Huumausaineiden tarjonta, tuotanto ja lähtöaineet – nykytilanne Euroopassa (Euroopan huumeraportti 2023)

Cover of the European Drug Report 2023 drug supply, production, precursors

Euroopan unionissa yleisesti käytettyjen laittomien huumausaineiden tarjonnasta saatavilla olevien indikaattoreiden analyysi osoittaa, että saatavuus on edelleen runsasta kaikissa huumausainetyypeissä. Tällä sivulla on viimeisimpiin tietoihin perustuva yleiskatsaus huumeiden tarjonnasta Euroopassa. Katsauksessa on hyödynnetty takavarikointien ja huumausainerikosten viimeisimpiä kehityssuuntauksia sekä vuoden 2021 tietoja huumausaineiden tuotannosta ja lähtöaineiden takavarikoista.

Tämä sivu on osa Euroopan huumeraporttia 2023, EMCDDA:n vuotuista katsausta huumausainetilanteesta Euroopassa.

Päivitetty viimeksi: 16. kesäkuuta 2023

Synteettisten huumausaineiden tuotannon monipuolistuminen lisää kansanterveys-, sosiaali- ja ympäristöriskejä

Euroopan unionissa yleisesti käytettyjen laittomien huumausaineiden tarjonnasta saatavilla olevien indikaattoreiden analyysi osoittaa, että saatavuus on edelleen runsasta kaikissa huumausainetyypeissä. Lisäksi markkinoille on nykyisin ominaista se, että saatavilla on suhteellisen laajasti yhä suurempi kirjo erilaisia, usein erittäin voimakkaita tai puhtaita aineita. Näihin kuuluvat uudet ja uudenlaiset aineet, joiden terveysriskeistä niin kuluttajilla kuin tiedeyhteisöllä saattaa olla vain rajatusti tietoa. Muotoja, joissa aineita voi olla saatavilla markkinoilla, ja joissakin tapauksissa myös antotapoja, joilla aineita voidaan käyttää, on kasvavassa määrin yhä useampia erilaisia. Kokonaisuutena tarkasteltuna nämä kehityssuuntaukset lisäävät huolta siitä, että laittomien aineiden käyttö saattaa lisääntyä ja että joihinkin aineisiin liittyvät riskit saattavat kasvaa. Huolta aiheuttaa erityisesti se, että huumeita käyttävillä ihmisillä on muita suurempi myrkytyksen, kuoleman ja muiden haitallisten terveysvaikutusten riski, koska he käyttävät, mahdollisesti tietämättään, voimakkaampia tai uudenlaisia aineita.

Järjestäytyneiden rikollisryhmien käyttämien toimintamenetelmien globalisoituminen näyttää edistävän huumausaineiden saatavuutta Euroopassa merkittävästi. On näyttöä siitä, että Euroopan huumausaineiden tuottajat ja kauppiaat ovat tiiviimmin tekemisissä kansainvälisten rikollisverkostojen kanssa. Tämä on vahvistanut laittomien huumausaineiden virtoja Euroopan unioniin ja sieltä pois. Eurooppaan saapuvien laittomien huumausaineiden keskeisiä lähtöalueita ovat edelleen useat Etelä-Amerikan, Länsi- ja Etelä-Aasian ja Pohjois-Afrikan maat. Kiina ja Intia puolestaan ovat edelleen merkittäviä uusien psykoaktiivisten aineiden lähtömaita, ja Intian rooli saattaa jatkossa joidenkin aineiden osalta kasvaa. Myös huumausaineiden lähtöaineiden ja niihin liittyvien kemikaalien raportoidaan usein olevan peräisin Kiinasta.

