Narkotikaudbud, -produktion og prækursorer — den aktuelle situation i Europa (Europæisk narkotikarapport 2023)

Cover of the European Drug Report 2023 drug supply, production, precursors

En analyse af de udbudsrelaterede indikatorer for almindeligt udbredte ulovlige stoffer i Den Europæiske Union tyder på, at tilgængeligheden fortsat er høj for alle typer af stoffer. På denne side kan du få et overblik over narkotikaudbuddet i Europa på grundlag af de nyeste data, understøttet af de seneste tidstendenser for beslaglæggelse af narkotika og overtrædelse af narkotikalovgivningen, sammen med 2021-data om narkotikaproduktion og beslaglæggelser af prækursorer.

Denne side indgår i Europæisk narkotikarapport 2023, som er EMCDDA's årlige oversigt over narkotikasituationen i Europa.

Senest opdateret: 16. juni 2023

Øgede folkesundhedsmæssige, sociale og miljømæssige risici som følge af diversificering af produktionen af syntetisk narkotika

En analyse af de udbudsrelaterede indikatorer for almindeligt udbredte ulovlige stoffer i Den Europæiske Union tyder på, at tilgængeligheden fortsat er høj for alle typer af stoffer. Desuden er markedet nu præget af en relativt stor tilgængelighed af en bredere vifte af stoffer, som ofte fås med høj styrke eller renhed. Disse omfatter nye eller hidtil ukendte stoffer, hvor både forbrugernes og videnskabens viden om de dermed forbundne sundhedsrisici kan være begrænset. Måden, hvorpå stoffer kan være tilgængelige på markedet, bliver også stadig mere diversificeret, og det gælder i nogle tilfælde også administrationsvejene for forbruget. Samlet set øger denne udvikling bekymringen for, at der er potentiale for et større forbrug af ulovlige stoffer generelt, og at de risici, der er forbundet med nogle af stofferne, kan være voksende. Især hersker der bekymring for, at mennesker, der indtager stoffer, kan være i større risiko for at blive ramt af sundhedsskadelige virkninger, herunder forgiftning og dødsfald, ved måske uden at vide det at indtage mere potente eller hidtil ukendte stoffer.

Globaliseringen af de operationelle metoder, der anvendes af kriminelle organisationer, ser ud til at være en væsentlig drivkraft for den høje tilgængelighed af narkotika i Europa. Der er dokumentation for, at europæiske narkotikaproducenter og -handlere i højere grad samarbejder med internationale kriminelle netværk, hvilket medfører større resiliens i strømmen af ulovlige stoffer til og fra Den Europæiske Union. En række lande i Sydamerika, Vest- og Sydasien og Nordafrika er fortsat vigtige kildeområder for ulovlige stoffer, der kommer ind i Europa, mens Kina og Indien fortsat er vigtige kildelande for nye psykoaktive stoffer, hvor Indiens rolle muligvis er tiltagende for nogle stoffers vedkommende. Det fremgår også af indberetningerne, at der ofte kommer narkotikaprækursorer og dermed forbundne kemiske produkter fra Kina.

Der er fortsat blevet beslaglagt store mængder narkotika i intermodale fragtcontainere i de seneste år, hvilket tyder på, at denne form for narkotikahandel ikke blev forstyrret væsentligt i pandemiperioden. Andre steder er der dokumentation for, at markedet i vid udstrækning har tilpasset sig de omvæltninger, som de foranstaltninger, der blev indført under pandemien, har medført, og muligvis også som en følge af krigen i Ukraine. En generel bekymring er, at narkotikahandel i stigende grad er rettet mod legitime kommercielle infrastrukturer, der er involveret i den globale handel, med dokumenterede forsøg på at infiltrere forsyningskæder og udnytte nøglemedarbejdere gennem intimidering eller korruption. Det afspejles i de retshåndhævende myndigheders stadig større fokus på at bekæmpe denne trussel. Mere generelt, og navnlig i lande, hvor man ved, at store mængder stoffer kommer ind i eller produceres i Europa, er der en voksende erkendelse blandt de politiske beslutningstagere og i offentligheden af, at bekæmpelse af vold og korruption i forbindelse med narkotikahandel er et stigende problem.

