Канабис: здравни и социални мерки

Въведение

Това кратко ръководство е един от по-широк комплект документи, които заедно съставят Здравни и социални мерки, свързани с употребата на наркотици: Европейско ръководство (2021 г.). В ръководството се прави преглед на най-важните аспекти, които да се вземат предвид при планирането или предоставянето на здравни и социални мерки по проблеми, свързани с употребата на канабис, и се анализират наличността и ефективността на мерките. В него се обсъждат и изводите за политиката и практиката.

Последна актуализация: 19 октомври 2021 г.

Съдържание:

Преглед

Ключови теми

Канабисът е най-широко употребяваният незаконен наркотик в Европа и в целия свят. Наред с канабис трева и канабисова смола, на незаконния пазар вече може да се наблюдава нарастващ спектър от по-нови форми на наркотика. Освен това в много страни се появиха различни търговски продукти, съдържащи екстракти от растението канабис, но с ниски нива на тетрахидроканабинол (THC). Регулаторните мерки също стават все по-разнообразни и сложни, като няколко държави разрешават продуктите от канабис да бъдат достъпни за терапевтични цели при определени обстоятелства, а някои предлагат толериране на някои форми на употреба за развлечение. Следователно, макар че по-голямата част от здравните и социалните притеснения все още остават фокусирани върху незаконната употребата на канабис, това се превръща в по-сложна област от гледна точка както на дефинирането, така и на ответните мерки.

Употребата на канабис може да предизвика или да изостри редица соматични и психически заболявания, социални и икономически проблеми. По-вероятно е тези проблеми да се развият, ако употребата започне в млада възраст и прерасне в редовна и дългосрочна употреба. Следователно основните цели на здравните и социалните мерки, насочени към употребата на канабис и свързаните с това проблеми, трябва да включват:

 • предотвратяване на употребата или забавяне на нейното начало от юношеска възраст до зряла възраст;
 • предотвратяване на прерастването на употребата на канабис от случайна към редовна;
 • намаляване на вредните начини на употреба; и
 • предоставяне на интервенции, включително лечение, за лица, при които употребата на канабис е станала проблемна.

Варианти на ответните мерки

 • Програми за превенция, например многокомпонентни интервенции в училище, които развиват социална компетентност и умения за отказ, както и здравословни стратегии за вземане на решения и справяне, и коригират нормативните погрешни схващания за употребата на наркотици; семейни интервенции и структурирани компютърни интервенции.
 • Терапевтични интервенции, включително когнитивно-поведенческа терапия, мотивационно интервюиране и управление чрез ситуационна подкрепа (contingency management); някои уеб и компютърни интервенции. Мултидименсионална семейна терапия е вариант за млади пациенти.
 • Интервенции за намаляване на вредите, например насочени към вредите, свързани с пушенето на канабис, особено когато се употребява заедно с тютюн.

Ситуация в Европа

 • Универсалната превенция е широко разпространена, но възприетите подходи не винаги се основават на доказателства в тази област. Доказано е, че добре разработените училищни програми за превенция намаляват употребата на канабис. В някои европейски страни се прилагат подходи за селективна превенция, най-често при млади правонарушители или при младежи в институции за грижи, но малко се знае за тяхната ефективност. Подходите на индикативна превенция и кратките интервенции изглежда не се използват широко.
 • Докато в около половината от държавите-членки на ЕС съществува известно ниво на специализирано лечение за употребата на канабис, в много страни лечението за хора с проблеми с канабиса се предлага в рамките на общи програми за лечение на наркомании. Обикновено лечението се извършва в общността или извънболнични условия, а все по-често и чрез интернет. Въпреки това степента и естеството на предлаганото лечение за проблеми, свързани с употребата на канабис, е трудно да бъдат обобщени на ниво ЕС.

Ключови теми: модели на употреба на канабис и свързаните с това вреди

Ключовите въпроси, които трябва да бъдат разгледани при идентифициране и дефиниране на даден проблем, включват: кой е засегнат, какви видове вещества и модели на употреба са включени и къде се среща проблемът. Ответните мерки трябва да бъдат съобразени с конкретните изпитвани проблеми с наркотиците, като те могат да се различават в различните странии във времето. Широкият спектър от фактори, които трябва да бъдат взети предвид на този етап от процеса, се обсъждат в Рамката за действие за разработване и прилагане на здравни и социални мерки за проблемите с наркотиците.

