Ponudba drog, njihova proizvodnja in predhodne sestavine – sedanje razmere v Evropi (Evropsko poročilo o drogah za leto 2023)

Cover of the European Drug Report 2023 drug supply, production, precursors

Analiza kazalnikov, povezanih s ponudbo pogosto uporabljenih prepovedanih drog v Evropski uniji, kaže, da je razpoložljivost najrazličnejših snovi še vedno velika.Na tej strani lahko najdete pregled ponudbe drog v Evropi na podlagi najnovejših podatkov, podprtih z zadnjimi časovnimi trendi z vidika zasegov drog in kršitev zakonodaje o drogah, skupaj s podatki iz leta 2021 o proizvodnji drog in zasegih predhodnih sestavin.

Stran je del Evropskega poročila o drogah za leto 2023, letnega pregleda stanja na področju drog v Evropi, ki ga je pripravil Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (v nadaljnjem besedilu: center EMCDDA).

Zadnja posodobitev: 16. junij 2023

Večja javnozdravstvena, družbena in okoljska tveganja zaradi vedno večje raznolikosti proizvodnje sintetičnih drog

Analiza kazalnikov, povezanih s ponudbo pogosto uporabljenih prepovedanih drog v Evropski uniji, kaže, da je razpoložljivost najrazličnejših snovi še vedno velika. Zdaj je za trg značilna razmeroma razširjena razpoložljivost obsežnejšega nabora prepovedanih drog, pogosto z visoko jakostjo in čistostjo. Sem spadajo nove ali novejše snovi, pri katerih sta lahko znanje uporabnikov in znanstvena dognanja o tveganjih njihove uporabe za zdravje omejeni. Vedno večja je tudi raznolikost oblik, v katerih so te snovi na voljo na trgu, in v nekaterih primerih tudi poti uporabe, po katerih jih uporabniki lahko uporabljajo. Gledano v celoti se zaradi takšnega stanja povečuje zaskrbljenost, da obstaja v splošnem možnost še večje uporabe prepovedanih snovi in da se povečujejo tudi tveganja, povezana z nekaterimi snovmi. Še posebno je prisotna zaskrbljenost, da so osebe, ki uporabljajo droge, izpostavljene večjemu tveganju neželenih zdravstvenih izidov, vključno z zastrupitvami in smrtjo, zaradi uporabe, morda celo nezavedne uporabe snovi večje jakosti ali novejših snovi.

Videti je, da je globalizacija načinov delovanja organiziranih kriminalnih združb pomemben dejavnik, ki olajšuje veliko razpoložljivost drog v Evropi. Obstajajo dokazi za večje sodelovanje evropskih proizvajalcev in preprodajalcev drog z mednarodnimi kriminalnimi mrežami, kar je privedlo do večje trdovratnosti pretoka prepovedanih drog v Evropsko unijo in iz nje. Različne države v Južni Ameriki, zahodni in južni Aziji ter severni Afriki so še vedno pomemben viri prepovedanih drog, ki vstopajo v Evropo, medtem ko sta Kitajska in Indija pomembni državi izvora novih psihoaktivnih snovi, pri čemer postaja vloga Indije morda pomembnejša za nekatere snovi. Pogosto poročajo, da predhodne sestavine drog in povezane kemične snovi prihajajo s Kitajskega.

V zadnjih nekaj letih še vedno poročajo o velikih zasegih drog v intermodalnih ladijskih zabojnikih, kar kaže na to, da ta oblika prometa z drogami med pandemijo ni bila resno motena. Drugod pa so vidni znaki, da se je trg precej prilagodil morebitnim motnjam, ki so jih povzročili ukrepi, uvedeni med pandemijo, in morda tudi sedanja vojna v Ukrajini. Pogosta je tudi skrb, da bi promet z drogami vedno pogosteje prodiral v zakonito komercialno infrastrukturo, ki se uporablja v svetovni trgovini, saj so bili dokumentirani poskusi prodora v dobavne verige in izrabljanja ključnih delavcev, bodisi z zastraševanjem bodisi s korupcijo. To se kaže v povečani pomembnosti odpravljanja teh groženj z delovanjem organov kazenskega pregona. Bolj splošno pa oblikovalci politik in javnost, še zlasti v državah v Evropi, za katere se ve, da vanje vstopajo velike količine drog oziroma se tam proizvajajo, vedno bolj priznavajo stalno naraščanje problematike boja proti nasilju in korupciji, povezanima z delovanjem trga drog.

