Försäljning, produktion och prekursorer – den nuvarande situationen i Europa (Europeisk narkotikarapport 2023)

Cover of the European Drug Report 2023 drug supply, production, precursors

Enligt en analys av de utbudsrelaterade indikatorer som finns tillgängliga om de vanligaste typerna av olaglig narkotika i Europeiska unionen är tillgängligheten fortsatt hög för alla typer av substanser. På den här sidan hittar du en översikt över tillgången till narkotika i Europa baserat på de senaste uppgifterna, med stöd av den senaste tidens trender för narkotikabeslag och narkotikabrott, tillsammans med 2021 års uppgifter om narkotikaproduktion och prekursorbeslag.

Denna sida ingår i Europeisk narkotikarapport 2023, EMCDDA:s årliga översikt över narkotikasituationen i Europa.

Senaste uppdatering: 16 juni 2023

Ökade folkhälsorisker, sociala risker och miljörisker till följd av större variation av produktionen av syntetisk narkotika

Enligt en analys av de utbudsrelaterade indikatorer som finns tillgängliga om de vanligaste typerna av olaglig narkotika i Europeiska unionen är tillgängligheten fortsatt hög för alla typer av substanser. Dessutom kännetecknas marknaden nu av den relativt utbredda tillgången till ett bredare utbud av narkotika, som ofta finns att tillgå i form av preparat med hög styrka eller renhet. Dessa inbegriper nya substanser, för vilka både brukarnas kunskap och den vetenskapliga kunskapen om hälsoriskerna kan vara begränsad. Det finns också en växande variation i de former i vilka substanser finns tillgängliga på marknaden och, i vissa fall, de administreringsvägar genom vilka de kan brukas. Sammantaget ökar denna utveckling farhågorna över risken för ökad användning av olagliga substanser överlag och att de risker som är förknippade med vissa substanser kan öka. I synnerhet finns det farhågor om att människor som använder narkotika kan löpa större risk att drabbas av negativa hälsoeffekter, inklusive förgiftningar och dödsfall, genom att, eventuellt omedvetet, bruka starkare eller nyare substanser.

Globaliseringen av de operativa metoder som används av organiserade kriminella grupper verkar vara en viktig faktor som underlättar den stora narkotikatillgången i Europa. Det finns bevis för att europeiska narkotikaproducenter och narkotikahandlare nu har ett närmare samarbete med internationella kriminella nätverk, vilket leder till större motståndskraft i flödet av olaglig narkotika till och från Europeiska unionen. Sydamerika, västra och södra Asien och Nordafrika är fortfarande centrala ursprungsområden för olagliga droger som förs in i Europa, medan Kina och Indien är centrala ursprungsländer för nya psykoaktiva substanser, och Indiens roll kan komma att bli viktigare för vissa substanser. Narkotikaprekursorer och relaterade kemikalier uppges också ofta komma från Kina.

Stora beslag av narkotika i intermodala fraktcontainrar har fortsatt att upptäckas under de senaste åren, vilket tyder på att denna form av handel inte har störts allvarligt under pandemin. På andra håll finns det belägg för att marknaden i stor utsträckning har anpassat sig till eventuella störningar orsakade av åtgärder som införts under pandemin och möjligen även till följd av det pågående kriget i Ukraina. Ett gemensamt problem är att narkotikahandeln i allt högre grad riktar in sig på legitim kommersiell infrastruktur som är involverad i den globala handeln, med dokumenterade försök att infiltrera leveranskedjor och utnyttja central personal antingen genom hot eller korrupta metoder. Detta återspeglas i att brottsbekämpande myndigheter lägger allt större vikt vid att rikta in sig på detta hot. Mer allmänt, och särskilt i länder där det är känt att stora mängder narkotika kommer in eller produceras i Europa, finns det ett växande erkännande bland beslutsfattare och allmänheten att kampen mot våld och korruption i samband med verksamhet på narkotikamarknaden är en allt viktigare fråga.

