Nya psykoaktiva substanser – den nuvarande situationen i Europa (Europeisk narkotikarapport 2023)

Cover of the European Drug Report 2023 NPS

Marknaden för nya psykoaktiva substanser kännetecknas av de många substanser som har dykt upp på detta område och av att nya föreningar fortsätter att upptäckas varje år. På den här sidan hittar du en översikt över narkotikasituationen för nya psykoaktiva substanser i Europa, som stöds av data om beslag och information från EU:s system för tidig varning om nya psykoaktiva substanser för substanser som upptäcks för första gången i Europa. Bland de nya substanser som nämns finns syntetiska cannabinoider, hexahydrocannabinol, syntetiska katinoner, nya syntetiska opioider och bensimidazolopioider. 

Denna sida ingår i Europeisk narkotikarapport 2023, EMCDDA:s årliga översikt över narkotikasituationen i Europa.

Senaste uppdatering: 16 juni 2023

Hot mot hälsan på grund av mycket potenta substanser, fortsatt marknadsanpassning och allt fler beslag 

Marknaden för nya psykoaktiva substanser kännetecknas av de många substanser som har dykt upp på detta område och av att nya föreningar fortsätter att upptäckas varje år. Begreppet ”nya psykoaktiva substanser” omfattar en mängd olika typer av substanser som inte kontrolleras genom internationella avtal om narkotikakontroll, även om vissa av dem kan vara föremål för nationella regleringsåtgärder. Under 2021 beslagtog EU:s medlemsstater en rekordstor mängd nya psykoaktiva substanser, på 8,5 ton (se figuren Beslag av nya psykoaktiva substanser i Europeiska unionen: antal beslag och beslagtagen mängd, 2005–2021). Narkotikaproducenter fortsätter att utveckla nya substanser för att undvika rättsliga kontroller. Hälsoriskerna med dessa nya föreningar är i regel okända, och konsumenter utsätts potentiellt för risken för allvarlig förgiftning eller till och med förgiftning med dödlig utgång eller andra hälsoproblem. Lagstadgade kontroller i Europa och i ursprungsländer utanför EU tycks ha bidragit till att minska antalet nya derivat av vissa typer av narkotika, t.ex. fentanyl. Andra substanser, som utformats för att kringgå de allmänna definitionerna i lagstiftningen, fortsätter dock att dyka upp, och Kina och Indien är fortfarande viktiga ursprungsländer för dessa substanser eller de prekursorer som krävs för att producera dem.

De 24 nya cannabinoider som upptäcktes stod för över hälften av de nya substanser som först rapporterades till EU:s system för tidig varning om nya psykoaktiva substanser under 2022 (se figuren Antal nya psykoaktiva substanser som rapporterats för första gången till EU:s system för tidig varning om nya psykoaktiva substanser, per kategori, 2005–2022). Mångfalden på detta område kan spegla att producenterna av illegala droger försöker kringgå Kinas klassövergripande förbud mot syntetiska cannabinoider från 2021.

Figur. Antal nya psykoaktiva substanser som rapporterats för första gången till EU:s system för tidig varning om nya psykoaktiva substanser, per kategori, 2005–2022
 

Det finns en växande oro för att cannabiskonsumenter oavsiktligt kan exponeras för syntetiska cannabinoider. Under 2021 ökade sammantaget antalet rapporter om växtbaserade material där THC eller andra naturliga cannabinoider påträffades tillsammans med syntetiska cannabinoider, och minst 13 europeiska länder, framför allt Tyskland och Sverige, rapporterade sådana fall. Det är möjligt att sådana förfalskade produkter förekommer ofta, men inte upptäcks. Förfalskad cannabis kan se likadan ut som naturlig cannabis och kan felaktigt säljas som cannabis till intet ont anande konsumenter. Syntetiska cannabinoider är mycket starka substanser och förfalskade produkter medför risk för förgiftning. Ytterligare ett orosmoment är att ätbar cannabis (livsmedel, ofta i form av ”godis” som i regel har tillsatts cannabisextrakt) har blivit vanligare på den olagliga europeiska marknaden sedan 2021. Utöver de risker som dessa produkter medför på grund av sin THC-halt och risken för att de kan förväxlas med lagliga kommersiella produkter, särskilt av barn, oroas man över att vissa av dessa produkter kan innehålla syntetiska cannabinoider.

