Ponuda, proizvodnja i prekursori droga – trenutačna situacija u Europi (Europsko izvješće o drogama 2023.)

Cover of the European Drug Report 2023 drug supply, production, precursors

Analiza dostupnih pokazatelja povezanih s ponudom najčešće korištenih nezakonitih droga u Europskoj uniji upućuje na to da je dostupnost svih vrsta tvari i dalje visoka. Na ovoj stranici možete pronaći pregled ponude droga u Europi na temelju najnovijih podataka, potkrijepljen prikazom najnovijih trendova u pogledu zapljene droga i prekršaja zakona o drogama, zajedno s podatcima iz 2021. o proizvodnji droga i zapljeni prekursora.

Ova je stranica dio Europskog izvješća o drogama 2023., godišnjeg pregleda EMCDDA-a o situaciji u području droga u Europi.

Posljednji put ažurirano: 16. lipnja 2023.

Povećani javnozdravstveni, društveni i okolišni rizici zbog diversifikacije proizvodnje sintetičkih droga

Analiza dostupnih pokazatelja povezanih s ponudom najčešće korištenih nezakonitih droga u Europskoj uniji upućuje na to da je dostupnost svih vrsta tvari i dalje visoka. Osim toga, tržište sada karakterizira relativno velika dostupnost šireg spektra droga, koje su često visokog stupnja potentnosti ili čistoće. Među njima su nove ili novije tvari, pri čemu potrošačka i znanstvena saznanja o njihovim zdravstvenim rizicima mogu biti ograničena. Raste i raznolikost oblika u kojima tvari mogu biti dostupne na tržištu te, u nekim slučajevima, puteva primjene kojima se mogu uzimati. Općenito, takav razvoj događaja povećava zabrinutost da postoji potencijal za veću uporabu nezakonitih tvari u cjelini i da su rizici povezani s nekim tvarima možda u porastu. Konkretno, postoji zabrinutost da bi osobe koje uzimaju drogu mogle biti izložene većem riziku od štetnih učinaka na zdravlje, uključujući trovanje i smrtne ishode, i to uzimanjem, možda i nesvjesno, tvari veće potentnosti ili novijih tvari.

Čini se da je globalizacija operativnih metoda kojima se služe skupine organiziranog kriminala važno sredstvo koje olakšava visoku dostupnost droga u Europi. Postoje dokazi o većoj uključenosti europskih proizvođača droga i trgovaca drogom u međunarodne kriminalne mreže, što dovodi do veće otpornosti u protoku nezakonitih droga u Europsku uniju i iz nje. Razne zemlje u Južnoj Americi, zapadnoj i južnoj Aziji te Sjevernoj Africi i dalje su važna područja podrijetla nezakonitih droga koje ulaze u Europu, dok su Kina i Indija i dalje važne zemlje podrijetla novih psihoaktivnih tvari, pri čemu bi uloga Indije mogla postati važnija za neke tvari. Često se navodi da se prekursori za droge i slične kemijske tvari nabavljaju iz Kine.

Velike količine droga u posljednjih su nekoliko godina zaplijenjene iz intermodalnih kontejnera, što upućuje na zaključak da taj oblik trgovine drogom nije ozbiljno narušen tijekom pandemije. Osim toga, postoje dokazi da se tržište uvelike prilagodilo svim poremećajima uzrokovanima mjerama uvedenima tijekom pandemije, a možda i trenutačnim ratom u Ukrajini. Čest je razlog za zabrinutost činjenica da su operacije krijumčarenja droge sve više usmjerene na zakonitu komercijalnu infrastrukturu koja je dio globalne trgovine, uz zabilježene pokušaje infiltracije u lance opskrbe i uz iskorištavanje ključnog osoblja zastrašivanjem ili koruptivnim radnjama. To se odražava u činjenici da agencije za provedbu zakona sve veću važnost pridaju mjerama za otklanjanje te opasnosti. Općenito, a posebno u europskim zemljama u koje ulaze velike količine droga ili se u njima proizvode, tvorci politika i javnost sve su svjesniji toga da je borba protiv nasilja i koruptivnih praksi povezanih s operacijama na tržištu droga sve važnije pitanje.

