Nowe substancje psychoaktywne — bieżąca sytuacja w Europie (Europejski raport narkotykowy 2023)

Cover of the European Drug Report 2023 NPS

Rynek nowych substancji psychoaktywnych cechuje się dużą liczbą pojawiających się na nim substancji i wykrywaniem nowych związków każdego roku. Na tej stronie zamieszczono przegląd sytuacji związanej ze środkami odurzającymi — w odniesieniu do nowych substancji psychoaktywnych — w Europie, uzupełniony o dane dotyczące konfiskat i informacje z europejskiego systemu wczesnego ostrzegania na temat substancji wykrytych w Europie po raz pierwszy. Wymienione nowe substancje obejmują syntetyczne kannabinoidy, heksahydrokannabinol, syntetyczne katynony, nowe syntetyczne opioidy i opioidy benzimidazolowe. 

Strona ta stanowi część Europejskiego raportu narkotykowego 2023 — corocznego przeglądu sytuacji narkotykowej w Europie dokonanego przez EMCDDA.

Ostatnia aktualizacja: 16 czerwca 2023 r.

Obawy o wpływ silnie działających substancji na zdrowie, ciągłe przystosowywanie się rynku i rosnąca liczba konfiskat 

Rynek nowych substancji psychoaktywnych cechuje się dużą liczbą pojawiających się na nim substancji i wykrywaniem nowych związków każdego roku. Termin „nowa substancja psychoaktywna” obejmuje różnorodne substancje niekontrolowane przez międzynarodowe umowy dotyczące narkotyków, choć niektóre z nich mogą być ujęte w krajowych środkach regulacyjnych. W 2021 r. w państwach członkowskich skonfiskowano rekordową ilość 8,5 ton nowych substancji psychoaktywnych (zob. rycina Konfiskaty nowych substancji psychoaktywnych w UE: liczba konfiskat i skonfiskowana ilość, lata 2005–2021). Producenci substancji psychoaktywnych wciąż tworzą nowe substancje, by uniknąć ograniczeń prawnych. Zagrożenie dla zdrowia związane z tymi nowymi związkami zwykle jest nieznane. Mogą one narazić konsumentów na ryzyko poważnego, a nawet śmiertelnego zatrucia bądź innych problemów zdrowotnych. Prawne środki kontroli w Europie i pozaeuropejskich krajach pochodzenia prawdopodobnie przyczyniły się do spadku liczby nowych pochodnych niektórych środków odurzających, np. fentanylu. Wciąż pojawiają się jednak nowe substancje, opracowywane z myślą o obejściu istniejących definicji w przepisach prawa, przy czym ważnymi krajami pochodzenia takich substancji bądź prekursorów do ich wytwarzania pozostają Chiny i Indie.

Wykryte nowe 24 kannabinoidy stanowiły ponad połowę nowych substancji zgłoszonych po raz pierwszy w 2022 r. do europejskiego systemu wczesnego ostrzegania (zob. rycina Liczba nowych substancji psychoaktywnych zgłoszonych po raz pierwszy do europejskiego systemu wczesnego ostrzegania, podział na kategorie, lata 2005–2022). Różnorodność obserwowana na tym polu może wynikać z podejmowanych przez producentów nielegalnych substancji odurzających prób obejścia ogólnego zakazu dotyczącego syntetycznych kannabinoidów, wprowadzonego przez Chiny w 2021 r.

Rycina. Liczba nowych substancji psychoaktywnych zgłoszonych po raz pierwszy do europejskiego systemu wczesnego ostrzegania, podział na kategorie, lata 2005–2022
 

