Clone of Huumetilanne Euroopassa vuoteen 2023 asti – yleiskatsaus ja arvio kehittymässä olevista uhkista ja uusista kehityssuuntauksista (Euroopan huumeraportti 2023)

Tällä sivulla esitetään uusimpiin tietoihin perustuva yleiskatsaus nykytilanteesta ja kehittymässä olevista huumausaineongelmista Euroopassa. Katsauksessa keskitytään vuoteen 2022. Analyysissä tuodaan esiin joitakin kehityskulkuja, joilla voi olla merkittäviä vaikutuksia huumausainepolitiikkaan ja alan toimijoihin Euroopassa.

Tämä sivu on osa Euroopan huumeraporttia 2023, EMCDDA:n vuotuista katsausta huumausainetilanteesta Euroopassa.

Päivitetty viimeksi: 16. kesäkuuta 2023

KAIKKIALLA, KAIKKEA, KAIKILLE
Huumeisiin liittyvien ajankohtaisten ongelmien ratkaisemisen monimutkainen haaste

Huumausaineilla on merkittävä vaikutus eurooppalaisten terveyteen ja turvallisuuteen

Vuonna 2023 julkaistavan Euroopan huumeraportin keskeinen viesti on, että huumausaineiden käytön vaikutukset näkyvät nyt lähes kaikkialla yhteiskunnassa. Lähes kaikkea, jolla on psykoaktiivisia ominaisuuksia, voidaan käyttää huumausaineena. Tämä tarkoittaa, että kaikki, joko suoraan tai välillisesti, voivat kärsiä huumeiden käytöstä ja siihen liittyvistä ongelmista.

Kaikkialla

A puddle of water with light reflections on wet sand

Huumeongelmilla on nykyään vaikutuksia lähes kaikkialla. EU:ssa ne ovat ilmeisiä ja pahentavat muita monimutkaisia poliittisia ongelmia, kuten asunnottomuutta, psyykkisten häiriöiden hallintaa ja nuorisorikollisuutta. Joissakin maissa myös huumausaineiden markkinoihin liittyvä väkivalta ja korruptio ovat lisääntyneet. EU:n ulkopuolella huumeongelmat ovat lisääntymässä monissa matalan ja keskitulotason maissa, mikä heikentää hallintoa ja kehitystä ja lisää monien maiden kansanterveys- ja turvallisuushaasteita, jotka ovat jo nyt huomattavia.

Kaikkea

Colour splashes on a window

Yhä useammin havaitaan, että huumausainemarkkinoille voi tulla lähes kaikkea, millä on psykoaktiivisia ominaisuuksia, usein virheellisesti merkittynä tai sekoitettuna, jolloin käyttäjät eivät välttämättä tiedä, mitä he käyttävät. Tämä puolestaan lisää terveysriskejä ja luo uusia lainvalvontaan ja sääntelyyn liittyviä haasteita.

 

 

Kaikille

A crowd of people facing a stage with their arms in the air

Nykyinen kehitys merkitsee sitä, että huumausaineiden käyttö, huumausainemarkkinoiden toiminta ja niihin liittyvät ongelmat vaikuttavat todennäköisesti jollakin tavalla kaikkiin ihmisiin. Suorat vaikutukset näkyvät niiden henkilöiden elämässä, joille kehittyy ongelmia ja jotka tarvitsevat niihin hoitoa tai muita palveluja. Epäsuorasti se näkyy haavoittuvassa asemassa olevien nuorten houkutteluna rikollisuuteen, julkisen terveydenhuollon määrärahoihin kohdistuvana kuormituksena ja sosiaalisina kustannuksina yhteisöille, joissa turvattomuus kasvaa tai joissa korruptio tai rikollinen toiminta heikentävät instituutioita tai yrityksiä. 

Huumetilanne Euroopassa vuonna 2023 – yleiskatsaus

Useimpia laittomia aineita on runsaasti saatavilla

Euroopan unionissa yleisesti käytettyjen huumausaineiden tarjontaan liittyvät indikaattorit osoittavat, että saatavuus on edelleen runsasta kaikissa huumausainetyypeissä. Markkinoille on nykyisin ominaista se, että saatavilla on suhteellisen laajasti yhä suurempi kirjo erilaisia, usein erittäin voimakkaita tai puhtaita aineita. Eurooppaan laivakonteissa kuljetettavia huumeita on edelleen takavarikoitu runsaasti, ja kaupalliset toimitusketjut ovat järjestäytyneiden rikollisryhmien keskeisiä soluttautumiskohteita. Eurooppa on myös edelleen tärkeä eräiden aineiden, erityisesti synteettisten huumeiden ja kannabiksen, tuotantoalue.

Huumausaineiden saatavuuden ja käytön monipuolistuminen luo uusia poliittisia ja terveydellisiä haasteita.

Huumeiden suuren saatavuuden lisäksi huumausainemarkkinoiden ainevalikoima on monipuolistunut, mikä altistaa kuluttajat entistä laajemmalle psykoaktiivisten aineiden valikoimalle. Näihin kuuluvat uudet synteettiset huumeet, joiden terveysriskeistä tiedetään vain vähän. Tämä herättää huolta laittomien aineiden käytön yleisestä kasvusta ja lisääntyneistä riskeistä, jotka liittyvät joihinkin niistä. Huumeita käyttävät henkilöt voivat olla suuremmassa vaarassa kärsiä terveyshaitoista, joihin kuuluvat muun muassa myrkytykset ja kuolemantapaukset. Tämä johtuu siitä, että he käyttävät mahdollisesti tietämättään voimakkaampia tai uudenlaisia aineita tai aineiden seoksia, joissa huumeiden yhteisvaikutukset voivat lisätä mahdollisia terveyshaittoja.

Näyttöön perustuvat ja yhteiset toimenpiteet voivat toimia, mutta niitä ei useinkaan ole riittävästi saatavilla.

Vaikka merkittäviä tietopuutteita on edelleen, palvelujen kehittämisestä tehtyjen tutkimusten ja niihin investoimisen ansiosta nyt ymmärretään paremmin, mitkä toimet todennäköisesti ovat tehokkaita huumausaineiden käytön ehkäisyssä, huumehoidossa, huumehaittojen ehkäisyssä ja huumeidenkäytöstä toipumisen tukemisessa. Huumeiden käyttöön liittyvien ongelmien ja muiden monimutkaisten sosiaalipoliittisten kysymysten keskinäinen yhteys merkitsee myös sitä, että entistä integroidumpien ja kattavampien ratkaisujen tarve tunnustetaan paremmin. Sen vuoksi tarvitaan synergiaa politiikan ja käytännön kanssa muilla tärkeillä aloilla, kuten asumisen tukemisessa, yleisessä terveydenhuollossa, nuoriso- ja vanhuspalveluissa, mielenterveyspalveluissa ja rikosoikeusjärjestelmässä. Sekä huumekohtaisten hoitotoimenpiteiden saatavuus että kehittyneet ja yhdennetyt hoitomallit ovat kuitenkin erittäin heterogeenisia Euroopan tasolla. Monissa maissa onkin investoitava enemmän näihin molempiin osa-alueisiin.

