Uimastite pakkumine, tootmine ja lähteained – praegune olukord Euroopas (Euroopa uimastiprobleemide aruanne 2023)

Cover of the European Drug Report 2023 drug supply, production, precursors

Euroopa Liidus tavapäraselt tarvitatavate ebaseaduslike uimastite pakkumisega seotud näitajate analüüs tõendab, et kõigi aineliikide kättesaadavus on endiselt suur. Käesolevalt lehelt leiate ülevaate uimastite pakkumisest Euroopas viimaste andmete põhjal, mida toetavad hiljutised uimastite konfiskeerimise ja uimastialaste õigusrikkumiste ajalised suundumused koos 2021. aasta andmetega uimastite tootmise ja lähteainete konfiskeerimise kohta.

See lehekülg on osa Euroopa uimastiprobleemide 2023. aasta aruandest, mis on EMCDDA aastaülevaade uimastiolukorrast Euroopas.

Viimati ajakohastatud: 16. juuni 2023

Sünteetiliste uimastite tootmise mitmekesistamisest tulenevate rahvatervise-, sotsiaal- ja keskkonnariskide suurenemine

Euroopa Liidus tavapäraselt tarvitatavate ebaseaduslike uimastite pakkumisega seotud näitajate analüüs tõendab, et kõigi aineliikide kättesaadavus on endiselt suur. Turgu iseloomustab nüüd suurema valiku uimastite suhteliselt laialdane kättesaadavus ning need uimastid on sageli väga tugevad või väga puhtad. Nende hulka kuuluvad uued või uudsemad ained, mille terviseriskidest on nii tarbijatel kui ka teadlastel piiratud teadmised. Samuti on ained turul kättesaadavad üha erinevamates vormides ja erinevad on teatud juhtudel ka ainete manustamisviisid. Kokkuvõttes tekitavad need muutused muret seoses sellega, et ebaseaduslike ainete kasutamine võib üldiselt suureneda ja mõne ainega seotud riskid võivad kasvada. Eelkõige tekitab muret asjaolu, et uimastitarvitajatel võib olla suurem kahjulike tervisemõjude, sealhulgas mürgistuste ja surmajuhtumite tekke risk, sest nad tarbivad, võib-olla teadmatult, tugevama või uudsema toimega aineid.

Organiseeritud kuritegelike rühmituste kasutatavate töömeetodite globaliseerumine näib Euroopas uimastite kättesaadavust oluliselt hõlbustavat. On tõendeid, et Euroopa uimastitootjad ja -kaubitsejad on tihedamalt seotud rahvusvaheliste kuritegelike võrgustikega, mis suurendab Euroopa Liitu ja sellest väljapoole suunduvate ebaseaduslike uimastivoogude paindlikkust. Mitmed Lõuna-Ameerika, Lääne- ja Lõuna-Aasia ning Põhja-Aafrika riigid on endiselt olulised Euroopasse sisenevate ebaseaduslike uimastite lähtekohad, Hiina ja India on aga endiselt olulised uute psühhoaktiivsete ainete lähtekohad, kusjuures India roll võib mõne aine puhul muutuda olulisemaks. Samuti on sageli teateid, et uimastite lähteained ja seotud kemikaalid on pärit Hiinast.

Viimastel aastatel on uimasteid jätkuvalt suurtes kogustes konfiskeeritud ühendveo konteinerites, mis viitab sellele, et see uimastikaubanduse vorm ei olnud pandeemia ajal tugevalt häiritud. Muus osas on tõendeid, et turg on suuresti kohanenud pandeemia ajal võetud meetmete ja tõenäoliselt ka Ukrainas toimuva sõja tagajärjel tekkinud häiretega. On levinud probleem, et uimastikaubanduse tehingud on üha enam suunatud ülemaailmse seadusliku kaubandustaristu vastu, kusjuures on dokumenteeritud katseid tungida tarneahelatesse ja kasutada ära võtmetöötajaid kas hirmutamise või korruptsiooni teel. Selle tulemusena omistavad õiguskaitseorganid vastavale ohule üha suuremat tähtsust. Üldisemalt ja eriti riikides, kust teadaolevalt tuuakse Euroopasse tarvitamiseks või tootmiseks suurtes kogustes uimasteid, tunnistavad poliitikakujundajad ja üldsus üha enam, et uimastituru tehingutega seotud vägivalla ja korruptsiooni vastu võitlemine on järjest tähtsamaks muutuv küsimus.

