European Web Survey on Drugs 2021: top level findings, 21 EU countries and Switzerland

Úvod

V rámci európskeho webového prieskumu o drogách boli od marca do apríla 2021 zozbierané údaje od osôb, ktoré užívajú drogy, vo veku 18 rokov alebo viac, žijúcich v 21 krajinách EÚ a 9 krajinách mimo EÚ. Počas tohto obdobia obyvateľstvo v mnohých európskych krajinách zažívalo obmedzenie pohybu alebo obmedzenia v súvislosti s ochorením COVID-19. Pokiaľ nie je uvedené inak, údaje uvedené v tomto dokumente sa týkajú 48 469 respondentov, ktorí uviedli, že v priebehu 12 mesiacov pred prieskumom (užívanie počas posledných 12 mesiacov) užili aspoň jednu nezákonnú drogu a žijú vo Švajčiarsku alebo v jednej z 21 krajín EÚ, na ktoré sa prieskum vzťahoval, (1).

Kliknite sem a získajte viac informácií o metodike Európskeho webového prieskumu o drogách.

Posledná aktualizácia: utorok 15. december 2021

Zhrnutie

  • Väčšina respondentov prieskumu (93  %) uviedla užívanie kanabisu v predchádzajúcich 12 mesiacoch, 35  % užilo MDMA/extázu, 35  % kokaínu a 28  % amfetamínu.
  • Najčastejšie uvádzanou motiváciou užívania kanabisu bolo zlepšenie nálady, uvoľnenie napätia a pomoc pri spánku.
  • Ako najbežnejšie sa počas tohto obdobia uvádzalo užívanie drog v prostredí domova.
  • Vplyv ochorenia COVID-19 a vnútroštátnych opatrení bol podľa správ najväčší v súvislosti s užívaním kanabisu (zvýšená konzumácia) a extázy/MDMA (znížená konzumácia).

Spôsoby užívania drog

Väčšina respondentov v prieskume (93  %) uviedla, že počas predchádzajúcich 12 mesiacov užili kanabis, pričom medzi jednotlivými krajinami boli malé rozdiely.

MDMA/extáza, kokaín a amfetamín predstavovali ďalšie najčastejšie užívané nelegálne látky, pričom ich poradie sa v jednotlivých krajinách líšilo. 

Jedna pätina (20  %) vzorky v minulom roku uviedla užívanie LSD, zatiaľ čo 16  % uviedlo užívanie nových psychoaktívnych látok (NPL) a 13  % užívanie ketamínu v danom období. Užívanie heroínu uviedlo 3  % respondentov.

Obr. č. 1. Minuloročná prevalencia (n = 48 469)

Zdrojové údaje pre tento graf sú dostupné v tabuľke 1 na tejto stránke.

Motivácie užívania drog

Motivácia k užívaniu konkrétnych drog často odráža účinky, ktoré užívatelia očakávajú. Z výsledkov prieskumu vyplýva, že rastlinný kanabis sa užíva pre jeho upokojujúce a euforické účinky, konkrétne na zníženie stresu, na uvoľnenie alebo na zábavu a na zlepšenie spánku. V prípade MDMA sa ako motvácia uvádzajú euforické a socializačné účinky.

Motivácia k užívaniu môže pomôcť objasniť hlásený pokles užívania MDMA v tomto období, ktorý bol pre respondentov charakteristický zákazom vychádzania v dôsledku ochorenia COVID-19, keď boli mnohí ľudia uzavretí vo svojich domovoch a mali obmedzený prístup k miestam socializácie. 

Obrázok 2a. Motivácia k užívaniu rastlinného kanabisu za posledných 12 mesiacov (n = 3 3 718)

Zdrojové údaje pre tento graf sú dostupné v tabuľke 2a na tejto stránke.

Obrázok 2b. Motivácia užívania MDMA/extázy v posledných 12 mesiacoch (n = 10675)

Zdrojové údaje pre tento graf sú dostupné v tabuľke 2b na tejto stránke.

Prostredia užívania drog

Jednoznačne najčastejšie uvádzaným prostredím pre užívanie drog za posledných 12 mesiacov bolo domáce prostredie, ktoré uviedlo viac než 85  % respondentov. Očakávalo sa, že užívanie v domácom prostredí bude prevládať, i keď tento vzorec užívania mohol byť zvýraznený zníženou mobilitou v dôsledku obmedzenia pohybu počas COVID-19.

Obrázok 3. Prostredia užívania drog za posledných 12 mesiacov (n = 48 469)

Zdrojové údaje pre tento graf sú dostupné v tabuľke 3 na tejto stránke.