On vastattava entistä moninaisempiin ja monimutkaisempiin tarpeisiin

Näyttöön perustuvien mallien kannatus on lisääntynyt huumausaineiden käytön ehkäisyssä

Teenagers sitting on a stone floor

Käytön ehkäisyn tavoitteena on saada huumeiden käyttö loppumaan tai viivästyttää niiden kokeilua. Se voi myös auttaa huumausaineita jo käyttäviä välttämään päihdehäiriöiden kehittymistä. Kaikki tällä alalla käytetyt lähestymistavat eivät kuitenkaan ole osoittautuneet tehokkaiksi, ja kiinnostus näyttöön perustuvien ennaltaehkäisyohjelmien tunnistamiseen ja toteuttamiseen on lisääntynyt. Tämän tavoitteen saavuttamista tuetaan nyt ennaltaehkäisyohjelmien rekisterien perustamisella, koulutusaloitteilla ja laatustandardien kehittämisellä. Eurooppalaisen ehkäisevän päihdetyön käsikirjan tarkoituksena on parantaa ennaltaehkäisytoimien yleistä tehokkuutta. Yli 25 EU:n jäsenvaltiossa ja naapurimaassa on nyt kansallisia eurooppalaisen ehkäisevän päihdetyön käsikirjan sisältöön perehtyneitä kouluttajia. Ennaltaehkäisytoimia tukee myös Xchange, joka on arvioitujen ennaltaehkäisytoimien eurooppalainen verkkorekisteri.

Haittojen vähentämiseen tähtäävien palvelujen tarjoamista on edelleen vahvistettava

A man working on a laptop displaying charts

Huumausaineiden käyttö aiheuttaa monenlaisia akuutteja ja kroonisia haittoja, ja se on maailmanlaajuista tautitaakkaa lisäävä tekijä. Huumehaittojen vähentämistoimet, kuten opioidiagonistihoito ja steriilien välineiden tarjoaminen huumeita pistämällä käyttäville, ovat nykyään laajalti hyväksyttyjä ja edistävät merkittävästi terveydenhuoltoa. Eräissä EU:n jäsenvaltioissa tällaisten toimenpiteiden kattavuus ja saatavuus ovat kuitenkin edelleen riittämättömiä arvioituihin tarpeisiin verrattuna. Joissakin maissa on myös investoitu uudempiin palveluihin, kuten huumeiden käyttöhuoneisiin, naloksonin jako-ohjelmiin ja huumeiden testauspalveluun. Näiden palvelujen saatavuus on edelleen vähäistä. Maat eivät myöskään ole yksimielisiä siitä, ovatko nämä toimenpiteet tarkoituksenmukaisia. Sen vuoksi tarvitaan lisää tutkimusta ja arviointeja, jotta voidaan vahvistaa tietopohjaa poliittisten päätösten tueksi.

Euroopan nopeasti kehittyvä huumausainetilanne luo uusia haasteita haittojen vähentämiselle ja riskeistä tiedottamiselle

 Medical doctor holding tablet showing digital data

Huumeiden saatavuuden ja käytön monipuolistuminen luo myös uusia haasteita haittojen vähentämiseen tähtäävien palvelujen kehittämiselle ja toteuttamiselle. Näitä palveluja tarvitaan vähentämään terveysriskejä, jotka johtuvat monimutkaisemmista käyttötavoista, uusista aineista ja aineiden seoksista. On esimerkiksi pohdittava, mitä ovat tehokkaat huumehaittojen vähentämiseen tähtäävät lähestymistavat, olipa sitten kyse synteettisten opioidien, synteettisten stimulanttien, uudentyyppisten kannabistuotteiden sekä ketamiinin kaltaisten dissosiatiivisten huumeiden käytöstä. Kasvavana huolenaiheena ovat voimakkaiden aineiden tai aineiden seosten tahattoman käytön seuraukset. Keskeisiä poliittisia näkökohtia ovat muun muassa riskikäyttäytyminen, johon huumehaittojen vähentämiseen tähtäävät palvelut kohdistuvat, palvelujen toimintaa tukeva tietopohja ja hoidon laatustandardit. Samanaikaisesti on myös kehitettävä tehokkaita riskiviestintästrategioita, jotta ihmisiä voidaan varoittaa tämän osa-alueen uusista, erityisesti uusiin aineisiin, yhteisvaikutuksiin, voimakkaisiin tuotteisiin tai käyttötapoihin liittyvistä riskeistä.

Tarvitaan investointeja, jotta tartuntatautien aiheuttaman taakan vähentämistä koskevat tavoitteet saavutetaan

Blood samples with infected virus

Huumeita pistämällä käyttävillä on riski sairastua infektioon, kuten B- ja C-hepatiittivirukseen sekä ihmisen immuunikatovirukseen (hiv). Huumeiden pistokäyttöön liittyvät hiv-tartunnat ovat vähentyneet viime vuosikymmenen aikana. Uusimmissa tiedoissa havaittu uusien tartuntojen vähäinen määrä saattaa kuitenkin ainakin osittain johtua diagnoosien viivästymisestä covid-19-pandemian aiheuttaman testauskatkon vuoksi. 

Havaittavissa on myös muita merkkejä siitä, että tarvitaan enemmän investointeja, jotta tavoite aidsin ja virushepatiittiepidemian pysäyttämisestä Euroopassa saavutettaisiin vuoteen 2030 mennessä. Stimulanttien pistokäyttöön liittyvät paikalliset hiv-epidemiat kaupungeissa ovat olleet toistuva ongelma Euroopassa viime vuosikymmenen aikana, mikä viittaa siihen, että näiden haittojen vähentämiseksi tarvitaan lisätoimia. Yli puolet uusista hiv-tapauksista huumeita pistämällä käyttävien keskuudessa diagnosoitiin myöhässä, mikä lisäsi sairastuvuuden ja kuolleisuuden riskiä. Neulojen ja ruiskujen tarjoaminen on tärkeää tautien leviämisen vähentämiseksi, mutta tällä hetkellä vain muutamat maat saavuttavat WHO:n tämäntyyppiselle tarjonnalle suosittelemat tavoitteet. Monissa maissa on myös esteitä hepatiitti C -viruksen aiheuttaman infektion testaukselle ja hoidolle, mikä johtaa diagnosoimattomiin ja hoitamattomiin infektioihin.

Päätöksenteon ja toimenpiteiden tueksi tarvitaan tehokkaampia toksikologisia ja rikosteknisiä tietolähteitä.