Omfanget og kompleksiteten af ulovlig narkotikaproduktion i Europa tager stadig til, og Europa er fortsat en produktionsregion for cannabis og syntetiske stoffer. Produktionen af cannabis er generelt rettet mod det europæiske marked, mens syntetiske stoffer også fremstilles til markeder uden for EU. I 2021 blev der i EU afviklet i alt 434 ulovlige laboratorier til fremstilling af syntetiske stoffer, herunder en række store anlæg. En gennemgang af disse produktionsanlæg afslørede ikke kun den betydelige kapacitet til produktion af syntetiske stoffer, der findes i Europa, men også den voksende diversificering af de produktionsprocesser, der anvendes i forbindelse med en række stoffer. Sammenlignet med 2020 steg antallet af afviklede laboratorier med produktion af kokain og methamphetamin i 2021, for amphetamins vedkommende var antallet stabilt, mens der sås et lille fald for anlæg, der fremstillede syntetisk cathinon. Antallet af MDMA-anlæg, der blev opdaget, faldt også med en fjerdedel, hvilket muligvis afspejler et skift i retning af produktion af andre syntetiske stoffer. Disse data skal dog fortolkes med forsigtighed, både på grund af pandemiens mulige indvirkning på politiindsatser og -anmeldelser, og fordi de retshåndhævende myndigheders relative effektivitet med hensyn til at afsløre produktionsanlæg kan være påvirket af mange faktorer. Opdagelsen af særskilte anlæg til produktion, ekstraktion, opblanding med fyldstoffer og emballering af kokain tyder imidlertid på, at kokainproduktionen nu er veletableret i Europa, og at der anvendes mere innovative metoder til at gøre det lettere for dette stof at komme ind i Europa.

Innovation i produktionsprocesserne fremgår også af nylige beslaglæggelser af kemikalier, der kan anvendes til at fremstille de kemiske prækursorer, der skal til for at fremstille amphetamin, methamphetamin og MDMA og dermed omgå de kontroller, der er indført for at mindske tilgængeligheden af disse stoffer. Der findes også eksempler på ulovlig handel med kemisk maskerede syntetiske cathinonderivater, der er beregnet til efter importen at blive omdannet til cathinoner,som er egnede til salg i Den Europæiske Union.

Mellem 2017 og 2020 blev der også opdaget kombinationslaboratorier eller produktionsanlæg for flere stoffer, omend det ikke var ofte. Den slags laboratorier og anlæg fremstiller normalt en række forskellige stimulerende stoffer, herunder amphetamin og MDMA med methamphetamin, på samme sted. Interessant nok indberettede en række EU-medlemsstater, at de i 2021 havde afviklet anlæg til fremstilling af methamphetamin og beslaglagt prækursorer til fremstilling heraf, hvilket øger frygten for, at dette stofs tilgængelighed kan sprede sig til flere lande. Det skal bemærkes, at fremstillingen af methamphetamin ofte er beregnet til eksport til lukrative markeder uden for Den Europæiske Union. Det øgede antal opdagede laboratorier og beslaglæggelser af prækursorer tyder på, at Polen er et vigtigt land for fremstilling af syntetisk cathinon i Europa. Det er fortsat uklart, i hvilket omfang de fremstillede stoffer er beregnet til europæiske markeder eller til eksport til ikke-europæiske lande.

Anvendelse af en bredere vifte af kemikalier til at udvikle både nye stoffer og forskellige synteseprocesser til brug for mere etablerede stoffer er en kompleks udfordring for toldmyndighederne, de retshåndhævende myndigheder og reguleringsmyndighederne. Fremstilling af ulovlige syntetiske stoffer i Den Europæiske Union til eksport og lokale markeder er fortsat en risiko for folkesundheden, både med hensyn til de mennesker, der indtager de potentielt farlige stoffer, og med hensyn til det lokale miljø, som fremstillingen kan påvirke negativt. Da vigtige logistiske forsyningskæder er et centralt mål for kriminelle organisationers infiltrering, er forsøg på at korrumpere arbejdstagere og embedsmænd et stadig væsentligere element i narkotikamarkedernes negative indvirkning på lokalsamfund i form af dermed forbunden vold og korruption.

Vigtigste data og tendenser

Udvikling i narkotikaudbuddet

 • De indekserede tendenser viser generelt, at mængden af alle stoffer, der beslaglægges i Den Europæiske Union, steg mellem 2011 og 2021, navnlig i de seneste fem år, omend der er set udsving i mængden af beslaglagt amphetamin og methamphetamin i de seneste tre år.