Količina i složenost proizvodnje nezakonitih droga u Europi i dalje rastu, a Europa je i dalje proizvodna regija za kanabis i sintetičke droge; proizvodnja kanabisa općenito je namijenjena europskoj potrošnji, dok se sintetičke droge proizvode i za tržišta izvan EU-a. U Europskoj uniji 2021. zatvorena su ukupno 434 nezakonita laboratorija za proizvodnju sintetičkih droga, uključujući neka velika postrojenja. Pregledom tih lokacija za proizvodnju otkriven je ne samo značajan kapacitet za proizvodnju sintetičkih droga u Europi, nego i sve veća diversifikacija proizvodnih postupaka koji se upotrebljavaju za neke droge. U usporedbi s 2020., tijekom 2021. povećao se broj zatvaranih laboratorija za proizvodnju kokaina i metamfetamina. Broj zatvaranih laboratorija za amfetamin ostao je stabilan, a broj lokacija za proizvodnju sintetičkih katinona blago je pao. Broj otkrivenih lokacija za proizvodnju MDMA-a također se smanjio za četvrtinu, što možda odražava pomak prema proizvodnji drugih sintetičkih tvari. Međutim, ti se podatci moraju tumačiti s oprezom zbog mogućeg utjecaja pandemije na policijske aktivnosti i prijavljivanje te zbog toga što mnogi čimbenici mogu utjecati na relativnu učinkovitost tijela za provedbu zakona u otkrivanju lokacija proizvodnje. Međutim, otkrivanje zasebnih postrojenja za proizvodnju, ekstrakciju, rezanje i pakiranje kokaina upućuje na to da je proizvodnja kokaina sada već dobro uspostavljena u Europi i da se upotrebljavaju inovativnije metode kako bi se olakšao ulazak te droge u Europu.

Inovacije u proizvodnim postupcima vidljive su i iz nedavnih zapljena kemijskih tvari koje se mogu upotrijebiti za proizvodnju kemijskih prekursora potrebnih za proizvodnju amfetamina, metamfetamina i MDMA-a, čime se zaobilaze postojeće kontrole koje se provode radi smanjenja dostupnosti tih droga. Postoje i primjeri trgovine kemijski maskiranim derivatima sintetičkog katinona koji su namijenjeni pretvorbi nakon uvoza u katinone prikladne za prodaju u Europskoj uniji.

Iako nisu uobičajeni, kombinirani laboratoriji ili lokacije za proizvodnju više droga i dalje su otkrivani u razdoblju od 2017. do 2020. Tu se obično na istoj lokaciji proizvode brojne različite stimulativne droge, kao što su amfetamin ili MDMA s metamfetaminom. Zanimljivo je da je više država članica EU-a izvijestilo o zatvaranju lokacija za proizvodnju metamfetamina tijekom 2021. i o zapljeni prekursora za njegovu proizvodnju, zbog čega raste bojazan da se dostupnost te droge možda širi na više zemalja. Treba napomenuti da je proizvodnja metamfetamina često namijenjena izvozu na profitabilna tržišta izvan Europske unije. Povećanje broja otkrivanja laboratorija i zapljena prekursora u Poljskoj upućuju na to da će ta zemlja vjerojatno biti važna lokacija za proizvodnju sintetičkog katinona u Europi. Još uvijek nije jasno u kojoj je mjeri ta proizvodnja namijenjena europskim tržištima ili izvozu u neeuropske zemlje.

Uporaba šireg skupa kemijskih tvari radi stvaranja novih tvari i različitih postupaka sinteze za više postojećih droga predstavlja složen izazov u području carine, provedbe zakona i pravnih propisa. Nezakonita proizvodnja sintetičkih droga u Europskoj uniji namijenjenih izvozu i lokalnim tržištima i dalje je izvor rizika za javno zdravlje, kako za osobe koje uzimaju potencijalno opasne tvari, tako i u pogledu štete koja se njihovom proizvodnjom nanosi okolišu na lokalnoj razini. Budući da su najvažniji logistički lanci opskrbe ključni cilj infiltracije skupina organiziranog kriminala, pokušaji korumpiranja radnika i dužnosnika postaju važnija sastavnica negativnih učinaka tržišta nezakonitih droga na zajednice zbog njihovih nasilnih i koruptivnih praksi.

Ključni podatci i trendovi

Trendovi ponude droga

 • Pokazatelji trendova općenito upućuju na to da su se količine svih droga zaplijenjenih u Europskoj uniji povećale između 2011. i 2021., a posebno u posljednjih pet godina, iako je došlo do određenih fluktuacija u količinama amfetamina i metamfetamina zaplijenjenima u posljednje tri godine.