A woman in a lab coat with mask and glove looking at samples on a microscope

Vuoden 2023 Euroopan huumeraportissa korostetaan synteettisten huumausaineiden kasvavaa merkitystä, uusien aineiden ja tuotantokäytäntöjen ilmaantumista huumausainemarkkinoille sekä sitä, että monia huumausaineiden käyttöön liittyviä haittoja pahentavat yhteisvaikutukset, joita syntyy, kun eri aineita käytetään tietoisesti tai tietämättä samanaikaisesti. Samankaltaisia huolenaiheita aiheuttavat synteettiset kannabinoidit, joita havaitaan jatkuvasti luonnollisten kannabinoidien ohella kasvimateriaalissa. Kaikki nämä seikat tukevat päätelmää, joka kulkee läpi tämän vuoden analyysin: rikosteknisistä ja toksikologisista tietolähteistä on tullut olennaisia tekijöitä, kun halutaan ymmärtää sekä huumausainemarkkinoiden kehitystä että huumausaineiden kulutuksen muuttuvien mallien terveysvaikutuksia. Tällä hetkellä näitä tietolähteitä ei ole riittävästi saatavilla. Sen vuoksi ei ole mahdollista ymmärtää tärkeitä kysymyksiä, kuten huumeiden yhdistelmäkäytön merkitystä huumeiden yliannostuksissa. Myönteistä on kuitenkin se, että uusi Euroopan unionin huumevirasto (EUDA) käynnistää vuonna 2024 rikosteknisten ja toksikologisten laboratorioiden eurooppalaisen verkoston toiminnan. Verkoston tavoitteena on vahvistaa kapasiteettia ja tietovarantoja tällä alalla.

Ukrainan sodan vaikutukset Euroopan huumetilanteeseen

Ukrainian colors on damaged wall

Yli vuosi Venäjän hyökkäyksen jälkeen Ukrainaan maa on edelleen humanitaarisen kriisin kourissa, ja konflikti on vaikuttanut vakavasti Ukrainan terveys- ja sosiaalijärjestelmiin. Sota on vaikeuttanut terveydenhuollon, myös huumehoidon, saatavuutta. Opioidiagonistihoidon hoidon jatkuvuuden takaamiseksi Ukrainan terveysministeriö on solminut kumppanuussopimuksia useiden kansalaisjärjestöjen kanssa. Ukrainalaiset hakevat edelleen turvaa Euroopan unionista. EU-maat ovat joutuneet näin ollen lisäämään valmiuksiaan huolehtiakseen kotiseudultaan siirtymään joutuneista huumeita käyttävistä henkilöistä. Tärkeä osa tätä on ollut kielipalvelujen tarjoaminen sekä sen ymmärtäminen, että samanaikaisesti on tarjottava majoitusta, sosiaalihuoltoa ja lastenhoitotukea. Elintärkeän infrastruktuurin tuhoutumisen ja konfliktin epävakauden vuoksi huumausaineiden seurantajärjestelmien toiminta ja Ukrainan huumausainetilanteen muutosten analysointi on muuttunut äärimmäisen vaikeaksi. Saatavilla olevista tiedoista käy ilmi, että heroiinin saatavuus Ukrainassa näyttää vähentyneen. Synteettisten huumausaineiden tuotanto ja käyttö näyttävät kuitenkin kärsineen vähemmän. Myös heroiinin salakuljetus Keski-Aasian ja Kaukasuksen kautta sekä Mustanmeren kautta Eurooppaan näyttää katkenneen sodan vuoksi. Mahdollinen seuraus tästä on huumausainekaupan lisääntyminen muilla reiteillä Eurooppaan.

Kannabis: uusia haasteita politiikalle ja käytännön toimille

Kansalliset kannabispolitiikat ja sääntely haasteet ovat yhä monimutkaisempia. 

Cannabis plants

Kannabiksen uudet muodot ja käyttötarkoitukset asettavat enenevässä määrin uusia haasteita kannabista koskevalle politiikalle ja sääntelylle. Tämän osa-alueen kehitykseen näyttää vaikuttavan osittain kannabiksen viihdemarkkinoiden syntyminen Amerikassa ja osittain lisääntynyt kaupallinen kiinnostus kannabiskasvista saatavia uutteita sisältävien kulutustuotteiden kehittämiseen. Kansallisten kannabispolitiikkojen soveltamisala Euroopassa laajenee vähitellen. Tällä hetkellä se kattaa laittoman kannabiksen valvonnan lisäksi joidenkin terapeuttisiin tarkoituksiin tarkoitettujen kannabismuotojen ja kannabiskasvin johdannaisia sisältävien kaupallisten tuotteiden sääntelyn.

Kannabiksen sääntelyn mahdollisten muutosten vaikutusten arviointiin tarvitaan taustatietoja. 

A person looking at cannabis plants under a growing light

Jotkin EU:n jäsenvaltiot ovat myös muuttamassa poliittista lähestymistapaansa kannabiksen päihdekäyttöön. Joulukuussa 2021 Malta sääti lain, joka sallii kannabiksen kotikasvatuksen ja kannabiksen henkilökohtaisen päihdekäytön. Laissa sallitaan myös yhteisöjen voittoa tavoittelemattomat kannabisklubit. Saksa aikoo sallia kotiviljelyn ja voittoa tavoittelemattomat kannabisklubit, ja Luxemburg aikoo sallia kotikasvatuksen. Molemmat maat odottavat, että myyntijärjestelmä kehitetään myöhemmin. Alankomaissa kokeillaan suljetun kannabiksen toimitusketjun mallia kannabiskahviloille, ja myös Tšekki on ilmoittanut suunnitelmista säännellyn ja verotetun jakelujärjestelmän luomiseksi. Lisäksi EU:n ulkopuolinen Sveitsi on alkanut sallia tietyissä kaupungeissa tietyille asukkaille suunnattuja myynti- tai muita jakelujärjestelmiä koskevia pilottikokeiluja. Asiaa koskevien poliittisten muutosten luonteesta riippumatta niiden vaikutusten arvioinnin kannalta olennaisia ovat hyvät taustatiedot, jotka muodostavat perustan jatkuvalle seurannalle ja arvioinnille.

Kannabistuotteiden runsaan saatavuuden ja käytön kansanterveydellisten vaikutusten ymmärtäminen

Young man rolling cannabis joint

Kannabis on edelleen yleisimmin käytetty laiton aine, ja vuonna 2021 takavarikoidun hasiksen ja marihuanan määrät olivat korkeimmat kymmeneen vuoteen, mikä osoittaa, että kyseistä huumausainetta on edelleen runsaasti saatavilla. Kaiken kaikkiaan tämänvuotisessa analyysissä todetaan, että kannabiksen käyttäjien kokemia ongelmia sekä nykyisiä hoitoonohjauskäytäntöjä ja hoitovaihtoehtoja on ymmärrettävä paremmin. Euroopassa merkittävä osa uusista huumehoitoihin otetuista potilaista hakeutui hoitoon kannabiksen vuoksi. Tilanne näyttää kuitenkin olevan varsin heterogeeninen eri maissa sekä nykytilanteen että raportointikäytäntöjen osalta. EMCDDA:n äskettäisessä katsauksessa havaittiin, että kognitiivisten käyttäytymisterapioiden kaltaisten psykososiaalisten hoitojen saatavuus kannabiksen käyttöongelmista kärsiville on lisääntynyt. Kaiken kaikkiaan on kuitenkin edelleen tarpeen saada parempi käsitys siitä, missä määrin kannabiksen käyttäjät hakevat apua ongelmiinsa ja minkälaiset palvelut todennäköisesti vastaavat heidän tarpeisiinsa.

