностите за полагане на грижи за децата може да са свързани с много предизвикателства, а това може да окаже въздействие върху семейството.  Например може да се наложи родителите на хора, които употребяват проблематично наркотици, да отглеждат внуците си временно или постоянно. Братята и сестрите може да са засегнати от хаотичното поведение на употребяващите наркотици лица. Възможно е те да се чувстват пренебрегнати и от родителите си, чието внимание е съсредоточено върху тяхната сестра или брат, които употребяват наркотици. На партньорите, съжителстващи на семейни начала, може да се наложи да поемат пълната отговорност за всички аспекти на семейния живот и освен че са обезпокоителни за своя партньор, употребяващ наркотици, те може да се чувстват виновни и притеснени за въздействието върху децата им.

Понякога семействата може да сметнат за необходимо да се откажат от лицето, употребяващо наркотици, което може да създаде допълнителни проблеми и да окаже значително психологическо въздействие. Независимо дали семействата продължават да са заедно или не, увреждането на взаимоотношенията може да е дълбоко.

Децата, чиито родители или лица, които полагат основни грижи за тях, използват наркотиците по проблемен начин, могат да бъдат особено уязвими, по-специално ако водят хаотичен и непредсказуем начин на живот. Преживяванията на децата на хора, които употребяват наркотици, се наричат „скрити вреди“ — понятие, което се отнася до две ключови характеристики на преживяванията: децата могат да понесат вреди по няколко начина в резултат на нарушено родителство; в много случаи тези деца не са известни на съответните служби или не биват подпомагани от тях.

Вредите, които децата могат да понесат, могат да варират в различните възрасти и в зависимост от веществата, които техните родители употребяват, както и от това дали или в каква степен употребата на наркотици оказва влияние върху способността им да бъдат родители. Те могат да бъдат категоризирани в четири основни области: здраве и благосъстояние; образование и когнитивна способност; взаимоотношения и индивидуалност и емоционално и поведенческо развитие. В таблица 1 са очертани някои от вредите или трудностите, които може да възникнат в различните етапи на детството.

Таблица 1: Обобщение на областите на потенциално въздействие върху децата през техните етапи на развитие, за които е установено, че са свързани с употреба на вещества от родителите

Възраст в години

Здраве и благосъстояние

Образование и когнитивна способност

Отношения и индивидуалност

Емоционално и поведенческо развитие

от 0 до 4

Синдром на неонатално отнемане

Лоши хигиенни условия и диета

Пропуснати имунизации и медицински и стоматологични прегледи

Рискове за безопасността поради неадекватен надзор

Физическо насилие

Липса на стимулиране поради заетостта на родителите с наркотиците и техните собствени проблеми

Непостоянно посещаване или липса на посещаване на предучилищни занимания

Отделяне от единия или двамата биологични родители

Проблеми с привързаността към родителите или лицата, полагащи грижи

Може да се очаква, че ще поемат прекалена отговорност

Емоционална несигурност поради нестабилно родителско поведение и отсъствие

Хиперактивност, невнимание, импулсивност, агресия, депресия и тревожност — всичко това е по-често срещано

Продължаващи опасения от раздяла

Неподходящи заучени реакции в отговор на насилието, кражбите и сексуалното поведение на възрастни лица

от 5 до 14

Пропуснати училищни медицински прегледи

Пропуснати стоматологични прегледи

Малка подкрепа през пубертета

Вероятността за започване на пушене, пиене и употреба на наркотици на ранна възраст е по-голяма

Рядко посещаване на училище, недобра подготовка и концентрация в резултат от нестабилната домашна обстановка, особено ако се грижат за братя и сестри

Повишен риск от изключване от училище

Ограничени приятелства

Може да поема прекомерна отговорност за родители или братя и сестри

Лоша самооценка и ниско самочувствие

Повече противосоциални действия от страна на момчетата; депресия, тревожност и отнемане сред момичетата

Емоционални смущения и нарушения в поведението; например тормоз и сексуално насилие са по-често срещани

15+

Повишен риск от проблемна употреба на вещества, бременност и болести, предавани по полов път

Липсата на образователна степен може да окаже въздействие върху качеството на живот в дългосрочен план

Липсата на подходящи ролеви модели може да окаже въздействие върху взаимоотношенията и индивидуалността

По-голям риск от самообвинение или вина, повишен риск от самоубийство

Повишен риск от правонарушения и престъпност

Източник: Cleaver (2011 г.) с добавки от Peleg-Oren and Teichman (2006 г.), ACMD (2003 г.) и McGovern и автори (2018 г.).

