Uued psühhoaktiivsed ained – praegune olukord Euroopas (Euroopa uimastiprobleemide aruanne 2023)

Uute psühhoaktiivsete ainete turgu iseloomustab sellesse valdkonda tekkinud ainete arvukus ning asjaolu, igal aastal avastatakse üha uusi ühendeid. Sellelt lehelt leiate ülevaate uute psühhoaktiivsete ainete olukorrast Euroopas, mida toetavad konfiskeerimisandmed ja ELi varajase hoiatamise süsteemi andmed Euroopas esmakordselt avastatud ainete kohta. Uute mainitud ainete hulka kuuluvad sünteetilised kannabinoidid, heksahüdrokannabinool, sünteetilised katinoonid, uued sünteetilised opioidid, bensimidasoolopioidid. 

See lehekülg on osa Euroopa uimastiprobleemide 2023. aasta aruandest, mis on Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse (EMCDDA) aastaülevaade uimastiolukorrast Euroopas.

Viimati ajakohastatud: 16. juuni 2023

Terviseprobleemid seoses väga tugevatoimeliste ainetega, turu jätkuv kohanemine ja konfiskeerimiste arvu suurenemine 

Uute psühhoaktiivsete ainete turgu iseloomustab sellesse valdkonda tekkinud ainete arvukus ning asjaolu, igal aastal avastatakse üha uusi ühendeid. Mõiste „uued psühhoaktiivsed ained“ hõlmab suurt hulka aineliike, mis ei ole reguleeritud rahvusvaheliste uimastikontrolli kokkulepetega, ehkki mõnede suhtes võidakse kohaldada riiklikke reguleerivaid meetmeid. 2021. aastal konfiskeerisid ELi liikmesriigid rekordilised 8,5 tonni uusi psühhoaktiivseid aineid (vt joonis Uute psühhoaktiivsete ainete konfiskeerimine Euroopa Liidus: konfiskeeritud ainete arv ja kogus, 2005–2021). Narkootikumide tootjad jätkavad uute ainete väljatöötamist, et vältida seaduslikke ohjemeetmeid. Nende uudsete ühenditega kaasnevad terviseriskid ei ole tavaliselt teada, mistõttu võivad tarbijad sattuda tõsise või isegi surmava mürgistuse või muude terviseprobleemide ohtu. Euroopa ja ELi-väliste päritoluriikide seadusandlikud ohjemeetmed näivad olevat aidanud kaasa mõnede uimastite, näiteks fentanüüli uute derivaatide arvu vähenemisele. Siiski kerkib jätkuvalt esile muid aineid, mis on väljatöötatud selleks, et hoiduda kõrvale õigusaktides esitatud üldistest määratlustest, kusjuures Hiina ja India on jätkuvalt olulised nende ainete või nende tootmiseks vajalike lähteainete päritoluriigid.

24 uut avastatud kannabinoidi moodustasid üle poole uutest ainetest, millest teatati ELi varajase hoiatamise süsteemile esimest korda 2022. aastal (vt joonis Uued psühhoaktiivsed ained, millest esmakordselt teatati ELi varajase hoiatamise süsteemile, kategooriate kaupa, 2005–2022). Selles valdkonnas täheldatud mitmekesisus võib peegeldada ebaseaduslike uimastite tootjate katseid hoida kõrvale Hiina sünteetilistele kannabinoididele 2021. aastal kehtestatud grupiülesest keelust.

Joonis. Uued psühhoaktiivsed ained, millest esmakordselt teatati ELi varajase hoiatamise süsteemile, kategooriate kaupa, 2005–2022
 