Канабисът идва от цветя или екстракт от растение Cannabis sativa. В Европа се наблюдава все по-широка гама продукти от канабис с разнообразие от състав и форми.

Канабисът е най-широко употребяваният незаконен наркотик в Европа и в целия свят. Употребата на канабис е най-разпространена сред младите хора и възрастта на първата употреба на канабис е по-ниска, отколкото при повечето други незаконни наркотици. Според направените оценки приблизително 16 милиона млади европейци (на възраст между 15 и 34 години) или около 15% от тази възрастова група са употребявали канабис през последната година, като стойността на този показател нараства до около 20% във възрастовата група 1-24 години. Все пак има значителни различия в докладваните нива на употреба между отделните държави, като равнищата на разпространение сред младите хора обикновено варират от 3% до около 22%.

Употребата на канабис често е експериментална и обикновено продължава само за кратък период от време в младежка възраст. Малка част от хората обаче развиват по-трайни и проблематични модели на употреба, като такива проблеми са свързани с редовна и дългосрочна употреба на канабис във високи дози. Тези проблеми могат да включват:

 • лошо физическо здраве (напр. хронични респираторни симптоми);
 • психично-здравни проблеми (напр. зависимост от канабис и психотични симптоми);
 • социално-икономически проблеми, произтичащи от слаб успех в училище, незавършено образование, влошено представяне на работното място или замесване с наказателно-правната система; и
 • възможни неблагоприятни ефекти върху плода при употреба по време на бременност.

Тези психични и социално-икономически последици са по-вероятни, ако редовната употреба започне в юношеска възраст, когато мозъкът все още се развива. Рисковете може да се увеличат при употребата на по-силни продукти от канабис, особено на тези с висока концентрация на основната психоактивна съставка тетрахидроканабинол (THC). Има доказателства, които подсказват, че концентрациите на друга съставка, канабидиол (CBD), могат да опосредстват някои от негативните ефекти, свързани с високи дози на THC. Освен това употребата на канабис понякога причинява остри симптоми, които водят до постъпване в болничните спешни отделения. Все пак, въпреки широкото му използване в световен мащаб, смъртните случаи, свързани с употреба на канабис, са редки.

Негативните последици за младите хора от завеждането на криминално досие за правонарушения, свързани с употреба или притежание на наркотици, породиха в някои държави опасения, че наказателните санкции могат да бъдат непропорционални спрямо вредите, причинявани от употребата на канабис сама по себе си. Това е един от факторите, които стимулират експериментирането с различни регулаторни модели в тази област.

Най-разпространеният в Европа метод на употреба на канабис все още е пушенето му, смесен с тютюн. Това носи допълнителни рискове за здравето, като свързаната никотинова зависимост също може да затрудни лечението. Това също така изтъква необходимостта от по-цялостно разглеждане на политиките и мерките, свързани с канабиса и тютюна.

Водено, поне отчасти, от въвеждането на нови регулаторни модели по отношение на употребата на канабис, през последните години се наблюдава бързо нарастване както на гамата от налични продукти на основата на канабис, така и на начините на употреба. Все по-често се предлагат капсули, масла, различни хранителни продукти и изпарители, съдържащи канабис. Тези нови продукти и начини на употреба, въпреки че потенциално са за предпочитане пред пушенето на канабис заедно с тютюн, могат да причинят различни рискове. Например, ядливите продукти могат да представляват по-голям риск от предозиране, включително случайно при малки деца, привлечени от продукти като сладкиши, бонбони и шоколад. Освен това, използването на силно концентрирани екстракти в изпарител (‘dabbing’) изглежда е свързано със значителни неблагоприятни здравни ефекти. Съществуват много видове изпарители, които могат да се използват с разнообразни екстракти и продукти от канабис, в резултат на което може да има различни рискове. Изглежда, че внезапната поява на тежки белодробни увреждания в Северна Америка през 2019-2020 г., свързано с употребата на електронни цигари с вейп течности от канабис, се дължи на добавка или замърсител в незаконни патрони за изпарител (вейп патрони).

Нараства и загрижеността относно проблеми, свързани с мощни синтетични агонисти на канабиноидните рецептори, често наричани синтетични канабиноиди. Въпреки че въздействат върху едни и същи канабиноидни рецептори в мозъка, тези вещества значително се различават от канабиса и тяхната употреба може да бъде свързана с по-тежки последици, включително смърт. Те се обсъждат в Нови психоактивни вещества: здравни и социални мерки.

