Предлагане на наркотици, производство и прекурсори – настоящата ситуация в Европа (Европейски доклад относно наркотиците за 2023 г.)

Cover of the European Drug Report 2023 drug supply, production, precursors

Анализът на показателите, свързани с предлагането на често употребяваните незаконни наркотици в Европейския съюз, показва, че достъпността остава висока за всички видове вещества. На тази страница можете да намерите преглед на предлагането на наркотици в Европа въз основа на най-новите данни, подкрепен от най-новите тенденции по отношение на конфискациите на наркотици и нарушенията на законодателството в областта на наркотиците, както и данни за 2021 г. относно производството на наркотици и конфискациите на прекурсори за наркотици.

Тази страница е част от Европейския доклад за наркотиците за 2023 г., годишен преглед на EMCDDA за ситуацията с наркотиците в Европа.

Последна актуализация: 16 юни 2023 г.

Увеличаване на рисковете за общественото здраве, социалните и екологичните рискове, произтичащи от диверсификацията на производството на синтетични наркотици

Анализът на показателите, свързани с предлагането на често употребяваните незаконни наркотици в Европейския съюз, показва, че достъпността остава висока за всички видове вещества. Освен това пазарът сега се характеризира с относително широка достъпност на по-широк спектър от наркотици, които често се предлагат с голяма сила на действие или чистота. Те включват нови или по-нови вещества, при които както потребителските, така и научните познания за рисковете за здравето могат да бъдат ограничени. Налице е и нарастващо разнообразие във формите, в които веществата могат да са достъпни на пазара, а в някои случаи и в начините на приложение, чрез които могат да бъдат употребявани. Взети като цяло, тези развития увеличават загрижеността, че съществува потенциал за по-широка употреба на незаконни вещества като цяло и че рисковете, свързани с някои вещества, може да нарастват. По-специално съществуват опасения, че хората, които употребяват наркотици, могат да бъдат изложени на по-голям риск от неблагоприятни последици за здравето, включително отравяния и смъртни случаи, като употребяват, вероятно несъзнателно, по-силни или по-нови вещества.

Глобализацията на оперативните методи, използвани от организираните престъпни групи, изглежда е важен фактор, улесняващ високата достъпност на наркотици в Европа. Налице са доказателства за по-тясно участие на европейските производители на наркотици и трафиканти в международните престъпни мрежи, което води до по-голяма устойчивост на потоците от незаконни наркотици към и от Европейския съюз. Различни държави в Южна Америка, Западна и Южна Азия и Северна Африка продължават да бъдат важни източници на незаконните наркотици, които навлизат в Европа, докато Китай и Индия продължават да бъдат важни държави на произход на новите психоактивни вещества, като ролята на Индия вероятно става все по-важна за някои вещества. Често се съобщава, че прекурсорите на наркотици и свързаните с тях химикали произхождат от Китай.

През последните няколко години продължават големите конфискации на наркотици, открити в интермодалните превози на контейнери, което показва, че тази форма на трафик не е била сериозно нарушена през периода на пандемията. Другаде са налични доказателства, че пазарът до голяма степен се е адаптирал към смущенията, причинени от мерките, въведени по време на пандемията, а вероятно и в резултат на настоящата война в Украйна. Обща загриженост буди фактът, че операциите за трафик на наркотици все по-често са насочени към законна търговска инфраструктура, включена в световната търговия, с документирани опити за проникване във веригите на доставки и за използване на основния персонал чрез сплашване или корупционни практики. Това намира израз в нарастващото значение, което правоприлагащите органи отдават на фокусирането върху тази заплаха. В по-общ план, и по-специално в държавите, където е известно, че навлизат или се произвеждат големи количества наркотици в Европа, сред лицата, отговорни за определянето на политиката, и сред обществеността, нараства осъзнаването, че борбата с насилието и корупционните практики, свързани с дейността на пазара на наркотици, е проблем с нарастващо значение.