Рисковете може да нарастват, когато:

 • детето е изложено на множество проблеми;
 • детето живее с двама родители, които използват наркотици проблематично;
 • проблемите са с по-голяма тежест;
 • е налице значителен разрив в семейството.

Налице са обаче данни, че децата могат да растат в много различни и трудни обстоятелства, без да развиват значителни проблеми и да постигат добри резултати. В този контекст е важно да се изгради и подкрепи устойчивостта на децата, както и да се идентифицират и решат проблемите им.

Наред с предоставянето на подкрепа за ежедневието, семействата могат да бъдат основен източник на мотивация и финансова помощ, която да позволи на даден роднина да промени поведението си, свързано с употреба на наркотици, и, когато това е необходимо, да започне и да продължи лечението за употреба на наркотици. Изследванията показват, че е възможно има полза от включване на семействата в лечението.

Доказателства и мерки за противодействие на свързаните с употребата на наркотици проблеми в семействата

Мерките за противодействие на свързаните с употребата на наркотици проблеми, и по-специално тези, които са насочени към лечение, обикновено се съсредоточават върху лицата, които имат проблеми, свързани с употребата на вещества. В случаите, когато пълнолетните членове на семейството участват по някакъв начин, това е свързано с нагласата, че семейството може да играе важна роля в подкрепа на ангажираността с лечението, свързано с употреба на наркотици и за намаляване на употребата им. Многоаспектната семейна терапия например е всеобхватна семейна терапия за лечение на юноши с проблеми, свързани с употребата на наркотици и с поведенчески проблеми. Установено е, че тя е по-ефективна за подпомагане на задържането в рамките лечението и за намаляване на употребата, отколкото индивидуалната психотерапия.

На етапа на постъпване на лечение за употреба на наркотици е от решаващо значение да се направи оценка на семейните отношения, която включва отчитане на приноса на членовете на семейството в подкрепа на лицето, изпитващо проблем с наркотиците. Това обикновено може да включва предоставяне на информация и образование относно злоупотребата с наркотици, идентифициране на източници на стрес, предложения за справяне с рецидивите и насърчаване на умения за справяне. Услугите за лечение трябва да спазват изискванията за поверителност на пациентите, но е възможно да бъдат разработени протоколи, позволяващи предоставяне на подкрепа за семейството, когато това е уместно.

През последните години се увеличава осъзнаването, че възрастните членове на семействата на хора, употребяващи наркотици, могат да се възползват от услуги и интервенции самостоятелно. Например групите за партньорска подкрепа и услугите за подкрепа от специалисти могат да имат важно значение за намаляване на социалната изолация. Други услуги включват предоставяне на подкрепа при тежка загуба и помощ за лица, полагащи грижи за свои близки, например баби и дядовци, които се грижат за децата на своето дете, използващо наркотици.

Лекарите, работещи в сферата на първичната медицинска помощ, също могат да играят важна роля при разпознаването и удовлетворяването на здравните потребности на лица, засегнати от употребата на наркотици от роднина. Редица програми са насочени към удовлетворяване на потребностите от подкрепа на възрастните членове на семействата и подпомагане на разработването на стратегии за справяне. Пример за това е метода в 5 стъпки, за който са налице научни данни. Методът в пет стъпки е кратка психосоциална интервенция, която е насочена по-специално към членовете на семействата на хората, които употребяват наркотици, и ги подпомага самостоятелно като хора, изправени пред труден проблем.

Някои хора се нуждаят от по-интензивна и специализирана подкрепа, предоставяна в рамките на интервенции като интензивна семейна терапия, поведенческа терапия на двойки, многоаспектна семейна терапия, повишаване на ролята на общността, обучение по семейноправни въпроси и подходи за работа в социалните мрежи.