Omfattningen och komplexiteten i produktionen av narkotika i Europa fortsätter att öka, och Europa förblir en produktionsregion för cannabis och syntetiska droger. Cannabisproduktionen är i allmänhet avsedd för den europeiska marknaden, medan syntetiska droger också tillverkas för marknader utanför EU. Under 2021 avvecklades totalt 434 olagliga laboratorier för framställning av syntetiska droger, inklusive vissa storskaliga anläggningar, i Europeiska unionen. En översyn av dessa produktionsanläggningar avslöjade inte bara den betydande kapacitet som finns för tillverkning av syntetiska droger i Europa, utan också den ökande variationen av de produktionsprocesser som används för vissa droger. Under 2021 ökade antalet avvecklade laboratorier för framställning av kokain och metamfetamin jämfört med 2020, medan det förblev stabilt för amfetamin och minskade något för anläggningar för syntetiska katinoner. Antalet upptäckta MDMA-anläggningar minskade också med en fjärdedel, vilket möjligen återspeglar en övergång till produktion av andra syntetiska substanser. Dessa uppgifter bör dock tolkas med försiktighet, både på grund av pandemins möjliga inverkan på polisens åtgärder och rapportering och på grund av att de brottsbekämpande myndigheternas relativa effektivitet när det gäller att upptäcka produktionsanläggningar kan påverkas av många faktorer. Upptäckten av separata anläggningar för framställning, utvinning, utblandning och förpackning av kokain tyder dock på att kokainproduktionen nu är väletablerad i Europa och att mer innovativa metoder används för att underlätta införsel av denna drog till Europa.

Innovation i produktionsprocesserna framgår också av vissa nyligen gjorda beslag av kemikalier som kan användas för att tillverka de kemiska prekursorer som behövs för att producera amfetamin, metamfetamin och MDMA och därmed kringgå de kontroller som finns för att minska tillgången till dessa droger. Det finns också exempel på olaglig handel med kemiskt maskerade syntetiska katinonderivat som är avsedda för omvandling efter import till katinoner lämpliga för försäljning i Europeiska unionen.

Även om det inte är vanligt fortsatte kombinationslaboratorier eller anläggningar för produktion av flera droger att upptäckas mellan 2017 och 2020. Dessa anses vanligtvis producera ett antal olika stimulantia, t.ex. amfetamin eller MDMA med metamfetamin, på samma plats. Intressant nog rapporterade fler EU-medlemsstater att de under 2021 avvecklat produktionsanläggningar för metamfetamin och beslagtagit prekursorer för dess framställning, vilket ökar farhågorna för att tillgången till denna drog kan spridas till fler länder. Det bör noteras att produktionen av metamfetamin ofta är avsedd för export till lönsamma marknader utanför Europeiska unionen. Ökade laboratorieupptäckter och beslag av prekursorer tyder på att Polen sannolikt kommer att vara en viktig plats för produktion av syntetiska katinoner i Europa. Det är fortfarande oklart i vilken utsträckning denna produktion är avsedd för europeiska marknader eller för export till icke-europeiska länder.

Användningen av en bredare uppsättning kemikalier för att skapa både nya substanser och olika synteser för mer etablerade droger utgör en komplex utmaning för tullen, brottsbekämpningen och lagstiftningen. Olaglig framställning av syntetisk narkotika inom Europeiska unionen för export och lokala marknader är fortfarande en källa till risker för folkhälsan, både för människor som brukar potentiellt farliga substanser och på grund av de miljöskador som deras produktion kan ha lokalt. Eftersom viktiga logistiska leveranskedjor är ett centralt mål för organiserade kriminella gruppers infiltration, blir försök att korrumpera arbetstagare och tjänstemän en allt viktigare del av de olagliga narkotikamarknadernas negativa effekter på samhällen genom tillhörande våld och korruption.

Viktiga data och trender

Trender i tillgången till narkotika

 • Indexerade trender visar totalt sett att mängden av alla droger som beslagtas i Europeiska unionen ökade mellan 2011 och 2021, särskilt under de senaste fem åren, även om mängden amfetamin och metamfetamin som beslagtagits under de senaste tre åren har fluktuerat något.

