Clone of Narkotiku situācija Eiropā līdz 2023. gadam — jaunu apdraudējumu un jaunu norišu pārskats un novērtējums (Eiropas 2023. gada ziņojums par narkotikām)

Šajā lapā izmantoti jaunākie pieejamie dati, lai sniegtu pārskatu par pašreizējo situāciju un jaunām problēmām ar narkotikām, kas ietekmē Eiropu, īpašu uzmanību pievēršot attiecīgajam gadam līdz 2022. gada beigām. Šeit sniegtajā analīzē izceltas dažas norises, kas var būtiski ietekmēt narkotiku apkarošanas politiku un tajā iesaistītos speciālistus Eiropā.

Šī lapa ir daļa no Eiropas 2023. gada ziņojuma par narkotikāmEMCDDA ikgadējā pārskata par narkotiku situāciju Eiropā.

Pēdējo reizi atjaunināta: 2023. gada 16. jūnijā

VISUR, VISS, VISIMūsdienu ar narkotikām saistīto problēmu risināšanas sarežģītais uzdevums

Nelegālās narkotikas būtiski ietekmē veselību un drošību Eiropā

Eiropas 2023. gada ziņojuma par narkotikām analīzes galvenais vēstījums ir – nelegālo narkotiku lietošanas ietekme šobrīd ir vērojama gandrīz visur mūsu sabiedrībā. Gandrīz visu, kam piemīt psihoaktīvas īpašības, ir iespējams lietot kā narkotiku. Tas nozīmē, ka visus, tieši vai netieši, var ietekmēt nelegālo narkotiku lietošana un ar to saistītās problēmas.

Visur

A puddle of water with light reflections on wet sand

Mūsdienās narkotiku ietekmes problēmas ir vērojamas gandrīz visur. Vietējā līmenī tās ir pamanāmas un saasina citas sarežģītas politikas problēmas, piemēram, bezpajumtniecību, psihisko traucējumu uzraudzību un jauniešu noziedzību. Dažās valstīs mēs novērojam arī narkotiku tirgus izraisītu vardarbības un korupcijas līmeņa pieaugumu. Starptautiskā mērogā narkotiku problēmas pieaug daudzās valstīs ar zemiem un vidējiem ienākumiem, apdraudot pārvaldību un attīstību, un saasinot jau tā ievērojamās sabiedrības veselības un drošības problēmas, ar kurām daudzas valstis saskaras.

Viss

Colour splashes on a window

Arvien biežāk novērojam, ka narkotiku tirgū var parādīties gandrīz viss, kam piemīt psihoaktīvas īpašības, bieži vien ar nepareizām norādēm vai maisījumos, un patērētāji, iespējams, nezina, ko viņi lieto, tādējādi palielinot risku veselībai un radot jaunas tiesībaizsardzības un regulējuma problēmas.

 

 

Visi

A crowd of people facing a stage with their arms in the air

Norišu, ko varam vērot, ietekme liecina, ka nelegālu narkotisko vielu lietošana, narkotiku tirgus darbība un ar to saistītās problēmas zināmā mērā var ietekmēt mūs visus. Tiešā veidā mēs to redzam attiecībā uz tiem, kuriem rodas problēmas un kuriem nepieciešama ārstēšana vai citi pakalpojumi. Netieši mēs to redzam neaizsargātu jauniešu iesaistīšanā noziedzīgajā darbībā, veselības aprūpes budžeta noslogojumā un tādas sabiedrības sociālajās izmaksās, kura ir nedroša vai kuras iestādes vai uzņēmumus apdraud korupcija vai noziedzīga rīcība. 

Situācija ar narkotikām Eiropā 2023. gadā — pārskats

Lielākā daļa nelegālo vielu joprojām ir viegli pieejamas

Ar piedāvājumu saistīto rādītāju analīze attiecībā uz plaši lietotām nelegālajām narkotikām Eiropas Savienībā liecina, ka visa veida vielas joprojām ir viegli pieejamas. Tirgu tagad raksturo plaši pieejams narkotiku klāsts, kuras bieži ir ar spēcīgu iedarbību vai augstu tīrību. Joprojām tiek konfiscēti lieli tādu narkotiku daudzumi, kas tiek ievestas Eiropā konteineros, un komerciālās piegādes ķēdes ir organizētās noziedzības grupējumu iefiltrēšanās galvenais mērķis. Eiropa joprojām ir arī svarīga dažu vielu, īpaši sintētisko narkotiku un kanabisa, ražošanas zona.

Lielāka narkotisko vielu pieejamības un izmantošanas dažādība rada jaunus veselības aizsardzības un politikas izaicinājumus.

Plaša narkotiku pieejamība ir saistīta ar lielāku vielu daudzveidību nelegālo narkotiku tirgū, piedāvājot patērētājiem plašāku psihoaktīvo vielu klāstu. To vidū ir arī jaunas sintētiskās narkotikas, par kuru risku veselībai bieži vien ir ierobežotas zināšanas. Tas rada bažas par iespējami plašāku nelegālo vielu lietošanu kopumā un paaugstinātu risku, kas saistīts ar dažām no tām. Narkotiku lietotāji var būt pakļauti bīstamai ietekmei uz veselību, tostarp saindēšanās un nāves gadījumu riskam, iespējams, neapzināti patērējot spēcīgas iedarbības vielas vai jaunas vielas, vai to maisījumus, jo narkotiku mijiedarbība var palielināt iespējamo kaitējumu veselībai.

Uz pierādījumiem balstīta un kopīga rīcība var darboties, bet tā bieži vien nav pieejama pietiekamā apjomā.

Lai gan joprojām pastāv būtiskas zināšanu nepilnības, pētniecība un ieguldījumi pakalpojumu attīstībā nozīmē, ka narkomānijas novēršanas, ārstēšanas, kaitējuma mazināšanas un atveseļošanas atbalsta jomā mums tagad ir labāka izpratne par to, kādi pasākumi visticamāk būs efektīvi. Tas, ka problēmas, kas saistītas ar narkotiku lietošanu, un citi sarežģīti sociālās politikas jautājumi ir savstarpēji saistīti, nozīmē arī to, ka vairāk tiek atzīta nepieciešamība pēc integrētākiem un visaptverošākiem risinājumiem. Tādēļ ir vajadzīga sinerģija ar politiku un praksi citās svarīgās jomās, tostarp mājokļu atbalsta, vispārējas veselības aprūpes, jauniešu un vecāku cilvēku pakalpojumu, garīgās veselības nodrošināšanas un krimināltiesību sistēmas jomā. Tomēr gan ar narkotikām saistītu atbildes pasākumu pieejamība, gan labi izstrādātu un integrētu aprūpes modeļu piemēri Eiropas līmenī ir ārkārtīgi neviendabīgi, un daudzās valstīs ir nepieciešams vairāk ieguldīt abās šajās jomās.