Ves čas naraščata tudi obseg in zapletenost proizvodnje prepovedanih drog v Evropi, Evropa pa je še vedno proizvodno območje za konopljo in sintetične droge; tukajšnja proizvodnja konoplje je v splošnem namenjena uporabi v Evropi, medtem ko se sintetične droge proizvajajo tudi za druge trge. V letu 2021 so v Evropski uniji uničili skupaj 434 laboratorijev za proizvodnjo sintetičnih prepovedanih drog, vključno z nekaterimi obrati velikega obsega. Pregled teh proizvodnih obratov ni pokazal le precejšnjih obstoječih zmogljivosti za proizvodnjo sintetičnih drog v Evropi, ampak tudi vedno večjo raznolikost proizvodnih postopkov, ki se uporabljajo za nekatere droge. V primerjavi z letom 2020 se je v letu 2021 število uničenih laboratorijev za proizvodnjo kokaina in metamfetaminov povečalo, pri amfetaminih je ostalo nespremenjeno, pri obratih za proizvodnjo sintetičnih katinonov pa se je nekoliko zmanjšalo. Število odkritih obratov za proizvodnjo MDMA se je tudi zmanjšalo za četrtino, morda zaradi premika v smeri proizvodnje drugih sintetičnih snovi. Toda te podatke je treba razlagati previdno, in sicer zaradi morebitnega vpliva pandemije na delovanje policije in poročanja o tem ter zaradi tega, ker lahko na relativno učinkovitost organov kazenskega pregona pri odkrivanju proizvodnih obratov vpliva veliko dejavnikov. Odkrivanje ločenih obratov za proizvodnjo, ekstrakcijo, rezanje in pakiranje kokaina pa kaže, da je proizvodnja kokaina v Evropi že uveljavljena in da se uporabljajo bolj inovativne metode za omogočanje lažjega vstopa te droge v Evropo.

Inovacije v proizvodnih procesih so razvidne tudi iz nekaterih nedavnih zasegov kemičnih snovi, ki se lahko uporabljajo za proizvodnjo predhodnih sestavin, potrebnih za proizvodnjo amfetaminov, metamfetaminov in MDMA, s čimer obidejo vzpostavljene kontrole za zmanjšanje razpoložljivosti teh drog. Primeri tega so vidni tudi pri prometu kemično maskiranih sintetičnih derivatov katinona, ki so po uvozu namenjeni za pretvorbo v katinone, primerne za prodajo v Evropski uniji.

Čeprav ti niso pogosti, so med letoma 2017 in 2020 ves čas še odkrivali kombinirane laboratorije ali proizvodne obrate za več drog. Običajno ugotovijo, da ti proizvajajo številne različna prepovedana poživila, kot so amfetamini ali MDMA z metamfetamini, na isti lokaciji. Zanimivo je, da je več držav članic EU poročalo o uničenju proizvodnih obratov za metamfetamine v letu 2021 in zasegu predhodnih sestavin za njihovo proizvodnjo, kar je povečalo zaskrbljenost, da bi se ta droga lahko širila v več držav. Poudariti je treba, da je proizvodnja metamfetaminov pogosto namenjena izvozu na donosne trge zunaj Evropske unije. Pogostejše odkritje laboratorijev in zasegi predhodnih sestavin kažejo na to, da je Poljska verjetno pomembna država proizvodnje sintetičnega katinona v Evropi. Ni pa jasno, v kolikšnem obsegu je ta proizvodnja namenjena za evropske trge in koliko za izvoz v neevropske države.

Uporaba širšega nabora kemičnih spojin za proizvodnjo novih snovi in različne sintezne postopke za bolj uveljavljene droge je zapleten izziv za carino, organe kazenskega pregona in pripravo pravnih predpisov. Proizvodnja prepovedanih sintetičnih drog v Evropski uniji za izvoz in lokalne trge je še vedno vir tveganj za javno zdravje ljudi, ki uporabljajo te morebitno nevarne snovi, in okoljsko škodo, ki jo lahko lokalno povzroča njihova proizvodnja. Ker so bistvene logistične dobavne verige ključna tarča za vdor organiziranih kriminalnih združb, postajajo poskusi podkupovanja delavcev in uradnikov vedno pomembnejša sestavina negativnih učinkov trgov prepovedanih drog na skupnosti z nasiljem in korupcijo, ki sta povezana z njimi.