 • Mellan 2011 och 2021 har de största ökningarna skett för kokain (+416 procent), marijuana (+260 procent), metamfetamin (+135 procent), heroin (+126 procent), MDMA (+123 procent), hasch (+77 procent) och amfetamin (+42 procent). Brukarmarknaden för dessa droger är relativt stor i Europa, men det är sannolikt att de ökade mängder som beslagtagits åtminstone delvis speglar Europas viktigare roll för tillverkning, export och handel med dessa droger.

 • Det är svårt att tolka trenderna för narkotikabeslag, eftersom de påverkas av strategier och prioriteringar för polisarbete och brottsbekämpning, smugglingsgruppernas grad av framgång när det gäller att undvika upptäckt och eventuella underliggande förändringar i tillgänglighet och användning.

 • Under 2020 rapporterades omkring en miljon beslag i EU, där cannabisprodukter var de som oftast beslagtogs, vilket motsvarar tre fjärdedelar av alla beslag.

 • Räknat i antal gjordes färre beslag 2021 än 2011 av hasch (−37 procent), marijuana (−6 procent), kokain (−3 procent), amfetamin (−18 procent) och heroin (−40 procent). Detta kan återspegla förändringar i polisens metoder snarare än förändringar i användningsmönstren eller tillgången till narkotika.

 • De största ökningarna av antalet beslag mellan 2011 och 2021 observerades för metamfetamin (+121 procent) och MDMA (+42 procent).

Figur. Narkotikabeslag i Europeiska unionen – antal rapporterade narkotikabeslag, uppdelning efter typ av narkotika, 2021 (%)
 
Figur. Narkotikabeslag i Europeiska unionen – antal narkotikabeslag, indexerade trender (2011 = 100)

De indexerade trenderna som presenteras speglar de relativa förändringarna av narkotikabeslagen under en tioårsperiod, men ger ingen indikation på de verkliga mängderna.

Figur. Narkotikabeslag i Europeiska unionen – mängden beslagtagna droger, indexerade trender (2011 = 100)

De indexerade trenderna som presenteras speglar de relativa förändringarna av narkotikabeslagen under en tioårsperiod, men ger ingen indikation på de verkliga mängderna.

Figur. Narkotikabeslag i Europeiska unionen – antal beslag 2021
 
Figur. Narkotikabeslag i Europeiska unionen – mängd som beslagtogs 2021 (ton)

MDMA-tabletter omvandlades till massekvivalenter, med en massa på 0,25 gram MDMA per tablett som utgångspunkt.

Trender i narkotikabrott

 • I EU rapporterades omkring 1,5 miljoner narkotikabrott 2021, vilket är en ökning med 24 procent jämfört med 2011. Mer än tre fjärdedelar av dessa brott (77 procent eller 1,1 miljoner) gäller användning eller innehav för personligt bruk.

 • De narkotikatyper som brotten avser rapporteras endast för drygt 1 miljon av de uppskattade 1,5 miljoner narkotikabrott. Av dessa brott gällde 746 000 innehav eller användning, 180 000 försäljning och 11 600 andra typer av brott. Definitionen av vad som utgör ett brott avseende försäljning (”supply-related offence”) kan variera mellan länderna.

 • Med cirka 566 000 rapporterade brott 2021 stod cannabis för mer än tre fjärdedelar av de brott avseende användning eller innehav (76 procent) där typ av narkotika är känd, och strax över hälften eller 100 000 av brotten avseende försäljning (55 procent). Cannabis dominerar när det gäller både försäljning och innehav, vilket speglar dess ledande ställning bland de olagliga substanserna och även säger en hel del om den politiska betydelse som denna drog har.

 • Brott avseende försäljning ligger kvar på högre nivåer än 2011 för alla droger utom heroin.

Figur. Narkotikabrott – innehav/användning, indexerade trender (2011 = 100)

Uppgifterna avser brott där narkotikatypen i fråga har rapporterats förekomma.