Reaģēšana uz daudzveidīgākām un sarežģītākām vajadzībām

Augošs atbalsts uz pierādījumiem balstītas vielu lietošanas profilakses īstenošanai

Teenagers sitting on a stone floor

Vielu lietošanas profilakses mērķis ir pārtraukt vai aizkavēt psihoaktīvo narkotiku lietošanu. Tas var arī palīdzēt tiem, kuri sākuši lietot vielas, lai izvairītos no narkotiku lietošanas izraisītu traucējumu attīstības. Tomēr vēsturiski ne visas šajā jomā izmantotās pieejas ir atzītas par efektīvām, un interese par pierādījumos balstītu novēršanas programmu noteikšanu un īstenošanu ir palielinājusies. Šā mērķa sasniegšanu tagad sekmēs profilakses programmu reģistru izveide, mācību iniciatīvas un kvalitātes standartu izstrāde. Eiropas profilakses mācību programma ir izstrādāta, lai uzlabotu profilakses pasākumu vispārējo efektivitāti. Patlaban vairāk nekā 25 ES dalībvalstīs un kaimiņvalstīs ir šo valstu Eiropas mācību programmu pasniedzēji. Profilakses centienus sekmē arī Xchange , kas ir Eiropas tiešsaistes reģistrs ar novērtētiem profilakses pasākumiem.

Vēl vairāk jāstiprina kaitējuma mazināšanas pakalpojumu sniegšana

A man working on a laptop displaying charts

Nelegālo narkotiku lietošana rada dažāda veida akūtu un hronisku kaitējumu un tā ir atzīta par vienu no faktoriem, kas veicina globālo slimību slogu. Saistītie kaitējuma mazināšanas pasākumi, piemēram, ārstēšana ar opioīdu agonistiem un sterila aprīkojuma nodrošināšana cilvēkiem, kuri injicē narkotikas, tagad tiek plaši atzīti par nozīmīgu ieguldījumu veselības aprūpē. Tomēr aptvērums un piekļuve šāda veida intervencēm dažās ES dalībvalstīs joprojām ir nepietiekama salīdzinājumā ar aplēstajām vajadzībām. Dažas valstis ir arī veikušas ieguldījumus jaunākajos pakalpojumos, piemēram, narkotiku lietošanai telpās, līdzņemama naloksona programmās un narkotiku pārbaudes iekārtās. Šo pakalpojumu pieejamība joprojām ir ierobežota. Turklāt valstu vidū kopumā valda mazāka vienprātība par to, cik lielā mērā šie atbildes pasākumi ir piemēroti. Tādēļ pastāv nepieciešamība veikt turpmāku izpēti un novērtēšanas pētījumus, lai stiprinātu pierādījumu bāzi, kas vajadzīga, lai informētu par politikas apspriedēm šajā jomā.

Eiropas strauji mainīgā situācijā narkotiku jomā rada jaunus izaicinājumus kaitējuma mazināšanai un ziņošanai par risku

 Medical doctor holding tablet showing digital data

Lielāka narkotisko vielu pieejamības un izmantošanas dažādība rada arī jaunus izaicinājumus pakalpojumu izstrādei un īstenošanai, lai mazinātu kaitējumu. Šie pakalpojumi ir vajadzīgi, lai mazinātu veselības riskus, ko rada sarežģītāki patēriņa modeļi, jaunas vielas un vielu maisījumi. Piemēram, ir jāapsver, kas ir efektīva kaitējuma mazināšanas pieeja attiecībā uz vielu lietošanu, neatkarīgi no tā, vai tie ir sintētiskie opioīdi, sintētiskie stimulanti, jauni kanabisa produktu veidi un formas, kā arī disociatīvas narkotikas, piemēram, ketamīns. Arvien lielākas bažas rada spēcīgas iedarbības vielu vai vielu maisījumu nejaušas lietošanas sekas. Galvenie politikas apsvērumi šajā jomā ietver riska uzvedības veidus, uz kuriem vērsti kaitējuma mazināšanas pakalpojumi, pierādījumu bāzi, kas pamato to darbību, un aprūpes kvalitātes standartus. Vienlaikus ir jāizstrādā arī efektīvas riska komunikācijas stratēģijas, lai brīdinātu lietotājus par pieaugošajiem riskiem, galvenokārt tiem, kas saistīti ar jaunām vielām, narkotiku mijiedarbību, spēcīgas iedarbības narkotikām vai to ievadīšanas veidiem.

Nepieciešamie ieguldījumi, lai sasniegtu mērķus infekcijas slimību sloga samazināšanai

Blood samples with infected virus

Cilvēki, kuri injicē narkotikas, ir pakļauti riskam inficēties ar tādām infekcijām kā vīrushepatīts B un C (HVB un HCV) un cilvēka imūndeficīta vīruss (HIV). Pēdējo desmit gadu laikā ar narkotiku injicēšanu saistīto HIV infekciju skaits ir samazinājies, taču pastāv bažas, ka jaunākajos datos novērotais nelielais jauno infekciju skaits vismaz daļēji var atspoguļot diagnozes noteikšanas aizkavēšanos, ko izraisīja COVID-19 pandēmijas izraisītie testēšanas pārtraukumi. 

Ir arī citi signāli, ka vajadzīgi lielāki ieguldījumi, lai līdz 2030. gadam sasniegtu mērķi izskaust AIDS un vīrusa hepatīta epidēmiju Eiropā. Vietējie HIV uzliesmojumi pilsētu līmenī, kas saistīti ar stimulantu injicēšanu, pēdējo desmit gadu laikā Eiropā ir bijuši pastāvīga problēma, kas liecina, ka ir jāpieliek lielākas pūles, lai mazinātu šo kaitējumu. Vairāk nekā puse jaunu HIV gadījumu to cilvēku vidū, kuri injicē narkotikas, tika diagnosticēti novēloti, palielinot ar to saistītās saslimstības un mirstības risku. Adatu un šļirču nodrošinājums ir svarīgs, lai samazinātu slimību izplatību, taču pašlaik tikai dažas valstis sasniedz PVO ieteiktos mērķus attiecībā uz šāda veida nodrošinājumu. Daudzās valstīs pastāv arī šķēršļi HCV testēšanas un ārstēšanas ieviešanai, kā rezultātā rodas nediagnosticētas un neārstētas infekcijas.