Мащабът и сложността на незаконното производство на наркотици в Европа продължават да нарастват, а Европа продължава да бъде регион на производство на канабис и синтетични наркотици; производството на канабис като цяло е предназначено за употреба в Европа, докато синтетичните наркотици се произвеждат и за пазари извън ЕС. През 2021 г. в Европейския съюз бяха демонтирани общо 434 незаконни лаборатории за производство на синтетични наркотици, включително някои мащабни съоръжения. Прегледът на тези производствени обекти разкри не само значителния капацитет за производство на синтетични наркотици в Европа, но и нарастващата диверсификация на производствените процеси, използвани за някои наркотици. В сравнение с 2020 г. през 2021 г. броят на демонтираните лаборатории за производството на кокаин и метамфетамин, се е увеличил, останал е стабилен за амфетамина, докато при обектите за производство на синтетични катинони се наблюдава лек спад. Откриването на обекти за производство на MDMA също е намаляло с една четвърт, което вероятно отразява преминаването към производство на други синтетични вещества. Тези данни обаче трябва да се тълкуват предпазливо както поради възможното въздействие на пандемията върху действията на полицията и докладването, така и поради факта, че относителната ефективност на правоприлагащите органи при откриването на обектите за производство може да бъде повлияна от много фактори. Откриването на отделни съоръжения за производство, извличане, нарязване и опаковане на кокаин обаче предполага, че производството на кокаин вече е добре установено в Европа и че се използват по-иновативни методи за улесняване на навлизането на този наркотик в Европа.

Иновациите в производствените процеси са видни и от някои неотдавнашни конфискации на химикали, които могат да се използват за производството на прекурсори на химикали, необходими за производството на амфетамин, метамфетамин и MDMA, като по този начин се заобикалят въведените проверки за намаляване на достъпността на тези наркотици. Съществуват и примери за трафик на химически замаскирани синтетични катинонови производни, които са предназначени за преобразуване след внасянето им в катинони, подходящи за продажба в Европейския съюз.

Въпреки че не са широко разпространени, през периода 2017—2020 г. продължиха да се откриват и комбинирани лаборатории или обекти за производство на няколко вида наркотици. Обикновено се установява, че те произвеждат няколко различни стимуланта, като например амфетамин или MDMA с метамфетамин, на едно и също място. Интересно е, че през 2021 г. повече държави — членки на ЕС, са съобщили за демонтиране на обекти за производство на метамфетамин и конфискуване на прекурсори за производството му, което засилва опасенията, че достъпността на този наркотик може да се разпространи в повече държави. Трябва да се отбележи, че производството на метамфетамин често е предназначено за износ на доходоносни пазари извън Европейския съюз. Зачестилото откриване на лаборатории и конфискациите на прекурсори показват, че Полша вероятно е важно място за производство на синтетичен катинон в Европа. Остава неясно до каква степен това производство е предназначено за европейските пазари или за износ в държави извън Европа.

Използването на по-широк набор от химикали за създаване както на нови вещества, така и на различни процеси за синтез на по-традиционни наркотици представлява сложно предизвикателство за митниците, правоприлагащите органи и правното регулиране. Незаконното производство на синтетични наркотици в рамките на Европейския съюз за износ и местните пазари продължава да бъде източник на рискове по отношение на общественото здраве, както за хората, които употребяват потенциално опасните вещества, така и поради екологичните щети, които производството им може да причини на местно равнище. Тъй като основните логистични вериги на доставки са ключова цел за проникване от страна на организирани престъпни групи, опитите за корумпиране на работниците и длъжностните лица се превръщат във все по-важен елемент от отрицателното въздействие на пазарите на незаконни наркотици върху общностите чрез насилието и корупционните практики, свързани с тях.

Основни данни и тенденции

Тенденции в предлагането на наркотици

 • Като цяло индексираните тенденции показват, че количествата от всички наркотици, конфискувани в Европейския съюз, са нараснали през периода 2011—2021 г., по-специално през последните 5 години, въпреки че през последните 3 години има известни колебания по отношение на конфискуваните количества амфетамин и метамфетамин.