Üha enam tekitab muret asjaolu, et kanepitarbijad võivad tahtmatult kokku puutuda sünteetiliste kannabinoididega. 2021. aastal suurenes üldiselt sellist taimset materjali puudutavate teadete arv, mille puhul THC või muu loodusliku kannabinoidi kõrvalt leiti ka sünteetilisi kannabinoidide, kusjuures vähemalt 13 Euroopa riiki, peamiselt Saksamaa ja Rootsi, teatasid sellistest juhtumitest. On võimalik, et sellised seguained on laiemalt kättesaadavad, kuid jäävad avastamata. Segatud kanep näeb välimuselt välja nagu looduslik kanep ja seda võidakse pahaaimamatutele tarbijatele vääralt müüa kanepina. Sünteetilised kannabinoidid on väga tugevatoimelised ained ja seguainetega kaasneb mürgistuse oht. Täiendav probleem seisneb selles, et kanepit sisaldavad söödavad tooted (toiduained, sageli „maiustuste“ kujul, mis on tavaliselt kanepiekstraktiga immutatud) on alates 2021. aastast muutunud Euroopa ebaseaduslikul turul silmatorkavamaks. Lisaks riskidele, mida need tooted põhjustavad THC-sisalduse tõttu, ning võimalusele, et neid võidakse ekslikult pidada seaduslikeks kaubanduslikeks toodeteks, eelkõige laste poolt, tekitab muret asjaolu, et mõned neist toodetest võivad sisaldada sünteetilisi kannabinoide.

Esile on kerkinud uued regulatiivsed raskused ja probleemid seoses kanepitoodete turustamise ja meelelahutuslike uimastite turu vahelise interaktsiooni võimalusega. Neid muresid kajastusid 2022. aastal uute poolsünteetiliste kannabinoidide esilekerkimises. Heksahüdrokannabinool (HHC) tuvastati 2022. aasta mais ja 2023. aasta märtsiks oli sellest teatanud 20 ELi liikmesriiki. Euroopa uimastiturul on tuvastatud veel kolm poolsünteetilist kannabinoidi, HHC-atsetaat, heksahüdrokannabiforool ja tetrahüdrokannabidiool. Näib tõenäolisena, et neid aineid toodetakse kannabidioolist, mis on ekstraheeritud vähese THC-sisaldusega kanepist. Internetis ja kauplustes turustatakse kanepi nn seadusliku aseainena tooteid, mille hulka kuuluvad HHC-ga pihustatud või kokkusegatud kanep, mis näeb välja ja lõhnab nagu looduslik kanep, samuti aurud ja söödavad tooted. HHC mõju inimestele ei ole uuritud, kuid juhuslike tarbijate aruannete andmed viitavad sellele, et see võib olla subjektiivselt sarnane kanepi mõjuga. Mõned tooted on siiski saadaval kujul, millest võib saada suure annuse, tekitades muret seoses nende ainete kättesaadavuse võimaliku mõjuga rahvatervisele.

Sünteetilised katinoonid ja uued sünteetilised opioidid on mõnel Euroopa uimastiturul suhteliselt hästi oma koha leidnud. Neid müüakse vastavalt selliste stimulantide nagu amfetamiin või opioidide nagu heroiin aseainetena. 2022. aastal konfiskeeriti jätkuvalt suurtes kogustes katinoone, näiteks 3-MMCd ja 3-CMCd. Kuigi konfiskeerimiste arv on endiselt väike, viitavad mõnede üksikute konfiskeerimiste raames leitud väga suured katinoonikogused, mida tuuakse peamiselt Indiast, sellele, et need ained võivad mängida Euroopa stimulantide turul suuremat rolli. Neid muresid suurendab veelgi teave, mis viitab sellele, et Euroopas toodetakse katinoone üha enam ja kõrgetasemelisemalt. Arengud selles valdkonnas hõlmavad selliste keemiliselt varjatud mittekontrollitavate vormide (N-atsetüül-3-MMC) avastamist, mida veetakse Euroopasse kohapeal kontrollitavaks katinooniks 3-MMC muundamiseks. Kuigi sellistest näitajatest nagu uimastite kontrollimise teenused saadud teave viitab sellele, et MDMA-tooteid segatakse vähem kui muid 2021. aastal uuritud ebaseaduslikke uimasteid, võib MDMA-toodete segamine sünteetiliste katinoonidega suurendada ka tundmatute mõjude ja võimaliku kahju riski. 2022. aastal teatati ELi varajase hoiatamise süsteemile vääralt MDMAna müüdud või MDMA segamiseks kasutatavate sünteetiliste katinoonide arvu võimalikust suurenemisest. Selle probleemi üldine ulatus ei ole küll teada, ent sellest on teatanud vähemalt kolme ELi liikmesriigid uimastikontrolliteenistused, sealhulgas Hispaania, Madalmaade ja Austria teenistused. Puudutatud toodete seas olid ecstasy tabletid, kristallid ja pulbrid, mis sisaldasid tavaliselt 4-CMCd (klefedroon), 3-MMCd, 4-MMCd (mefedroon) ja dipentülooni.