Ir vajadzīgi uzlaboti toksikoloģijas un kriminālistikas datu avoti, lai sniegtu informāciju politiku izstrādei un darbībām

A woman in a lab coat with mask and glove looking at samples on a microscope

2023. gada Eiropas ziņojumā par narkotikām ir uzsvērta sintētisko narkotiku pieaugošā nozīme, jaunu vielu parādīšanās, jaunas ražošanas prakses narkotiku tirgū un tas, ka daudzus narkotiku lietošanas kaitējuma veidus pastiprina dažādu narkotiku mijiedarbība, kuras apzināti vai neapzināti tiek lietotas kopā. Līdzīgas bažas rada arī tas, ka līdzās dabiskajiem kanabinoīdiem augu izcelsmes materiālos joprojām tiek atklāti arī sintētiskie kanabinoīdi. Visi šie jautājumi apstiprina secinājumu, kas izriet no šogad veiktās analīzes, proti, ka kriminālistikas un toksikoloģijas informācijas avoti ir kļuvuši par būtiskiem elementiem, lai izprastu norises gan narkotiku tirgū, gan narkotiku patēriņa modeļu izmaiņu ietekmi uz veselību. Pašlaik šie avoti nav pietiekami pieejami, un tas kavē mūsu izpratni par svarīgām problēmām, piemēram, kāda ir vairāku narkotiku vienlaicīgas lietošanas modeļu nozīme narkotiku pārdozēšanas gadījumos. Tomēr pozitīvi ir tas, ka no 2024. gada jaunā EUDA izveidos Eiropas kriminālistikas un toksikoloģijas laboratoriju tīklu ar mērķi stiprināt spējas un informācijas resursus šajā jomā.

Ukrainā notiekošā kara ietekme uz Eiropas narkotiku situāciju

Ukrainian colors on damaged wall

Vairāk nekā gadu pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā šī valsts joprojām ir humanitārās krīzes iespaidā, un konflikts nopietni ietekmējis Ukrainas veselības un sociālās sistēmas. Karš ir apgrūtinājis piekļuvi veselības aprūpei, tostarp narkotiku atkarības ārstēšanai. Lai nodrošinātu nepārtrauktu aprūpi cilvēkiem, kuri saņem opioīdu agonistu terapiju, Ukrainas Veselības ministrija ir nodibinājusi partnerības ar dažādām nevalstiskām organizācijām. Turklāt ukraiņi turpina meklēt patvērumu Eiropas Savienībā. ES valstīm ir jāpalielina savas spējas, lai nodrošinātu aprūpi pārvietotiem cilvēkiem, kuri lieto narkotikas. Svarīgs elements šajā ziņā ir nodrošināt piekļuvi valodu pakalpojumiem, kā arī atzīt paralēlu nepieciešamību nodrošināt izmitināšanu, sociālās vajadzības un bērnu aprūpes atbalstu. Būtiskās infrastruktūras izpostīšana un konflikta nestabilitāte ir ārkārtīgi apgrūtinājusi narkotiku uzraudzības sistēmu darbību un narkotiku situācijas izmaiņu analīzi Ukrainā. No pieejamās informācijas izriet, ka heroīna pieejamība Ukrainā, šķiet, ir samazinājusies, tomēr sintētisko narkotiku ražošana un lietošana, šķiet, ir mazāk ietekmēta. Šķiet, ka karš ir traucējis arī heroīna nelikumīgu tirdzniecību caur Vidusāziju un Kaukāzu, kā arī caur Melno jūru uz Eiropu. Tā rezultātā narkotiku kontrabanda, iespējams, ir palielinājusies citos maršrutos uz Eiropu.

Kanabiss: jauni politikas un prakses izaicinājumi

Kanabisa apkarošanas valstu politika un regulatīvās problēmas kļūst arvien sarežģītākas 

Cannabis plants

Politikas un regulējuma pasākumi attiecībā uzkanabisu, arvien biežāk saskaras ar jauniem izaicinājumiem, ko rada jauni šīs vielas veidi un lietojumi. Šķiet, ka norises šajā jomā daļēji ietekmē izklaides kanabisa tirgu izveide Amerikā un daļēji arī lielāka komerciālā interese par tādu patēriņa produktu izstrādi, kas satur kanabisa ekstraktus. Eiropas valstu kanabisa politikas darbības joma pakāpeniski paplašinās, un tagad tā aptver ne tikai nelegālās kanabisa kontroli, bet arī dažu kanabisa veidu regulējumu terapeitiskiem mērķiem un komerciālu produktu, kas satur kanabisa atvasinājumus, parādīšanos.

Sākotnējie dati ir vajadzīgi, lai novērtētu iespējamo izmaiņu ietekmi uz kanabisa regulu. 

A person looking at cannabis plants under a growing light

Dažas ES dalībvalstis maina arī savu politisko pieeju attiecībā uz kanabisa lietošanu izklaides nolūkos. Malta 2021. gada decembrī pieņēma tiesību aktus, kas atļauj kanabisa audzēšanu mājās un privātu lietošanu, kā arī bezpeļņas audzēšanu kopīgos klubos izklaides nolūkos. Vācija plāno atļaut audzēšanu mājas apstākļos un bezpeļņas klubos, bet Luksemburga plāno atļaut audzēšanu mājas apstākļos; abas valstis paredz, ka pārdošanas sistēma tiks izstrādāta vēlāk. Nīderlande izmēģina slēgtas kanabisa piegādes ķēdes modeli kanabisa kafejnīcām, un arī Čehija ir paziņojusi par plāniem izveidot regulētu un ar nodokļiem apliktu izplatīšanas sistēmu. Turklāt Šveice, kas nav ES dalībvalsts, ir sākusi atļaut izmēģinājuma pārdošanu vai citu izplatīšanas sistēmu konkrētiem rezidentiem noteiktās pilsētās. Neatkarīgi no jebkādu politikas izmaiņu rakstura šajā jomā to ietekmes novērtējums būs atkarīgs no labu sākotnējo datu esamības, lai nodrošinātu pamatu pastāvīgai uzraudzībai un novērtēšanai.

Izpratne par kanabisa produktu augstas pieejamības un lietošanas ietekmi uz sabiedrības veselību

Young man rolling cannabis joint

Kanabiss joprojām ir visbiežāk patērētā nelegālā viela, un 2021. gadā konfiscētā hašiša un marihuānas daudzums sasniedza visaugstāko līmeni desmit gados, kas liecina par šīs narkotikas plašo pieejamību. Kopumā šā gada analīzē secināts, ka ir nepieciešama labāka izpratne par problēmām, ar kurām saskaras kanabisa lietotāji, un par esošajiem nosūtīšanas ceļiem un ārstēšanas iespējām. Tiek ziņots, ka kanabisa lietotāji veido ievērojamu daļu no jaunuzņemto skaita ārstēšanas iestādēs Eiropā, taču situācija dažādās valstīs šķiet diezgan neviendabīga gan pašreizējās situācijas, gan ziņošanas prakses ziņā. Nesen veiktajā EMCDDA pārskatā tika novērots, ka ir palielinājusies psihosociālās ārstēšanas, piemēram, kognitīvās uzvedības terapijas, pieejamība tiem, kam ir kanabisa lietošanas problēmas, taču kopumā joprojām ir nepieciešams labāk izprast, cik lielā mērā kanabisa lietotāji meklē palīdzību savu problēmu risināšanai un kādi pakalpojumu veidi varētu būt piemēroti, lai apmierinātu vajadzības šajā jomā.