 • U razdoblju od 2011. do 2021. najveća povećanja zabilježena su za kokain (+ 416 %), biljni kanabis (+ 260 %), metamfetamin (+ 135 %), heroin (+ 126 %), MDMA (+ 123 %), smolu kanabisa (+ 77 %) i amfetamin (+ 42 %). U Europi postoje velika tržišta korisnika tih droga; međutim, vjerojatno je da porast zaplijenjenih količina barem djelomično odražava veću ulogu Europe kao mjesta proizvodnje, izvoza i provoza tih droga.

 • Teško je tumačiti trendove zapljena droga zbog činjenice da na njih utječu strategije i prioriteti policije i provedbe zakona, uspješnost ili neuspješnost skupina za krijumčarenje droge u izbjegavanju otkrivanja te sve promjene u dostupnosti i uporabi.

 • Tijekom 2021. u Europskoj uniji prijavljeno je oko 1 milijun zapljena, a najčešće su zaplijenjeni proizvodi od kanabisa, koji čine tri četvrtine svih zapljena.

 • Izraženo u brojkama, 2021. zabilježen je manji broj zapljena nego 2011. kada je riječ o smoli kanabisa (− 37 %), biljnom kanabisu (− 6 %), kokainu (− 3 %), amfetaminu (− 18 %) i heroinu (− 40 %). Uzrok tome mogu biti promjene u policijskim praksama, a ne promjene u obrascima uporabe ili dostupnosti droga.

 • Najveća povećanja broja zapljena u razdoblju od 2011. do 2021. zabilježena su za metamfetamin (+ 121 %) i MDMA (+ 42 %).

Slika. Zapljene droge u Europskoj uniji – broj prijavljenih zapljena droga, raščlamba po drogama, 2021. (%)
 
Slika. Zapljene droge u Europskoj uniji – broj zapljena droga, pokazatelji trendova (2011. = 100)

Navedeni pokazatelji trendova odražavaju relativne promjene u zapljenama droga tijekom desetogodišnjeg razdoblja, ali ne upućuju na stvarne količine.

Slika. Zapljene droge u Europskoj uniji – količina zaplijenjenih droga, pokazatelji trendova (2011. = 100)

Navedeni pokazatelji trendova odražavaju relativne promjene u zapljenama droga tijekom desetogodišnjeg razdoblja, ali ne upućuju na stvarne količine.

Slika. Zapljene droga u Europskoj uniji – broj zapljena 2021.
 
Slika. Zapljene droga u Europskoj uniji – količina zaplijenjena 2021. (u tonama)

Tablete MDMA-a pretvorene su u ekvivalente mase uz pretpostavku mase od 0,25 grama MDMA-a po tableti.

Trendovi prekršaja zakona o drogama

 • Prema procjeni, u Europskoj je uniji 2021. zabilježeno 1,5 milijuna prekršaja zakona o drogama, što je porast za 24 % u odnosu na 2011. Više od tri četvrtine tih prekršaja (77 %, odnosno 1,1 milijun) odnosi se na uporabu ili posjedovanje za osobnu uporabu.

 • Od procijenjenih 1,5 milijuna prekršaja zakona o drogama, droga navedena u toj vrsti prekršaja zabilježena je u nešto manje od milijun prekršaja, od čega je 746 000 bilo povezano s posjedovanjem ili uporabom, 180 000 s prekršajima povezanima s ponudom, a u 11 600 slučajeva bila je riječ o drugim vrstama prekršaja. Definicije prekršaja povezanog s ponudom mogu se razlikovati među zemljama.

 • S otprilike 566 000 prekršaja zabilježenih 2021., kanabis je činio više od tri četvrtine prekršaja povezanih s uporabom ili posjedovanjem (76 %) za koje je droga poznata, pri čemu je nešto više od polovice ili 100 000 prekršaja povezano s ponudom droge (55 %). Dominacija kanabisa u prekršajima povezanih s ponudom i posjedovanjem odražava njezin vodeći položaj među nezakonitim tvarima; također dokazuje važnost te droge u pogledu donošenja politika.

 • Prekršaji povezani s ponudom droga i dalje su na višim razinama nego 2011. za sve droge osim heroina.

Slika. Prekršaji povezani s drogama – prekršaji posjedovanja/uporabe, pokazatelji trendova (2011. = 100)

Podatci o prekršajima u kojima je prijavljena predmetna droga.