Nya rättsliga utmaningar och farhågor har uppstått när det gäller den potentiella samverkan mellan saluföringen av cannabisderivat och marknaden för rekreationellt narkotikabruk. Under 2022 speglade uppkomsten av nya halvsyntetiska cannabinoider denna oro. Hexahydrocannabinol (HHC) identifierades i maj 2022 och hade i mars 2023 rapporterats av 20 EU-medlemsstater. Tre andra semisyntetiska cannabinoider, HHC-acetat, hexahydrocannabiforol och tetrahydrocannabidiol, har också identifierats på den europeiska narkotikamarknaden. Det verkar sannolikt att dessa substanser framställs av cannabidiol som extraherats från cannabis med låg THC-halt. De marknadsförs på nätet och i butiker som ”lagliga” ersättningsprodukter för cannabis och inkluderar hampa som har sprejats eller blandats med HHC, som ser ut och luktar som naturlig cannabis, samt e-cigaretter och ätbara produkter. Effekterna av HHC hos människor har inte undersökts, men konsumentrapporter tyder på att de subjektivt sett kan jämföras med effekterna av cannabis. Vissa av produkterna finns dock tillgängliga i former som kan ge höga doser, vilket väcker farhågor om vilka konsekvenser tillgången till dessa substanser kan få för folkhälsan.

Syntetiska katinoner och nya syntetiska opioider är relativt väletablerade på vissa europeiska narkotikamarknader. De säljs i stället för stimulantia som amfetamin eller opioider som heroin. Under 2022 fortsatte stora mängder katinoner som 3-MMC och 3-CMC att beslagtas. Även om antalet beslag fortfarande är få tyder de mycket stora mängder katinoner som påträffats vid vissa enskilda beslag, som framför allt har smugglats hit från Indien, på att dessa substanser har potential att spela en större roll på Europas marknad för stimulantia. Dessa farhågor underbyggs ännu mer av information som tyder på att katinoner i allt högre grad framställs i Europa och blir allt mer sofistikerade. Här kan man bland annat nämna upptäckten av kemiskt maskerade icke-kontrollerade former (N-acetyl-3-MMC), som smugglas in i Europa för att väl på plats omvandlas till den kontrollerade katinonen 3-MMC. Även om information från indikatorer som verksamheter för droginnehållskontroll tyder på att MDMA-produkter förfalskas mer sällan än andra illegala droger som de kontrollerade 2021, kan förfalskning av MDMA-produkter med syntetiska katinoner också öka risken för okända effekter och potentiella skador. Under 2022 rapporterades en möjlig ökning av syntetiska katinoner som felaktigt säljs som MDMA eller används för att förfalska MDMA till EU:s system för tidig varning om nya psykoaktiva substanser. Även om den övergripande omfattningen av detta problem ännu inte är känd har det rapporterats av verksamheter för droginnehållskontroll i minst tre EU-medlemsstater, bland annat Spanien, Nederländerna och Österrike. De berörda produkterna omfattade ecstasytabletter, kristaller och pulver som vanligtvis innehöll 4-CMC (klefedron), 3-MMC, 4-MMC (mefedron) och dipentylon.

Även om endast en ny syntetisk opioid formellt anmäldes 2022 tyder signaler från främst de baltiska länderna på att de blir lättare att få tag på och på fler skador (inklusive narkotikarelaterade dödsfall) med koppling till dessa substanser, särskilt fentanylderivatet karfentanil och den mycket starka gruppen bensimidazolopioider, som inbegriper narkotika som isotonitazen, protonitazen och metonitazen. Bensimidazol-opioider uppkom efter kontrollåtgärder i både producentländer och på annat håll. Åtgärderna syftade till att minska tillgången av fentanylderivat inklusive karfentanil Syntetiska opioider är ofta mycket starka, vilket innebär att en liten mängd kan räcka för att framställa ett stort antal vanliga doser och innebära en ökad risk för livshotande förgiftning. Syntetiska opioider har kopplats till narkotikarelaterade dödsfall, och färska rapporter från Estland och Litauen visar att denna narkotika nu står för en betydande andel av de dödsfall som beror på överdoser i dessa länder. Nya preliminära data från 2023 tyder på att dödsfall med koppling till bensimidazolopioider upptäcks i allt större utsträckning i Lettland, vilket är en oroväckande utveckling. 2022 rapporterade estniska polisen beslag av blandningar innehållande den nya syntetiska opioiden metonitazen och bromazolam, en ny bensodiazepin, samt blandningar innehållande de nya opioiderna protonitazen och metonitazen och det lugnande och smärtstillande medlet xylazin som är avsett för djur. Dessa blandningar, som kallas ”benzo-dope” respektive ”tranq-dope”, har kopplats till ett ökat antal dödsfall på grund av överdoser i Kanada och Förenta staterna. Det finns ett behov av att överväga och fortsätta att undersöka vilka skadereducerande och förebyggande åtgärder som är effektiva för att minska dödlighetsriskerna i samband med användningen av syntetiska opioider. Det har t.ex. föreslagits att metoderna för att tillhandahålla opioidantagonisten naloxon måste anpassas för att de hälsorisker som syntetiska opioider utgör ska kunna hanteras på ett effektivare sätt.