Kannabistuotteiden monipuolistuminen ja muuntaminen

Gummies lying on a table with cannabis herb

Euroopassa on saatavilla yhä enemmän erilaisia kannabistuotteita. Näihin kuuluvat erittäin voimakkaat uutteet ja syötävät tuotteet, jotka on myös yhdistetty sairaaloiden päivystyksissä esiintyneisiin akuutteihin myrkytyksiin. Kasviperäistä materiaalia koskevat ilmoitukset, joissa THC:tä tai muita luonnollisia kannabinoideja löydettiin synteettisten kannabinoidien ohella, lisääntyivät yleisesti vuonna 2021. Tämä on herättänyt huolta siitä, että kannabistuotteita, joiden THC-pitoisuus on yleensä alhainen, terästetään voimakkailla synteettisillä kannabinoideilla. Siksi toksikologisen analyysin merkitys on yhä suurempi näiden aineiden havaitsemiseksi. Muunnetut kasvimateriaalit voivat näyttää luonnolliselta kannabikselta, ja niitä voidaan siksi myydä kannabiksena pahaa-aavistamattomille kuluttajille. Jotkin synteettiset kannabinoidit ovat erittäin voimakkaita, ja ne on yhdistetty yliannostuksiin. Syötävät kannabistuotteet ovat elintarvikkeita, tyypillisesti kannabisuutetta sisältäviä ”makeisia”, joita on ollut saatavilla yhä enemmän Euroopan laittomilla markkinoilla vuodesta 2021 lähtien. Näihin tuotteisiin liittyy riskejä niiden THC-pitoisuuden ja sen vuoksi, että erityisesti lapset voivat erehtyä luulemaan niitä laillisiksi kaupallisiksi tuotteiksi. Joitakin näistä syötävistä tuotteista on saatavilla kaupallisia tuotteita muistuttavissa pakkauksissa, ja joidenkin näytteiden on myös havaittu sisältävän synteettisiä kannabinoideja, mikä lisää entisestään terveyteen liittyviä huolenaiheita tällä alalla.

HHC – ensimmäinen puolisynteettinen kannabinoidi ilmestyy Euroopan huumausainemarkkinoille

Vending machine selling HHC products

Kannabismarkkinoiden monimuotoisuus lisääntyi entisestään toukokuussa 2022, kun ensimmäistä puolisynteettistä kannabinoidia, heksahydrokannabinolia (HHC), havaittiin olevan saatavilla Euroopassa. HHC on kemiallisesti samankaltainen kuin kannabiksen pääasiallinen psykoaktiivinen aine delta-9-tetrahydrokannabinoli (delta-9-THC), ja sillä näyttää olevan suurin piirtein sama vaikutus. HHC:n farmakologiaa ja toksikologiaa ihmisillä ei kuitenkaan ole tutkittu yksityiskohtaisesti. Vuonna 2022 HHC tunnistettiin kahdessa kolmasosassa EU:n jäsenvaltioista, ja sitä on markkinoitu kaupallisesti joissakin EU:n jäsenvaltioissa ja myyty kannabiksen ”laillisena” vaihtoehtona. HHC:tä voidaan ruiskuttaa tai sekoittaa THC-pitoisuudeltaan alhaiseen marihuanaan, jolloin se voi näyttää ja tuoksua samalta kuin laiton kannabis. HHC:tä on havaittu myös sähkösavukkeissa ja elintarvikkeissa. HHC:n oletetaan olevan syntetisoitu kannabidiolista (CBD), jota puolestaan uutetaan alhaisen THC-pitoisuuden kannabiksesta (hamppu). HHC:n ilmaantumisen jälkeen on havaittu myös muita puolisynteettisiä kannabinoideja, mikä viittaa kaupalliseen kiinnostukseen tällä alalla. Koska kyseiset kannabiksen muodot ovat uusia eikä empiiristä näyttöä ole, niiden mahdollisista vaikutuksista ihmisten terveyteen vallitsee huomattava epävarmuus.

Kokaiinin ja synteettisten stimulanttien merkitys on kasvanut

Kokaiinia on saatavilla ennätyksellisen runsaasti

Man in a yellow vest standing in front of shipping containers

Vuonna 2021 EU:n jäsenvaltiot takavarikoivat ennätykselliset 303 tonnia kokaiinia. Suurten kokaiinimäärien salakuljetus Euroopan suurimpien merisatamien kautta kaupallisissa kuljetuskonteissa on merkittävä syy siihen, miksi tätä huumetta on saatavilla laajalti Euroopassa tällä hetkellä. Kokaiinin runsaan saatavuuden vaikutukset näkyvät huolenaiheina sekä terveysongelmien että rikollisuuden, myös huumausainemarkkinoiden toimintaan liittyvien väkivaltarikosten, lisääntymisestä. Suuret takavarikot kuvastavat myös lainvalvontaviranomaisten lisääntyneitä ponnisteluja Euroopan suurten satamien kautta tapahtuvan laittoman kaupan estämiseksi. On kuitenkin myös merkkejä siitä, että laitonta kauppaa harjoittavat ryhmät etsivät yhä enemmän uusia toimintamalleja paljastumisriskin pienentämiseksi. Näyttöä on esimerkiksi siitä, että pyritään hyödyntämään mahdollisesti haavoittuvassa asemassa olevia pienempiä satamia Euroopan unionissa ja naapurimaissa. Euroopassa on nyt myös vakiintunut kokaiinin sekundäärinen tuotantoteollisuus, joka helpottaa innovatiivisten salakuljetusmenetelmien käyttöä, mikä voi tehdä kaupalliseen rahtiin kätketyn kokaiinin havaitsemisesta tavallista haastavampaa.

Yhä enemmän todisteita kokaiinin runsaan saatavuuden kielteisistä vaikutuksista 

A man holding a small plastic bag with a white powder

Kokaiini on nyt toiseksi yleisemmin raportoitu huumausaine sekä hoitoon ensi kertaa tulevien ilmoitusten perusteella että saatavilla olevien tietojen perusteella, jotka koskevat sairaaloiden päivystyspoliklinikoilla havaittuja akuutteja huumausainemyrkytyksiä. Saatavilla olevat tiedot viittaavat myös siihen, että kokaiini oli osallisena noin viidenneksessä yliannostuskuolemista vuonna 2021. Menetelmällisistä haasteista johtuen kokaiiniin liittyvä kuolleisuus on todennäköisesti aliraportoitu nykyisissä tietokokonaisuuksissamme. Lisääntyneeseen saatavuuteen näyttää liittyvän myös joitakin merkkejä kokaiinin käytön mahdollisesta leviämisestä syrjäytyneempiin ryhmiin, ja joissakin maissa on raportoitu kokaiinin pistokäytöstä ja crack-kokaiinin käytöstä. 