Istnieją coraz większe obawy, że konsumenci konopi indyjskich mogą być narażeni na ryzyko przypadkowego kontaktu z syntetycznymi kannabinoidami. W 2021 r. liczba zgłoszeń dotyczących materiału roślinnego, w którym THC lub innym naturalnym kannabinoidom towarzyszyły syntetyczne kannabinoidy, wzrosła, a zgłoszenia te nadchodziły z co najmniej 13 europejskich krajów, najczęściej z Niemiec i ze Szwecji. Możliwe, że tak zafałszowane produkty występują o wiele częściej, ale nie są wykrywane. Zafałszowane konopie indyjskie wyglądają podobnie do konopi naturalnych i mogą być fałszywie sprzedawane jako konopie niepodejrzewającym tego konsumentom. Syntetyczne kannabinoidy mają bardzo silne działanie, a produkty zafałszowane mogą powodować zatrucie. Dodatkowo niepokojące jest to, że produkty jadalne zawierające konopie indyjskie (żywność, często w postaci słodyczy nasączonych wyciągiem z konopi) od 2021 r. coraz częściej pojawiają się na europejskim rynku substancji nielegalnych. Oprócz ryzyka stwarzanego przez te produkty ze względu na zawartość THC i możliwość pomylenia z legalnymi produktami komercyjnymi, zwłaszcza przez dzieci, występują obawy, że niektóre produkty mogą zawierać syntetyczne kannabinoidy.

W zakresie potencjalnych interakcji między komercjalizacją pochodnych konopi indyjskich a rynkiem narkotyków rekreacyjnych pojawiły się nowe wyzwania regulacyjne i obawy. Zostały one odzwierciedlone przez pojawienie się w 2022 r. nowych półsyntetycznych kannabinoidów. Heksahydrokannabinol (HHC) zidentyfikowano w maju 2022 r., a do marca 2023 r. zgłoszono go w 20 państwach członkowskich. Na rynku narkotyków w Europie zidentyfikowano także trzy inne półsyntetyczne kannabinoidy — octan HHC, heksahydrokannabiforol i tetrahydrokannabidiol. Są one prawdopodobnie wytwarzane z kannabidiolu ekstrahowanego z konopi indyjskich o niskiej zawartości THC. Sprzedawane w internecie i w sklepach jako „legalna” alternatywa dla konopi produkty te obejmują konopie siewne natryskiwane lub mieszane z HHC, wyglądające i pachnące jak naturalne konopie indyjskie, a także liquidy i produkty jadalne. Nie badano działania HHC u ludzi, ale anegdotyczne doniesienia konsumentów wskazują, że może ono być subiektywnie zbliżone do działania konopi indyjskich. Niektóre produkty są jednak dostępne w postaciach, które mogą dostarczać wysokie dawki, co zwiększa obawy o ewentualne skutki dostępności tych substancji dla zdrowia publicznego.

Syntetyczne katynony i nowe syntetyczne opioidy są względnie dobrze ugruntowanymi substancjami na niektórych europejskich rynkach środków odurzających. Są one oferowane jako zamienniki stymulantów (np. amfetaminy) czy opioidów (np. heroiny). W 2022 r. wciąż konfiskowano znaczne ilości katynonów, np. 3-MMC i 3-CMC. Choć liczba konfiskat jest wciąż niewielka, to bardzo duże ilości katynonów występowały w niektórych pojedynczych konfiskatach, głównie w przypadku przemytów z Indii, co sugeruje, że substancje te mogą potencjalnie odegrać większą rolę na europejskim rynku stymulantów. Obawy te potęgują ponadto informacje sugerujące, że produkcja katynonów w Europie wzrasta i staje się bardziej wyrafinowana. Postępy w dziedzinie obejmują wykrywanie zamaskowanych chemicznie i niekontrolowanych postaci substancji (N-acetylo-3-MMC) przemycanych do Europy w celu przerobu ich na miejscu w kontrolowany katynon 3-MMC. Choć informacje wskaźnikowe np. z usług kontroli substancji odurzających sugerują, że produkty zawierające MDMA są fałszowane rzadziej niż inne nielegalne środki odurzające badane w 2021 r., to fałszowanie produktów z MDMA za pomocą syntetycznych katynonów może także zwiększyć ryzyko nieznanych działań i potencjalnych szkód. W 2022 r. do europejskiego systemu wczesnego ostrzegania dotarły sygnały o potencjalnie większej ilości syntetycznych katynonów fałszywie sprzedawanych jako MDMA lub stosowanych do zafałszowywania MDMA. Choć ogólna skala tego problemu jest nadal nieznana, był on zgłoszony przez służby kontroli substancji odurzających w co najmniej 3 państwach członkowskich, w tym w Hiszpanii, Holandii i Austrii. Fałszowane produkty obejmowały ekstazy w tabletkach, kryształach i proszku oraz zawierały zwykle 4-CMC (klefedron), 3-MMC, 4-MMC (mefedron) i dipentylon.