Ebaseaduslike uimastite tootmise ulatus ja keerukus Euroopas suureneb jätkuvalt ning Euroopa jääb kanepi ja sünteetiliste uimastite tootmispiirkonnaks; kanepit toodetakse üldiselt Euroopas tarvitamiseks, samas kui sünteetilisi uimasteid toodetakse ka ELi-välistele turgudele. 2021. aastal likvideeriti Euroopa Liidus kokku 434 sünteetiliste uimastite tootmise ebaseaduslikku laborit, sealhulgas mõned suuremahulised rajatised. Nende tootmiskohtade ülevaatest ei ilmnenud ainult sünteetiliste uimastite tootmise märkimisväärne suutlikkus Euroopas, vaid ka teatavate uimastite tootmisprotsesside üha suurem mitmekesisus. Võrreldes 2020. aastaga suurenes 2021. aastal likvideeritud kokaiini ja metamfetamiini tootmislaborite arv; sama näitaja jäi amfetamiini puhul stabiilseks ning likvideeritud sünteetiliste katinoonide tootmiskohtade arv vähenes veidi. MDMA tootmiskohtade avastamine vähenes samuti veerandi võrra, mis võib peegeldada liikumist teiste sünteetiliste ainete tootmise suunas. Neid andmeid tuleb siiski tõlgendada ettevaatlikult nii pandeemia võimaliku mõju tõttu politsei tegevusele ja aruandlusele kui ka seetõttu, et õiguskaitseasutuste suhtelist tõhusust tootmiskohtade avastamisel võivad mõjutada paljud tegurid. Kokaiini tootmise, ekstraheerimise, lõikamise ja pakendamise eraldi rajatiste avastamine viitab siiski sellele, et kokaiini tootmine on Euroopas nüüdseks hästi juurdunud ja et selle uimasti Euroopasse sisenemise hõlbustamiseks kasutatakse uuenduslikumaid meetodeid.

Innovatsioon tootmisprotsessides ilmneb ka hiljutistest amfetamiini, metamfetamiini ja MDMA tootmiseks vajalike lähteainete tootmiseks kasutatavate kemikaalide konfiskeerimistest, mis tähendab, et hoitakse kõrvale kehtestatud kontrollidest, mille eesmärk on vähendada nende uimastite kättesaadavust. On ka näiteid ELis impordijärgseks müügiks sobivateks katinoonideks muundamiseks ettenähtud keemiliselt maskeeritud sünteetiliste katinooni derivaatide salakaubaveost.

See ei ole küll levinud, ent aastatel 2017–2020 avastati jätkuvalt ka ühendlaboreid ehk mitme uimasti tootmiskohti. Tavaliselt toodetakse samas kohas mitmeid erinevaid stimulante, näiteks amfetamiini või MDMA-d koos metamfetamiiniga. Huvitav on asjaolu, et rohkem ELi liikmesriike teatas 2021. aastal metamfetamiini tootmiskohtade likvideerimisest ja lähteainete konfiskeerimisest, mis suurendab kartusi, et see uimasti võib levida rohkematesse riikidesse. Tuleb märkida, et metamfetamiini tootmine on sageli suunatud ekspordiks tulutoovatele turgudele väljaspool Euroopa Liitu. Sagenenud laborituvastused ja lähteainete konfiskeerimised viitavad sellele, et Poola on tõenäoliselt Euroopas oluline sünteetilise katinooni tootmiskoht. Jääb ebaselgeks, mil määral on see toodang suunatud Euroopa turgudele ja ekspordiks Euroopa-välistesse riikidesse.

Laiema hulga kemikaalide kasutamine nii uute ainete kui ka olemasolevate uimastite erinevate sünteesiprotsesside loomiseks esitab keerulise väljakutse tollile, õiguskaitsele ja õiguslikule reguleerimisele. Ebaseaduslik sünteetiliste uimastite tootmine Euroopa Liidus ekspordiks ja kohalikel turgudel põhjustab endiselt rahvatervise riske nii inimestele, kes tarbivad potentsiaalselt ohtlikke aineid, kui ka keskkonnakahju, mida nende tootmine võib kohalikul tasandil põhjustada. Kuna tähtsad logistilised tarneahelad on organiseeritud kuritegelike rühmituste sisseimbumise peamine sihtmärk, muutuvad töötajate ja ametnike korrumpeerimise katsed seotud vägivalla ja korruptiivsete tavade tõttu üha olulisemaks osaks ebaseaduslike uimastiturgude negatiivsest mõjust kogukondadele.