Основните цели за здравните и социалните мерки за справяне с употребата на канабис и свързаните с това проблеми, може да включват:

 • предотвратяване на употребата или забавяне на началото й от юношеска до ранна зряла възраст;
 • предотвратяване на прерастването на употребата на канабис от случайна към редовна;
 • намаляване на вредните начини на употреба;
 • предоставяне на лечение за лица, при които употребата на канабис е станала проблемна; и
 • намаляване на вероятността хората да шофират след употреба на канабис или да участват в други дейности, при които интоксикацията с канабис може да увеличи риска от злополуки.

Политиците може също да обмислят, как да се намали замесването на младите хора, които употребяват канабис, снаказателно-правната система. Освен това там, където форми на канабис се предлагат законно, важни съображения ще са гарантирането на безопасността на продукта и прилагането на регулаторни предпазни мерки, такива като предотвратяване на продажби на непълнолетни.

Доказателства и мерки при проблеми, свързани с употребата на канабис

Изборът на подходящи мерки, които е вероятно да бъдат ефективни при справяне с конкретен проблем, свързан с наркотиците, изисква ясно разбиране на основните цели на интервенцията или комбинацията от интервенции. В идеалния случай интервенцията следва да бъде подкрепена от най-силните налични доказателства; когато обаче доказателствата са много ограничени или липсват, експертният консенсус може да бъде най-добрият вариант, докато не бъдат получени по-убедителни данни. В Рамката за действие за разработване и прилагане на здравни и социални мерки за проблемите с наркотиците се обсъжда по-подробно, какво трябва да се има предвид при избора на най-подходящите опции на ответните мерки.

Превенция

Програмите за превенция, за които има доказателства за ефективност по отношение на употребата на канабис, обикновено подхождат от гледна точка на развитие, а не са специфични за дадено вещество. Превантивните програми за юноши често имат за цел да намалят или забавят употребата на канабис успоредно с превенцията на употребата на алкохол и цигари.

Доказано е, че добре планирани училищни програми за превенция намаляват употребата на канабис. Такива програми се основават на наръчници (т.е. тяхното изпълнение е стандартизирано чрез употреба на протоколи и ръководства за предоставящите ги лица) и като цяло имат множество цели: развитие на социална компетентност и умения за отказ; подобряване на умения за вземането на решения и справянето; повишаване на осведомеността относно социалните влияния върху употребата на наркотици; коригиране на нормативните погрешни схващания, че употребата на наркотици е нещо обичайно сред връстниците; и предоставяне на информация относно рисковете, свързани с употребата на наркотици. Установено е, че училищните програми, които се фокусират единствено върху повишаването на знанията на учениците за рисковете от употреба на наркотици, са неефективни за предотвратяване на употребата на канабис и други наркотици. Примери за основани на доказателства интервенции, извършени в училищата с цел предотвратяване на употребата на канабис сред юношите, са програмата Sobre Canyes i Petes – инициатива, която се оказва потенциално полезна за предотвратяване на преминаването от неупотреба или употреба на канабис от време на време към редовна употреба, и Unpluged, която се оказва полезна за предотвратяване на употребата на алкохол, тютюн и незаконни наркотици. Примери за други положително оценени програми можете да намерите в Портала за най-добри практики — Регистър за превенция Xchange.

Превантивните програми, които се предоставят в различни условия и среда (напр. в училище, в семейството, в общността) изглежда са най-ефективни.

Самостоятелни кампании в медиите (включително телевизия, радио, печатни издания и интернет), които използват принципите на социалния маркетинг и разпространяват информация за рисковете от употребата на наркотици, се оценяват по-скоро като неефективни по отношение на промяна в поведението. Поради това обикновено се препоръчва те да се разглеждат само като част от по-широк набор от програми, които включват по-голям диапазон от подходи, а също така са внимателно оценени.