Synteettiset stimulantit – huumausainemarkkinoiden monipuolistumiseen liittyy kansanterveydellisiä riskejä

White powder, tablets, spoon and syringe on black table

Kokaiinin ohella synteettisten stimulanttien käyttöön liittyy riski haitallisista vaikutuksista sekä fyysiseen että mielenterveyteen. Useimmat indikaattorit viittaavat siihen, että amfetamiini on edelleen Euroopassa yleisimmin käytetty laiton synteettinen stimulantti. Huumausainemarkkinat ovat kuitenkin yhä monimuotoisempia, ja on merkkejä siitä, että sekä metamfetamiini että synteettiset katinonit ovat nyt aiempaa merkittävämmin osallisina stimulantteihin liittyviin ongelmiin Euroopassa. Huumeita käyttävät ihmiset saattavat pitää erilaisia stimulantteja toiminnallisesti samankaltaisina ja olla halukkaita kokeilemaan uusia tuotteita, koska niitä on saatavilla markkinoilla. Koska synteettisiä stimulantteja voi olla saatavilla samannäköisinä jauheina tai pillereinä, huumeita käyttävät eivät välttämättä aina tiedä, mitä stimulanttia tai stimulanttien seosta he käyttävät. Näitä huumausaineita löytyy myös MDMA:na myytävistä tableteista. Kaiken kaikkiaan tällä osa-alueella tapahtunut kehitys merkitsee sitä, että huumeita käyttävillä henkilöillä voi olla suurempi riski haitallisiin terveysvaikutuksiin. Tällaisia ovat myrkytykset, akuutit ja krooniset mielenterveysongelmat, tartuntataudit sekä kuolemantapaukset, jotka johtuvat voimakkaampien tai uusien aineiden tietoisesta tai tiedostamattomasta käytöstä ja riskialttiista käyttäytymisestä.

Stimulanttien merkitys on huomioitava paremmin huumeiden pistokäyttöön liittyvissä haitoissa

Syringe lying on the floor

Huumeita pistämällä käyttävillä on suurempi riski saada veren välityksellä tarttuvia infektioita tai kuolla huumeiden yliannostukseen. Huolimatta siitä, että huumeiden pistokäyttö on jatkuvasti vähentynyt Euroopassa viime vuosikymmenen aikana, se aiheuttaa edelleen suhteettoman suuren osan huumausaineisiin liittyvistä haitoista. Heroiini on perinteisesti ollut tärkein suonensisäisesti käytettävä huume. Nykyään kuitenkin myös muita huumausaineita, kuten stimulantteja ja lääkkeitä, käytetään yhä useammin suonensisäisesti joko yksin tai yhdessä heroiinin tai muiden opioidien kanssa. Stimulantteja suonensisäisesti käytettäessä käyttötaajuus on usein tiheä, ja stimulanttien pistokäyttö on liitetty paikallisiin hiv-epidemioihin Euroopan kaupungeissa. Heikosti liuenneiden synteettisten stimulanttien, lääkkeiden tai crack-kokaiinin suonensisäinen käyttö voi myös lisätä verisuonivaurioiden tai bakteeri-infektioiden riskiä. Huumeiden yhdistelmäkäyttö pistämällä voi myös lisätä huumeiden yliannostuksen riskiä. Huumausaineiden pistokäyttöä koskevien tapojen muuttumiseen liittyvien haittojen ymmärtäminen on siksi keskeistä suunniteltaessa toimenpiteitä, joilla vähennetään tähän käyttäytymiseen liittyviä haittoja.

MDMA-markkinoiden epävakaus on lisääntynyt, mutta erittäin puhtaiden tuotteiden saatavuus huolestuttaa edelleen

Bag with MDMA tablets of different shapes and colours

Tämänhetkiset tiedot viittaavat siihen, että tilanne on yleisesti ottaen suhteellisen vakaa MDMA:n kulutuksen osalta, vaikka kansallisella tasolla on huomattavia eroja. Tätä edeltävällä ajanjaksolla MDMA:n käytön indikaattorit viittasivat käytön tilapäiseen vähenemiseen covid-19-pandemian alkuvaiheessa, jolloin toimenpiteet lähikontaktien välttämiseksi laittoivat katkolle yöelämän ja muut sellaiset sosiaaliset tapahtumat, jotka liittyivät tämän aineen käyttöön. Eurooppa on edelleen tärkeä MDMA:n tuotannon keskus sekä kotimaiseen kulutukseen että vientiin EU:n ulkopuolisille markkinoille. Kun tablettien tyypillinen MDMA-pitoisuus on 161–173 milligrammaa, niiden kokonaisvahvuus on aiempaan nähden edelleen korkea. Tämä on herättänyt huolta kuluttajille koituvien terveyshaittojen riskistä. Viime aikoina on kuitenkin ilmennyt joitakin merkkejä, jotka viittaavat tuotantomäärien mahdolliseen vähentymiseen, ja tablettien MDMA-pitoisuudessa on havaittu jonkin verran laskua. On epäselvää, viittaavatko nämä merkit tuottajien ongelmiin lähtöaineina käytettävien kemikaalien hankkimisessa vai ovatko tuottajat siirtymässä muiden, kysytympien tai kannattavampien aineiden tuotantoon vai reagoivatko markkinat havaittuun vähemmän vahvojen tuotteiden kysyntään. Yleisesti ottaen erittäin puhtaita tabletteja ja jauheita on kuitenkin edelleen saatavilla Euroopan markkinoilla. Tämä tieto on tärkeää ennaltaehkäisyyn ja haittojen vähentämiseen tähtäävien toimien tueksi tällä osa-alueella.

Huumausaineiden saatavuuden ja käytön monipuolistuminen

Merkkejä siitä, että ketamiinista on tullut vakiintunut huume joidenkin ryhmien keskuudessa

White powder and vial with a liquid

Takavarikoitujen ja uusia psykoaktiivisia aineita koskevan EU:n varhaisen varoituksen järjestelmässä ilmoitetun ketamiinin määrä vaihtelee huomattavasti eri aikoina. Se on kuitenkin pysynyt suhteellisen korkealla tasolla viime vuosina. Tämä ja muut tiedot viittaavat siihen, että ketamiinia on todennäköisesti jatkuvasti saatavilla joillakin kansallisilla huumausainemarkkinoilla ja että siitä on tullut joidenkin ryhmien vakiintunut huumausaine. Ketamiinia käytetään yleisesti nuuskaamalla, mutta sitä voidaan myös pistää. Se on yhdistetty erilaisiin annoksen koosta riippuviin akuutteihin ja kroonisiin haittoihin, joihin pitkäaikaiskäyttäjillä voi kuulua urologisia komplikaatioita ja virtsarakon vaurioita. Ketamiinia voidaan lisätä myös muihin huumeseoksiin, kuten MDMA-jauheisiin ja -tabletteihin. Sitä esiintyy myös ”vaaleanpunaisena kokaiinina” myydyissä seoksissa, jotka näyttävät herättävän yhä enemmän kiinnostusta kuluttajien keskuudessa. Euroopassa termillä vaaleanpunainen kokaiini tarkoitetaan yleensä ketamiinin ja muiden synteettisten huumausaineiden, kuten amfetamiinien tai MDMA:n, seoksia. Kuten toisaalla tässä vuoden 2023 Euroopan huumeraportissa on todettu, huumeseoksia käyttävät henkilöt eivät välttämättä tiedä, mitä aineita käytetyissä seoksissa on, tai eivät tiedä, että eri huumausaineiden väliset vuorovaikutukset voivat altistaa heidät tavallistakin suuremmille terveysriskeille.