Diversifikācija un piemaisījumi

Gummies lying on a table with cannabis herb

Palielinās arī Eiropā pieejamo kanabisa produktu daudzveidība. To vidū ir spēcīgas iedarbības ekstrakti un ēdami produkti, kas ir saistīti ar akūtiem saindēšanās gadījumiem, kad cietušie nonāk slimnīcu neatliekamās palīdzības nodaļās. 2021. gadā kopumā palielinājās ziņojumu skaits par augu izcelsmes materiālu, kurā līdzās sintētiskajiem kanabinoīdiem tika konstatēts THC vai citi dabiskie kanabinoīdi. Tas ir pastiprinājis bažas, ka kanabisa produktiem, kuros parasti ir zems THC saturs, tiek piemaisīti spēcīgi sintētiskie kanabinoīdi, tādējādi uzsverot toksikoloģisko analīžu nozīmi šo vielu atklāšanā. Augu izcelsmes vielas ar piemaisījumiem var izskatīties kā dabīgs kanabiss, un tas var tikt ļaunprātīgi pārdots kā kanabiss nezinošiem patērētājiem. Daži sintētiskie kanabinoīdi ir ļoti iedarbīgi un ir saistīti ar letālas un neletālas pārdozēšanas gadījumiem. Ēdams kanabiss ir pārtikas produkti, parasti “saldumi”, kuri satur kanabisa ekstraktu, kas kopš 2021. gada ir kļuvis arvien pieejamāks Eiropas nelegālajā tirgū. Šie produkti rada risku, jo tajos ir THC saturs un pastāv iespēja, ka, piemēram, bērni tos var sajaukt ar legāliem komerciālajiem produktiem. Daži no šiem ēdamajiem produktiem ir pieejami iepakojumā, kas atgādina komerciālus produktus, un dažos paraugos ir konstatēti arī sintētiskie kanabinoīdi, kas vēl vairāk palielina bažas par veselību šajā jomā.

HHC — pirmais pussintētiskais kanabinoīds parādās Eiropas nelegālo narkotiku tirgū

Vending machine selling HHC products

Dažādība kanabisa tirgū vēl vairāk palielinājās 2022. gada maijā, kad tika identificēts pirmais Eiropā pieejamais daļēji sintētiskais kanabinoīds - heksahidrokanabinols (HHC). HHC ir ķīmiski līdzīgs delta-9-tetrahidrokanabinolam (delta-9-THC), kas ir galvenā kanabisa psihoaktīvā viela, un tam, šķiet, ir kopumā līdzīga ietekme. Tomēr nav detalizēti pētīta ne HHC farmakoloģiskā, ne toksikoloģijā ietekme uz cilvēkiem. HHC 2022. gadā tika identificēts divās trešdaļās ES dalībvalstu, un tas tika komerciāli tirgots dažās ES dalībvalstīs un pārdots kā “legāla” alternatīva kanabisam. HHC var izsmidzināt uz kanabisa vai piejaukt to zema THC satura kanabisam, kas var izskatīties un smaržot līdzīgi nelegālajam kanabisam. Tas ir parādījies arī e-cigaretēs un pārtikas produktos. Tiek uzskatīts, ka HHC tiek sintezēts no kanabidiola (CBD), kas savukārt tiek ekstrahēts no zema THC satura kanabisa (kaņepēm). Kopš tā parādīšanās ir konstatēti arī citi pussintētiskie kanabinoīdi, kas liecina par komerciālu interesi šajā jomā. Tas, ka šīs kanabisa formas ir jaunas un trūkst empīrisku pierādījumu, nozīmē, ka pastāv ievērojama nenoteiktība par šo vielu iespējamo ietekmi uz cilvēku veselību.

Kokaīns un sintētiskie stimulanti ieņem nozīmīgāku vietu.

Vēsturiski augstākā kokaīna pieejamība

Man in a yellow vest standing in front of shipping containers

ES dalībvalstis 2021. gadā konfiscēja rekordlielu daudzumu –303 tonnas kokaīna. Liela kokaīna daudzuma kontrabanda caur Eiropas galvenajām jūras ostām ar komerciālās kuģniecības konteineriem ir svarīgs faktors šīs narkotikas lielajai pieejamībai šodien Eiropā. Plašās kokaīna pieejamības ietekmi atspoguļo bažas par to, ka pieaug gan ar veselību saistītas problēmas, gan noziedzības līmenis, tostarp vardarbīgi noziegumi, kas saistīti ar narkotiku tirgus darbībām. Apjomīgās konfiskācijas atspoguļo arī tiesībaizsardzības iestāžu pastiprinātos centienus pārtraukt tirdzniecību, izmantojot lielākās Eiropas ostas. Tomēr ir arī pazīmes, ka narkotiku kontrabandistu grupas arvien vairāk pēta jaunas pieejas, lai samazinātu atklāšanas risku. Ir pierādījumi, kas liecina, piemēram, ka tās pievēršas potenciāli neaizsargātām mazām ostām Eiropas Savienībā un kaimiņvalstīs. Tagad Eiropā ir arī labi izveidota sekundārā kokaīna ražošanas nozare, kas atvieglo inovatīvu metožu izmantošanu narkotiku kontrabandā, kas var apgrūtināt komerciālajās kravās noslēpta kokaīna atklāšanu.

Arvien vairāk pierādījumu par plašas kokaīna pieejamības negatīvo ietekmi 

A man holding a small plastic bag with a white powder

Kokaīns pašlaik ir otrā visbiežāk ziņotā narkotika gan pirmo reizi ārstēšanā iesaistīto personu vidū, gan pieejamajos datos par akūtas narkotiku toksicitātes gadījumiem stacionāro slimnīcu neatliekamās palīdzības nodaļās. Pieejamie dati arī liecina, ka 2021. gadā šī narkotika bija saistīta ar aptuveni piektdaļu no pārdozēšanas izraisītajiem nāves gadījumiem. Metodoloģisko problēmu dēļ ar kokaīnu saistītā mirstība pašreizējās datu kopās, visticamāk, ir nepietiekami atspoguļota. Šķiet, ka lielāka pieejamība ir saistīta arī ar dažām pazīmēm, kas liecina par iespējamu kokaīna lietošanas izplatību sociāli atstumtākās grupās, kā arī dažās valstīs ir ziņots par kokaīna injicēšanu un kreka lietošanu. 