Кратките интервенции като цяло имат за цел да намалят интензивността на употребата на наркотици или предотвратят преминаването към проблемна употреба. Тези интервенции са ограничени във времето и тяхната насоченост и методи за предоставяне значително варират. Част от привлекателността на този подход е, че той може да се използва в различни условия, например от общопрактикуващи лекари, консултанти, специалисти, работещи с младежи, или полицейски служители, а също и в терапевтични центрове. Този тип интервенции включва основно елементи на мотивационно интервюиране. Скорошни прегледи показват, че макар да имат известен ефект върху употребата на алкохол, те не намаляват употребата на канабис, и са необходими допълнителни проучвания.

Нараства броят на проучвания, в които се оценява ефективността на дигиталните интервенции, и има обещаващи, но все още ограничени доказателства, че структурираните интервенции, предоставяни чрез компютър и интернет, могат да помогнат за предотвратяване на употребата на канабис.

Преглед на доказателствата за … интервенции за предотвратяване или забавяне на употребата на канабис

Твърдение Доказателства
Ефект Качество
Многокомпонентни интервенции могат да намалят употребата на канабис, когато се предоставят в училищата с използване на подходи за социална компетентност и въздействие, коригират нормативните погрешни схващания и развиват социална компетентност и уменията за отказ. Полза Високо
Самостоятелни училищни интервенции, базирани на знания или основани единствено на модели за социално въздействие, не намаляват употребата на канабис (повече от обичайните учебни програми). Неясен Умерено
Дигитални превантивни интервенции могат да намалят употребата на канабис. Полза Ниско
Кратки интервенции(например мотивационно интервю) може да имат или много малка, или никаква полза за намаляване на употребата на канабис сред младите хора, които все още не участват в редовна употреба на незаконни наркотици. Неясен Ниско
Кратки интервенции, извършени в училищата, нямат значителен ефект върху употребата на канабис. Неясен Умерено

Ефект
Полза: Доказателства за полза в планираната посока. Неясен: Не е ясно, дали интервенцията води до планираната полза. Потенциална вреда: Доказателства за потенциална вреда или доказателства за това, че интервенцията има ефект, обратен на планирания (напр. увеличаване, а не намаляване на употребата на наркотици).

Качество
Високо: Можем да имаме високо ниво на доверие в наличните доказателства. Умерено: Имаме приемливо доверие в наличните доказателства. Ниско: Имаме ограничено доверие в наличните доказателства. Много ниско: Наличните в момента доказателства са недостатъчни и следователно съществува значителна несигурност, дали интервенцията ще доведе до планирания резултат.

Намаляване на вредите

Намаляването на вредите от употребата на канабис получава по-малко внимание, отколкото това при други вещества, но въпреки това е важно. Въздържането от употреба е най-ефективният начин за избягване на рисковете от употребата на канабис и това е особено важно за децата и юношите. Обаче при онези, които избират да употребяват канабис, интервенциите за намаляване на вредите могат да са фокусират върху избягване на по-проблематичните модели на употреба, ограничаване на употребата и повишаване на осведомеността за необходимостта да се внимава по отношение на възможните негативни ефекти от употребата върху други сфери на живота, например постиженията в училище или социалните отношения. Преглед на литературата, предприет с цел актуализиране на Насоките за нискорискова употреба на канабис за Канада (Fischer et al, 2021) предоставя подходящи основани на доказателства препоръки. Тези и редица други насоки, които бяха разработени наскоро, подчертават следните ключови области за намаляване на рисковете, свързани с употребата на канабис.

Справянето със специфичните вреди, свързани с пушенето на канабис, особено в комбивация с тютюн, е важна, но пренебрегвана тема. Интервенциите в тази област следва да се съсредоточат върху насърчаването на алтернативни начини на употреба, които не включват пушене или използване на тютюн, и ограничаването на вредите от вдишването.

Съществуват алтернативи на пушенето, като изпарители или хранителни продукти, въпреки че тези методи не са безрискови. Употребата на хранителни продукти елиминира респираторните рискове, но забавеното начало на психоактивния ефект може да доведе до приемане на по-големи от предвидените дози и възникване на остри нежелани реакции. Има малко доказателства, по които да се прецени потенциалните относителни ползи или вреди от някои утвърдени и нови технологии в тази област. Все пак, както е посочено по-горе, използването на някои видове изпарители може да бъде свързано със значителни рискове за здравето, особено когато се използват екстракти с висока концентрация. Въпреки това е ясно, че от гледна точка на общественото здраве съвместната употреба на тютюн и канабис трябва да се избягва.