Mimo że w 2022 r. formalnie doniesiono o tylko jednym nowym syntetycznym opioidzie, najnowsze sygnały z krajów bałtyckich sugerują wzrost dostępności i szkód (w tym zgonów związanych z narkotykami) powiązanych z tymi substancjami, a w szczególności z pochodną fentanylu — karfentanylem — i wyjątkowo silnie działającymi opioidami benzimidazolowymi, obejmującymi izotonitazen, protonitazen oraz metonitazen. Opioidy benzimidazolowe pojawiły się po zastosowaniu środków kontroli w krajach wytwórczych i na pozostałych obszarach w celu ograniczenia dostępności pochodnych fentanylu, w tym karfentanylu. Syntetyczne opioidy często mają bardzo silne działanie, a więc niewielka ich ilość może wywołać takie samo działanie jak wiele dawek narkotyków ulicznych i wiązać się z większym ryzykiem zatrucia zagrażającego życiu. Syntetyczne opioidy wiązano ze zgonami z powodu narkotyków a niedawne doniesienia z Estonii i Litwy wskazują, że substancje te są odpowiedzialne za znaczną część zgonów z przedawkowania w tych krajach. Niepokojącą informacją są nowe wstępne dane za 2023 r. sugerują, że w przypadku Łotwy wskaźnik umieralności z powodu opioidów benzimidazolowych wzrasta. W 2022 r. estońska policja poinformowała o konfiskacie mieszanin zawierających nowy syntetyczny opioid (metonitazen) oraz nową benzodiazepinę (bromazolam), a także mieszanin nowych opioidów (protonitazenu i metonitazenu) oraz środka uspokajającego i przeciwbólowego dla zwierząt (ksylazyny). Mieszaniny te, znane odpowiednio jako benzo-dope i tranq-dope, wiązano ze wzrastającą liczbą zgonów z przedawkowania w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych. Konieczne jest rozważenie i dalsze zbadanie, jakiego typu środki w zakresie redukcji szkód i prewencji mogą skutecznie zmniejszyć ryzyko śmiertelności związane ze stosowaniem syntetycznych opioidów. Sugerowano przykładowo, że należy dostosować sposoby udostępniania antagonisty receptorów opioidowych (naloksonu), by skutecznie odpowiedzieć na zagrożenie dla zdrowia związane z syntetycznymi opioidami.

Kluczowe dane i trendy

Zgłoszone nowe substancje psychoaktywne

Rycina. Liczba nowych substancji psychoaktywnych zgłaszanych każdego roku po ich pierwszym wykryciu w UE, podział na kategorie, lata 2005–2021
 
Rycina. Liczba opioidów zgłoszonych po raz pierwszy do europejskiego systemu wczesnego ostrzegania, lata 2009–2022
 