 • Mellem 2011 og 2021 sås de største stigninger for kokain (+416 %), marihuana (+260 %), methamphetamin (+135 %), heroin (+126 %), MDMA (+123 %), cannabisharpiks (+77 %) og amphetamin (+42 %). Der er betydelige forbrugermarkeder for disse stoffer i Europa, men det er sandsynligt, at stigningerne i beslaglagte mængder i det mindste til dels afspejler den større rolle, som Europa spiller som sted for fremstilling, eksport og transit af disse stoffer.

 • Fortolkningen af udviklingen i beslaglæggelser af narkotika kompliceres af, at den er påvirket af politiets og de retshåndhævende myndigheders strategier og prioriteter, smuglergruppernes succes eller mangel på samme med at undgå at blive opdaget og enhver underliggende ændring i tilgængelighed og brug.

 • I 2021 blev der indberettet ca. 1 million beslaglæggelser i EU, hvor cannabisprodukter var de hyppigst beslaglagte med tre fjerdedele af alle beslaglæggelser.

 • Når man ser på antallet, blev der i forhold til 2011 foretaget færre beslaglæggelser af cannabisharpiks (-37 %), marihuana (-6 %), kokain (-3 %), amphetamin (-18 %) og heroin (-40 %) i 2021. Dette kan afspejle ændringer i politiets praksis og ikke ændringer i forbrugsmønstre eller tilgængeligheden af stoffer.

 • De største stigninger i antallet af beslaglæggelser mellem 2011 og 2021 sås for methamphetamin (+121 %) og MDMA (+42 %).

Figur. Beslaglæggelser af narkotika i Den Europæiske Union — antal indberettede beslaglæggelser af narkotika, efter stof, 2021 (%)
 
Figur. Beslaglæggelser af narkotika i Den Europæiske Union — antal beslaglæggelser af narkotika, indekserede tendenser (2011 = 100)

De indekserede tendenser afspejler relative ændringer i beslaglæggelsen af narkotika over en 10-årig periode, men siger ikke noget om de faktiske mængder.

Figur. Beslaglæggelser af narkotika i Den Europæiske Union — mængden af beslaglagt narkotika, indekserede tendenser (2011 = 100)

De indekserede tendenser afspejler relative ændringer i beslaglæggelsen af narkotika over en 10-årig periode, men siger ikke noget om de faktiske mængder.

Figur. Beslaglæggelser af narkotika i Den Europæiske Union — antal beslaglæggelser i 2021
 
Figur. Beslaglæggelser af narkotika i Den Europæiske Union — mængde beslaglagt i 2021 (tons)

MDMA-tabletter blev omdannet til masseækvivalenter ved at antage en masse på 0,25 g MDMA pr. tablet.

Udviklingen i overtrædelser af narkotikalovgivningen

 • I Den Europæiske Union blev der i 2021 indberettet et anslået antal overtrædelser af narkotikalovgivningen på 1,5 millioner, svarende til en stigning på 24 % siden 2011. Mere end tre fjerdedele af disse lovovertrædelser (77 % eller 1,1 millioner) vedrørte forbrug eller besiddelse til eget forbrug.

 • I de anslåede 1,5 millioner overtrædelser af narkotikalovgivningen er det pågældende stof nævnt i lidt under 1 million af sagerne, hvoraf 746 000 vedrørte besiddelse eller forbrug, 180 000 var udbudsrelaterede lovovertrædelser, og 11 600 vedrørte andre forhold. Definitioner af, hvad der er en udbudsrelateret lovovertrædelse, kan være forskellig fra land til land.

 • Med ca. 566 000 indberettede lovovertrædelser i 2021 tegnede cannabis sig for mere end tre fjerdedele af lovovertrædelserne i form af forbrug eller besiddelse (76 %), hvor stoffet er kendt, og lidt over halvdelen eller 100 000 af de udbudsrelaterede lovovertrædelser (55 %). Cannabis er det dominerende stof, hvad angår både besiddelse og udbudsrelaterede lovovertrædelser, hvilket afspejler stoffets førende position blandt ulovlige stoffer, samtidig med at det bekræfter den politiske betydning af cannabis.