Техниките за пушене, като „дълбоко вдишване“ и задържане на дъха, които обикновено се използват при пушенето на канабис, увеличават приема на токсичен материал в белите дробове. Хората, които употребяват канабис, трябва да бъдат насърчавани да избягват тези практики.

Многообразието на продуктите от канабис повишава значението употребяващите да разбират въздействието на вариациите в естеството и състава на тези вещества. Продуктите с по-високо съдържание на THC са свързани с повишен риск от развитие на остри и хронични проблеми. Има някои експериментални доказатгелства за това, че CBD може да смекчи психоактивните и потенциално неблагоприятни ефекти на THC, така че употребата на канабис, съдържащ по-ниски нива на THC и по-високи нива на CBD, може да е за предпочитане. Поради разнообразни причини, например по-ниски разходи и опасения относно тестване, някои хора могат да заменят канабиса със синтетични канабиноиди. Тези синтетични варианти обаче са променчиви по съдържание и действат различно от канабиса, като могат да бъдат свързани и с много тежки остри ефекти, включително смърт (вижте Фокус върху... Синтетични канабиноиди). Напоследък се пораждат опасения поради появата на продукти от канабис, подправени със синтетични канабиноиди, така че хората, които ги употребяват, могат да бъдат несъзнателно изложени на въздействието на различни химикали.

Честата или интензивна употреба на канабис (ежедневна или почти ежедневна употреба) е свързана с по-голям риск от здравни и социални вреди, така че хората, които употребяват канабис, трябва да се опитват да ограничат употребата колкото може повече, например като употребяват само през уикендите или в един ден от седмицата.

Изследванията показват, че шофирането на моторно превозно средство в състояние на интоксикация с канабис увеличава вероятността от злополука и този риск вероятно е да бъде значително по-голям, ако са употребени също и алкохол или други психоактивни вещества. Проучванията показват, че хората трябва да се въздържат от шофиране (или работа с опасни машини) в продължение на няколко часа след употреба на канабис. Хората, които употребяват канабис, трябва също да познават и да спазват местните законови ограничения във връзка с шофирането под въздействие на канабис, и да са наясно, че THC остава в тялото за дълго време и затова може да е откриваем при тестване дълго след като ефектите му са изчезнали.

Употребата на канабис трябва особено да се избягва от някои групи от населението, които изглежда са изложени на по-висок риск от вреди, свързани с канабиса. Това са юноши, лица с лична или фамилна анамнеза за психоза или нарушения, свързани с употребата на вещества, както и бременни жени, за да се избегнат неблагоприятни ефекти върху плода.

Лечение

Лечението на проблеми, свързани с употребата на канабис, се основава главно на психосоциални подходи, включително, в случая на юноши, мултидименсионална семейна терапия. Психосоциалните подходи обхващат редица структурирани терапевтични процеси, които засягат както психологическите, така и социалните аспекти на поведението при употреба на наркотици. Тези мерки се различават по формат, продължителност и интензивност и включват такива подходи като когнитивно-поведенческа терапия, управление чрез ситуационна подкрепа (contingency management) и мотивационно интервюиране.

По-конкретно наличните доказателства подкрепят използването на когнитивно-поведенческа терапия при лечението на употребата на канабис и зависимостта при възрастни. Когнитивно-поведенческата терапия насърчава развитието на алтернативни умения за справяне и се фокусира върху промяна на поведението, свързано с употребата на вещества, чрез самоконтрол, обучение в социални умения и за превенция на рецидив.

Наличните доказателства също подкрепят използването на мултидименсионална семейна терапия (МДФТ) при лечението на употребата на канабис при младите хора. МДФТ е интегриран, всестранен, ориентиран към семейството метод за решаване на проблемите при младежите. Работи се с юношите, техните семейства и общността за повишаване на уменията на младежите за справяне, решаване на проблеми и вземане на решения, както и за подобряване функционирането на семейството.

Дигитални и базирани на интернет интервенции все по-често се използват за достигане до хора, употребяващи канабис, и има все повече доказателства, че те могат да бъдат ефективни за намаляване на употребата и улесняване на лечението лице в лице (когато е необходимо). Необходими са по-качествени доказателства за ефективността на този подход.