 • През периода 2011—2021 г. най-големите увеличения са при кокаина (+ 416 %), канабиса — трева (+ 260 %), метамфетамина (+ 135 %), хероина (+ 126 %), MDMA (+ 123 %), смолата от канабис (+ 77 %) и амфетамина (+ 42 %). В Европа съществуват значителни потребителски пазари за тези наркотици, но е вероятно увеличаването на конфискуваните количества да отразява, поне частично, по-голямата роля на Европа като място на производство, износ или транзит на тези наркотици.

 • Тълкуването на тенденциите по отношение на конфискациите на наркотици се усложнява от факта, че те се влияят от полицейските и правоприлагащите стратегии и приоритети, от успеха или неуспеха на групите за трафик да избягват разкриване, както и от всяка свързана с това промяна по отношение на достъпността и употребата.

 • През 2021 г. в Европейския съюз са отчетени около 1 милион конфискации, като най-често конфискуваните продукти са от канабис, представляващи три четвърти от броя на всички конфискации.

 • В количествено отношение през 2021 г. в сравнение с 2011 г. са извършени по-малко конфискации на канабис — смола (−37 %), канабис — трева (−6 %), кокаин (−3 %), амфетамин (−18 %) и хероин (−40 %). Това може да отразява промени в полицейските практики, за разлика от промените в моделите на употреба или достъпността на наркотиците.

 • Най-голямо увеличение на броя на конфискациите през периода 2011—2021 г. се наблюдава за метамфетамин (+ 121 %) и MDMA (+ 42 %).

Фигура Конфискации на наркотици в Европейския съюз — брой на докладваните конфискации на наркотици, разбивка по наркотици, 2021г. (%)
 
Фигура Конфискации на наркотици в Европейския съюз — брой на конфискациите на наркотици, индексирани тенденции (2011 г. = 100)

Представените индексирани тенденции отразяват относителните промени в конфискациите на наркотици за период от 10 години, но не дават представа за действителните количества.

Фигура Конфискации на наркотици в Европейския съюз — количество конфискувани наркотици, индексирани тенденции (2011 г. = 100)

Представените индексирани тенденции отразяват относителните промени в конфискациите на наркотици за период от 10 години, но не дават представа за действителните количества.

Фигура Конфискации на наркотици в Европейския съюз — брой на конфискациите през 2021 г.
 
Фигура Конфискации на наркотици в Европейския съюз — количество, конфискувано през 2021 г. (в тонове)

Таблетките MDMA са преобразувани в тегловни еквиваленти, като е приета маса от 0,25 грама MDMA на таблетка.

Тенденции по отношение на нарушенията на законодателството в областта на наркотиците

 • През 2021 г. в Европейския съюз са докладвани приблизително 1,5 милиона нарушения на законодателството в областта на наркотиците, което представлява увеличение с 24 % на броя на нарушенията в сравнение с 2011 г. Повече от три четвърти от тези правонарушения (77 % или 1.1 милиона) са свързани с употреба или притежание за лична употреба.

 • От приблизително 1,5 милиона нарушения на законодателството в областта на наркотиците, наркотикът, споменат в престъплението, се съобщава в малко под 1 милион престъпления, от които 746 000 са за притежание или употреба, 180 000 за престъпления, свързани с предлагане, а 11 600 — за други видове престъпления. Определенията на това какво представлява престъпление, свързано с предлагане, може да се различават в отделните държави.

 • С приблизително 566 000 докладвани престъпления, извършени през 2021 г., на канабиса се падат повече от три четвърти от престъпленията, свързани с употреба или притежание (76 %), за които наркотикът е известен, и малко над половината или 100 000 от престъпленията, свързани с предлагане на наркотици (55 %). Преобладаването на канабис както в областта на доставките, така и при престъпленията, свързани с притежание на наркотици, отразява водещата позиция на наркотиците сред незаконните вещества; това свидетелства и за значението на политиките за този наркотик.

 • Правонарушенията, свързани с предлагане на наркотици, остават на по-високи равнища от 2011 г. за всички наркотици, с изключение на хероина.

Фигура Правонарушения на законодателството в областта на наркотиците — престъпления, свързани с притежание/употреба, индексирани тенденции (2011 г. = 100)

Данни за правонарушенията, във връзка с които е докладвана информация за наркотика, който е предмет на правонарушението.