Viime vuosina on edelleen takavarikoitu suuria määriä intermodaalikonteissa kuljetettuja huumausaineita, mikä kertoo siitä, ettei tälle salakuljetusmuodolle ole aiheutunut vakavia häiriöitä pandemian aikana. On myös näyttöä siitä, että markkinat ovat suurelta osin sopeutuneet mahdollisiin häiriöihin, jotka johtuvat pandemian aikana käyttöön otetuista toimenpiteistä ja mahdollisesti myös käynnissä olevasta Ukrainan sodasta. Yleinen huolenaihe on se, että huumekaupassa pyritään yhä useammin toimimaan maailmanlaajuiseen kauppaan liittyvän laillisen kaupallisen infrastruktuurin puitteissa ja että toimitusketjuihin on yritetty soluttautua ja avainhenkilöstöä on yritetty käyttää hyväksi joko uhkailemalla tai korruption keinoin. Tämä näkyy siinä, että lainvalvontaviranomaiset ovat kiinnittäneet entistä enemmän huomiota toimenpiteiden kohdistamiseen tähän uhkaan. Yleisemmin ottaen – erityisesti Euroopan maissa, joihin tiedetään saapuvan tai joissa tiedetään tuotettavan suuria määriä huumausaineita – päättäjät ja suuri yleisö ovat yhä selvemmin tietoisia siitä, että on jatkuvasti tärkeämpää pyrkiä torjumaan huumemarkkinoihin liittyvää väkivaltaa ja korruptiota.

Laittomien huumeiden tuotannon laajuus ja monimutkaisuus on Euroopassa edelleen kasvussa, ja Eurooppa on yhä kannabiksen ja synteettisten huumausaineiden tuotantoalue. Kannabista tuotetaan yleensä Euroopassa tapahtuvaan kulutukseen, kun taas synteettisiä huumausaineita valmistetaan myös EU:n ulkopuolisille markkinoille. Vuonna 2021 Euroopan unionissa purettiin yhteensä 434 laittomien synteettisten huumeiden tuotantolaboratoriota, joista joissakin tuotanto oli laajamittaista. Näiden tuotantopaikkojen tarkastelussa kävi ilmi paitsi se, että Euroopassa on merkittävää synteettisten huumeiden tuotantokapasiteettia, myös se, että joidenkin huumeiden tuotantoprosessit monipuolistuvat kasvavassa määrin. Kokaiinia ja metamfetamiinia tuottavia laboratorioita purettiin vuoteen 2020 verrattuna enemmän, kun taas amfetamiinin osalta määrä pysyi samalla tasolla. Synteettisten katinonien tuotantopaikkojen määrä puolestaan väheni hieman. Myös havaittujen MDMA:n tuotantopaikkojen määrä väheni neljänneksellä, mikä mahdollisesti kertoo siirtymisestä muiden synteettisten aineiden tuotantoon. Näitä tietoja on kuitenkin tulkittava varovaisesti siksi, koska pandemialla on voinut olla vaikutusta poliisin toimiin ja raportointiin ja koska lainvalvontaviranomaisten suhteellinen tehokkuus tuotantopaikkojen havaitsemisessa voi riippua useista tekijöistä. Kokaiinin tuotantoon, uuttamiseen, leikkaamiseen ja pakkaamiseen tarkoitettujen erillisten laitosten havaitseminen viittaa kuitenkin siihen, että kokaiinin tuotanto on nyt vakiintunut Euroopassa ja että käytössä on innovatiivisempia menetelmiä, joilla edistetään kokaiinin saataville tuloa Euroopassa.

Tuotantoprosessien innovaatiot käyvät ilmi myös siitä, että viime aikoina on takavarikoitu amfetamiinin, metamfetamiinin ja MDMA:n tuotantoon tarvittavien lähtökemikaalien valmistukseen käytettäviä kemikaaleja, mikä kertoo pyrkimyksistä kiertää näiden huumeiden saatavuuden vähentämiseksi toteutettuja valvontatoimia. On myös esimerkkejä kemiallisesti peiteltyjen synteettisten katinonijohdannaisten laittomasta kaupasta, jossa tarkoituksena on muuntaa tuodut johdannaiset Euroopan unionissa myytäviksi katinoneiksi.