Редица текущи експериментални проучвания изследват възможната полза от фармакологични интервенции при проблеми, свързани с употребата на канабис. Те включват възможността за използване на THC и синтетичните му версии в комбинация с други психоактивни медикаменти, включително антидепресанти, анксилиотици и стабилизатори на настроението, наред с други. Резултатите към момента обаче са противоречиви и все още не е идентифициран ефективен фармакологичен подход за лечение на зависимостта от канабис.

За малък брой хора употребата на канабис може да се свързва с тежки психични проблеми. Не е необичайно хората с шизофрения или биполярно разстройство да получават допълнителна диагноза за зависимост от канабис, и канабисът е едно от най-често използваните вещества от лица с психоза. Важно е услугите за психично здраве и злоупотреба с вещества да разпознават тези случаи и да осигурят подходящи интервенции. Хората с психотични разстройства следва да избягват канабис и да бъдат съветвани да не го употребяват.

Преглед на доказателствата за ... лечение на проблемна употреба на канабис

Твърдение Доказателства
Ефект Качество
Психосоциалните интервенции могат да намалят употребата на канабис и свързаните с това проблеми, като по-интензивните интервенции (> 4 сесии за > 1 месец) дават по-добри резултати. Полезност Ниско
Дигитални превантивни интервенции могат да намалят употребата на канабис. Полезност Ниско
За кратки поведенчески интервенции(напр. мотивационно интервюиране) не е установено да намаляват употребата на канабис при юноши, които вече го употребяват на проблемни нива. Неясен Умерено

Ефект
Полезност: Доказателство за полза в планираната посока. Неясен: Не е ясно, дали интервенцията води до планираната полза. Потенциална вреда: Доказателство за потенциална вреда или доказателство за това, че интервенцията има ефект, обратен на планирания (напр. увеличаване, а не намаляване на употребата на наркотици).

Качество
Високо: Можем да имаме високо ниво на доверие в наличните доказателства. Умерено: Имаме приемливо доверие в наличните доказателства. Ниско: Имаме ограничено доверие в наличните доказателства. Много ниско: Наличните в момента доказателства са недостатъчни и следователно съществува значителна несигурност, дали интервенцията ще доведе до планирания резултат.

Ситуация в Европа: наличие на интервенции, свързани с употребата на канабис

Превенция

Manual-based universal prevention programmes aimed at developing social competences and refusal skills as well as addressing social influences and correcting normative misperceptions about drug use are reported to be a central component in national prevention strategies in around a quarter of EU countries. Evidence-based family programmes have a slightly wider availability. Other countries have prioritised different prevention approaches, for example environmental prevention measures or community approaches.

Селективните превантивни мерки за уязвимите групи са често срещани в почти 10 европейски държави. Тези мерки засягат както индивидуалното поведение, така и социалния контекст, докато на местно ниво те често включват множество услуги и заинтересовани страни (напр. социални услуги, семейства, млади хора и полицията). Най-често срещаните целеви групи са млади правонарушители, ученици с академични и социални проблеми и младежи в социални институции. Малко се знае за съдържанието на тези стратегии за превенция, а оценките на тяхната ефективност са ограничени. Предоставянето на индикативна превенция за лица в риск в Европа е ограничено, като само няколко държави съобщават, че такива програми са достъпни за по-голямата част от нуждаещите се от тях.

Лечение

Броят на постъпилите за първи път на лечение за проблеми, свързани с употреба на канабис, в Европейския съюз нараства от 2006 г. насам, макар че напоследък има признаци, че този брой вероятно се стабилизира. Тези данни обаче идват от регистър, който може да не обхваща всички места за лечение в някои държави. През последното десетилетие канабисът е най-често посочваният основен наркотик сред новопостъпилите за лечение. Това нарастване може да се дължи на редица фактори, включително: промени в употребата на канабис сред общото население, особено интензивната употреба; промяна в усещането за риск; увеличаване на достъпността на по-мощни продукти от канабис; и промени в практиките за насочване и предоставянето на лечение. Системата на наказателното правосъдие се превърна във важен източник за насочване за лечение за употребата на канабис, като в Европа повече от една четвърт от хората, употребяващи канабис, постъпват за лечение за първи път чрез насочване от системата на наказателното правосъдие, докато в някои страни този дял е значително по-висок. Данните също се повлияват и от различните национални дефиниции и практики по отношение на лечението на свързаните с употреба на канабис заболявания, които варират от сесия на кратка интервенция, предоставяна онлайн, до прием в резидентна грижа.