Viktiga data och trender

Nya psykoaktiva substanser som rapporterats

Figur. Antal nya psykoaktiva substanser som rapporterats varje år efter att de upptäcktes för första gången i Europeiska unionen 2005–2021
 
Figur. Antal opioider som rapporterats för första gången till EU:s system för tidig varning om nya psykoaktiva substanser, 2009–2022
 

Beslag av nya psykoaktiva substanser

  • Under 2021 uppgick beslagen av marijuana med låg halt av THC och som innehöll syntetiska cannabinoider till 242 kg (37 kg under 2020; 200 gram under 2019). Proverna rapporterades på olika sätt som ”hampa” eller ”cannabis” eller som att de innehöll THC, CBD eller CBG. Dessutom rapporterades beslag på 12 kg cannabisharts som ”CBD-hash”.
  • Under 2021 stod EU:s medlemsstater för nästan 29 400 av de 59 620 beslag av nya psykoaktiva substanser som rapporterades i EU, Norge och Turkiet och för 8,5 av de 10,8 ton som beslagtogs. Ökningen drevs på av ett fåtal stora beslag av katinoner (3-CMC, 3-MMC, 4-CMC) samt ketamin och GBL (se figur Beslag av nya psykoaktiva substanser i EU: antal beslag och beslagtagen mängd, 2005–2021). Dessutom beslagtogs 23 634 liter vätskor som innehöll nya psykoaktiva substanser, främst GBL (21 455 liter) och 4-CMC (1 228 liter).
  • Under 2021 stod endast fem substanser för mer än 80 procent av alla nya psykoaktiva substanser som beslagtogs i EU-länderna: tre katinoner (3-CMC, 3-MMC och 4-CMC, som uppgår till 4,0 ton), ketamin (0,9 ton) och GBL (2,0 ton) (se figur Beslag av nya psykoaktiva substanser i EU: beslagtagen mängd, per substans, 2021).
  • Under 2021 rapporterades 740 beslag av nya opioider till EU:s system för tidig varning om nya psykoaktiva substanser, där 45 procent innehöll karfentanil och 22 procent innehöll isotonitazen. Totalt sett beslagtogs 8,2 kg material, där 59 procent (4,9 kg) innehöll karfentanil och 23 procent (1,9 kg) innehöll isotonitazen. De flesta beslagen gjordes i norra Europa. Estland, Lettland, Litauen och Polen rapporterade 97 procent av beslagen och 86 procent (7,1 kg) av den beslagtagna mängden.
Figur. Beslag av nya psykoaktiva substanser i EU, antal beslag, 2005–2021
 
Figur. Beslag av nya psykoaktiva substanser i EU, beslagtagen mängd, 2005–2021
 
Figur. Beslag av nya psykoaktiva substanser i EU: beslagtagen mängd, per substans, 2021
 

Baserat på alla fysiska former uttryckta i kilo.

Användning av nya psykoaktiva substanser

  • Nationella uppskattningar av det senaste årets användning av nya psykoaktiva substanser (förutom ketamin och GHB) bland unga vuxna (15–34 år) varierar mellan 0,1 procent i Lettland och 5,1 procent i Rumänien. Bland skolungdomar i åldern 15–16 år uppskattades i den senaste europeiska undersökningen (se ESPAD 2019) från 2019 att användningen av nya psykoaktiva substanser under hela livet varierade mellan 0,9 procent och 6,6 procent, med en användning under hela livet på mellan 1,1 procent och 5,2 procent för syntetiska cannabinoider och mellan 0,2 procent och 2,5 procent för syntetiska katinoner.

Behov av akutsjukvård med anledning av nya psykoaktiva substanser

  • Under 2021 rapporterades 3-MMC vid 68 fall av akut narkotikaförgiftning vid 5 Euro-DEN Plus-sjukhus.

Källdata

De data som används för att generera infografik och diagram på denna sida återfinns nedan.