Vplyv ochorenia COVID-19 na užívanie drog

Pri otázke týkajúcej sa vplyvu ochorenia COVID-19 na užívanie nelegálnych drog respondenti uvádzali zmiešané skúsenosti. Uvádza sa, že užívali rastlinný kanabis viac, zatiaľ čo MDMA, kokaín a amfetamíny boli užívané menej.

Hoci vzorka uvádzajúca užívanie heroínu bola malá, značný podiel týchto respondentov uviedol nárast užívania heroínu počas tohto obdobia.

Obrázok 4. Malo ochorenie COVID-19 nejaký vplyv na vaše užívanie drog?

Zdrojové údaje pre tento graf sú dostupné v tabuľke 4 na tejto stránke.

Poznámky

(1) Táto analýza sa vzťahuje na 21 krajín EÚ: Bulharsko, Cyprus, Česko, Estónsko, Fínsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Spojené kráľovstvo, Španielsko, Švédsko. Do analýzy bolo zahrnuté aj Švajčiarsko.
Webový prieskum sa uskutočnil aj v Albánsku, Kosove*, Čiernej Hore, Severnom Macedónsku a Srbsku v rámci projektu EMCDDA IPA7 a v Gruzínsku, na Ukrajine a v Libanone v rámci projektu EMCDDA EU4MD. Prehľady týkajúce sa týchto krajín sa uverejňujú samostatne.
* Kosovo: Týmto označením nie sú dotknuté pozície k štatútu a označenie je v súlade s rezolúciou BR OSN č. 1244/1999 a so stanoviskom Medzinárodného súdneho dvora k vyhláseniu nezávislosti Kosova.

Hoci webové prieskumy nie sú reprezentatívne pre celkovú populáciu, môžu po dôkladnej kontrole a v kombinácii s tradičnými metódami zberu údajov pomôcť získať podrobnejší, realistickejší a včasný obraz o užívaní drog a trhoch v Európe. Ako také sú kľúčovou zložkou pri reakciách EMCDDA na neustále sa meniaci drogový problém.

Podrobnejšie informácie o projekte nájdete na našej osobitnej stránke európskeho webového prieskumu o drogách.

Zdrojové údaje

Na tejto stránke nájdete tabuľky zdrojových údajov používané na grafiku.

Tabuľka 1. Minuloročná prevalencia (n = 48 469)
  % respondentov
Alkohol 94
Kanabis 93
Tabak 84
MDMA/extáza 35
Kokaín 34
Amfetamín 28
LSD 20
NPS 16
Ketamín 13
Metamfetamín 9
Heroín 3
Tabuľka 2a: Motivácia užívania rastlinného kanabisu za posledných 12 mesiacov (n = 3 3 718)
  % respondentov
Na zníženie stresu/uvoľnenia 78
Vysoká/zábavné 70
na zlepšenie spánku 51
Na liečbu depresie/
úzkosti
39
Na socializáciu 35
Na zmiernenie bolesti/
zápalov
24
Na zlepšenie výkonu
(škola/práca/šport/atď.)
15
Zo zvedavosti/
na experiment
10
Iné 5
Tabuľka 2b. Motivácia užívania MDMA/extázy za posledných 12 mesiacov (n = 10675)
  % respondentov
vyvolanie pocitu eufórie/pre zábavu 87
Na socializáciu 41
zo zvedavosti/ experiment 24
Na zníženie stresu/relax 22
na liečbu depresie/úzkosti, 14
Iné 7
Na zlepšenie výkonu
(škola/práca/šport/atď.)
3
na zlepšenie spánku 1
Na zmiernenie bolesti/zápalov 1
Tabuľka 3: Prostredia na užívanie drog za posledných 12 mesiacov (n = 48 469)
Miesto % respondentov
Domáce prosredie 89
Verejné priestranstvo (ulica, park atď.) 54
Hudobný festival alebo párty 43
Klub alebo bar 33
Práca 12
Škola/univerzita/vzdelávacie zariadenie 11
Miestnosť na užívanie drog 2
Iné 6
Tabuľka 4. Malo ochorenie COVID-19 nejaký vplyv na vaše užívanie drog? (% respondentov)
Látka Užívam menej Užívam rovnako Užívam viac Neviem/žiadna odpoveď
Extáza/MDMA 42 29 11 18
Kokaínový prášok 33 29 18 20
Amfetamín 29 33 18 20
Kanabisová živica 25 38 21 16
Metamfetamín 25 33 17 25
Kokaín krek 23 36 25 16
Nové psychoaktívne látky 22 35 25 18
Rastlinný kanabis 20 38 32 10
Heroín 17 40 26 17
Top