Sintētiskie stimulanti - lielāka daudzveidība nelegālo narkotiku tirgū, kas saistīta ar risku sabiedrības veselībai

White powder, tablets, spoon and syringe on black table

Līdzās kokaīnam sintētisko stimulantu patēriņš ir saistīts ar riskiem gan fiziskajai, gan garīgajai veselībai. Lielākā daļa rādītāju liecina, ka amfetamīns joprojām ir visbiežāk izmantotais nelegālais sintētiskais stimulants Eiropā. Tomēr narkotiku tirgū šajā jomā ir palielinājusies daudzveidība, un ir pazīmes, kas liecina, ka gan metamfetamīns, gan sintētiskie katinoni šobrīd būtiskāk ietekmē Eiropas problēmas ar stimulantiem. Patērētāji var uzskatīt, ka dažādi stimulanti ir funkcionāli līdzīgi, un, pamatojoties uz to pieejamību tirgū, ir gatavi izmēģināt jaunus produktus. Tā kā sintētiskie stimulanti var būt pieejami arī līdzīga izskata pulveros vai tabletēs, patērētāji dažkārt var nezināt, kādu konkrētu stimulantu vai stimulantu maisījumu viņi lieto. Šīs narkotikas ir atrodamas arī tabletēs, ko tirgo kā MDMA. Kopumā attīstība šajā jomā nozīmē, ka cilvēkiem, kuri lieto narkotikas, var būt lielāks risks saskarties ar nelabvēlīgiem veselības traucējumiem, tostarp saindēšanos, akūtām un hroniskām garīgās veselības problēmām,infekcijas slimībām un nāves gadījumiem, patērējot, iespējams, neapzināti, spēcīgākas iedarbības vai jaunas vielas un iesaistoties augsta riska uzvedībā.

Plašāka stimulējošo vielu nozīmes atzīšana saistībā ar kaitējumu, kas saistīts ar narkotiku injicēšanu.

Syringe lying on the floor

Cilvēkiem, kuri injicē narkotikas, ir lielāks risks inficēties ar asins pārnēsājamām infekcijām vai nomirt no narkotiku pārdozēšanas. Neraugoties uz to, ka injicējamo narkotiku lietošana Eiropā pēdējo desmit gadu laikā pastāvīgi samazinās, šī uzvedība joprojām ir iemesls nesamērīgam ar nelikumīgām narkotiskajām vielām saistītā kaitējuma līmenim. Vēsturiski heroīns ir bijusi galvenā narkotika, kas saistīta ar injicēšanu. Tomēr tagad arvien biežāk injicē arī citas narkotikas, tostarp stimulantus un medikamentus, atsevišķi vai kopā ar heroīnu vai citiem opioīdiem. Stimulējošo vielu injicēšana ir saistīta ar biežas injicēšanas paradumiem, un tā ir saistīta ar vietējiem HIV uzliesmojumiem Eiropas pilsētās. Vāji izšķīdušu sintētisko stimulantu, zāļu vai kreka kokaīna injicēšana arī var palielināt asinsvadu bojājumu risku vai bakteriālas infekcijas iegūšanu. Vairāku narkotiku injicēšana vienlaicīgi var palielināt arī narkotiku pārdozēšanas risku. Tāpēc izpratne par kaitējumu, kas saistīts ar izmaiņām injicējamo narkotiku lietošanas paradumos, ir būtiska, lai izstrādātu intervences pasākumus ar šo uzvedību saistītā kaitējuma mazināšanai.

MDMA tirgus svārstīguma palielināšanās signāli, bet joprojām pastāv bažas par augstas tīrības pakāpes produktu pieejamību.

Bag with MDMA tablets of different shapes and colours

Pašreizējie dati liecina par kopumā relatīvi stabilu situāciju attiecībā uz MDMA patēriņu, lai gan valstu līmenī pastāv ievērojamas atšķirības. Tas seko periodam, kurā MDMA lietošanas rādītāji liecināja par lietošanas īslaicīgu samazināšanos Covid-19 pandēmijas agrīnajos posmos, kad sociālās distancēšanās pasākumi traucēja nakts dzīvi un citus sociālus notikumus, kas saistīti ar šīs vielas lietošanu. Eiropa joprojām ir nozīmīgs MDMA ražošanas centrs gan vietējam patēriņam, gan eksportam uz trešo valstu tirgiem. Tā kā tipiskais MDMA saturs ir 161–173 miligrami, tablešu kopējais stiprums pēc vēsturiskiem standartiem joprojām ir augsts, un tas ir radījis bažas par risku, ka patērētājiem tiks nodarīts kaitējums veselībai. Tomēr pēdējā laikā ir bijuši daži signāli, kas liecina par iespējamu ražošanas apjoma samazināšanos, kā arī ir novērots neliels MDMA satura samazinājums tabletēs. Nav skaidrs, vai šie signāli liecina par to, ka ražotājiem ir problēmas ar prekursoru ķīmisko vielu iegūšanu, vai arī tie pāriet uz citu vielu ražošanu, pēc kurām pieprasījums ir lielāks vai rentablāks, vai arī tirgus reaģē uz patērētāju šķietamo pieprasījumu pēc zemākas koncentrācijas preparātiem. Tomēr kopumā Eiropas tirgū joprojām ir pieejamas augstas tīrības pakāpes tabletes un pulveri, un šī informācija ir svarīga, lai ziņotu par profilakses un kaitējuma mazināšanas pasākumiem šajā jomā.

Lielāka narkotisko vielu pieejamības un izmantošanas daudzveidība

Pazīmes, kas liecina, ka ketamīns dažās grupās ir kļuvis par plaši pazīstamu narkotiku

White powder and vial with a liquid

Konfiscētā ketamīna daudzums, par kuru ziņots ES agrīnās brīdināšanas sistēmai par jaunām psihoaktīvām vielām, laika gaitā ievērojami atšķiras, bet pēdējos gados tas ir saglabājies relatīvi augstā līmenī. Tas kopā ar citu informāciju liecina, ka ketamīns, visticamāk, ir pastāvīgi pieejams dažu valstu narkotiku tirgos, un dažās grupās tas ir kļuvis par ierastāku narkotiku izvēli. Ketamīnu parasti šņauc, bet to var arī injicēt. Tas ir saistīts ar dažādiem no devas atkarīgiem akūtiem un hroniskiem kaitējumiem, kas ilgtermiņa lietotājiem var ietvert uroloģiskas komplikācijas un urīnpūšļa bojājumus. Ketamīns var būt pievienots arī citiem narkotiku maisījumiem, tostarp MDMA pulveriem un tabletēm. Tas ir atrodams arī maisījumos, ko pārdod kā "rozā kokaīnu", un šķiet, ka šis produkts piesaista aizvien lielāku patērētāju interesi. Eiropā termins „rozā kokaīns” parasti attiecas uz ketamīna maisījumiem ar citām sintētiskajām narkotikām, piemēram, amfetamīniem vai MDMA. Kā norādīts citur Eiropas 2023. gada ziņojuma par narkotikām, cilvēki, kas izmanto narkotiku maisījumus, var nezināt par vielām, kuras viņi patērē, vai ka mijiedarbība starp dažādām narkotikām var tās pakļaut paaugstinātam veselības riskam.