Nuorten typpioksiduulin käytön aiheuttamat terveysongelmat

Disposed silver laughing gas cartridges on a wooden table

EMCDDA:n tuoreessa katsauksessa todettiin, että useissa EU:n jäsenvaltioissa on merkkejä siitä, että myös ilokaasuna tunnetun typpioksiduulin käyttö päihtymistarkoituksessa lisääntyy. Typpioksiduulilla on useita kaupallisia käyttötarkoituksia, ja keskustelua käydään siitä, missä määrin tähän aineeseen liittyy kielteisiä terveysriskejä erityisesti satunnaiskäyttäjien kohdalla. Typpioksiduulin intensiivinen ja krooninen käyttö on joka tapauksessa yhdistetty terveyshaittoihin, kuten myrkytyksiin, palovammoihin ja keuhkovaurioihin, ja joissakin tapauksissa pitkäaikainen altistuminen voi aiheuttaa B12-vitamiinin puutoksesta johtuvia hermovaurioita. Joissakin Euroopan kaupungeissa myös pienten ruostumattomasta teräksestä valmistettujen kanistereiden hävittämisestä on muodostunut jäteongelma. Tämän huumausaineen saatavuus näyttää parantuneen ja se on tullut edullisemmaksi, sillä joissakin maissa on yhä useammin saatavilla päihdekäyttäjille suunnattuja suurempia kaasupulloja. Kaasupullot voivat lisätä keuhkovaurioiden riskiä sisällön korkeamman paineen vuoksi. Käytettävissä olevien tietojen perusteella näyttää siis siltä, että huumausaineiden vastaiseen työhön ja haittojen vähentämiseen keskittyvillä palveluilla on vahvat perusteet puuttua tähän aineeseen työssään. Tämän aineen myyntiä ja käyttöä koskevat sääntelytavat vaihtelevat tällä hetkellä maittain.

Merkkejä synteettisten katinonien saatavuuden ja tuotannon lisääntymisestä Euroopassa

A syringe lying on a black table next to a white powder

Synteettisiä katinoneja, kuten 3-MMC:tä ja 3-CMC:tä, joita markkinoidaan amfetamiinin ja MDMA:n kaltaisten huumeiden korvaavina aineina, myydään myös joskus virheellisesti muina aineina. Vaikka näiden huumausaineiden takavarikkojen määrä on edelleen suhteellisen pieni, joissakin yksittäisissä takavarikoissa on löydetty hyvin suuria määriä synteettisiä katinoneja, jotka ovat yleensä peräisin Intiasta. Tämä sekä todisteet siitä, että synteettisiä katinoneja myös valmistetaan Euroopassa, viittaavat siihen, että kyseisiä aineita on yhä enemmän saatavilla Euroopassa, jossa niillä voi tulevaisuudessa olla yhä suurempi rooli stimulanttimarkkinoilla. Tämän alan kehitys aiheuttaa myös uusia haasteita lainvalvontaviranomaisille. Esimerkiksi synteettisten katinonien kemiallisesti peitettyjä ja valvomattomia muotoja on salakuljetettu Eurooppaan, jossa ne on myöhemmin paikallisesti muunnettu valvotuiksi katinoneiksi. Takavarikoitujen lähtöaineena käytettyjen kemikaalien määrien perusteella vaikuttaa todennäköiseltä, että laajamittainen tuotanto on nyt käynnissä Euroopan ja mahdollisesti muillekin markkinoille.

Mahdolliset kielteiset seuraukset, joita aiheutuu kasvavasta kiinnostuksesta psykedeelisten lääkkeiden tarjoamiin hoitomahdollisuuksiin

Color MRI Scan Human Brain

Sekä kliininen että yleinen kiinnostus joidenkin psykedeelisten aineiden, myös uusien ja vähän tunnettujen aineiden, mahdollista terapeuttista käyttöä kohtaan on kasvanut. Yhä useammissa kliinisissä tutkimuksissa tutkitaan erilaisten psykedeelisten aineiden potentiaalia erilaisten mielenterveysongelmien hoidossa. Jotkin tutkimukset vaikuttavat lupaavilta, mutta yleistäminen tällä alalla on kuitenkin vaikeaa. Tämä johtuu siitä, että suuri osa tutkimuksesta on vielä alkutekijöissään, tutkittavien kemikaalien määrä on suuri ja tutkittavia mielenterveyshäiriöitä on monenlaisia. Tämä kehitys on saanut paljon huomiota tiedotusvälineissä. Vaarana on, että näin saatetaan rohkaista psykedeelisten aineiden kokeelliseen käyttöön ilman lääketieteellistä tukea, mikä saattaa asettaa jotkut haavoittuvassa asemassa olevat henkilöt alttiiksi haitallisille seurauksille. Samaan aikaan on näyttöä siitä, että sekä Euroopan unionissa että muualla toteutetaan sääntelemättömiä ohjelmia, joissa psykedeelisten aineiden käyttö sisältyy hyvinvointiin, terapeuttiseen tai hengellisesti suuntautuneeseen toimenpiteeseen. 

Monimutkaisemmat opioideihin liittyvät haasteet

Euroopan opioidiongelmat kasvavat

A used spoon and syringe lying on the ground

Heroiini on edelleen Euroopan yleisimmin käytetty laiton opioidi, ja se on myös huumausaine, joka edelleen aiheuttaa suuren osan huumausaineiden käytöstä johtuvasta terveysrasitteesta. Käytettävissä olevat tiedot viittaavat kuitenkin myös siihen, että heroiini ei ole enää yhtä keskeinen kuin aiemmin ja synteettisillä opioideilla näyttää olevan merkittävämpi rooli opioideihin liittyvissä ongelmissa joissakin maissa. Vuonna 2021 EU:n jäsenvaltioiden takavarikoiman heroiinin määrä yli kaksinkertaistui 9,5 tonniin, ja Turkki takavarikoi ennätykselliset 22,2 tonnia. Näistä suurista takavarikoista huolimatta heroiinin vähittäismyyntihinnassa tai puhtaudessa on tapahtunut vain vähäisiä muutoksia, ja kaiken kaikkiaan käytettävissä olevat tiedot osoittavat, että heroiinin saatavuus on edelleen suhteellisen runsasta. Tästä huolimatta ei ole juurikaan näyttöä siitä, että heroiinin käytön aloittaminen olisi lisääntynyt merkittävästi, ja indikaattorit viittaavat siihen, että useimmissa maissa huumeita käyttävät ihmiset ikääntyvät ja monet ovat huumehoito- ja muiden tukipalveluiden pitkäaikaisia asiakkaita.