 • Udbudsrelaterede overtrædelser ligger fortsat på et højere niveau end i 2011 for alle stoffer undtagen heroin.

Figur. Overtrædelser af narkotikalovgivningen — lovovertrædelser i form af besiddelse/forbrug, indekserede tendenser (2011 = 100)

Data for lovovertrædelser, hvor det pågældende stof er indberettet.

Figur. Overtrædelser af narkotikalovgivningen — udbudsrelaterede overtrædelser, indekserede tendenser (2011 = 100)

Data for lovovertrædelser, hvor det pågældende stof er indberettet.

Figur. Overtrædelser af narkotikalovgivningen — antal overtrædelser, udbudsrelateret samt forbrug/besiddelse
 

Data for lovovertrædelser, hvor det pågældende stof er indberettet.

Data for produktion og prækurser i EU

 • Cannabis: EU's medlemslande indberettede 11 600 beslaglæggelser, svarende til 4,3 millioner planter og 32,5 tons i 2021 (mod 2,8 millioner planter og 50 tons i 2020).

 • Heroin: I Den Europæiske Union (Nederlandene) blev tre anlæg til fremstilling af heroin afviklet i 2021 (mod 4 i 2020). Belgien, Letland og Nederlandene indberettede fire beslaglæggelser af den kemiske heroinprækursor eddikesyreanhydrid, svarende til 5 730 liter (mod 5 110 liter i 2020).

 • Kokain: For 2021 indberettede EU-landene, at de havde afviklet 34 kokainlaboratorier (mod 23 i 2020). Spanien indberettede afvikling af 16 kokainlaboratorier, Belgien indberettede 11 anlæg for kokainforarbejdning, og Nederlandene afviklede 7 laboratorier (hvoraf nogle var store) til sekundær ekstraktion af kokain. I Nederlandene blev der desuden opdaget 14 anlæg til opblanding med fyldstoffer og emballering for kokain. Nogle beslaglæggelser af store mængder af prækursoren kemisk kaliumpermanganat i Nederlandene (637 kg i to beslaglæggelser) og Belgien (387 kg i to beslaglæggelser) bekræfter, at kokainproduktion finder sted i stor skala i Den Europæiske Union.

 • I 2021 indberettede syv EU-medlemslande, at de havde afviklet 105 amphetaminlaboratorier (mod 102 i 2020): Tyskland (35), Nederlandene (32), Polen (25), Belgien, Bulgarien og Spanien (4) og Sverige (1). I Tyskland og Polen omfattede anlæggene omdannelseslaboratorier, hvor amphetaminolie blev forarbejdet til pulver (henholdsvis 28 og 15 anlæg). Ifølge de tyske myndigheder kommer olien i disse laboratorier typisk fra Nederlandene.

 • Methamphetamin: Tolv EU-medlemsstater indberettede, at de havde afviklet 261 methamphetaminlaboratorier (mod 213 i 2020), herunder flere mellemstore og store anlæg i Belgien (9) og Holland (15). I Tjekkiet blev der afsløret 188 hovedsageligt små og mellemstore methamphetaminlaboratorier i 2021 (mod 182 i 2020). Beslaglæggelser af prækursorerne ephedrin og pseudoephedrin på i alt 723 kg (både pulver og tabletter) blev indberettet af 15 EU-medlemsstater i 2021 (mod 955 kg af 12 EU-medlemsstater i 2020).

 • Derudover blev der beslaglagt 5 100 liter BMK (4 750 liter i 2020) og 4,5 tons MAMDPA, der bruges til at fremstille PMK, til fremstilling af MDMA, og 9,7 tons MAPA, der bruges til at fremstille BMK, til fremstilling af amphetamin og methamphetamin, i Den Europæiske Union i 2021.

 • MDMA: Nederlandene indberettede 12 MDMA-laboratorier i 2021 (mod 21 i 2020), mens Belgien indberettede 2 og Frankrig 1. MDMA-tabletteringsanlæg blev indberettet af Polen (2) og Spanien (1). Beslaglæggelser af MDMA-prækursorer steg til 2,5 tons i 2021 fra 2 tons i 2020.