Slika. Prekršaji povezani s drogama – prekršaji povezani s ponudom droga, pokazatelji trendova (2011. = 100)

Podatci o prekršajima u kojima je prijavljena predmetna droga.

Slika. Prekršaji povezani s drogama – broj prekršaja, ponuda i uporaba/posjedovanje
 

Podatci o prekršajima u kojima je prijavljena predmetna droga.

Podatci o proizvodnji i prekursorima u EU-u za 2021.

 • Kanabis: Tijekom 2021. države članice EU-a prijavile su 11 600 zapljena u količini od 4,3 milijuna biljaka i 32,5 tona (2,8 milijuna biljaka i 50 tona u 2020.).

 • Heroin: Tri lokacije za proizvodnju heroina zatvorene su u Europskoj uniji (Nizozemska) tijekom 2021. (4 u 2020.). Četiri zapljene kemikalije anhidrida octene kiseline, koja služi kao prekursor za heroin, u količini od 5 730 litara (5 110 litara tijekom 2020.) prijavile su Belgija, Latvija i Nizozemska.

 • Kokain: Tijekom 2021. države članice EU-a prijavile su zatvaranje 34 laboratorija za proizvodnju kokaina (23 u 2020.). Španjolska je izvijestila o zatvaranju 16 laboratorija za proizvodnju kokaina, u Belgiji je prijavljeno 11 lokacija povezanih s obradom kokaina, a u Nizozemskoj je zatvoreno 7 laboratorija za sekundarnu ekstrakciju kokaina (od kojih su neki bili velikih razmjera). Nadalje, u Nizozemskoj je otkriveno 14 lokacija za rezanje ili pakiranje. Neke velike zapljene kemikalije kalijeva permanganata kao prekursora u Nizozemskoj (637 kilograma, u dvjema zapljenama) i Belgiji (387 kilograma, u dvjema zapljenama) potvrđuju da se u Europskoj uniji odvija proizvodnja kokaina velikih razmjera.

 • Sedam država članica EU-a 2021. prijavilo je zatvaranje 105 laboratorija za proizvodnju amfetamina (102 u 2020.): Njemačka (35), Nizozemska (32), Poljska (25), Belgija, Bugarska i Španjolska (4) te Švedska (1). U Njemačkoj i Poljskoj te su lokacije uključivale laboratorije za pretvorbu u kojima je ulje amfetamina prerađivano u prah (28 odnosno 15 postrojenja). Prema navodima njemačkih nadležnih tijela, ulje u laboratorijima za pretvorbu uglavnom dolazi iz Nizozemske.

 • Metamfetamin: Dvanaest država članica EU-a prijavilo je zatvaranje 261 laboratorija za proizvodnju metamfetamina (213 u 2020.), uključujući više srednje velikih i velikih postrojenja u Belgiji (9) i Nizozemskoj (15). U Češkoj je 2021. otkriveno 188 uglavnom malih i srednje velikih laboratorija za proizvodnju metamfetamina (2020. otkriveno ih je 182). Ukupno 15 država članica EU-a 2021. prijavilo je zapljene prekursora efedrina i pseudoefedrina u ukupnoj količini od 723 kilograma (u obliku praha i tableta) (955 kilograma u 12 država članica EU-a 2020.).

 • Osim toga, u Europskoj je uniji tijekom 2021. zaplijenjeno 5 100 litara BMK-a (4 750 litara u 2020.) i 4,5 tona MAMDPA-a, što je upotrijebljeno za proizvodnju PMK-a potrebnog za proizvodnju MDMA-a, kao i 9,7 tona MAPA-e, što je upotrijebljeno za proizvodnju BMK-a potrebnog za proizvodnju amfetamina ili metamfetamina.

 • MDMA: Nizozemska je 2021. prijavila 12 laboratorija za proizvodnju MDMA-a (21 u 2020.), dok je Belgija prijavila dva laboratorija, a Francuska jedan. Lokacije za proizvodnju tableta MDMA-a prijavile su Poljska (2) i Španjolska (1). Zapljene prekursora za MDMA povećale su se 2021. na 2,5 tona, s 2 tone u 2020.

 • Katinoni: Tijekom 2021. zatvoreno je 15 lokacija za proizvodnju sintetičkih katinona (18 u 2020.), 14 u Poljskoj i jedna u Nizozemskoj, uključujući neke lokacije velikih razmjera. Na lokaciji laboratorija za proizvodnju MDMA-a pronađenog u Francuskoj 2021. prerađivao se i 3-metilmetkatinon (3-MMC). Količina prekursora sintetičkog katinona zaplijenjenih 2021. iznosila je 555 kilograma, od čega je više od polovine zaplijenjeno u Poljskoj (311 kilograma).