Vaikka yhdistelmälaboratoriot tai useiden huumeiden tuotantolaitokset eivät ole yleisiä, myös niitä havaittiin edelleen vuosina 2017–2020. Niissä tuotetaan yleensä samassa paikassa useita erilaisia stimulantteja, kuten amfetamiinia tai metamfetamiinia sisältävää MDMA:ta. Mielenkiintoista on, että aiempaa useampi EU:n jäsenvaltio ilmoitti purkaneensa metamfetamiinin tuotantolaitoksia vuonna 2021 ja takavarikoineensa sen tuotantoon tarvittavia lähtöaineita, mikä lisää pelkoa siitä, että tämän huumeen saatavuus saattaa laajeta entistä useampiin maihin. On huomattava, että metamfetamiinin tuotanto suuntautuu usein vientiin Euroopan unionin ulkopuolisille tuottoisille markkinoille. Puola on todennäköisesti merkittävä synteettisten katinonien tuotantopaikka Euroopassa, sillä siellä on havaittu aiempaa enemmän laboratorioita ja tehty entistä suurempi määrä takavarikoita. On epäselvää, kuinka suuri osa tästä tuotannosta on tarkoitettu Euroopan markkinoille ja kuinka suuri osa vietäviksi Euroopan ulkopuolisiin maihin.

Se, että sekä uusien aineiden luomisessa että vakiintuneempien huumeiden erilaisissa synteesiprosesseissa käytetään entistä laajempaa määrää erilaisia kemikaaleja, on monimutkainen haaste tullille, lainvalvonnalle ja oikeudelliselle sääntelylle. Laittomien synteettisten huumeiden tuotanto Euroopan unionissa vientiin ja paikallismarkkinoille aiheuttaa edelleen kansanterveydellisiä riskejä. Toisaalta tällaiset riskit kohdistuvat henkilöihin, jotka käyttävät mahdollisesti vaarallisia aineita, ja toisaalta ne taas muodostuvat aineiden tuotannosta mahdollisesti aiheutuvista paikallisista ympäristövahingoista. Koska järjestäytyneiden rikollisryhmien olennainen tavoite on soluttautua keskeisiin logistisiin toimitusketjuihin, korruption kohdistaminen työntekijöihin ja viranomaisiin nousee yhä merkittävämmäksi laittomien huumausaineiden markkinoiden aiheuttamaksi kielteiseksi vaikutukseksi siihen liittyvän väkivallan ja korruptoituneiden käytäntöjen vuoksi.

Keskeiset tiedot ja suuntaukset

Huumeiden tarjonnan suuntaukset

 • Suuntaustrendit osoittavat yleisesti, että kaikkien Euroopan unionissa takavarikoitujen huumeiden määrät ovat kasvaneet vuosina 2011–2021, erityisesti viimeisten viiden vuoden aikana, vaikka amfetamiinin ja metamfetamiinin takavarikoidut määrät ovatkin vaihdelleet jonkin verran viimeisten kolmen vuoden aikana.

 • Vuosina 2011–2021 takavarikoidut määrät kasvoivat kokaiinin (+416 prosenttia), marihuanan (+260 prosenttia), metamfetamiinin (+135 prosenttia), heroiinin (+126 prosenttia), MDMA:n (+123 prosenttia), hasiksen (+77 prosenttia) ja amfetamiinin (+42 prosenttia) osalta. Näille huumeille on mittavat kuluttajamarkkinat Euroopassa. On kuitenkin todennäköistä, että takavarikoitujen määrien kasvu heijastaa ainakin osittain Euroopan aiempaa suurempaa roolia näiden huumausaineiden tuotanto-, vienti ja kuljetusalueena.

 • Huumetakavarikkojen suuntausten tulkintaa mutkistaa se, että niihin vaikuttavat poliisi- ja lainvalvontastrategiat ja -prioriteetit, ihmiskaupparyhmittymien paljastumatta jääminen ja mahdolliset muutokset saatavuudessa ja käytössä.

 • Vuonna 2021 Euroopan unionissa ilmoitettiin noin miljoona takavarikkoa, ja kannabistuotteita takavarikoitiin useimmin. Niiden osuus kaikista takavarikoinneista oli kolme neljäsosaa.

 • Vuoteen 2011 verrattuna vuonna 2021 takavarikoitiin määrällisesti vähemmän hasista (−37 prosenttia), marihuanaa (−6 prosenttia), kokaiinia (−3 prosenttia), amfetamiinia (−18 prosenttia) ja heroiinia (−40 prosenttia). Tämä voi heijastaa muutoksia lainvalvontakäytännöissä eikä niinkään kulutustottumuksissa tai huumeiden saatavuudessa.

 • Vuosina 2011–2021 takavarikkojen määrä kasvoi eniten metamfetamiinin (+121 prosenttia) ja MDMA:n (+42 prosenttia) osalta.