Veselības problēmas, ko izraisa slāpekļa oksīda lietošana jauniešu vidū

Disposed silver laughing gas cartridges on a wooden table

Nesen veiktajā EMCDDA pārskatā norādīts, ka vairākās ES dalībvalstīs ir vērojamas pazīmes, kas liecina par slāpekļa oksīda, kas pazīstams arī kā smieklu gāze, lietošanas pieaugumu apreibināšanās nolūkā. Slāpekļa oksīdam ir vairāki komerciāli lietojumi, un ir debates par to, cik lielā mērā šī viela ir saistīta ar negatīviem veselības riskiem, galvenokārt epizodiskiem lietotājiem. Tomēr intensīva un hroniska slāpekļa oksīda lietošana ir saistīta ar kaitējumu veselībai, tostarp saindēšanos, apdegumiem un plaušu traumām, un dažos ilgstošas iedarbības gadījumos - ar nervu bojājumiem, ko izraisa B12 vitamīna trūkums. Dažās Eiropas pilsētās par narkotiku atkritumu problēmu ir kļuvusi arī mazāku nerūsējošā tērauda baloniņu izmešana. Šķiet, ka šī narkotika ir kļuvusi pieejamāka un lētāka, jo dažās valstīs ir pieejami lielāki gāzes baloni, kuri paredzēti izklaides lietotājiem, kas arī var palielināt plaušu bojājumu risku, jo to saturs ir ar augstāku spiedienu. Tāpēc, apkopojot pieejamo informāciju, var secināt, ka ir nopietni argumenti, lai narkotiku profilakses un kaitējuma mazināšanas dienesti savā darbā pievērstos arī šai vielai. Pašlaik regulatīvās pieejas šīs vielas pārdošanai un izmantošanai dažādās valstīs atšķiras.

Pazīmes, ka sintētisko katinonu pieejamība un ražošana Eiropā pieaug

A syringe lying on a black table next to a white powder

Sintētiskos katinonus, piemēram, 3-MMC un 3-CMC, kas tiek pārdoti kā aizstājējvielas tādām narkotikām kā amfetamīns un MDMA, dažkārt pārdod arī kā citas vielas. Lai gan konfiskāciju skaits joprojām ir salīdzinoši neliels, atsevišķās konfiskācijās ir atrasts ļoti liels daudzums sintētisko katinonu, kuru izcelsme parasti ir Indijā. Tas kopā ar pierādījumiem, ka sintētiskie katinoni tiek ražoti arī Eiropā, liecina, ka šīs vielas kļūst arvien pieejamākas Eiropā, kur tām nākotnē var būt aizvien lielāka loma stimulantu tirgū. Attīstības tendences šajā jomā rada arī jaunus izaicinājumus tiesībaizsardzības iestādēm, piemēram, Eiropā tiek ievestas ķīmiski maskētas un nekontrolētas sintētisko katinonu formas, lai tās pēc tam uz vietas pārvērstu kontrolētos katinonos. Ņemot vērā konfiscēto ķīmisko prekursoru apjomus, šķiet, ka pašlaik, iespējams, notiek plaša mēroga ražošana Eiropas un, iespējams, arī citiem tirgiem.

Iespējamās negatīvās sekas, ko rada pieaugošā interese par psihodēlisko narkotiku terapeitisko potenciālu

Color MRI Scan Human Brain

Ir pieaugusi gan klīniskā, gan sabiedrības interese par iespējamu dažu psihodēlisko vielu, tostarp jaunu un maz pazīstamu vielu, terapeitisko lietošanu. Arvien vairāk klīnisko pētījumu pēta dažādu psihodēlisko vielu potenciālu dažādu garīgās veselības traucējumu ārstēšanā. Daži pētījumi šķiet daudzsološi, tomēr šajā jomā ir grūti izdarīt vispārīgus secinājumus, daļēji tādēļ, ka daudzi pētījumi vēl ir tikai sākumstadijā, daļēji tādēļ, ka tiek pētīts liels skaits ķīmisko vielu, un daļēji tādēļ, ka tiek pētīti dažādi apstākļi. Šai attīstībai ir pievērsta liela plašsaziņas līdzekļu uzmanība, radot bažas, ka tā var veicināt šo vielu eksperimentālu lietošanu bez medicīniskā atbalsta, tādējādi potenciāli pakļaujot dažus neaizsargātus cilvēkus bīstamu seku riskam. Tajā pašā laikā ir pierādījumi, ka gan Eiropas Savienībā, gan citur tiek īstenotas neregulētas programmas, kurās psihodēlisko vielu lietošana ir iekļauta kā daļa no labsajūtas, terapeitiskas vai garīgi orientētas intervences. 

Sarežģītākas ar opioīdu lietošanu saistītas problēmas

Opioīdu lietošanas problēmas Eiropā pieaug

A used spoon and syringe lying on the ground

Heroīns joprojām ir Eiropā visizplatītākais nelegālais opioīds, un tā joprojām ir arī narkotika, kas rada lielu daļu ar nelegālo narkotiku lietošanu saistītā veselības sloga. Tomēr pieejamie dati liecina arī par to, ka heroīnam vairs nav tik liela nozīme kā agrāk, un dažās valstīs ar opioīdiem saistītajās problēmās nozīmīgāka loma, šķiet, ir sintētiskajiem opioīdiem. ES dalībvalstīs konfiscētā heroīna daudzums 2021. gadā vairāk nekā divkāršojās, sasniedzot 9,5 tonnas, bet Turcijā tika konfiscēts rekordliels daudzums — 22,2 tonnas. Neraugoties uz šiem lielajiem konfiskācijas apjomiem, mazumtirdzniecībā heroīna cena vai tīrība ir mainījusies tikai nedaudz, un kopumā pieejamie dati liecina, ka heroīna pieejamība joprojām ir salīdzinoši augsta. Tomēr ir maz pierādījumu par to, ka heroīna lietotāju skaits būtu ievērojami palielinājies, un rādītāji liecina, ka lielākajā daļā valstu šīs narkotikas lietotāji ir novecojoša grupa, un daudziem no viņiem jau sen ir bijusi saskarsme ar narkotiku un atbalsta pasākumiem.

Heroīnam ir mazāk nozīmīga loma ar opioīdiem saistīto problēmu risināšanā, taču tas joprojām ir būtisks kaitējuma cēlonis

An ambulance parked on the street at night

Lai gan kopumā lielākā daļa ar opioīdiem saistīto nāves gadījumu joprojām attiecas uz heroīnu, to valstu skaits, kurās tas notiek, ir samazinājies. Dati par akūtas narkotiku toksicitātes gadījumiem slimnīcu neatliekamās palīdzības nodaļās arī liecina, ka dažās pilsētās citi opioīdi ir aizstājuši heroīnu kā galveno uzņemšanas cēloni. Heroīna relatīvā nozīme ir samazinājusies arī kā iemesls, kādēļ tiek meklēta specializēta ārstēšanās no narkomānijas. Daudzējādā ziņā novērojumu, ka heroīnam ir mazāk nozīmīga loma narkotiku problēmu risināšanā, var uzskatīt par pozitīvu virzību, tomēr parādās arī daži svarīgi brīdinājuma signāli. Eiropas iedzīvotāju skaits, kas lieto heroīnu, joprojām ir liels, un viņu veselības un atbalsta vajadzības kļūst arvien sarežģītākas. Starp opioīdu lietotājiem ir izplatīti vairāku narkotiku lietošanas modeļi, un šķiet, ka narkotiku mijiedarbība, kad heroīns bieži tiek lietots kopā ar citām vielām, ir kļuvusi par nozīmīgāku komponentu, kas palielina kaitējuma risku. Turklāt vispāratzīti un jauni sintētiskie opioīdi arvien vairāk tiek saistīti gan ar narkotiku izraisīto saslimstību, gan mirstību, un dažās valstīs tie tagad ir galvenais ar opioīdiem saistīto problēmu cēlonis.