Figur. Narkotikabrott – brott avseende försäljning, indexerade trender (2011 = 100)

Uppgifterna avser brott där narkotikatypen i fråga har rapporterats förekomma.

Figur. Narkotikabrott – antal brott, försäljning och användning/innehav
 

Uppgifterna avser brott där narkotikatypen i fråga har rapporterats förekomma.

Uppgifter om produktion och prekursorer i EU för 2021

 • Cannabis: EU:s medlemsstater rapporterade 11 600 beslag, vilket motsvarar 4,3 miljoner växter och 32,5 ton 2021 (2,8 miljoner växter och 50 ton 2020).

 • Heroin: Tre produktionsanläggningar för heroin avvecklades i Europeiska unionen (Nederländerna) under 2021 (fyra under 2020). Fyra beslag av heroinprekursoren ättiksyraanhydrid, som uppgick till 5 730 liter (5 110 liter under 2020), rapporterades av Belgien, Lettland och Nederländerna.

 • Kokain: Under 2021 rapporterade EU-länderna att de avvecklat 34 kokainlaboratorier (23 under 2020). Spanien rapporterade att 16 kokainlaboratorier avvecklades, Belgien rapporterade 11 anläggningar med anknytning till kokainbearbetning och Nederländerna avvecklade 7 sekundära utvinningslaboratorier för kokain (av vilka några var storskaliga anläggningar). Dessutom upptäcktes 14 utblandnings- eller förpackningsplatser i Nederländerna. Vissa stora beslag av den kemiska prekursorkemikalien kaliumpermanganat i Nederländerna (637 kg fördelade på två beslag) och Belgien (387 kg fördelade på två beslag) bekräftar att initiativ för storskalig kokainproduktion tas i Europeiska unionen.

 • Under 2021 rapporterade sju EU-medlemsstater att de hade avvecklat 105 amfetaminlaboratorier (102 under 2020): Tyskland (35), Nederländerna (32), Polen (25), Belgien, Bulgarien och Spanien (4) samt Sverige (1). I Tyskland och Polen omfattade anläggningarna konverteringslaboratorier där amfetaminolja förädlades till pulver (28 respektive 15 anläggningar). Enligt tyska myndigheter kommer oljan i konverteringslaboratorierna vanligtvis från Nederländerna.

 • Metamfetamin: Tolv EU-medlemsstater rapporterade att de hade avvecklat 261 metamfetaminlaboratorier (213 under 2020), däribland flera medelstora och storskaliga anläggningar i Belgien (9) och Nederländerna (15). I Tjeckien upptäcktes 188 huvudsakligen små till medelstora metamfetaminlaboratorier 2021 (182 under 2020). Beslag av prekursorerna efedrin och pseudoefedrin som uppgick till 723 kilo (både pulver och tabletter) rapporterades av 15 EU-medlemsstater 2021 (955 kg av 12 EU-medlemsstater 2020).

 • Dessutom beslagtogs 5 100 liter BMK (4 750 liter under 2020) och 4,5 ton MAMDPA, som används för att framställa PMK, för tillverkning av MDMA, och 9,7 ton MAPA, som används för att framställa BMK, för amfetamin- eller metamfetamintillverkning, i Europeiska unionen 2021.

 • MDMA: Nederländerna rapporterade 12 MDMA-laboratorier 2021 (21 under 2020), medan Belgien rapporterade 2 och Frankrike 1. Anläggningar för tillverkning av MDMA-tabletter rapporterades av Polen (2) och Spanien (1). Beslag av MDMA-prekursorer ökade till 2,5 ton 2021, från 2 ton 2020.

 • Katinoner: Under 2021 stängdes 15 anläggningar för produktion av syntetiska katinoner ner (18 under 2020), 14 i Polen och 1 i Nederländerna, däribland några anläggningar för storskalig produktion. Vid anläggningen för det MDMA-laboratorium som hittades i Frankrike 2021 bearbetades också 3-metylmetkatinon (3-MMC). Beslag av syntetiska katinonprekursorer uppgick till 555 kg under 2021, varav mer än hälften beslagtogs i Polen (311 kg).