Glavni podatki in trendi

Trendi na področju ponudbe drog

 • Indeksirani trendi v splošnem kažejo, da so se med letoma 2011 in 2021 količine vseh zaseženih drog v Evropski uniji povečevale, še zlasti pa v zadnjih petih letih, čeprav je bilo nekaj nihanj v količinah amfetaminov in metamfetaminov, zaseženih v zadnjih treh letih.

 • Med letoma 2011 in 2021 so opazili največji porast pri kokainu (+416 %), marihuani (+260 %), metamfetaminih (+135 %), heroinu (+126 %), MDMA (+123 %), hašišu (+77 %) in amfetaminih (+42 %). V Evropi obstajajo obsežni potrošniški trgi za te droge, vendar je verjetno, da povečanje zaseženih količin vsaj delno odraža večjo vlogo, ki jo ima Evropa kot kraj proizvodnje, izvoza ali tranzita teh drog.

 • Razlago trendov na področju števila zasegov drog zaplete dejstvo, da nanje vplivajo tudi strategije in prednostne naloge na področju policijskega dela, uspešnost ali neuspešnost združb, ki se ukvarjajo z nedovoljenim prometom z drogami, da se izognejo odkrivanju, ter morebitne temeljne spremembe razpoložljivosti in uporabe drog.

 • V letu 2021 so v Evropski uniji prijavili okoli milijon zasegov, pri čemer so bili najpogosteje zaseženi izdelki konoplje, ki so zajemali tri četrtine števila vseh zasegov.

 • Po številu je bilo v primerjavi z letom 2011 v letu 2021 opravljenih manj zasegov hašiša (−37 %), marihuane (−6 %), kokaina (−3 %), amfetaminov (−18 %) in heroina (−40 %). To lahko odraža spremembe na področju policijskega dela v nasprotju s spremembami v vzorcih potrošnje ali razpoložljivosti drog.

 • Največji porast, ki so ga opažali pri številu zasegov med letoma 2011 in 2021, je bil pri metamfetaminu (+121 %) in MDMA (+42 %).

Slika. Zasegi drog v Evropski uniji − število prijavljenih zasegov drog, razdelitev po drogah, 2021 (%)
 
Slika. Zasegi drog v Evropski uniji − število zasegov drog, indeksirani trendi (2011 = 100)

Predstavljeni indeksirani trendi odražajo relativne spremembe pri zasegih drog v desetletnem obdobju, vendar ne podajo informacij o dejanskih količinah.

Slika. Zasegi drog v Evropski uniji – količina zaseženih drog, indeksirani trendi (2011 = 100)

Predstavljeni indeksirani trendi odražajo relativne spremembe pri zasegih drog v desetletnem obdobju, vendar ne podajo informacij o dejanskih količinah.

Slika. Zasegi drog v Evropski uniji − število zasegov drog v letu 2021
 
Slika. Zasegi drog v Evropski uniji – količina zaseženih drog v letu 2021 (tone)

Tablete MDMA so bile pretvorjene v ekvivalente mase ob predpostavki mase 0,25 g MDMA na tableto.

Trendi na področju kršitve zakonodaje o drogah

 • Leta 2021 so v Evropski uniji poročali o približno milijonu in pol kršitev zakonodaje o drogah, kar predstavlja povečanje za 24 % v primerjavi z letom 2011. Več kot tri četrtine teh kršitev (77 % ali 1,1 milijona) se nanaša na uporabo ali posedovanje drog za osebno uporabo.

 • Od ocenjenega milijona in pol kršitev zakonodaje o drogah so o drogi, navedeni v kršitvi, poročali pri nekoliko manj kot milijonu kršitev, od tega jih je bilo 746 000 v zvezi s posedovanjem in uporabo, v 180 000 primerih je šlo za kršitve, povezane s ponudbo, v 11 600 primerih pa za druge vrste kršitev. Definicije o tem, kaj predstavlja kršitev, povezana s ponudbo, se lahko razlikujejo med državami.

 • S približno 566 000 prijavljenimi kršitvami v letu 2021 je konoplja zajemala več kot tri četrtine kršitev v zvezi z uporabo ali posestjo (76 %), pri katerih je bila droga znana, in malo več kot polovico ali 100 000 kršitev, povezanih s ponudbo (55 %). Čeprav prevladovanje konoplje v kršitvah, povezanih s ponudbo in posedovanjem, odraža vodilni položaj te droge med prepovedanimi snovmi, pa potrjuje tudi pomen te droge v politikah.