Kaavio. Huumetakavarikot Euroopan unionissa – ilmoitettujen takavarikkojen määrä vuonna 2021, jakauma huumeittain (prosenttia)
 
Kaavio. Huumetakavarikot Euroopan unionissa – takavarikkojen määrä, suuntausindeksi (2011 = 100)

Esitetyt suuntausindeksit heijastavat huumetakavarikoiden suhteellisia muutoksia kymmenen vuoden jaksolla, mutta eivät esitä todellisia määriä.

Kaavio. Huumetakavarikot Euroopan unionissa – takavarikoitujen huumeiden määrä, suuntausindeksi (2011 = 100)

Esitetyt suuntausindeksit heijastavat huumetakavarikoiden suhteellisia muutoksia kymmenen vuoden jaksolla, mutta eivät esitä todellisia määriä.

Kaavio. Huumetakavarikot Euroopan unionissa – takavarikkojen määrä vuonna 2021
 
Kaavio. Huumetakavarikot Euroopan unionissa – takavarikoitu määrä vuonna 2021 (tonnia)

MDMA-tablettien massa laskettiin olettamalla, että kukin tabletti sisältää 0,25 grammaa MDMA:ta.

Suuntaukset huumausainerikoksissa

 • Vuonna 2021 Euroopan unionissa ilmoitettiin arviolta 1,5 miljoonaa huumausainerikosta, mikä on 24 prosenttia enemmän kuin vuonna 2011. Yli kolme neljännestä näistä rikoksista (77 % eli 1,1 miljoonaa) liittyvät henkilökohtaiseen käyttöön tai hallussapitoon.

 • Huumausainerikosten arvioitu määrä oli 1,5 miljoonaa, ja hieman alle miljoonassa tapauksessa ilmoitettiin rikokseen liittyvä huume. Niistä 746 000 koski hallussapitoa tai käyttöä, 180 000 koski jakelua ja 11 600 muun tyyppisiä rikoksia. Jakelua koskevien rikosten määritelmät voivat vaihdella eri maissa.

 • Vuonna 2021 ilmoitettiin noin 566 000 rikosta, joista kannabiksen osuus oli yli kolme neljäsosaa (76 prosenttia) sellaisissa käyttö- tai hallussapitorikoksissa, joiden osalta huume on tiedossa, ja huumeiden jakelurikoksissa hieman yli puolet eli 100 000 (55 prosenttia). Kannabiksen vallitsevuus jakelu- ja hallussapitorikoksissa kuvastaa tämän huumeen johtoasemaa laittomien aineiden joukossa, ja se myös osoittaa, miten poliittisesti tärkeä kysymys kyseinen huume on.

 • Huumeiden jakelurikosten määrä on edelleen korkeammalla tasolla kuin vuonna 2011 kaikkien huumausaineiden osalta heroiinia lukuun ottamatta.

Kaavio. Huumausainerikokset – hallussapito- ja käyttörikokset, suuntausindeksi (2011 = 100)

Tiedot rikoksista, joiden osalta rikokseen liittyvä huume on ilmoitettu.

Kaavio. Huumausainerikokset – jakelurikokset, suuntausindeksi (2011 = 100)

Tiedot rikoksista, joiden osalta rikokseen liittyvä huume on ilmoitettu.

Kaavio. Huumausainerikokset – rikosten määrä, jakelu ja käyttö/hallussapito
 

Tiedot rikoksista, joiden osalta rikokseen liittyvä huume on ilmoitettu.

EU:n tuotantoa ja lähtöaineita koskevat tiedot vuodelle 2021

 • Kannabis: EU:n jäsenvaltiot ilmoittivat 11 600 takavarikosta vuonna 2021. Kannabiskasveja takavarikoitiin yhteensä 4,3 miljoonaa ja kannabista 32,5 tonnia (2,8 miljoonaa ja 50 tonnia vuonna 2020).

 • Heroiini: Euroopan unionissa (Alankomaissa) purettiin kolme heroiinin tuotantolaitosta vuonna 2021 (neljä vuonna 2020). Belgia, Latvia ja Alankomaat ilmoittivat neljästä heroiinin lähtökemikaalin etikkahappoanhydridin takavarikosta, joiden määrä oli 5 730 litraa (5 110 litraa vuonna 2020).