Фигура Правонарушения на законодателството в областта на наркотиците — правонарушения, свързани с предлагане на наркотици, индексирани тенденции (2011 г. = 100)

Данни за правонарушенията, във връзка с които е докладвана информация за наркотика, който е предмет на правонарушението.

Фигура Правонарушения на законодателството в областта на наркотиците — брой правонарушения, свързани с предлагане и употреба/притежаване
 

Данни за правонарушенията, във връзка с които е докладвана информация за наркотика, който е предмет на правонарушението.

Данни за производството и прекурсорите в ЕС за 2021 г.

 • Канабис: Държавите — членки на ЕС, съобщават за 11 600 конфискации, възлизащи на 4,3 милиона растения и 32,5 тона през 2021 г. (2,8 милиона растения и 50 тона през 2020 г.).

 • Хероин: Три обекта за производство на хероин бяха демонтирани в Европейския съюз (Нидерландия) през 2021 г. (4 през 2020 г.). Белгия, Латвия и Нидерландия съобщиха за четири конфискации на химическия прекурсор на хероина — оцетен анхидрид, възлизащи на 5 730 литра (5 110 литра през 2020 г.).

 • Кокаин: През 2021 г. държавите от ЕС докладваха за демонтиране на 34 лаборатории за производство на кокаин (23 през 2020 г.). Испания докладва за демонтиране на 16 лаборатории за производство на кокаин, Белгия — за 11 обекта, свързани с преработката на кокаин, а Нидерландия — за демонтиране на 7 лаборатории за вторично извличане на кокаин (някои от които мащабни). Освен това в Нидерландия бяха открити 14 обекта за рязане или опаковане. Няколко големи конфискации на химическия прекурсор калиев перманганат в Нидерландия (637 килограма при две конфискации) и Белгия (387 килограма при две конфискации) потвърждават, че в Европейския съюз се извършват мащабни дейности за производство на кокаин.

 • През 2021 г. седем държави — членки на ЕС, са докладвали за демонтирането на 105 лаборатории за амфетамини (102 през 2020 г.): Германия (35), Нидерландия (32), Полша (25), Белгия, България и Испания (4), както и Швеция (1). В Германия и Полша обектите включват лаборатории за преработка, в които амфетаминовото масло се преработва на прах (съответно 28 и 15 обекта). Според германските власти маслото в лабораториите за преобразуване обикновено идва от Нидерландия.

 • Метамфетамин: Дванадесет държави — членки на ЕС, докладваха, че са демонтирали 261 лаборатории за метамфетамин (213 през 2020 г.), включително множество средни и мащабни съоръжения в Белгия (9) и Нидерландия (15). През 2021 г. в Чехия бяха открити 188 предимно малки до средни лаборатории за производство на метамфетамин (182 през 2020 г.). Конфискации на прекурсорите ефедрин и псевдоефедрин в размер на 723 килограма (както прахове, така и таблетки) са докладвани от 15 държави — членки на ЕС, през 2021 г. (955 килограма от 12 държави — членки на ЕС, през 2020 г.).

 • Освен това през 2021 г. в Европейския съюз са конфискувани 5 100 л BMK (4 750 л през 2020 г.) и 4,5 тона MDMA, използван за производство на PMK, за производство на MDMA, и 9,7 тона MAPA, използван за производство на BMK, за производство на амфетамин или метамфетамин.

 • MDMA: Нидерландия докладва 12 лаборатории за MDMA през 2021 г. (21 през 2020 г.), като Белгия докладва 2, а Франция — 1. За обекти за производство на таблетки MDMA докладват Полша (2) и Испания (1). Конфискациите на прекурсори на MDMA са се увеличили до 2,5 тона през 2021 г. от 2 тона през 2020 г.

 • Катинони: През 2021 г. са демонтирани 15 обекта за производство на синтетични катинони (18 през 2020 г.), 14 в Полша и 1 в Нидерландия, включително някои мащабни обекти. В обект за производство на MDMA, открит във Франция през 2021 г., се обработва и 3-метилметкатинон (3-MMC). Конфискациите на синтетични катинонови прекурсори възлизат на 555 килограма през 2021 г., от които повече от половината са конфискувани в Полша (311 килограма).