Nepieciešams starpdisciplinārs atbalsts, lai ārstētu opioīdu novecojošo lietotāju grupu

Psychiatrist or professional psychologist counseling or therapy session to male patients

Pašreizējās aplēses liecina, ka ārstēšanu ar opioīdu agonistiem 2021. gadā saņēma aptuveni puse no tiem, kas iesaistīti augsta riska opioīdu lietošanā Eiropas Savienībā, proti, aptuveni 511 000 (524 000, ieskaitot Norvēģiju un Turciju). Pieejamie pierādījumi apstiprina opioīdu agonistu ārstēšanu, novērojot pozitīvus veselības un sociālos rezultātus, kas ietver mirstības riska samazinājumu. Tomēr vairāk nekā 60 % pacientu, kuri saņem opioīdu agonistu terapiju, tagad ir 40 gadus veci vai vecāki, bet mazāk nekā 10 % ir jaunāki par 30 gadiem. Tas nozīmē, ka pakalpojumiem ir jāapmierina sarežģītāks veselības aprūpes vajadzību kopums sabiedrībā, kas kļūst arvien neaizsargātāka. Nepieciešamas efektīvas nosūtīšanas iespējas uz vispārīgākiem pakalpojumiem, kas tiek piedāvāti novecojošiem heroīna lietotājiem. Ārstējot šo bieži vien ļoti marginalizēto grupu, ir jārisina arī sarežģītas problēmas, kas saistītas ne tikai ar narkotiku lietošanu, bet arī ar garīgās veselības problēmām, sociālo izolāciju, nodarbinātību un mājokli. Tādēļ lielāks uzsvars ir jāliek uz efektīvu daudzu aģentūru partnerību izveidi ar vispārējiem veselības un sociālā atbalsta pakalpojumiem.

Nepieciešams labāk izprast vairāku narkotiku lietošanas nozīmi opioīdu izraisītā mirstībā

Naloxone kit

Opioīdi, parasti kombinācijā ar citām vielām, joprojām ir vielas, kas visbiežāk ir saistītas ar narkotiku izraisītiem nāves gadījumiem. Lai gan kopējās tendences saistībā ar nāves gadījumiem, kuros iesaistīti opioīdi, šķiet stabilas, pieaug nāves gadījumu īpatsvars vecākās vecuma grupās. Šķiet, ka dažās valstīs samazinās heroīna izraisītas mirstības loma kopējā rādītājā. Svarīgi atzīmēt arī to, ka gadījumos, kad ir iesaistīts heroīns, tas reti tiek konstatēts izolēti, norādot, ka vairāku narkotiku lietošana vienlaicīgi ir norma. Ja ir pieejama detalizēta toksikoloģiskā informācija, nāves gadījumos, kad ir iesaistīts heroīns, bieži vien ir konstatēti arī citi opioīdi un medikamenti, kas var ietekmējuši letālu iznākumu. Dažās valstīs pieaug tādu nāves gadījumu skaits, kuros ir iesaistīti stimulanti, bieži līdzās opioīdiem, un stimulanti biežāk ir iesaistīti nāves gadījumos, kas rodas jaunāka vecuma grupu vidū. Jāatzīst, ka vairāku narkotiku lietošanas modeļiem ir svarīga nozīme narkotiku izraisītas mirstības izraisīšanā, un tas uzsver nepieciešamību uzlabot toksikoloģisko informāciju. Narkotiku mijiedarbība var nozīmēt arī to, ka, iespējams, ir jāpārskata pakalpojumu sniegšanas modeļi; piemēram, stimulantu vai sintētisko opioīdu lietošana apvienojumā ar heroīnu ietekmē dažu tādu intervences pasākumu efektīvu īstenošanu, kuru mērķis ir samazināt narkotiku pārdozēšanas risku. Piemēram, pārdozēšanas gadījumos, kuros iesaistīti iedarbīgi sintētiskie opioīdi, var būt nepieciešams ievadīt vairākas opioīdu antagonista naloksona devas.

Mijiedarbība starp jauniem benzodiazepīniem un opioīdiem

Bag with yellow pills

Toksikoloģiskās informācijas trūkums pašlaik nozīmē, ka benzodiazepīnu loma opioīdu izraisītos nāves gadījumos nav pietiekami izprasta. Eiropā ir pieejami nekontrolēti un jauni benzodiazepīni, tomēr datu ierobežojumi apgrūtina iespēju sniegt komentārus par to lietošanas apjomu. Tomēr pieejamie pierādījumi ir pietiekami, lai norādītu, ka šīm vielām var būt būtiska ietekme uz veselību, īpaši tad, ja tās lieto kopā ar citām narkotikām. Tās bieži ir ļoti lētas, un jaunieši tās var lietot kombinācijā ar alkoholu, kas dažkārt izraisa potenciāli nopietnas veselību reakcijas vai būt par cēloni neadekvātai uzvedībai. Tās ir saistītas arī ar opioīdu pārdozēšanas izraisīta nāves riska palielināšanos un, kā liecina jaunākie dati, dažās valstīs ir palielinājies tādu pārdozēšanas izraisītu nāves gadījumu īpatsvars, kuros iesaistīti benzodiazepīni. Piemērs tam, cik sarežģīts šobrīd var būt narkotiku tirgus, ir Igaunija, kur nesen konfiscēti maisījumi, kas satur gan jauno sintētisko opioīdu metonitazēnu, gan jaunu benzodiazepīnu - bromazolamu.