 • Kokaiini: Vuonna 2021 EU-maat ilmoittivat 34 kokaiinilaboratorion purkamisesta (23 vuonna 2020). Espanja ilmoitti 16 kokaiinilaboratorion purkamisesta, Belgia ilmoitti 11:stä kokaiinin käsittelyyn liittyvästä laitoksesta, ja Alankomaat purki seitsemän kokaiinin sekundääriseen uuttamiseen käytettyä laboratoriota (joista jotkin olivat suuria laitoksia). Lisäksi Alankomaissa havaittiin 14 leikkaamis- tai pakkauspaikkaa. Kokaiinin lähtökemikaalin kaliumpermanganaatin suuret takavarikot Alankomaissa (637 kilogrammaa, kaksi takavarikkoa) ja Belgiassa (387 kilogrammaa, kaksi takavarikkoa) vahvistavat, että Euroopan unionissa on käynnissä laajamittaisen kokaiinin tuotannon vaiheita.

 • Vuonna 2021 seitsemän EU:n jäsenvaltiota ilmoitti 105 amfetamiinilaboratorion purkamisesta (102 vuonna 2020): Saksa (35), Alankomaat (32), Puola (25), Belgia, Bulgaria ja Espanja (4) sekä Ruotsi (1). Osa Saksassa ja Puolassa sijainneista tuotantolaitoksista oli muuntolaboratorioita, joissa amfetamiiniöljyä jalostettiin jauheeksi (28 ja 15 laitosta). Saksan viranomaisten mukaan muuntolaboratorioissa käsiteltävä öljy on tavallisesti peräisin Alankomaista.

 • Metamfetamiini: 12 EU:n jäsenvaltiota ilmoitti 261 metamfetamiinilaboratorion purkamisesta (213 vuonna 2020). Niiden joukossa oli useita keskisuuria ja suuria laitoksia Belgiassa (9) ja Alankomaissa (15). Tšekissä havaittiin 188 enimmäkseen pienen tai keskisuuren mittakaavan metamfetamiinilaboratoriota vuonna 2021 (182 vuonna 2020). 15 EU:n jäsenvaltiota ilmoitti vuonna 2021 lähtöaineiden efedriinin ja pseudoefedriinin 723 kilogramman (sekä jauheiden että tablettien) takavarikoista (955 kilogrammaa 12 EU:n jäsenvaltiossa vuonna 2020).

 • Lisäksi Euroopan unionissa takavarikoitiin 5 100 litraa BMK:ta vuonna 2021 (4 750 litraa vuonna 2020) ja 4,5 tonnia PMK:n tuotannossa käytettävää MAMDPA:ta MDMA:n tuotantoa varten sekä 9,7 tonnia BMK:n tuotannossa käytettävää MAPA:ta amfetamiinin tai metamfetamiinin tuotantoa varten.

 • MDMA: Alankomaat ilmoitti 12 MDMA-laboratoriota vuonna 2021 (21 vuonna 2020), Belgia ilmoitti kaksi laboratoriota ja Ranska yhden. Puola (2) ja Espanja (1) ilmoittivat MDMA-tablettien valmistuspaikoista. MDMA:n lähtöaineiden takavarikointi kasvoi 2,5 tonniin vuonna 2021, kun se oli kaksi tonnia vuonna 2020.

 • Katinonit: Vuonna 2021 purettiin 15 synteettisten katinonien tuotantolaitosta (18 vuonna 2020), joista 14 Puolassa ja yksi Alankomaissa, mukaan lukien joitakin suuren mittakaavan laitoksia. Ranskassa vuonna 2021 löydetyn MDMA-laboratorion laitoksessa käsiteltiin myös 3-metyylimetkatinonia (3-MMC). Vuonna 2021 synteettisten katinonien lähtöaineita takavarikoitiin yhteensä 555 kilogrammaa, josta yli puolet takavarikoitiin Puolassa (311 kilogrammaa).

 • Vuonna 2019 Alankomaiden poliisi takavarikoi 350 kilogrammaa Intiasta peräisin olevaa valvomatonta 3-MMC:n kemiallista analogia N-asetyyli-3-MMC:tä, joka todennäköisesti oli tarkoitus tuonnin jälkeen jalostaa valvotuksi huumausaineeksi, 3-MMC:ksi.