Kuigi 2022. aastal teatati ametlikult ainult ühest uuest sünteetilisest opioidist, osutavad hiljutised signaalid, peamiselt Balti riikidest, nende ainete suurenenud kättesaadavusele ja kahjule (sh uimastitest tingitud surmad), eelkõige seoses fentanüüli derivaadi karfentaniili ja tugevatoimelise bensimidasoolopioidide rühmaga, mis hõlmab selliseid uimasteid nagu isotonitaseen, prototonitaseen ja metanitaseen. Bensimidasoolopioidid kerkisid esile pärast nii tootjariikides kui ka mujal ohjemeetmete rakendamist, et vähendada fentanüüli derivaatide, sealhulgas karfentaniili kättesaadavust. Kuna sünteetilised opioidid on sageli väga tugevatoimelised, piisab väikesest kogusest suure arvu tavaannuste tootmiseks, mis võib põhjustada suuremat eluohtliku mürgistuse riski. Sünteetilisi opioide on seostatud uimastite tarvitamisest põhjustatud surmajuhtumitega ning Eesti ja Leedu viimased aruanded näitavad, et need uimastid moodustavad praegu neis riikides olulise osa üleannustest tingitud surmajuhtumitest. Uued esialgsed andmed 2023. aastast näitavad, et Lätis tuvastatakse üha enam bensimidasoolopioididega seotud surmasid ja see on murettekitav areng. 2022. aastal teatas Eesti politsei uue sünteetilise opioidi metonitaseeni ja bromasolaami, uue bensodiasepiini ning uusi opioidide protonitaseeni ja metonitaseeni, samuti loomade rahusti ja valuvaigistina kasutatavat ksülasiini sisaldavate segude konfiskeerimisest. Neid segusid, mida nimetatakse vastavalt benzo-dope’iks ja tranq-dope’iks, on seostatud üleannustamisest tingitud surmajuhtumite arvu suurenemisega Kanadas ja Ameerika Ühendriikides. Vaja on kaaluda ja täiendavalt uurida, missugused kahju vähendamise ja ennetamise meetmed on sünteetiliste opioidide kasutamisega seotud suremusriskide vähendamisel efektiivsed. Näiteks on tehtud ettepanek kohandada opioidi antagonisti naloksooni pakkumise meetodeid, et reageerida tõhusamalt sünteetiliste opioididega kaasnevatele terviseriskidele.

Peamised andmed ja suundumused

Uued psühhoaktiivsed ained, millest on teatatud

Joonis. Uued psühhoaktiivsed ained, millest teatatakse igal aastal pärast nende esmakordset avastamist Euroopa Liidus (kategooriate kaupa, 2005–2021)
 
Joonis. Esimest korda ELi varajase hoiatamise süsteemile teatatud opioidid (2009–2022)
 