 • Cathinoner I 2021 blev 15 anlæg til fremstilling af syntetisk cathinon afviklet (mod 18 i 2020), 14 i Polen og 1 i Nederlandene, herunder også store anlæg. På det anlæg, hvor MDMA-laboratoriet blev fundet i Frankrig i 2021, blev der også forarbejdet 3-methylmethcathinon (3-MMC). Beslaglæggelser af prækursorer til fremstilling af syntetisk cathinon udgjorde 555 kg i 2021, hvoraf mere end halvdelen (311 kg) blev beslaglagt i Polen.

 • I 2019 beslaglagde nederlandsk politi 350 kg af den ukontrollerede kemiske analog 3-MMC N-acetyl-3-MMC, af indisk oprindelse, sandsynligvis beregnet til omdannelse efter import til det kontrollerede stof 3-MMC.

 • Andre narkotika: Nederlandene indberettede afvikling af ét ketaminlaboratorium.

 • Dumpinganlæg: I 2021 indberettede Belgien (24) og Nederlandene (204) i alt 228 anlæg, hvor dumping af affald og udstyr til fremstilling af narkotika fandt sted.

Oversigt over beslaglæggelser af EU-registrerede prækursorer og ikke-registrerede kemikalier, der anvendes til fremstilling af udvalgte narkotika i Den Europæiske Union, 2021
Tabel. Prækursorer i forbindelse med fremstilling af MDMA
Stof Beslaglagt mængde
Glycidderivater af PMK (kg) 1577
Piperonal (kg) < 1
PMK (liter) 895
Safrol (liter) 2
Tabel. Prækursorer i forbindelse med fremstilling af amphetamin og methamphetamin
Stof Beslaglagt mængde
APAA (kg) 50
APAAN (kg)  
Benzaldehyd (kg) 11
Benzylcyanid (kg) 2006
Glycidderivater af BMK (kg) 737
MAMDPA (kg) 4464
MAPA (kg) 9650
BMK (liter) 5098
EAPA (liter) 86
AIBN (kg) 89
Vinsyre (kg) 4537
Tabel. Prækursorer i forbindelse med fremstilling af heroin
Stof Beslaglagt mængde
Eddikesyreanhydrid (liter) 5731
Tabel. Prækursorer i forbindelse med fremstilling af fentanyl og fentanylderivater
Stof Beslaglagt mængde
NPP 0
Tabel. Prækursorer i forbindelse med fremstilling af cathinon
Stof Beslaglagt mængde
2-brom-4-chlorpropiophenon (kg) 20
2-brom-4-methoxypropiophenon (kg) 291
2-brom-4-methylpropiophenon (kg) 139
4-methylpropiophenon (kg) 105
Tabel. Kemikalier i forbindelse med forarbejdning af kokain
Stof Beslaglagt mængde
Kaliumpermanganat (kg) 1098
Ethylacetat (liter) 26366

Kildedata

De data, der er anvendt til at generere infografikker og diagrammer på denne side, kan findes nedenfor.

List of tables

Table 1. Number of reported drug seizures, breakdown by drug, 2021
Substance Percentage
Herbal cannabis 39
Cannabis resin 32.8
Cannabis plants 1.9
Cocaine and crack 11.2
Heroin 3
Amphetamine 3.5
Methamphetamine 1.2
MDMA 1.6
Other substances 5.7
Table 4. Drug seizures in the European Union — number of seizures in 2021.
Drug Methamphetamine MDMA Heroin Amphetamine Cocaine Cannabis resin Herbal cannabis
Number of seizures 7196 10110 18709 21816 67832 201631 240289
Table 5. Drug seizures in the European Union — quantity seized in 2021 (tonnes)
Drug Methamphetamine MDMA Amphetamine Heroin Herbal cannabis Cocaine Cannabis resin
Quantity seized 1 2 7 10 256 303 816
Table 8. Drug law offences – number of offences
Drug Possession/use Supply
Cannabis 566089 99547
Heroin 23439 9882
Cocaine 65856 30571
Amphetamines 55830 8602
MDMA 9188 4453
Other substances 26033 27085

Om denne side 

Ved citat angives som kilde: Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (2023), Europæisk narkotikarapport 2023: Tendenser og udvikling, https://www.emcdda.europa.eu/publications/european-drug-report/2023_da

Identifikatorer:

HTML: TD-AT-23-001-DA-Q
ISBN: 978-92-9497-865-3
DOI: 10.2810/161905


Top