Като цяло е необходимо да се развие по-добро разбиране на лечението, свързано с употребата на канабис, включително броят на търсещите помощ, проблемите, които те изпитват, условията, в които се предоставят грижи, и предлаганите терапевтични мерки. Данните понастоящем показват, че по-голямата част от лечението за употребата на канабис се предоставя в общността или в амбулаторни условия, но си струва да се отбележи, че около един на всеки пет души, започващи стационарно лечение за употреба на наркотици, съобщават за основни проблеми, свързани с употребата на канабис. Достъпността и обхватът на възможности за лечение за хора, които употребяват канабис, се различават между страните и е трудно да се оценят. Около половината от страните в ЕС съобщават, че предлагат специализирано лечение за употребата на канабис, и в тези държави според експертното мнение мнозинството от хората, нуждаещи се от лечение за свързаните с употребата на канабис разстройства, имат достъп до лечение. Няколко държави съобщават, че имат ограничен обхват, понякога въпреки високите общи нива на потребност. По-малко се знае за достъпността на лечението на разстройства, свързани с употребата на канабис, в страни, които не предлагат специфични за канабиса интервенции. Емпиричната оценка на обхвата на лечението е особено предизвикателство в тази област, като се има предвид, че степента на свързаните с употребата на канабис проблеми сред общото население, не е точно измерена.

Изводи за политиката и практиката

Основни

 • Основните мерки в тази област включват подходи за обща превенция, насочени към предотвратяване или забавяне на употребата и осигуряване на психосоциално лечение за лицата с по-сериозни проблеми.

Възможности

 • По-голямо внимание следва да се обърне на подходите за намаляване на вредите от употребата на канабис, по-специално по отношение на моделите на употреба и съвместната употреба с тютюн.
 • По-широко могат да се използват електронното здравеопазване и дигиталните интервенции успоредно с оценката на нови подходи.
 • Новите регулаторни модели по отношение на канабиса, които се появяват в световен мащаб, могат да предоставят ценна информация относно предимствата и недостатъците на различните опции за регулиране и тяхното вероятно въздействие върху ответните мерки за проблемите, свързани с канабиса.

Пропуски

 • Все още има необходимост от повишаване на осведомеността относно естеството на свързаните с канабиса разстройства и кои са най-ефективните и подходящи възможности за лечение за различните клиенти.
 • Необходимо е по-добро разбиране на видовете лечение, които хората получават при започване на лечение за употреба на канабис в Европа, за да се гарантира, че предоставяното лечение е подходящо и ефективно.
 • Необходим е по-широк консенсус относно това, кой е подходящият начин за намаляване на шофирането под въздействие на канабис.

Данни и графики

In this section, we presents some key statistics on cannabis use among young people (15-34), as well as cannabis treatment in the EU-27, Norway and Turkey. For more detailed statistics as well as methodological information, please refer to the Data section of our website. To view an interactive versions of the infographic below, as well as to access its source data, click on an the infographic.

Infographic: cannabis use in Europe among young people (15-34)

 

Some key cannabis prevalance use data for young adults in Europe. Less than 20% have used cannabis in the last year. There are wide variations between countries, from 2% to over 20%. More men report using than women. Frequency of use varies widely.
Infographic: clients entering treatment with cannabis as their primary drug in the EU-27, Norway and Turkey

 

Infograhics shows overview of statistics of clients entering treatment for cannabis use in Europe. Most are men, in stable accomodation and self-referred. There are a range of employment statuses. Most are in stable accomodation.

Допълнителни ресурси

EMCDDA

Други източници

За това кратко ръководство

В ръководството се прави преглед на това, какво да се вземе предвид при планирането или предоставянето на здравни и социални мерки по проблеми, свързани с употребата на канабис, и се анализират наличните интервенции и тяхната ефективност. В него се разглеждат и изводите за политиката и практиката. Това кратко ръководство е един от по-широк комплект документи, които заедно съставят Здравни и социални мерки, свързани с употребата на наркотици: Европейско ръководство (2021 г.).

Препоръчана форма на цитиране: Европейски център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите (2021), Канабис: здравни и социални мерки, https://www.emcdda.europa.eu/publications/mini-guides/cannabis-health-a….

Идентификатори

HTML: TD-06-21-025-EN-Q
ISBN: 978-92-9497-674-1
DOI: 10.2810/153521

 
Top