Konfiskaty nowych substancji psychoaktywnych

  • W 2021 r. masa skonfiskowanego materiału roślinnego z konopi o niskiej zawartości THC, ale zawierającego syntetyczne kannabinoidy wyniosła 242 kilogramy (37 kilogramów w 2020 r., 0,2 kilograma w 2019 r.). Próbki były opisywane w różny sposób, jako konopie siewne, konopie indyjskie lub materiał zawierający THC, CBD lub CBG. Ponadto zgłoszono skonfiskowanie 12 kilogramów haszyszu w postaci hashu konopnego CBD.
  • W 2021 r. w państwach członkowskich dokonano prawie 29 400 z 59 620 konfiskat nowych substancji psychoaktywnych zgłoszonych w UE, Norwegii i Turcji, co stanowi 8,5 z łącznie 10,8 tony skonfiskowanych materiałów. Za wzrost odpowiadała niewielka liczba konfiskat dużych ilości katynonów (3-CMC, 3-MMC, 4-CMC), a także ketaminy i GBL (zob. rycina Konfiskaty nowych substancji psychoaktywnych w UE: liczba konfiskat i skonfiskowana ilość, lata 2005–2021). Ponadto skonfiskowano 23 634 litry materiałów płynnych zawierających nowe substancje psychoaktywne, głównie GBL (21 455 litrów) i 4-CMC (1228 litrów).
  • W 2021 r. ponad 80% ilości skonfiskowanych w krajach UE nowych substancji psychoaktywnych stanowiło zaledwie 5 substancji: 3 katynony (3-CMC, 3-MMC i 4-CMC, łącznie 4,0 tony), ketamina (0,9 tony) i GBL (2,0 tony; zob. rycina Konfiskaty nowych substancji psychoaktywnych w UE: skonfiskowana ilość, podział na substancje, rok 2021).
  • W 2021 r. do europejskiego systemu wczesnego ostrzegania zgłoszono 740 konfiskat nowych opioidów, z czego 45% zawierało karfentanyl, a 22% — izotonitazen. Łącznie skonfiskowano 8,2 kg materiału, z czego 59% (4,9 kilograma) zawierało karfentanyl, a 23% (1,9 kilograma) — izotonitazen. Większość konfiskat miała miejsce w północnej części Europy — na terenie Estonii, Łotwy, Litwy i Polski dokonano 97% konfiskat ogółem i skonfiskowano 86% (7,1 kg) całkowitej ilości materiału.
Rycina. Konfiskaty nowych substancji psychoaktywnych w UE: liczba konfiskat, lata 2005–2021
 
Rycina. Konfiskaty nowych substancji psychoaktywnych w UE: skonfiskowana ilość, lata 2005–2021
 
Rycina. Konfiskaty nowych substancji psychoaktywnych w UE: skonfiskowana ilość, podział na substancje, rok 2021
 

Na podstawie wszystkich postaci fizycznych, masa wyrażona w kg.

Rozpowszechnienie używania nowych substancji psychoaktywnych

  • Krajowe dane szacunkowe dotyczące używania nowych substancji psychoaktywnych (z wyłączeniem ketaminy i GHB) w ostatnim roku wśród młodych osób dorosłych (w wieku 15–34 lat) wynosiły od 0,1% w przypadku Łotwy do 5,1% w przypadku Rumunii. Zgodnie z najnowszym europejskim badaniem ankietowym (zob. ESPAD 2019) oszacowano, że od 2019 r. 0,9–6,6% uczniów szkół w wieku 15–16 lat używało nowych substancji psychoaktywnych w dowolnym momencie całego życia, z czego 1,1–5,2% — syntetyczne kannabinoidy, a 0,2–2,5% — syntetyczne katynony.

Zgłoszenia do szpitali związane z nowymi substancjami psychoaktywnymi

  • W 2021 r. w 5 szpitalach Euro-DEN Plus występowanie 3-MMC dotyczyło 68 zgłoszeń z powodu ostrych działań toksycznych.

Dane źródłowe

Dane wykorzystane do opracowania infografik i wykresów na tej stronie można znaleźć poniżej.