Peamised andmed ja suundumused

Uimastite pakkumise trendid

 • Indekseeritud trendid näitavad üldiselt, et kõigi Euroopa Liidus konfiskeeritud uimastite kogused suurenesid aastatel 2011–2021, eriti viimasel viiel aastal, kuigi viimase 3 aasta jooksul konfiskeeritud amfetamiini ja metamfetamiini kogused on veidi kõikunud.

 • Aastatel 2011–2021 on kõige rohkem kasvanud kokaiini (+416%), taimse kanepi (+260%), metamfetamiini (+135%), heroiini (+126%), MDMA (+123%), kanepivaigu (+77%) ja amfetamiini (+42%) konfiskeerimised. Kuigi nendel uimastitel on üsna suured tarbijaturud Euroopas, on siiski tõenäoline, et konfiskeeritud koguste kasv viitab vähemalt osaliselt Euroopa suurenenud rollile kohana, kus toimub kõnealuste uimastite tootmine, eksport või transiit.

 • Uimastite konfiskeerimise trendide tõlgendamist raskendab asjaolu, et neid mõjutavad politsei ja õiguskaitse strateegiad ja prioriteedid, uimastikaubitsejate rühmituste edu või ebaõnnestumine avastamise vältimisel ning muutused kättesaadavuses ja tarbimises.

 • Euroopa Liidus teatati 2021. aastal ligikaudu miljonist konfiskeerimisest, kusjuures kõige sagedamini konfiskeeriti kanepitooteid, mis moodustasid kõigist konfiskeerimistest kolmveerandi.

 • Arvuliselt konfiskeeriti 2021. aastal võrreldes 2011. aastaga vähem kanepivaiku (-37%), taimset kanepit (-6%), kokaiini (-3%), amfetamiini (-18%) ja heroiini (-40%). See võib kajastada muutusi politsei tegevuses, mitte aga tarbimisharjumustes või uimastite kättesaadavuses.

 • Kõige rohkem suurenes aastatel 2011–2021 metamfetamiini (+121%) ja MDMA (+42%) konfiskeerimiste arv.

Joonis. Uimastite konfiskeerimised Euroopa Liidus – teatatud konfiskeerimiste arv, jaotus uimastite kaupa, 2021 (%)
 
Joonis. Uimastite konfiskeerimised Euroopa Liidus – konfiskeerimiste arv, indekseeritud trendid (2011 = 100)

Indekseeritud trendid kajastavad suhtelisi muutusi uimastite konfiskeerimises kümne aasta jooksul, kuid ei viita tegelikele kogustele.

Joonis. Uimastite konfiskeerimine Euroopa Liidus – konfiskeeritud uimastite kogus, indekseeritud trendid (2011 = 100)

Indekseeritud trendid kajastavad suhtelisi muutusi uimastite konfiskeerimises 10 aasta jooksul, kuid ei viita tegelikele kogustele.

Joonis. Uimastite konfiskeerimine Euroopa Liidus – konfiskeerimiste arv 2021. aastal
 
Joonis. Uimastite konfiskeerimine Euroopa Liidus – 2021. aastal konfiskeeritud kogus (tonnides)

MDMA tabletid teisendati massiekvivalentideks, eeldades, et MDMA tableti mass on 0,25 g.

Uimastitega seotud õigusrikkumiste trendid

 • 2021. aastal teatati Euroopa Liidus hinnanguliselt 1,5 miljonist uimastitega seotud õigusrikkumisest; rikkumiste arv on alates 2011. aastast 24% võrra kasvanud. Enamik sellistest rikkumistest (77% ehk 1,1 miljonit) on seotud uimastite tarvitamise või omamisega isikliku kasutuse eesmärgil.

 • Kui kokku oli hinnanguliselt 1,5 miljonit uimastitega seotud õigusrikkumist, siis konkreetset uimastit mainiti veidi vähem kui 1 miljoni kuriteo korral, millest 746 000 olid seotud omamise või tarvitamise, 180 000 pakkumise ja 11 600 muud liiki õigusrikkumistega. Pakkumisega seotud rikkumiste määratlused võivad riikide lõikes erineda.

 • Kanep moodustas ligikaudu 566 000 teatatud kuriteoga 2021. aastal üle kolme neljandiku (76%) teadaolevatest uimastite tarvitamise või omamise kuritegudest ja veidi üle poole ehk 100 000 uimastite pakkumise kuritegudest (55%). Seega, kuigi asjaolu, et kanepi pakkumise ja omamisega seotud õigusrikkumised on uimastitega seotud rikkumiste seas esikohal, tuleneb sellest, et tegemist on kõige populaarsema uimastiga, näitab see ka kanepipoliitika tähtsust.