 • Pri vseh drogah razen pri heroinu je število kršitev, povezanih s ponudbo, še vedno višje kot v letu 2011.

Slika. Kršitve zakonodaje o drogah – kršitve, povezane s ponudbo in posestjo, indeksirani trendi (2011 = 100)

Podatki o kršitvah, v zvezi s katerimi je bila navedena zadevna droga.

Slika. Kršitve zakonodaje o drogah – kršitve, povezane s ponudbo, indeksirani trendi (2011 = 100)

Podatki o kršitvah, v zvezi s katerimi je bila navedena zadevna droga.

Slika. Kršitve zakonodaje o drogah – število kršitev, ponudba in posest
 

Podatki o kršitvah, v zvezi s katerimi je bila navedena zadevna droga.

Podatki o proizvodnji in predhodnih sestavinah v EU za leto 2021

 • Konoplja: Države članice EU so v letu 2021 prijavile 11 600 zasegov s skupaj 4,3 milijona rastlin oziroma 32,5 tone (2,8 milijona rastlin oziroma 50 ton v letu 2020).

 • Heroin: V Evropski uniji (na Nizozemskem) so v letu 2021 uničili tri proizvodne obrate za heroin (štiri pa v letu 2020). Belgija, Latvija in Nizozemska so prijavile štiri zasege predhodne sestavine heroina, acetanhidrida, v količini 5 730 litrov (5 110 litrov v letu 2020).

 • Kokain: V letu 2021 so države EU prijavile uničenje 34 laboratorijev za kokain (23 v letu 2020). Španija je prijavila uničenje 16 laboratorijev za kokain, Belgija enajstih obratov za predelavo kokaina, Nizozemska pa sedem laboratorijev za sekundarno ekstrakcijo (nekateri od njih so bili obrati velikega obsega). Poleg tega so na Nizozemskem odkrili 14 lokacij za rezanje ali pakiranje. Nekaj velikih zasegov predhodne sestavine kalijevega permanganata na Nizozemskem (637 kilogramov v dveh zasegih) in v Belgiji (387 kilogramov v dveh zasegih) potrjuje, da v Evropski uniji potekajo koraki za proizvodnjo kokaina v velikem obsegu.

 • V letu 2021 je sedem držav članic EU prijavilo uničenje 105 amfetaminskih laboratorijev (102 v letu 2020): Nemčija (35), Nizozemska (32), Poljska (25), Belgija, Bolgarija in Španija (4) ter Švedska (1). V Nemčiji in na Poljskem so obrati zajemali tudi laboratorije za pretvorbo, v katerih so olje amfetamina predelovali v prah (28 obratov in 15 obratov). Po besedah nemških organov olje za pretvorbo v teh laboratorijih običajno pride z Nizozemskega.

 • Metamfetamin: Dvanajst držav članic EU je poročalo o uničenju 261 metamfetaminskih laboratorijev (213 v letu 2020), vključno z več proizvodnimi obrati srednjega oziroma velikega obsega v Belgiji (9) in na Nizozemskem (15). Na Češkem je bilo leta 2021 odkritih 188 metamfetaminskih laboratorijev za proizvodnjo večinoma majhnega ali srednjega obsega (182 leta 2020). Leta 2021 je 15 držav članic EU poročalo o zasegih predhodnih sestavin efedrina in psevdoefedrina v količini 723 kilogramov (v prahu in tabletah) (leta 2020 je o zasegih v količini 955 kilogramov poročalo 12 držav članic EU).

 • Poleg tega so v Evropski uniji v letu 2021 zasegli 5 100 litrov BMK (4 750 litrov v letu 2020) in 4,5 tone MAMDPA, ki se uporablja za izdelavo PMK za proizvodnjo MDMA, in 9,7 tone MAPA, ki se uporablja za izdelavo BMK za proizvodnjo amfetamina ali metamfetamina.

 • MDMA: Nizozemska je v letu 2021 prijavila 12 laboratorijev za MDMA (21 v letu 2020), Belgija dva in Francija enega. Obrate za tabletiranje MDMA so prijavili na Poljskem (2) in v Španiji (1). Zasegi predhodnih sestavin MDMA so se v letu 2021 povečali na 2,5 tone, z dveh ton v letu 2020.