 • Under 2019 beslagtog den nederländska polisen 350 kg av den okontrollerade kemiska analogen 3-MMC, N-acetyl-3-MMC, av indiskt ursprung, sannolikt avsett för omvandling efter import till den kontrollerade drogen 3-MMC.

 • Andra droger: Nederländerna rapporterade avvecklingen av ett ketaminlaboratorium.

 • Dumpningsställen: Under 2021 rapporterades totalt 228 dumpningsställen för avfall och utrustning för narkotikaproduktion (195 under 2020) av Belgien (24) och Nederländerna (204).

Sammanfattning av beslag av i EU förtecknade prekursorer och icke förtecknade kemikalier som används för ett urval av syntetisk narkotika som produceras i EU, 2021
Tabell. Prekursorer associerade med produktion av MDMA
Ämne Beslagtagen mängd
PMK-glycidderivat (kilogram) 1577
Piperonal (kilogram) < 1
PMK (liter) 895
Safrol (liter) 2
Tabell. Prekursorer som förknippas med framställning av amfetamin och metamfetamin
Ämne Beslagtagen mängd
APAA (kilogram) 50
APAAN (kilogram)  
Bensaldehyd (kilogram) 11
Bensylcyanid (kilogram) 2006
BMK-glycidderivat (kilogram) 737
MAMDPA (kilogram) 4464
MAPA (kilogram) 9650
BMK (liter) 5098
EAPA (liter) 86
AIBN (kilogram) 89
Vinsyra (kilogram) 4537
Tabell. Prekursorer associerade med heroinproduktion
Ämne Beslagtagen mängd
Ättiksyraanhydrid (liter) 5731
Tabell. Prekursorer associerade med produktion av fentanyl och fentanylderivat
Ämne Beslagtagen mängd
NPP 0
Tabell. Prekursorer associerade med produktion av katinoner
Ämne Beslagtagen mängd
2-Bromo-4-kloropropiofenon (kilogram) 20
2-Bromo-4-metoxipropiofenon (kilogram) 291
2-Bromo-4-metylpropiofenon (kilogram) 139
4-metylpropiofenon (kilogram) 105
Tabell. Kemikalier associerade med kokainbearbetning
Ämne Beslagtagen mängd
Kaliumpermanganat (kilogram) 1098
Etylacetat (liter) 26366

Källdata

De data som används för att generera infografik och diagram på denna sida återfinns nedan.

List of tables

Table 1. Number of reported drug seizures, breakdown by drug, 2021
Substance Percentage
Herbal cannabis 39
Cannabis resin 32.8
Cannabis plants 1.9
Cocaine and crack 11.2
Heroin 3
Amphetamine 3.5
Methamphetamine 1.2
MDMA 1.6
Other substances 5.7
Table 4. Drug seizures in the European Union — number of seizures in 2021.
Drug Methamphetamine MDMA Heroin Amphetamine Cocaine Cannabis resin Herbal cannabis
Number of seizures 7196 10110 18709 21816 67832 201631 240289
Table 5. Drug seizures in the European Union — quantity seized in 2021 (tonnes)
Drug Methamphetamine MDMA Amphetamine Heroin Herbal cannabis Cocaine Cannabis resin
Quantity seized 1 2 7 10 256 303 816
Table 8. Drug law offences – number of offences
Drug Possession/use Supply
Cannabis 566089 99547
Heroin 23439 9882
Cocaine 65856 30571
Amphetamines 55830 8602
MDMA 9188 4453
Other substances 26033 27085

Om denna sida 

Rekommenderad källhänvisning: Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (2023), Europeisk narkotikarapport 2023: Trender och utveckling, https://www.emcdda.europa.eu/publications/european-drug-report/2023_sv

Identitetsbeteckning (Identifiers):

HTML: TD-AT-23-001-SV-Q
ISBN: 978-92-9497-865-3
DOI: 10.2810/161905


Top