 • Uimastite pakkumisega seotud õigusrikkumiste tase on kõigi uimastite (v.a heroiin) lõikes endiselt kõrgem kui 2011. aastal.

Joonis. Uimastitega seotud õigusrikkumised – omamise/tarvitamisega seotud rikkumised, indekseeritud trendid (2011 = 100)

Nende õigusrikkumiste andmed, mille puhul on teatatud asjaomane uimasti.

Joonis. Uimastitega seotud õigusrikkumised – pakkumisega seotud õigusrikkumised, indekseeritud trendid (2011 = 100)

Nende õigusrikkumiste andmed, mille puhul on teatatud asjaomane uimasti.

Joonis. Uimastitega seotud õigusrikkumised – õigusrikkumiste arv, pakkumine ja tarbimine/omamine
 

Nende õigusrikkumiste andmed, mille puhul on teatatud asjaomane uimasti.

ELi tootmise ja lähteainete andmed 2021. aasta kohta

 • Kanep: ELi liikmesriigid teatasid 2021. aastal 11 600 konfiskeerimisest, mis hõlmas kokku 4,3 miljonit taime ja 32,5 tonni (2,8 miljonit taime ja 50 tonni 2020. aastal).

 • Heroiin: 2021. aastal likvideeriti Euroopa Liidus (Madalmaades) kolm heroiini tootmiskohta (2020. aastal neli). Belgia, Läti ja Madalmaad teatasid heroiini lähteaine äädikhappeanhüdriidi neljast konfiskeerimisest koguses 5730 liitrit (5110 liitrit 2020. aastal).

 • Kokaiin: 2021. aastal teatasid ELi riigid 34 kokaiinilabori likvideerimisest (2020. aastal 23). Hispaania teatas 16 kokaiinilabori likvideerimisest, Belgia teatas 11 kokaiini töötlemisega seotud tegevuskohast ja Madalmaad likvideerisid seitse kokaiini teisese ekstraheerimise laborit (mõned olid suuremahulised tegevuskohad). Lisaks avastati Madalmaades 14 töötlemis- või pakkimiskohta. Mõned suured lähteaine kaaliumpermanganaadi konfiskeerimised Madalmaades (637 kg, kaks konfiskeerimist) ja Belgias (387 kg, kaks konfiskeerimist) kinnitavad, et Euroopa Liidus toimub suuremahuline kokaiinitootmine.

 • 2021. aastal teatasid seitse ELi liikmesriiki 105 amfetamiinilabori likvideerimisest (2020. aastal 102): Saksamaa (35), Madalmaad (32), Poola (25), Belgia, Bulgaaria ja Hispaania (4) ning Rootsi (1). Saksamaal ja Poolas hõlmasid tegevuskohad ümbertöötlemislaboreid, kus amfetamiiniõli töödeldi pulbriks (vastavalt 28 ja 15 tegevuskohta). Saksamaa ametiasutuste sõnul pärineb muundamislaborites kasutatav õli tavaliselt Madalmaadest.

 • Metamfetamiin: Kaksteist ELi liikmesriiki teatasid 261 metamfetamiinilabori likvideerimisest (2020. aastal 213), sealhulgas likvideeriti mitu keskmist ja suuremahulist rajatist Belgias (9) ja Madalmaades (15). Tšehhi Vabariigis avastati 2021. aastal 188 peamiselt väikese kuni keskmise suurusega metamfetamiinilaborit (2020. aastal 182 laborit). 2021. aastal teatasid 15 ELi liikmesriiki kokku 723 kg lähteainete efedriini ja pseudoefedriini konfiskeerimisest (nii pulbri kui ka tablettidena) (2020. aastal teatasid 12 ELi liikmesriiki 955 kg konfiskeerimisest).

 • Lisaks konfiskeeriti Euroopa Liidus 2021. aastal 5100 liitrit BMKd (2020. aastal 4750 liitrit) ja 4,5 tonni MAMDPAd, mida kasutatakse PMK tootmiseks (MDMA tootmiseks), ning 9,7 tonni MAPAd, mida kasutatakse BMK tootmiseks (amfetamiini või metamfetamiini tootmiseks).

 • MDMA: Madalmaad teatasid 2021. aastal 12 MDMA laborist (2020. aastal 21), Belgia teatas kahest ja Prantsusmaa ühest laborist. MDMA tablettide tootmiskohtadest teatasid Poola (2) ja Hispaania (1). MDMA lähteainete konfiskeerimine suurenes 2021. aastal 2,5 tonnini, võrreldes 2 tonniga 2020. aastal.