Heroiinin merkitys opioideihin liittyvissä ongelmissa on vähentynyt, mutta se on edelleen merkittävä haittojen aiheuttaja

An ambulance parked on the street at night

Vaikka heroiini on edelleen osallisena suurimmassa osassa opioideihin liittyvistä kuolemantapauksista, niiden maiden määrä, joissa näin on, on vähentynyt. Sairaaloiden päivystyspoliklinikoille akuutin huumemyrkytyksen vuoksi hoitoon hakeutumisia koskevat tiedot viittaavat myös siihen, että joissakin kaupungeissa muut opioidit ovat ohittaneet heroiinin hoitoon hakeutumisten syynä. Heroiinin suhteellinen merkitys huumehoitoon hakeutumisen syynä on myös vähentynyt. Havaintoa siitä, että heroiinin merkitys huumeongelmissa on vähentynyt, voidaan pitää monella tapaa myönteisenä kehityksenä. Tähän liittyy kuitenkin joitakin merkittäviä varaumia. Euroopassa on edelleen paljon heroiinia käyttäviä henkilöitä, ja heidän terveys- ja tukitarpeensa ovat yhä monimutkaisempia. Huumeiden yhdistelmäkäyttö on yleistynyt opioidien käyttäjien keskuudessa, ja yhteisvaikutuksesta – heroiinia käytetään usein yhdessä muiden aineiden kanssa – on tullut entistä merkittävämpi haittojen riskiä lisäävä tekijä. Lisäksi vakiintuneet ja uudet synteettiset opioidit ovat yhä useammin yhteydessä huumausaineisiin liittyvään sairastavuuteen ja kuolleisuuteen, ja joissakin maissa ne ovat nyt opioideihin liittyvien ongelmien pääasiallinen aiheuttaja.

Ikääntyvien opioidien käyttäjien hoitoon tarvitaan monialaista tukea

Psychiatrist or professional psychologist counseling or therapy session to male patients

Tämänhetkisten arvioiden mukaan opioidiagonistihoitoa sai vuonna 2021 noin puolet suuren riskin opioidienkäyttäjistä Euroopan unionissa, eli arviolta 511 000 henkilöä (Norja ja Turkki mukaan luettuina 524 000 henkilöä). Saatavilla oleva näyttö tukee opioidiagonistihoitoa, jolla on havaittu myönteisiä terveydellisiä ja sosiaalisia vaikutuksia, kuten kuolleisuusriskin pienenemistä. Yli 60 prosenttia opioidiagonistihoitoa saavista asiakkaista on kuitenkin nykyään 40-vuotiaita tai vanhempia, ja alle 10 prosenttia on alle 30-vuotiaita. Tämä tarkoittaa sitä, että palveluissa on otettava huomioon tämän yhä haavoittuvammaksi käyvän väestönosan entistä monimutkaisemmat terveydenhuoltotarpeet. Tarvitaan tehokkaampaa siirtymistä yleisempiin palveluihin, jotka tarjoavat hoitoa ikääntymiseen liittyviin sairauksiin. Tämän usein erittäin syrjäytyneen ryhmän hoidossa on myös vastattava monitahoisiin ongelmiin, jotka liittyvät huumeidenkäytön lisäksi mielenterveysongelmiin, sosiaaliseen eristäytymiseen, työllisyyteen ja asumiseen. Sen vuoksi on painotettava entistä enemmän tehokkaiden usean viranomaisen kumppanuuksien luomista yleisten terveys- ja sosiaalipalvelujen kanssa.

Huumeiden yhdistelmäkäytön merkitystä on ymmärrettävä paremmin opioideihin liittyvässä kuolleisuudessa

Naloxone kit

Opioidit yleensä käytettynä yhdessä muiden aineiden kanssa ovat edelleen yleisimpiä huumekuolemien aiheuttajia. Vaikka opioideihin liittyvien kuolemantapausten yleinen kehitys näyttää pysyvän vakaana, kuolemantapausten osuus vanhemmissa ikäryhmissä on kasvussa. Heroiinin osuus kuolemantapausten kokonaismäärästä näyttää olevan vähenemässä joissakin maissa. On myös tärkeää huomata, että heroiinia havaitaan harvoin yksinään, mikä viittaa siihen, että huumeiden yhdistelmäkäyttö on yleistä. Silloin, kun yksityiskohtaisia toksikologisia tietoja on saatavilla, heroiiniin liittyvissä kuolemantapauksissa havaitaan usein myös muita opioideja ja lääkkeitä, joilla on saattanut olla osuutta asiaan. Stimulanttien usein opioidien ohella tapahtuvaan käyttöön liittyvät huumekuolemat näyttävät olevan kasvussa eräissä maissa, ja stimulantit ovat yleisemmin mukana nuorempiin ikäryhmiin kuuluvien henkilöiden huumekuolemissa. Onkin huomattava, että huumeiden yhdistelmäkäyttö vaikuttaa merkittävästi huumekuolleisuuteen. Siksi tarvitaan parempia toksikologisia tietoja. Huumeiden yhteisvaikutusten huomioon ottamiseksi palvelujen tarjoamisen malleja voidaan joutua tarkistamaan. Esimerkiksi se, että stimulantteja tai synteettisiä opioideja käytetään yhdessä heroiinin kanssa, asettaa ehtoja joidenkin huumeiden yliannostusriskin vähentämiseksi tarkoitettujen toimenpiteiden tehokkaalle toteuttamiselle. Esimerkiksi voimakkaisiin synteettisiin opioideihin liittyvissä yliannostuksissa voi olla tarpeen antaa useita annoksia opioidiantagonisti naloksonia.

Uusien bentsodiatsepiinien ja opioidien yhteisvaikutus

Bag with yellow pills

Toksikologisten tietojen puutteen vuoksi bentsodiatsepiinien roolia opioidikuolemissa ei tällä hetkellä ymmärretä riittävästi. Euroopassa on saatavilla valvomattomia ja uusia bentsodiatsepiineja, mutta tietojen vähäisyyden vuoksi niiden käytön laajuutta on vaikea arvioida. Saatavilla oleva näyttö kuitenkin riittää osoittamaan, että näillä aineilla voi olla merkittäviä terveysvaikutuksia, erityisesti silloin, kun niitä käytetään yhdessä muiden huumeiden kanssa. Ne ovat usein hyvin halpoja, ja nuoret saattavat käyttää niitä yhdessä alkoholin kanssa, mikä voi joskus johtaa mahdollisesti vakaviin terveyshaittoihin tai poikkeavaan käyttäytymiseen. Niiden on myös todettu lisäävän opioidien yliannostuskuoleman riskiä. Tuoreimpien tietojen mukaan bentsodiatsepiineihin liittyvien yliannostuskuolemien osuus on kasvanut eräissä maissa. Esimerkki siitä, miten monimutkaisia huumausainemarkkinat tällä osa-alueella voivat nykyään olla, tulee Virosta, jossa on äskettäin takavarikoitu seoksia, jotka sisältävät sekä uutta synteettistä opioidia metonitatseenia että uutta bentsodiatsepiinia bromatsolaamia.