Uute psühhoaktiivsete ainete konfiskeerimine

  • 2021. aastal konfiskeeriti 242 kilogrammi madala THC-sisaldusega sünteetilisi kannabinoide sisaldavat taimset kanepimaterjali (2020. aastal 37 kilogrammi; 2019. aastal 200 grammi). Proovidest teatati mitmeti kui kanepist või marihuaanast või need sisaldasid THCd, CBDd või CBGd. Lisaks teatati 12 kg kanepivaigu konfiskeerimisest CBD-hašišina.
  • 2021. aastal Euroopa Liidus, Norras ja Türgis teatatud 59 620st uue psühhoaktiivse aine konfiskeerimisest toimus peaaegu 29 400 konfiskeerimist ELi liikmesriikides, mis moodustas 8,5 tonni konfiskeeritud 10,8 tonnist. Kasvu põhjustasid väike arv suuri katinoonide (3-CMC, 3-MMC,4-CMC) ning ketamiini ja GBLi konfiskeerimisi (vt joonis Uute psühhoaktiivsete ainete konfiskeerimised Euroopa Liidus: konfiskeerimiste arv ja konfiskeeritud kogused, 2005–2021). Lisaks konfiskeeriti 23 634 liitrit uusi psühhoaktiivseid aineid sisaldavaid vedelikke, peamiselt GBL (21 455 liitrit) ja 4-CMC (1228 liitrit).
  • 2021. aastal moodustasid vaid viis ainet üle 80% ELi riikides konfiskeeritud uute psühhoaktiivsete ainete kogusest: kolm katinooni (3-CMC, 3-MMC ja 4-CMC, kokku 4,0 tonni), ketamiin (0,9 tonni) ja GBL (2,0 tonni) (vt joonis Uute psühhoaktiivsete ainete konfiskeerimine Euroopa Liidus: konfiskeeritud kogus, aine kaupa, 2021).
  • 2021. aastal teatati ELi varajase hoiatamise süsteemile uute opioidide konfiskeerimisest 740 korral, millest 45% sisaldas karfentaniili ja 22% isotonitaseeni. Kokku konfiskeeriti 8,2 kilogrammi materjali, millest 59% (4,9 kilogrammi) sisaldas karfentaniili ja 23% (1,9 kilogrammi) isotonitaseeni. Enamik konfiskeerimisi toimus Põhja-Euroopas: Eesti, Läti, Leedu ja Poola teatasid 97% konfiskeerimistest ja 86% (7,1 kg) konfiskeeritud kogusest.
Joonis. Uute psühhoaktiivsete ainete konfiskeerimine Euroopa Liidus: konfiskeerimiste arv, 2005–2021
 
Joonis. Uute psühhoaktiivsete ainete konfiskeerimine Euroopa Liidus: konfiskeeritud kogus, 2005–2021
 
Joonis. Uute psühhoaktiivsete ainete konfiskeerimine Euroopa Liidus: konfiskeeritud kogus aine kaupa, 2021
 

Kõigi füüsiliste vormide alusel, väljendatuna kilogrammides.

Uute psühhoaktiivsete ainete kasutamise levimus

  • Riikide hinnangud uute psühhoaktiivsete ainete (v.a ketamiin ja GHB) viimase aasta tarvitamise kohta noorte täiskasvanute (15–34-aastased) seas ulatuvad 0,1%st Lätis kuni 5,1%ni Rumeenias. 15–16-aastaste kooliõpilaste seas oli viimase, 2019. aasta Euroopa uuringu (vt ESPAD 2019) kohaselt elu jooksul uusi psühhoaktiivseid aineid tarbinud hinnanguliselt 0,9–6,6%, sünteetilisi kannabinoide oli elu jooksul tarbinud 1,1–5,2% ja sünteetilisi katinoone oli tarbinud 0,2–2,5%.

Uute psühhoaktiivsete ainetega seotud haiglaravijuhtumid

  • 2021. aastal teatati viies Euro-DEN Plusi haiglas 3-MMCst 68 ägeda ravimitoksilisuse juhtumi puhul.

Lähteandmed

Sellel lehel infograafikute ja diagrammide koostamiseks kasutatud andmed on esitatud allpool.