List of tables

Table 1. Number of new psychoactive substances reported for the first time to the EU Early Warning System, by category, 2005–2022
Year Cathinones Cannabinoids Opioids Benzodiazepines Aminoindanes Arylalkylamines Arylcyclohexylamines Other substances Phenethylamines Piperazines Piperidines & pyrrolidines Tryptamines Plants and extracts
2005 1         1     3 2   6  
2006         1 1     2 3      
2007       1   2     3 2 1 2 3
2008 6 1           1 1     1 3
2009 4 6 1         2 5   1 2  
2010 14 11     1 3 2 3 3 1 1 1 1
2011 7 23   1 1 5 1 4 4   2    
2012 4 31 3 1   5 3 8 14 1   4  
2013 8 29 4 2 1 6 1 13 14 1 1 1  
2014 31 30 4 4   4   14 9     5  
2015 26 24 4 5   4 2 12 9 3 6 3  
2016 14 11 9 6   3 6 10 5   1 1  
2017 12 10 13 3   1 1 4 4   1 2  
2018 8 11 11 5   1 1 9 5     4  
2019 10 8 8 2   1   13 3 2 1 5  
2020 8 11 10   1 4 3 4       5  
2021 6 15 6 3     5 9 4     4  
2022 5 24 1 2   1 2 3 1 1   1  
Table 2. Number of new psychoactive substances reported each year following their first detection in the European Union, by category, 2005–2021
Year Cathinones Cannabinoids Tryptamines Benzodiazepines Aminoindanes Arylalkylamines Arylcyclohexylamines Opioids Other substances Phenethylamines Piperazine derivates Piperidines and Pyrrolidines Plants and extracts
2005 1 0 13 1 0 1 1   4 8 3   1
2006   0 8 1 1 3 2   3 10 4    
2007 2 0 16 1 1 2 1   4 12 8 1 4
2008 7 2 9 1 0 2 2   6 11 6 1 5
2009 10 6 11 1 2 2 2 1 8 16 6 2 6
2010 22 16 15 1 1 3 3 1 5 21 9 2 6
2011 30 41 16 1 3 6 4 1 10 31 7 3 7
2012 37 55 20 3 3 14 7 5 15 34 7 4 7
2013 45 63 17 5 4 18 7 7 27 47 8 5 7
2014 70 86 19 10 4 19 7 9 37 49 9 4 5
2015 88 92 22 12 4 20 8 12 41 50 10 9 8
2016 95 89 20 19 4 22 12 17 41 45 9 11 7
2017 93 84 29 26 4 19 13 30 41 47 6 13 7
2018 93 90 28 22 3 18 10 29 47 43 8 10 6
2019 90 81 26 18 4 16 12 27 62 47 8 10 6
2020 77 77 23 19 2 13 17 29 47 36 4 11 6
2021 78 98 25 18 3 16 19 28 55 39 6 8 6
Table 3. Seizures of new psychoactive substances in the European Union: total number of material seized, 2005–2021
Year 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Number of seizures 929 1301 1857 3264 5996 6475 7891 11410 25208 24154 34190 46012 37581 33618 22444 21238 29373
Table 3b. Seizures of new psychoactive substances in the European Union: total number and total quantity of material seized, 2005–2021
Year Number of seizures Quantity material (kg)
2005 929 1.896
2006 1301 22.601
2007 1857 65.771
2008 3264 62.241
2009 5996 944.083
2010 6475 1110.328
2011 7891 676.245
2012 11410 1805.11
2013 25208 1940.076
2014 24154 2925.087
2015 34190 4599.363
2016 46012 3175.676
2017 37581 3018.482
2018 33618 4118.687
2019 22444 2042.918
2020 21238 5133.956
2021 29373 8526.115
Table 4. Number of opioids reported for the first time to the EU Early Warning System, 2009–2022
Year Other opioids Fentanyl derivatives Benzimidazoles
2009 1 0 0
2010 0 0 0
2011 0 0 0
2012 1 2 0
2013 2 2 0
2014 1 3 0
2015 1 3 0
2016 1 8 0
2017 3 10 0
2018 5 6 0
2019 5 2 1
2020 4 1 5
2021 3 0 3
2022 0 0 1
Table 5. Seizures of new psychoactive substances in the European Union: quantity seized, by substance, 2021
Substance Qunaity seized (kg) %
3-CMC 2877 34
GBL 2064 24
Ketamine 866 10
3-MMC 654 8
4-CMC 474 6
Pregabalin 235 3
N-ethylhexedrone 202 2
MDPHP 149 2
ADB-BUTINACA 122 1
MDMB-4en-PINACA 121 1
Other substances 763 9

O tej stronie

Zalecany sposób wskazania źródła: Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (2023), Europejski raport narkotykowy 2023: trendy i dynamika, https://www.emcdda.europa.eu/publications/european-drug-report/2023_en

Identyfikatory:

HTML: TD-AT-23-001-PL-Q
ISBN: 978-92-9497-865-3
DOI: 10.2810/161905


Top