 • Muut huumeet: Alankomaat ilmoitti yhden ketamiinilaboratorion purkamisesta.

 • Kaatopaikat: Vuonna 2021 Belgia (24) ja Alankomaat (204) ilmoittivat yhteensä 228 huumejätteiden ja -valmistusvälineiden kaatopaikkaa (195 vuonna 2020).

Yhteenveto EU:n luetteloon kuuluvien ja kuulumattomien tiettyjen synteettisten huumeiden lähtöaineiden takavarikoista Euroopan unionissa vuonna 2021
Taulukko. MDMA:n tuotantoon liittyvät lähtöaineet
Aine Takavarikoitu määrä
PMK:n glysidijohdannaiset (kilogrammaa) 1 577
Piperonaali (kilogrammaa) < 1
PMK (litraa) 895
Safroli (litraa) 2
Taulukko. Amfetamiinin ja metamfetamiinin tuotantoon liittyvät lähtöaineet
Aine Takavarikoitu määrä
APAA (kilogrammaa) 50
APAAN (kilogrammaa)  
Bentsaldehydi (kilogrammaa) 11
Bentsyylisyanidi (kilogrammaa) 2 006
BMK:n glysidijohdannaiset (kilogrammaa) 737
MAMDPA (kilogrammaa) 4 464
MAPA (kilogrammaa) 9 650
BMK (litraa) 5 098
EAPA (litraa) 86
AIBN (kilogrammaa) 89
Viinihappo (kilogrammaa) 4 537
Taulukko. Heroiinin tuotantoon liittyvät lähtöaineet
Aine Takavarikoitu määrä
Etikkahappoanhydridi (litraa) 5 731
Taulukko. Fentanyylin ja fentanyylijohdannaisten tuotantoon liittyvät lähtöaineet
Aine Takavarikoitu määrä
NPP 0
Taulukko. Katinonien tuotantoon liittyvät lähtöaineet
Aine Takavarikoitu määrä
2-bromi-4-klooripropiofenoni (kilogrammaa) 20
2-bromi-4-metoksipropiofenoni (kilogrammaa) 291
2-bromi-4-metyylipropiofenoni (kilogrammaa) 139
4-metyylipropiofenoni (kilogrammaa) 105
Taulukko. Kokaiinin käsittelyyn liittyvät kemikaalit
Aine Takavarikoitu määrä
Kaliumpermanganaatti (kilogrammaa) 1 098
Etyyliasetaatti (litraa) 26 366

Lähdetiedot

Tiedot, joita on käytetty tämän sivun infografiikkojen ja kaavioiden tuottamiseen, löytyvät alta.

List of tables

Table 1. Number of reported drug seizures, breakdown by drug, 2021
Substance Percentage
Herbal cannabis 39
Cannabis resin 32.8
Cannabis plants 1.9
Cocaine and crack 11.2
Heroin 3
Amphetamine 3.5
Methamphetamine 1.2
MDMA 1.6
Other substances 5.7
Table 4. Drug seizures in the European Union — number of seizures in 2021.
Drug Methamphetamine MDMA Heroin Amphetamine Cocaine Cannabis resin Herbal cannabis
Number of seizures 7196 10110 18709 21816 67832 201631 240289
Table 5. Drug seizures in the European Union — quantity seized in 2021 (tonnes)
Drug Methamphetamine MDMA Amphetamine Heroin Herbal cannabis Cocaine Cannabis resin
Quantity seized 1 2 7 10 256 303 816
Table 8. Drug law offences – number of offences
Drug Possession/use Supply
Cannabis 566089 99547
Heroin 23439 9882
Cocaine 65856 30571
Amphetamines 55830 8602
MDMA 9188 4453
Other substances 26033 27085

Tietoa tästä sivusta 

Suositeltu viittaustapa: Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus (2023), Euroopan huumeraportti 2023: Suuntauksia ja muutoksia, https://www.emcdda.europa.eu/publications/european-drug-report/2023_fi

Tunnisteet:

HTML: TD-AT-23-001-FI-Q
ISBN: 978-92-9497-865-3
DOI-tunnus: 10.2810/161905


Top