List of tables

Table 1. Number of new psychoactive substances reported for the first time to the EU Early Warning System, by category, 2005–2022
Year Cathinones Cannabinoids Opioids Benzodiazepines Aminoindanes Arylalkylamines Arylcyclohexylamines Other substances Phenethylamines Piperazines Piperidines & pyrrolidines Tryptamines Plants and extracts
2005 1         1     3 2   6  
2006         1 1     2 3      
2007       1   2     3 2 1 2 3
2008 6 1           1 1     1 3
2009 4 6 1         2 5   1 2  
2010 14 11     1 3 2 3 3 1 1 1 1
2011 7 23   1 1 5 1 4 4   2    
2012 4 31 3 1   5 3 8 14 1   4  
2013 8 29 4 2 1 6 1 13 14 1 1 1  
2014 31 30 4 4   4   14 9     5  
2015 26 24 4 5   4 2 12 9 3 6 3  
2016 14 11 9 6   3 6 10 5   1 1  
2017 12 10 13 3   1 1 4 4   1 2  
2018 8 11 11 5   1 1 9 5     4  
2019 10 8 8 2   1   13 3 2 1 5  
2020 8 11 10   1 4 3 4       5  
2021 6 15 6 3     5 9 4     4  
2022 5 24 1 2   1 2 3 1 1   1  
Table 2. Number of new psychoactive substances reported each year following their first detection in the European Union, by category, 2005–2021
Year Cathinones Cannabinoids Tryptamines Benzodiazepines Aminoindanes Arylalkylamines Arylcyclohexylamines Opioids Other substances Phenethylamines Piperazine derivates Piperidines and Pyrrolidines Plants and extracts
2005 1 0 13 1 0 1 1   4 8 3   1
2006   0 8 1 1 3 2   3 10 4    
2007 2 0 16 1 1 2 1   4 12 8 1 4
2008 7 2 9 1 0 2 2   6 11 6 1 5
2009 10 6 11 1 2 2 2 1 8 16 6 2 6
2010 22 16 15 1 1 3 3 1 5 21 9 2 6
2011 30 41 16 1 3 6 4 1 10 31 7 3 7
2012 37 55 20 3 3 14 7 5 15 34 7 4 7
2013 45 63 17 5 4 18 7 7 27 47 8 5 7
2014 70 86 19 10 4 19 7 9 37 49 9 4 5
2015 88 92 22 12 4 20 8 12 41 50 10 9 8
2016 95 89 20 19 4 22 12 17 41 45 9 11 7
2017 93 84 29 26 4 19 13 30 41 47 6 13 7
2018 93 90 28 22 3 18 10 29 47 43 8 10 6
2019 90 81 26 18 4 16 12 27 62 47 8 10 6
2020 77 77 23 19 2 13 17 29 47 36 4 11 6
2021 78 98 25 18 3 16 19 28 55 39 6 8 6
Table 3. Seizures of new psychoactive substances in the European Union: total number of material seized, 2005–2021
Year 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Number of seizures 929 1301 1857 3264 5996 6475 7891 11410 25208 24154 34190 46012 37581 33618 22444 21238 29373
Table 3b. Seizures of new psychoactive substances in the European Union: total number and total quantity of material seized, 2005–2021
Year Number of seizures Quantity material (kg)
2005 929 1.896
2006 1301 22.601
2007 1857 65.771
2008 3264 62.241
2009 5996 944.083
2010 6475 1110.328
2011 7891 676.245
2012 11410 1805.11
2013 25208 1940.076
2014 24154 2925.087
2015 34190 4599.363
2016 46012 3175.676
2017 37581 3018.482
2018 33618 4118.687
2019 22444 2042.918
2020 21238 5133.956
2021 29373 8526.115
Table 4. Number of opioids reported for the first time to the EU Early Warning System, 2009–2022
Year Other opioids Fentanyl derivatives Benzimidazoles
2009 1 0 0
2010 0 0 0
2011 0 0 0
2012 1 2 0
2013 2 2 0
2014 1 3 0
2015 1 3 0
2016 1 8 0
2017 3 10 0
2018 5 6 0
2019 5 2 1
2020 4 1 5
2021 3 0 3
2022 0 0 1
Table 5. Seizures of new psychoactive substances in the European Union: quantity seized, by substance, 2021
Substance Qunaity seized (kg) %
3-CMC 2877 34
GBL 2064 24
Ketamine 866 10
3-MMC 654 8
4-CMC 474 6
Pregabalin 235 3
N-ethylhexedrone 202 2
MDPHP 149 2
ADB-BUTINACA 122 1
MDMB-4en-PINACA 121 1
Other substances 763 9

Selle lehekülje teave

Soovitatav viide: Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus (2019), „Euroopa uimastiprobleemide aruanne 2023: suundumused ja arengud“, https://www.emcdda.europa.eu/publications/european-drug-report/2023_et.

Identifikaatorid:

HTML: TD-AT-23-001-ET-Q
ISBN: 978-92-9497-865-3
DOI: 10.2810/161905


Top