Jauni sintētiskie opioīdi

A male hand holding a small plastic bag with a blue pill

Narkomānijas problēmas Ziemeļamerikā ir piemērs tam, kā izmaiņas opioīdu pieejamības un lietošanas modeļos var būtiski ietekmēt sabiedrības veselību. Šajā pasaules reģionā iedarbīgi fentanila atvasinājumi lielā mērā ir aizstājuši recepšu opioīdus un heroīnu, lai kļūtu par opioīdu izraisītu nāves gadījumu epidēmijas galveno virzītājspēku. Eiropā tiek ziņots par jauniem sintētiskajiem opioīdiem, un dažos reģionos tie, iespējams, kļūst arvien izplatītāki, taču pašlaik pieejamības un lietošanas modeļi ir ļoti atšķirīgi no Ziemeļamerikā konstatētajiem, un būtiskas problēmas ar šīm narkotikām galvenokārt ir tikai dažās ziemeļu un Baltijas valstīs. 2021. gadā ES dalībvalstis ziņoja par aptuveni 140 nāves gadījumiem, kas saistīti ar fentanilu. Tomēr tiek uzskatīts, ka ievērojama daļa no tiem ir saistīta ar tāda fentanila iegūšanu, kas bija paredzēts medicīniskai lietošanai. Lai gan šis skaitlis, visticamāk, ir pārāk zems, tas nav salīdzināms ar daudzajiem tūkstošiem ar fentanila lietošanu saistītu nāves gadījumu, par kuriem tajā pašā laikposmā ziņots Ziemeļamerikā. Tomēr laikposmā no 2009. līdz 2022. gadam Eiropas narkotiku tirgū kopumā ir identificēti 74 jauni opioīdi, un ES Agrīnās brīdināšanas sistēma 2022. gadā saņēma oficiālus paziņojumus par vēl vienu jaunu sintētisko opioīdu, bet 2023. gada pirmajos četros mēnešos — par vēl trim. Tomēr lielākā daļa jauno opioīdu, kas atklāti pēdējos gados, nepieder pie fentanila grupas, bet gan pieder pie ļoti spēcīgiem benzimidazola (nitazēna) opioīdiem. Pieejamā informācija par konfiskācijām, šļirču atliekām un toksikoloģiskajiem izmeklējumiem, par kuriem ziņojušas Baltijas valstis, liecina, ka 2022. gadā šajās valstīs ir palielinājusies pieejamība un kaitējums (tostarp narkotiku izraisīti nāves gadījumi), jo īpaši saistībā ar benzimidazola opioīdiem un fentanila atvasinājumu karfentanilu. Nesen veiktajās konfiskācijās ir atrasti arī jauni sintētiskie opioīdi maisījumos, kas satur jaunu benzodiazepīnu un dzīvnieku sedatīvu ksilazīnu. Par šīm kombinācijām, kas pazīstamas attiecīgi kā “benzo-dope” un “tranq-dope”, ir ziņots arī Ziemeļamerikā, kur tās ir saistītas ar paaugstinātu pārdozēšanas izraisītas nāves risku. Tā kā jaunie sintētiskie opioīdi ir ļoti spēcīgi, pietiek ar nelielu daudzumu, lai iegūtu lielu skaitu tipisku devu, un tas var radīt paaugstinātu dzīvībai bīstamas saindēšanās risku. Tas nozīmē, ka pat ja problēmas šajā jomā pašlaik ir salīdzinoši nelielas, šī vielu grupa ir apdraudējums, kas var būtiski ietekmēt Eiropas veselību un drošību nākotnē.

Eiropai ir jābūt gatavai iespējamām sekām, ko radīs opija magoņu audzēšanas aizliegums Afganistānā

Opium plantation

Lielākā daļa Eiropā patērētā heroīna ir iegūta no opija magonēm, kas audzētas Afganistānā. Taliban 2022. gada aprīlī paziņoja par opija magoņu audzēšanas aizliegumu, izvirzot jautājumu par tā ietekmi uz opioīdu lietošanu Eiropā. Pēc tam, kad Taliban 2021. gada augustā pārņēma varu valstī, aplēstā opija magoņu audzēšana 2022. gadā pieauga gandrīz par trešdaļu. Tomēr provizoriska informācija par 2023. gadu liecina, ka audzējamā platība ir būtiski samazināta. Turklāt šķiet, ka paralēli ieviestie pasākumi metamfetamīna ražošanas samazināšanai ir noveduši pie tā, ka šāda veida narkotiku ražošana kļuvusi mazāk pamanāma, un, iespējams, tā ir zināmā mērā ierobežota. Lai gan ir nepieciešami plašāki pierādījumi, lai pārbaudītu šos secinājumus, pašlaik pieejamā informācija liecina, ka opija un metamfetamīna ražošana Afganistānā 2023. gadā varētu ievērojami samazināties. Tomēr ir vairāki iemesli, kāpēc ir grūti prognozēt opija magoņu audzēšanas aizlieguma ilgtermiņa ietekmi. Ekonomiskās grūtības, ar kurām saskaras lauksaimnieki valstī, var, piemēram, laika gaitā politiski apgrūtināt šā ierobežojuma saglabāšanu. Turklāt, ņemot vērā krājumu esamību un to, ka parasti paiet vairāk nekā 12 mēneši, pirms opija raža parādās Eiropas narkotiku mazumtirdzniecības tirgū heroīna formā, arī ir pāragri prognozēt, kā tas ietekmēs narkotiku pieejamību Eiropā. Tomēr, ja opija audzēšanas aizliegums tiktu īstenots un saglabāts, tas varētu būtiski ietekmēt heroīna pieejamību. Iepriekšējais īslaicīgais opija ražošanas aizliegums Afganistānā izraisīja heroīna trūkumu Eiropā, kas dažās valstīs ir saistīts ar ilgtermiņa izmaiņām opioīdu patēriņa modeļos. Tas nozīmē, ka būtu saprātīgi, ja Eiropa būtu gatava reaģēt uz jebkādu iespējamo ietekmi, ko varētu radīt heroīna pieejamības iespējama samazināšanās, sākot no 2024. gada. Viena no iespējamām sekām varētu būt palielināts pieprasījums pēc ārstēšanas, ko izraisījusi opioīdu lietošana. Bažas rada tas, ka jebkurš heroīna pieejamības trūkums var palielināt pieprasījumu pēc sintētiskajiem opioīdiem. Tā kā virzība šajā jomā pašlaik joprojām ir neskaidra, ir nepieciešama intensīva uzraudzība. Ja tiks novērotas izmaiņas, var būt vajadzīgi riska mazināšanas pasākumi, tostarp ārstēšanas jaudas palielināšana, kaitējuma mazināšanas stratēģiju pārskatīšana un stingrāku izpildes pasākumu ieviešana, lai vērstos pret sintētisko opioīdu piegādi. Visbeidzot, pastāv risks, ka radīsies papildu drošības problēmas, piemēram, palielināsies neatbilstīgu migrantu plūsma no Afganistānas, jo pasliktināsies valsts lauku nabadzīgo iedzīvotāju ekonomiskā situācija.

Atsauces

Ieteicamā atsauce: Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs (2023), Eiropas 2023. gada ziņojums par narkotikām — Tendences un aktualitātes, https://www.emcdda.europa.eu/publications/european-drug-report/2023/drug-situation-in-europe-up-to-2023_lv

Identifikatori:

HTML: TD-02-23-150-LV-Q
ISBN: 978-92-9497-942-1
DOI: 10.2810/118484