 • Nizozemska je policija 2019. zaplijenila 350 kilograma nekontroliranog kemijskog analoga 3-MMC-a, N-acetil-3-MMC-a, indijskog podrijetla, koji je vjerojatno bio namijenjen za pretvorbu nakon uvoza u kontroliranu tvar 3-MMC.

 • Druge droge: Nizozemska je prijavila zatvaranje jednog laboratorija za proizvodnju ketamina.

 • Lokacije za odlaganje otpada: Tijekom 2021. Belgija (24) i Nizozemska (204) prijavile su ukupno 228 lokacija za odlaganje otpada i opreme za proizvodnju droga (195 u 2020.).

Sažetak zapljena kontroliranih prekursora i nekontroliranih kemijskih tvari u EU-u koji se upotrebljavaju za odabrane droge proizvedene u Europskoj uniji 2021.
Tablica. Prekursori povezani s proizvodnjom MDMA-a
Tvar Zaplijenjena količina
Glicidni derivati PMK-a (u kilogramima) 1577
Piperonal (u kilogramima) < 1
PMK (u litrama) 895
Safrol (u litrama) 2.
Tablica. Prekursori povezani s proizvodnjom amfetamina i metamfetamina
Tvar Zaplijenjena količina
APAA (u kilogramima) 50
APAAN (u kilogramima)  
Benzaldehid (u kilogramima) 11.
Benzilcijanid (u kilogramima) 2006
Glicidni derivati BMK-a (u kilogramima) 737
MAMDPA (u kilogramima) 4464
MAPA (u kilogramima) 9650
BMK (u litrama) 5098
EAPA (u litrama) 86
AIBN (u kilogramima) 89
Vinska kiselina (u kilogramima) 4537
Tablica. Prekursori povezani s proizvodnjom heroina
Tvar Zaplijenjena količina
Anhidrid octene kiseline (u litrama) 5731
Tablica. Prekursori povezani s proizvodnjom fentanila i derivata fentanila
Tvar Zaplijenjena količina
NPP 0
Tablica. Prekursori povezani s proizvodnjom katinona
Tvar Zaplijenjena količina
2-bromo-4-kloropropiofenon (u kilogramima) 20
2-bromo-4-metoksipropiofenon (u kilogramima) 291
2-bromo-4-metilpropiofenon (u kilogramima) 139
4-metilpropiofenon (u kilogramima) 105
Tablica. Kemijske tvari povezane s preradom kokaina
Tvar Zaplijenjena količina
Kalijev permanganat (u kilogramima) 1098
Etil acetat (u litrama) 26366

Izvorni podatci

Podatci koji se upotrebljavaju za izradu infografika i grafikona na ovoj stranici mogu se pronaći u nastavku.

List of tables

Table 1. Number of reported drug seizures, breakdown by drug, 2021
Substance Percentage
Herbal cannabis 39
Cannabis resin 32.8
Cannabis plants 1.9
Cocaine and crack 11.2
Heroin 3
Amphetamine 3.5
Methamphetamine 1.2
MDMA 1.6
Other substances 5.7
Table 4. Drug seizures in the European Union — number of seizures in 2021.
Drug Methamphetamine MDMA Heroin Amphetamine Cocaine Cannabis resin Herbal cannabis
Number of seizures 7196 10110 18709 21816 67832 201631 240289
Table 5. Drug seizures in the European Union — quantity seized in 2021 (tonnes)
Drug Methamphetamine MDMA Amphetamine Heroin Herbal cannabis Cocaine Cannabis resin
Quantity seized 1 2 7 10 256 303 816
Table 8. Drug law offences – number of offences
Drug Possession/use Supply
Cannabis 566089 99547
Heroin 23439 9882
Cocaine 65856 30571
Amphetamines 55830 8602
MDMA 9188 4453
Other substances 26033 27085

O ovoj stranici 

Prijedlog upućivanja na ovu publikaciju: Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama (2023.), Europsko izvješće o drogama 2023.: trendovi i razvoj, https://www.emcdda.europa.eu/publications/european-drug-report/2023_hr

Identifikacijske oznake:

HTML: TD-AT-23-001-EN-Q
ISBN: 978-92-9497-865-3
DOI: 10.2810/161905


Top