 • Katinoonid: 2021. aastal likvideeriti 15 sünteetilise katinooni tootmiskohta (2020. aastal 18), neist 14 Poolas ja üks Madalmaades, sealhulgas mõned suuremahulised tootmisüksused. 2021. aastal Prantsusmaal leitud MDMA laboris töödeldi ka 3-metüülmetkatinooni (3-MMC). 2021. aastal konfiskeeriti sünteetilise katinooni lähteaineid 555 kg, millest üle poole (311 kg) konfiskeeriti Poolas.

 • 2019. aastal konfiskeeris Madalmaade politsei 350 kg mittekontrollitava 3-MMC keemilist analoogi N-atsetüül-3-MMC, mis pärines Indiast ja oli tõenäoliselt ette nähtud impordijärgseks muundamiseks kontrollitavaks uimastiks 3-MMC.

 • Muud uimastid: Madalmaad teatasid ühe ketamiinilabori likvideerimisest.

 • Jäätmeladustuskohad: 2021. aastal teatasid Belgia (24) ja Madalmaad (204) kokku 228st uimastitootmisjäätmete ja -seadmete ladustuskohast (195 aastal 2020).

Ülevaade ELis toodetud valitud uimastite klassifitseeritud lähteainete ja klassifitseerimata kemikaalide konfiskeerimistest, 2021
Tabel. MDMA tootmise lähteained
Aine Konfiskeeritud kogus
PMK glütsiidipõhised derivaadid (kg) 1577
Piperonaal (kg) < 1
PMK (l) 895
Safrool (l) 2
Tabel. Amfetamiini ja metamfetamiini tootmise lähteained
Aine Konfiskeeritud kogus
APAA (kg) 50
APAAN (kg)  
Bensaldehüüd (kg) 11
Bensüültsüaniid (kg) 2006
BMK glütsiidipõhised derivaadid (kg) 737
MAMDPA (kg) 4464
MAPA (kg) 9650
BMK (l) 5098
EAPA (l) 86
AIBN (kg) 89
Viinhape (kg) 4537
Tabel. Heroiini tootmise lähteained
Aine Konfiskeeritud kogus
Äädikhappeanhüdriid (l) 5731
Tabel. Fentanüüli ja fentanüüli derivaatide tootmise lähteained
Aine Konfiskeeritud kogus
NPP 0
Tabel. Katinoonide tootmise lähteained
Aine Konfiskeeritud kogus
2-bromo-4-kloropropiofenoon (kg) 20
2-bromo-4-metoksüpropiofenoon (kg) 291
2-bromo-4-metüülpropiofenoon (kg) 139
4-metüülpropiofenoon (kg) 105
Tabel. Kokaiini töötlemise kemikaalid
Aine Konfiskeeritud kogus
Kaaliumpermanganaat (kg) 1098
Etüülatsetaat (l) 26366

Lähteandmed

Sellel lehel infograafikute ja diagrammide koostamiseks kasutatud andmed on esitatud allpool.

List of tables

Table 1. Number of reported drug seizures, breakdown by drug, 2021
Substance Percentage
Herbal cannabis 39
Cannabis resin 32.8
Cannabis plants 1.9
Cocaine and crack 11.2
Heroin 3
Amphetamine 3.5
Methamphetamine 1.2
MDMA 1.6
Other substances 5.7
Table 4. Drug seizures in the European Union — number of seizures in 2021.
Drug Methamphetamine MDMA Heroin Amphetamine Cocaine Cannabis resin Herbal cannabis
Number of seizures 7196 10110 18709 21816 67832 201631 240289
Table 5. Drug seizures in the European Union — quantity seized in 2021 (tonnes)
Drug Methamphetamine MDMA Amphetamine Heroin Herbal cannabis Cocaine Cannabis resin
Quantity seized 1 2 7 10 256 303 816
Table 8. Drug law offences – number of offences
Drug Possession/use Supply
Cannabis 566089 99547
Heroin 23439 9882
Cocaine 65856 30571
Amphetamines 55830 8602
MDMA 9188 4453
Other substances 26033 27085

Selle lehekülje teave 

Soovitatav viide: Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus (2019), „Euroopa uimastiprobleemide aruanne 2023: suundumused ja arengud“, https://www.emcdda.europa.eu/publications/european-drug-report/2023_et.

Identifikaatorid:

HTML: TD-AT-23-001-ET-Q
ISBN: 978-92-9497-865-3
DOI: 10.2810/161905


Top