 • През 2019 г. нидерландската полиция конфискува 350 килограма от неконтролирания химичен аналог на 3-MMC N-ацетил-3-MMC, от индийски произход, който вероятно е предназначен за преобразуване след внос в контролирания наркотик 3-MMC.

 • Други наркотици: Нидерландия докладва за демонтиране на една лаборатория за кетамин.

 • Дъмпингови центрове: През 2021 г. общо 228 дъмпингови центъра за отпадъци и оборудване от производството на наркотици (195 през 2020 г.) са докладвани от Белгия (24) и Нидерландия (204).

Обобщени данни за конфискациите на контролирани в ЕС прекурсори на ЕС и неконтролирани химикали, използвани за избрани наркотици, произвеждани в Европейския съюз, 2021 г.
Таблица. Прекурсори, свързани с производството на MDMA
Вещество Конфискувано количество
Глицидни производни на PMK (килограми) 1577
Пиперонал (килограми) < 1
PMK (литри) 895
Сафрол (литри) 2
Таблица. Прекурсори, свързани с производството на амфетамин и метамфетамин
Вещество Конфискувано количество
APAA (килограми) 50
APAAN (килограми)  
Бензалдехид (килограми) 11
Бензилцианид (килограми) 2006
Глицидни производни на BMK (килограми) 737
MAMDPA (килограми) 4464
MAPA (килограми) 9650
BMK (литри) 5098
EAPA (литри) 86
AIBN (килограми) 89
Винена киселина (килограми) 4537
Таблица. Прекурсори, свързани с производството на хероин
Вещество Конфискувано количество
Оцетен анхидрид (литри) 5731
Таблица. Прекурсори, свързани с производството на фентанил и фентанилови деривати
Вещество Конфискувано количество
NPP 0
Таблица. Прекурсори, свързани с производството на катинони
Вещество Конфискувано количество
2-бромо-4-хлоропропиофенон (килограми) 20
2-бромо-4-метоксипропиофенон (килограми) 291
2-бромо-4-метилпропиофенон (килограми) 139
4-метилпропиофенон (килограми) 105
Таблица. Химикали, свързани с преработката на кокаин
Вещество Конфискувано количество
Калиев перманганат (килограми) 1098
Етилов ацетат (литри) 26366

Източник на данните

Данните, използвани за генериране на инфографики и диаграми на тази страница, могат да бъдат намерени по-долу.

List of tables

Table 1. Number of reported drug seizures, breakdown by drug, 2021
Substance Percentage
Herbal cannabis 39
Cannabis resin 32.8
Cannabis plants 1.9
Cocaine and crack 11.2
Heroin 3
Amphetamine 3.5
Methamphetamine 1.2
MDMA 1.6
Other substances 5.7
Table 4. Drug seizures in the European Union — number of seizures in 2021.
Drug Methamphetamine MDMA Heroin Amphetamine Cocaine Cannabis resin Herbal cannabis
Number of seizures 7196 10110 18709 21816 67832 201631 240289
Table 5. Drug seizures in the European Union — quantity seized in 2021 (tonnes)
Drug Methamphetamine MDMA Amphetamine Heroin Herbal cannabis Cocaine Cannabis resin
Quantity seized 1 2 7 10 256 303 816
Table 8. Drug law offences – number of offences
Drug Possession/use Supply
Cannabis 566089 99547
Heroin 23439 9882
Cocaine 65856 30571
Amphetamines 55830 8602
MDMA 9188 4453
Other substances 26033 27085

Относно тази страница 

Препоръчана форма на цитиране: Европейски център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите, 2023 г. „Европейски доклад за наркотиците 2023: Тенденции и развития, https://www.emcdda.europa.eu/publications/european-drug-report/2023_bg

Идентификатори:

HTML: TD-AT-23-001-BG-Q
ISBN: 978-92-9497-865-3
DOI: 10.2810/161905


Top