В рамките на изготвен неотдавна описателен преглед (McRard и автори, 2021 г.), в който се изследват неблагоприятните здравни и социални последици от употребата на вещества от близки роднини, са установени поведенчески мерки, които биха могли да бъдат ефективни за подобряване на социалното благосъстояние на членовете на семейството (намаляване на насилието от страна на интимния партньор, укрепване на стабилността на семейството и повишаване на удовлетвореността от взаимоотношенията), когато тези мерки се предоставят съвместно с лицето, употребяващо наркотици. Наред с това беше направена констатацията, че членовете на семейството могат да се възползват от предимствата на индивидуален компонент от терапевтичната интервенция. Необходими са повече научни изследвания за разработването на многокомпонентни психосоциални интервенции, които напълно да се справят с трудните и сложни вреди, с които могат да се сблъскат семействата, засегнати от употребата на вещества.

Мерките за удовлетворяване на потребностите на децата, засегнати от употреба на наркотици от родителите, обикновено насърчават устойчивостта и предоставят подкрепа на различни етапи от тяхното развитие. Много от тези програми са насочени към младите хора в по-общ план, като не са насочени конкретно към децата, засегнати от употреба на наркотици от родителите.

Семейните програми обикновено са насочени към подобряване на родителските умения и взаимоотношенията между родителите и децата, и могат да имат положително въздействие както върху родителите, така и върху децата, като подобрят отношенията между тях и резултатите за развитието. Подобни инициативи могат да се изпълняват в широк спектър от етапи на развитие, но съдържанието и фокусът варират. Някои програми, като например „Невероятни години“, програмата на Parent Management Training Oregon и програмата „Triple P“, са адаптирани за употреба в различни възрастови групи.

Училищните програми, например помощните групи в училищата и други проекти като Teen Club, интервенция за предоставяне на медицински грижи в рамките на общността, насочена към намаляване на високорисковите модели на поведение при момичета с родители, употребяващи вещества, са насочени главно към подпомагане на младите хора да подобрят своите умения за справяне и устойчивост (вж. Училища и наркотици: здравни и социалнимерки и Общности и наркотици: здравни и социални мерки).

Резултатите от прегледите на данните относно ефективността на предприеманите мерки показват, че основните характеристики на ефективните програми включват:

 • включване на децата, както и на родителите, осигуряване на възможности за позитивни взаимодействия между родителите и децата;
 • включване на елементи за обучение за придобиване на семейни умения;
 • осигуряване на ангажираност чрез изграждане на доверие, предлагане на подкрепящи партньорски отношения и изграждане на знания относно зависимостите; и
 • отделяне на достатъчно време — за предпочитане повече от 10 седмици.

Освен това бе установено, че резултатите от мерките, като например свързаните с програмите знания, уменията за справяне и семейните отношения, дават по-добри резултати от дългосрочните цели, постигани за продължителен период от време, например развитие на себеоценката и предотвратяване на започването на употреба на вещества. Данните за дългосрочните резултати обаче са ограничени.

Има известни доказателства, от които може да се предположи, че психологическите и социалните интервенции за зависими и независими от употреба на вещества родители, също могат да донесат ползи на техните деца, въпреки че основният акцент е върху разрешаването на проблема с употребата на наркотици от родителите. Но в случаи на екстремно малтретиране или пренебрегване на деца програмите за превенция сами по себе си едва ли са достатъчни и може да се наложи предприемане на мерки от системата за закрила на детето, за да бъдат защитени отделните деца.

Европейска картина: достъпност на свързаните с наркотиците интервенции за семействата

По-голямата част от информацията относно достъпността на интервенциите за семействата на хора, употребяващи наркотици в Европа е специфична за политиките и интервенциите, насочени към или включващи децата на хората, които употребяват наркотици. Налични са по-малко данни за интервенциите, насочени към възрастните членове на семейството.

През 2013 г. Европейският съюз прие препоръка относно инвестициите в децата, в която се отчита значението на повишаването на благосъстоянието на децата, защитата на правата на детето, борбата със социалното изключване и дискриминацията и насърчаването на социалната справедливост и закрила на всички деца. В препоръката се застъпва идеята да се инвестира в децата, за да се прекъсне кръгът на неравностойното положение, и това доведе до създаването на Европейската платформа за инвестиции в децата (EPIC), която предоставя информация за основани на факти политики и програми за подкрепа на децата и семействата, изправени пред редица предизвикателства и уязвимости. Тя включва платформа за обмен на най-добри практики за създаване на политики за децата и семействата, а целта е да се насърчи сътрудничеството и взаимното обучение в тази област. Базата данни Xchange на ЕЦМНН съдържа също така примери за програми за превенция, получили положителна оценка, които са изпълнени в Европа.