 • Katinoni: V letu 2021 so uničili 15 obratov za proizvodnjo sintetičnega katinona (v letu 2020 pa 18), od tega 14 na Poljskem in enega na Nizozemskem, vključno z nekaj obrati velikega obsega. Na lokaciji laboratorija za MDMA, ki so ga leta 2021 odkrili v Franciji, so predelovali tudi 3-metilmetkatinon (3-MMC). Zasegi sintetičnih predhodnih sestavin katinona v letu 2021 so znašali 555 kilogramov, od tega jih je bilo več kot polovica zaseženih na Poljskem (311 kilogramov).

 • V letu 2019 je nizozemska policija zasegla 350 kilogramov nenadzorovanega kemičnega analoga 3-MMC N-acetil-3-MMC indijskega izvora, ki je bil po uvozu verjetno namenjen za pretvorbo v nadzorovano drogo 3-MMC.

 • Druge droge: Nizozemska je prijavila uničenje enega laboratorija za ketamin.

 • Odlagališča: V letu 2021 sta Belgija (24) in Nizozemska (204) prijavili skupaj 228 odlagališč za odpadke od proizvodnje drog in opremo (195 v letu 2020).

Povzetek zasegov predhodnih sestavin, ki so v EU na seznamu, in kemikalij, ki niso na seznamu in se v Evropski uniji uporabljajo za proizvodnjo izbranih drog, za leto 2021
Preglednica. Predhodne sestavine, povezane s proizvodnjo MDMA
Snov Zasežena količina
Glicidni derivati PMK (kilogrami) 1 577
Piperonal (kilogrami) < 1
PMK (litri) 895
Safrol (litri) 2
Preglednica. Predhodne sestavine, povezane s proizvodnjo amfetaminov in metamfetaminov
Snov Zasežena količina
APAA (kilogrami) 50
APAAN (kilogrami)  
Benzaldehid (kilogrami) 11
Benzilcianid (kilogrami) 2 006
Glicidni derivati BMK (kilogrami) 737
MAMDPA (kilogrami) 4 464
MAPA (kilogrami) 9 650
BMK (litri) 5 098
EAPA (litri) 86
AIBN (kilogrami) 89
Vinska kislina (kilogrami) 4 537
Preglednica. Predhodne sestavine, povezane s proizvodnjo heroina
Snov Zasežena količina
Acetanhidrid (litri) 5 731
Preglednica. Predhodne sestavine, povezane s proizvodnjo fentanila in derivatov fentanila
Snov Zasežena količina
NPP 0
Preglednica. Predhodne sestavine, povezane s proizvodnjo katinonov
Snov Zasežena količina
2-bromo-4-kloropropiofenon (kilogrami) 20
2-bromo-4-metoksipropiofenon (kilogrami) 291
2-bromo-4-metilpropiofenon (kilogrami) 139
4-metilpropiofenon (kilogrami) 105
Preglednica. Kemične snovi, povezane s predelavo kokaina
Snov Zasežena količina
Kalijev permanganat (kilogrami) 1 098
Etilacetat (litri) 26 366

Izvorni podatki

Podatki, uporabljeni za pripravo infografik in grafikonov na tej strani, so na voljo v nadaljevanju.

List of tables

Table 1. Number of reported drug seizures, breakdown by drug, 2021
Substance Percentage
Herbal cannabis 39
Cannabis resin 32.8
Cannabis plants 1.9
Cocaine and crack 11.2
Heroin 3
Amphetamine 3.5
Methamphetamine 1.2
MDMA 1.6
Other substances 5.7
Table 4. Drug seizures in the European Union — number of seizures in 2021.
Drug Methamphetamine MDMA Heroin Amphetamine Cocaine Cannabis resin Herbal cannabis
Number of seizures 7196 10110 18709 21816 67832 201631 240289
Table 5. Drug seizures in the European Union — quantity seized in 2021 (tonnes)
Drug Methamphetamine MDMA Amphetamine Heroin Herbal cannabis Cocaine Cannabis resin
Quantity seized 1 2 7 10 256 303 816
Table 8. Drug law offences – number of offences
Drug Possession/use Supply
Cannabis 566089 99547
Heroin 23439 9882
Cocaine 65856 30571
Amphetamines 55830 8602
MDMA 9188 4453
Other substances 26033 27085

O tej strani 

Predlog navedbe vira: Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (2023), Evropsko poročilo o drogah za leto 2023: Trendi in razvoj, https://www.emcdda.europa.eu/publications/european-drug-report/2023_sl

Identifikatorji:

HTML: TD-AT-23-001-SL-Q
ISBN: 978-92-9497-865-3
doi:10.2810/161905


Top