List of tables

Table 1. Number of new psychoactive substances reported for the first time to the EU Early Warning System, by category, 2005–2022
Year Cathinones Cannabinoids Opioids Benzodiazepines Aminoindanes Arylalkylamines Arylcyclohexylamines Other substances Phenethylamines Piperazines Piperidines & pyrrolidines Tryptamines Plants and extracts
2005 1         1     3 2   6  
2006         1 1     2 3      
2007       1   2     3 2 1 2 3
2008 6 1           1 1     1 3
2009 4 6 1         2 5   1 2  
2010 14 11     1 3 2 3 3 1 1 1 1
2011 7 23   1 1 5 1 4 4   2    
2012 4 31 3 1   5 3 8 14 1   4  
2013 8 29 4 2 1 6 1 13 14 1 1 1  
2014 31 30 4 4   4   14 9     5  
2015 26 24 4 5   4 2 12 9 3 6 3  
2016 14 11 9 6   3 6 10 5   1 1  
2017 12 10 13 3   1 1 4 4   1 2  
2018 8 11 11 5   1 1 9 5     4  
2019 10 8 8 2   1   13 3 2 1 5  
2020 8 11 10   1 4 3 4       5  
2021 6 15 6 3     5 9 4     4  
2022 5 24 1 2   1 2 3 1 1   1  
Table 2. Number of new psychoactive substances reported each year following their first detection in the European Union, by category, 2005–2021
Year Cathinones Cannabinoids Tryptamines Benzodiazepines Aminoindanes Arylalkylamines Arylcyclohexylamines Opioids Other substances Phenethylamines Piperazine derivates Piperidines and Pyrrolidines Plants and extracts
2005 1 0 13 1 0 1 1   4 8 3   1
2006   0 8 1 1 3 2   3 10 4    
2007 2 0 16 1 1 2 1   4 12 8 1 4
2008 7 2 9 1 0 2 2   6 11 6 1 5
2009 10 6 11 1 2 2 2 1 8 16 6 2 6
2010 22 16 15 1 1 3 3 1 5 21 9 2 6
2011 30 41 16 1 3 6 4 1 10 31 7 3 7
2012 37 55 20 3 3 14 7 5 15 34 7 4 7
2013 45 63 17 5 4 18 7 7 27 47 8 5 7
2014 70 86 19 10 4 19 7 9 37 49 9 4 5
2015 88 92 22 12 4 20 8 12 41 50 10 9 8
2016 95 89 20 19 4 22 12 17 41 45 9 11 7
2017 93 84 29 26 4 19 13 30 41 47 6 13 7
2018 93 90 28 22 3 18 10 29 47 43 8 10 6
2019 90 81 26 18 4 16 12 27 62 47 8 10 6
2020 77 77 23 19 2 13 17 29 47 36 4 11 6
2021 78 98 25 18 3 16 19 28 55 39 6 8 6
Table 3. Seizures of new psychoactive substances in the European Union: total number of material seized, 2005–2021
Year 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Number of seizures 929 1301 1857 3264 5996 6475 7891 11410 25208 24154 34190 46012 37581 33618 22444 21238 29373
Table 3b. Seizures of new psychoactive substances in the European Union: total number and total quantity of material seized, 2005–2021
Year Number of seizures Quantity material (kg)
2005 929 1.896
2006 1301 22.601
2007 1857 65.771
2008 3264 62.241
2009 5996 944.083
2010 6475 1110.328
2011 7891 676.245
2012 11410 1805.11
2013 25208 1940.076
2014 24154 2925.087
2015 34190 4599.363
2016 46012 3175.676
2017 37581 3018.482
2018 33618 4118.687
2019 22444 2042.918
2020 21238 5133.956
2021 29373 8526.115
Table 4. Number of opioids reported for the first time to the EU Early Warning System, 2009–2022
Year Other opioids Fentanyl derivatives Benzimidazoles
2009 1 0 0
2010 0 0 0
2011 0 0 0
2012 1 2 0
2013 2 2 0
2014 1 3 0
2015 1 3 0
2016 1 8 0
2017 3 10 0
2018 5 6 0
2019 5 2 1
2020 4 1 5
2021 3 0 3
2022 0 0 1
Table 5. Seizures of new psychoactive substances in the European Union: quantity seized, by substance, 2021
Substance Qunaity seized (kg) %
3-CMC 2877 34
GBL 2064 24
Ketamine 866 10
3-MMC 654 8
4-CMC 474 6
Pregabalin 235 3
N-ethylhexedrone 202 2
MDPHP 149 2
ADB-BUTINACA 122 1
MDMB-4en-PINACA 121 1
Other substances 763 9

Om denna sida

Rekommenderad källhänvisning: Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (2023), Europeisk narkotikarapport 2023: Trender och utveckling, https://www.emcdda.europa.eu/publications/european-drug-report/2023_sv

Identitetsbeteckning (Identifiers):

HTML: TD-AT-23-001-SV-Q
ISBN: 978-92-9497-865-3
DOI: 10.2810/161905


Top