Uudet synteettiset opioidit

A male hand holding a small plastic bag with a blue pill

Pohjois-Amerikan huumeongelmat ovat esimerkki siitä, miten opioidien saatavuuden ja käytön muutoksilla voi olla merkittäviä vaikutuksia kansanterveyteen. Pohjois-Amerikassa voimakkaat fentanyylijohdannaiset ovat suurelta osin syrjäyttäneet reseptilääkkeinä myytävät opioidit ja heroiinin, ja niistä on tullut opioidikuolemien epidemian merkittävin syy. Euroopassa on raportoitu uusista synteettisistä opioideista, ja ne saattavat olla yleistymässä joillakin alueilla. Tällä hetkellä niiden saatavuus ja käyttötavat ovat hyvin erilaisia kuin Pohjois-Amerikassa, ja näihin huumeisiin liittyvät merkittävät ongelmat rajoittuvat lähinnä joihinkin pohjoisiin ja Baltian maihin. Vuonna 2021 EU:n jäsenvaltiot ilmoittivat noin 140 fentanyyliin liittyvää kuolemantapausta. Merkittävän osan niistä uskotaan kuitenkin liittyvän fentanyyliin muuhun kuin lääkinnälliseen käyttöön. Vaikka tämä luku on todennäköisesti arvioitu alakanttiin, se ei ole verrattavissa Pohjois-Amerikassa samana aikana raportoituihin moniin tuhansiin fentanyyliin liittyviin kuolemantapauksiin. Vuosina 2009–2022 Euroopan huumausainemarkkinoilla on kuitenkin havaittu yhteensä 74 uutta opioidia. Tämän lisäksi EU:n varhaisen varoituksen järjestelmään on tullut virallinen ilmoitus yhdestä uudesta synteettisestä opioidista vuonna 2022 ja kolmesta uudesta synteettisestä opioidista vuoden 2023 neljän ensimmäisen kuukauden aikana. Suurin osa viime vuosina havaituista uusista opioideista ei kuitenkaan kuulu fentanyylien ryhmään vaan erittäin voimakkaisiin bentsimidatsoliopioideihin (nitatseeni). Baltian maiden raportoimista takavarikoista, ruiskujäämistä ja toksikologisista löydöksistä saatavilla olevat tiedot viittaavat siihen, että saatavuus ja haitat (kuten huumekuolemat) ovat lisääntyneet näissä maissa vuonna 2022, erityisesti bentsimidatsoliopioidien ja fentanyylijohdannaisen karfentaniilin osalta. Viimeaikaisissa takavarikoissa on löydetty myös uusia synteettisiä opioideja seoksissa, jotka sisältävät uutta bentsodiatsepiinia ja eläimille tarkoitettua rauhoittavaa ainetta ksylatsiinia. Näistä yhdistelmistä, jotka tunnetaan nimillä ”benzo-dope” ja ”tranq-dope”, on raportoitu myös Pohjois-Amerikassa, jossa ne on yhdistetty lisääntyneeseen yliannostuskuoleman riskiin. Koska uudet synteettiset opioidit ovat erittäin voimakkaita, jo pieni määrä riittää tuottamaan suuren määrän tyypillisiä annoksia, ja se voi lisätä hengenvaarallisen myrkytyksen riskiä. Tämä tarkoittaa sitä, että vaikka ongelmat tällä alalla ovatkin tällä hetkellä melko vähäisiä, tämä aineryhmä on uhka, jolla voi tulevaisuudessa olla merkittävämpi vaikutus eurooppalaisten terveyteen ja turvallisuuteen.

Euroopan on valmistauduttava oopiumiunikon viljelyn kieltämisestä Afganistanissa johtuviin mahdollisiin vaikutuksiin

Opium plantation

Suurin osa Euroopassa kulutetusta heroiinista on peräisin Afganistanissa viljellyistä oopiumiunikoista. Huhtikuussa 2022 Taleban ilmoitti kieltävänsä oopiumunikon viljelyn, mikä herättää kysymyksen siitä, miten kielto vaikuttaa opioidien käyttöön Euroopassa. Talebanien vallattua maan elokuussa 2021 oopiumiunikon viljelyn arvellaan kasvaneen vuonna 2022 lähes kolmanneksella. Vuotta 2023 koskevat alustavat tiedot viittaavat kuitenkin siihen, että viljelyala on pienentynyt huomattavasti. Lisäksi metamfetamiinin valmistuksen vähentämiseksi toteutetut rinnakkaiset toimenpiteet näyttävät johtaneen siihen, että tämä huumausaineen tuotantomuoto on tullut vähemmän näkyväksi, ja sitä on ehkä jossain määrin rajoitettu. Vaikka näiden päätelmien todentamiseksi tarvitaan lisää näyttöä, tällä hetkellä saatavilla olevat tiedot viittaavat siihen, että sekä oopiumin että metamfetamiinin tuotannon merkittävä väheneminen Afganistanissa vuonna 2023 on mahdollista. Oopiumiunikon viljelykiellon pitkän aikavälin vaikutuksia on kuitenkin vaikea ennustaa monestakin syystä. Afganistanin maanviljelijöiden taloudelliset vaikeudet voivat esimerkiksi tehdä rajoituksen ylläpitämisen poliittisesti vaikeaksi. Myös varastojen ja sen vuoksi, että kestää yleensä yli 12 kuukautta ennen kuin oopiumisato ilmestyy heroiinina Euroopan vähittäismarkkinoille, on liian aikaista ennustaa vaikutuksia huumeiden saatavuuteen Euroopassa. Jos oopiumin viljelykielto kuitenkin pannaan täytäntöön ja pidetään voimassa, sillä voi olla merkittävä vaikutus heroiinin saatavuuteen. Aiempi lyhytkestoinen oopiumin tuotantokielto Afganistanissa johti Euroopassa heroiinipulaan, joka joissakin maissa on yhdistetty pitkäaikaisiin muutoksiin opioidien kulutustottumuksissa. Tämän vuoksi Euroopan olisi järkevää varautua reagoimaan heroiinin saatavuuden mahdollisen vähenemisen vaikutuksiin vuodesta 2024 alkaen. Yksi mahdollinen seuraus voi olla opioideihin liittyvien ongelmien hoidon kysynnän kasvu. Yhtenä huolenaiheena on, että heroiinin saatavuuden väheneminen voi lisätä synteettisten opioidien kysyntää. Koska tämän osa-alueen kehitys on tällä hetkellä epävarmaa, tarvitaan intensiivistä seurantaa. Jos muutoksia havaitaan, saatetaan tarvita lieventäviä toimenpiteitä. Näihin voivat kuulua hoitokapasiteetin lisääminen, haittojen vähentämisstrategioiden tarkistaminen ja tiukempien täytäntöönpanotoimien käyttöönotto synteettisten opioidien tarjontaan puuttumiseksi. Lisäksi riskinä voi olla uusia turvallisuushaasteita, kuten Afganistanista tulevien paperittomien maahanmuuttajien virtojen lisääntyminen maaseudun köyhän väestönosan taloudellisen tilanteen heikkenemisen vuoksi.

Viitteet

Suositeltu viittaustapa: Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus (2023), Euroopan huumeraportti 2023: Suuntauksia ja muutoksia, https://www.emcdda.europa.eu/publications/european-drug-report/2023/drug-situation-in-europe-up-to-2023_fi

Tunnisteet:

HTML: TD-02-23-150-FI-Q
ISBN: 978-92-9497-919-3
DOI-tunnus: 10.2810/224246