Значението на подкрепата за децата, засегнати от употреба на наркотици от родителите, се отчита и в стратегиите в областта на наркотиците в повечето държави от ЕС. Въпреки това на национално равнище се прилагат различни подходи. В Ирландия са разработени редица правителствени политики с планирани и наблюдавани действия за преодоляване на предизвикателствата, пред които са изправени децата на родителите, които употребяват наркотици. В рамките на тези действия могат да бъдат въведени основани на данни програми за родителски грижи. В Нидерландия са въведени редица основани на данни програми за родителски грижи, насочени към конкретни уязвими общности и групи.

Селективните мерки, прилагани в семейството, са докладвани като достъпни в почти всички държави (вж. фигурата)

Фигура. Достъпност на интервенции от семеен тип за деца, засегнати от употреба на вещества от родителите, 2019 г.

Достъпност на интервенции от семеен тип за деца, засегнати от употреба на вещества от родителите, 2019 г.

Изходните данни за тази графика са достъпни в таблицата с източници на тази страница.

 
Държава ISO codes Ниво на предоставяне
Австрия AT Ограничено предоставяне: съществува на повече от няколко подходящи места (но не в по-голямата част от тях)
Белгия BE Ограничено предоставяне: съществува на повече от няколко подходящи места (но не в по-голямата част от тях)
България BG Ограничено предоставяне: съществува на повече от няколко подходящи места (но не в по-голямата част от тях)
Хърватия HR Ограничено предоставяне: съществува на повече от няколко подходящи места (но не в по-голямата част от тях)
Кипър CY Рядко предоставяне: съществува само на няколко места, които имат отношение към проблема
Чехия CZ Рядко предоставяне: съществува само на няколко места, които имат отношение към проблема
Дания DK Широко предоставяне: съществува в по-голямата част от съответните места (но не и в почти всички от тях)
Естония EE Няма никаква информация
Финландия FI Ограничено предоставяне: съществува на повече от няколко подходящи места (но не в по-голямата част от тях)
Франция FR Ограничено предоставяне: съществува на повече от няколко подходящи места (но не в по-голямата част от тях)
Германия DE Ограничено предоставяне: съществува на повече от няколко подходящи места (но не в по-голямата част от тях)
Гърция EL Ограничено предоставяне: съществува на повече от няколко подходящи места (но не в по-голямата част от тях)
Ирландия IE Широко предоставяне: съществува в по-голямата част от съответните места (но не и в почти всички от тях)
Италия IT Широко предоставяне: съществува в по-голямата част от съответните места (но не и в почти всички от тях)
Латвия LV Рядко предоставяне: съществува само на няколко места, които имат отношение към проблема
Литва LT Рядко предоставяне: съществува само на няколко места, които имат отношение към проблема
Люксембург LU Широко предоставяне: съществува в по-голямата част от съответните места (но не и в почти всички от тях)
Малта MT Широко предоставяне: съществува в по-голямата част от съответните места (но не и в почти всички от тях)
Нидерландия NL Широко предоставяне: съществува в по-голямата част от съответните места (но не и в почти всички от тях)
Норвегия NO Широко предоставяне: съществува в по-голямата част от съответните места (но не и в почти всички от тях)
Полша PL Широко предоставяне: съществува в по-голямата част от съответните места (но не и в почти всички от тях)
Португалия PT Широко предоставяне: съществува в по-голямата част от съответните места (но не и в почти всички от тях)
Румъния RO Ограничено предоставяне: съществува на повече от няколко подходящи места (но не в по-голямата част от тях)
Словакия SK Ограничено предоставяне: съществува на повече от няколко подходящи места (но не в по-голямата част от тях)
Словения SI Пълно предоставяне: съществува на почти всички места, където е необходимо
Испания ES Ограничено предоставяне: съществува на повече от няколко подходящи места (но не в по-голямата част от тях)
Швеция SE Широко предоставяне: съществува в по-голямата част от съответните места (но не и в почти всички от тях)

Макар че има малко информация за цялостната достъпност на програмите за подпомагане на възрастни членове на семействата на лица с проблеми с наркотиците в Европа, са документирани редица схеми. В Ирландия например, бившата Национална мрежа за подкрепа на семейството — партньорска организация, осигури подкрепа за мрежите за подкрепа на партньорите в цялата страна и се застъпи за подобрения в политиката и практиката. Освен това проблемът с дълговете и сплашването на наркотици е признат в ирландската Национална стратегия за борба с наркотиците и в Програмата относно сплашването, свързано с наркотиците, създадена от полицията в сътрудничество с бившата Национална мрежа за подкрепа на семейството. Подобни национални партньорски организации за подкрепа и застъпничество, се срещат и в други европейски държави. Подкрепата при тежка загуба често е важен компонент от работата на тези организации и те може да участват в кампании за предоставяне на налоксон или за неговото разпространение.

Последици за политиката и практиката

Основни положения

 • Членовете на семействата на хората, които употребяват наркотици, могат да се сблъскват с редица вреди и може да се нуждаят от услуги за подкрепа, които да им помогнат да се справят с тях.  Подходящите мерки могат да включват предоставяне на основни здравни грижи с цел облекчаване на тревожността и стреса, които изпитват, подкрепа от хора с подобно на тяхното положение, грижи в случай на тежка загуба и подкрепа за лица, полагащи грижи за други роднини.
 • Децата, засегнати от употреба на вещества от родителите, са изложени на повишен риск от редица вреди и са необходими програми, които да им предоставят подкрепа и да изградят устойчивост на различните етапи на развитие. Тези инициативи включват семейни програми за родителство, както и инициативи, които пряко подпомагат самите деца.
 • Потребностите на членовете на семействата и техният потенциален принос за ефективността на лечението за употреба на наркотици следва да бъдат признати в насоките за политиката и практиката в областта на наркотиците.

Възможности

 • Участието на възрастните членове на семействата на лица с проблеми с наркотиците в разработването на политики и практики, както и в предоставянето на партньорска подкрепа, има потенциала да подобри предоставянето на услуги като цяло, както и специално за членовете на семействата.

Пропуски

 • Информацията относно мащаба, обхвата и естеството на наличните интервенции за членовете на семейството е ограничена и е необходимо да се подобрят научните изследвания и наблюдението в тази област.

Допълнителни ресурси

ЕЦМНН

Други източници

 • Европейска платформа за инвестиции в децата (EPIC).
 • McLaure, R., Smart, D., Alderson, H., Araújo-Soares, V., Brown, J., Buykx, P., Evans, V., Fleming, K., Hickman, M., Macleod, J., Meier, P. и Kaner, E. (2021 г.), „Psychosocial interventions to improving psychological, social and physical wellbeing in family members affected by a adult relative use: a systematic search and review of the evidence“ („Психосоциални интервенции за подобряване на психологическото, социалното и физическото благосъстояние на членовете на семейството, засегнати от употребата на вещества от възрастен роднина: систематично търсене и преглед на данните“), International Journal of Environmental Research and Public Health , 18(4), стр. 1793. doi:10.3390/ijerph18041793.

Използвана литература

Относно настоящото миниръководство

Настоящото миниръководство предоставя преглед на това, което трябва да се вземе предвид при планирането или предоставянето на здравни и социални мерки за семействата на хора, които употребяват наркотици, и прави преглед на наличните интервенции и тяхната ефективност. Разгледани са и последиците за политиката и практиката. Настоящото миниръководство е част от по-голям набор от указания, които заедно съставят Здравни и социални мерки, насочени към проблемите с наркотиците: европейско ръководство.

Възпроизвеждането е разрешено при посочване на източника: Европейски център за мониторинг на наркотици и наркомании (2022 г.), Families of people who use drugs: health and social responses, (Семейства на хората, употребяващи наркотици: здравни и социални ответни действия"”), https://www.emcdda.europa.eu/publications/mini-guides/families-health-a….

Top