Informacje o polityce i praktykachOsoby starsze z problemowym stosowaniem opioidów

icon older people problematic use

Problematyka

W Europie coraz większą liczbę osób z problemami związanymi ze stosowaniem opioidów stanowią osoby po 40 roku życia. Ma to odzwierciedlenie w podwyższającym się wieku osób leczonych z uzależnienia od narkotyków i osób umierających w wyniku przedawkowania opioidów.

W grupie osób starszych stosujących opioidy proces fizycznego starzenia się może zostać przyspieszony w wyniku skumulowanych efektów wieloletniego używania wielu substancji jednocześnie, przyjmowania zbyt dużych dawek oraz przebytych infekcji. U osób starszych z problemowym stosowaniem opioidów – w porównaniu z ich rówieśnikami czy osobami młodszymi, które zażywają narkotyki – częściej występują zaburzenia zwyrodnieniowe, problemy z układem krążenia i oddechowym, zapalenie płuc, duszności, cukrzyca, zapalenie wątroby i marskość wątroby. Takie osoby starsze mogą być również bardziej narażone na infekcje, a także większe jest u nich ryzyko przedawkowania i popełnienia samobójstwa.

Ponadto ich kontakty społeczne ulegają zanikowi na skutek przedwczesnej śmierci lub stygmatyzacji, co może w konsekwencji zwiększyć izolację społeczną i izolację od rodziny. Stygmatyzacja i wstyd związane z dalszym stosowaniem narkotyków mogą stanowić również przeszkodę w szukaniu pomocy.

Możliwe sposoby reagowania

Reakcje potrzebne w przypadku tej grupy obejmują:

 • Usługi w zakresie leczenia uzależnienia od narkotyków dostosowane do potrzeb osób starszych; usługi te powinny obejmować opiekę w wielu dziedzinach, żeby można było spełniać potrzeby medyczne i psychologiczne tych osób, a także rozwiązać problem ich izolacji społecznej.
 • Lepszy dostęp do terapii przeciwwirusowych w przypadku wirusowego zapalenia wątroby typu C i ulepszony proces leczenia.
 • Wyspecjalizowane domy opieki oferujące długotrwałą opiekę starzejącym się osobom zażywającym narkotyki.
 • Podnoszenie świadomości i szkolenie personelu opieki zdrowotnej i społecznej zajmującego się osobami starszymi na temat reagowania na potrzeby osób starszych z problemami narkotykowymi w celu zapewnienia odpowiedniej opieki i uniknięcia stygmatyzacji.
 • Odpowiednia opieka w zakresie zdrowia fizycznego, w tym usługi dentystyczne.
 • Udzielanie wsparcia, aby zwiększyć u osób wspieranych poczucie własnej wartości, pozwolić im na zaakceptowanie przyszłości i wzmocnić pozytywne odczucia w związku z przyszłością, przy czym najodpowiedniejsza będzie prawdopodobnie edukacja rówieśnicza.

Sytuacja w Europie

 • Należy zaplanować usługi mające spełnić przyszłe potrzeby związane z opieką zdrowotną i społeczną tej powiększającej się w Europie kohorty osób starszych zażywających narkotyki.
 • W tym celu konieczne może być zapewnienie specjalistycznej opieki, w ramach której świadczone są usługi dla konkretnych grup wiekowych, organizowane aktywności i wydarzenia społeczne oraz zapewniane regularne wsparcie rówieśników i wolontariuszy.
 • Potrzebne jest zintegrowane, obejmujące wiele dziedzin podejście w zakresie współpracy między agencjami oraz w zakresie wystawiania skierowań w ramach specjalistycznych i powszechnych usług opieki zdrowotnej i społecznej, aby spełniać potrzeby osób starszych zażywających opioidy.

Podsumowanie dostępnych dowodów

Baza dowodów w tej dziedzinie jest bardzo ograniczona i należy przeprowadzić więcej ocen dotyczących innowacyjnych interwencji. Z kilku badań można jednak wyciągnąć pewne wskazówki:

 • w ramach badania pilotażowego w Wielkiej Brytanii wykazano, że starsze osoby zażywające narkotyki można wcielić do programu ćwiczeń gimnastycznych, ale duża liczba problemów społecznych obniża w przypadku tych osób możliwości wzięcia udziału w takim projekcie.
 • skierowane do mężczyzn programy „Men’s shed” w Australii, Kanadzie, Irlandii i Wielkiej Brytanii sprawiły, że starsi mężczyźni wykształcili poczucie tożsamości i poczucie własnej wartości w wyniku nabycia nowych umiejętności, rozwinięcia kontaktów społecznych i zaangażowania się w działalność społeczności.
 • wyspecjalizowane domy opieki dla osób starszych z problemami narkotykowymi niebędących w stanie same o siebie zadbać istnieją w Danii, Niemczech i Holandii. W Stanach Zjednoczonych opracowano program leczenia uzależnień osób starszych – „Geriatric Addiction Program” – w celu zaspokajania potrzeb osób starszych z problemami związanymi z nadużywaniem różnych substancji. Program oparty na społeczności zapewnia starszym osobom interwencje związane ze stosowaniem substancji w domach, ocenę i kontakt z usługodawcami. istnieje potrzeba oceny tych podejścia, aby ustalić, które modele zapewniania opieki osobom starszym trzeba rozwinąć w celu zastosowania w różnych grupach i w różnych okolicznościach.

Konsekwencje dla polityki i praktyki

Konsekwencje dla przyszłego rozwoju reakcji w przypadku tej grupy:

Podstawy

 • Kluczowymi kwestiami, którymi powinni zająć się usługodawcy, to leczenie chorób współistniejących, schorzeń przewlekłych, śmierć w wyniku przedawkowania, wczesne starzenie się, samotność i izolacja. Problemy te można rozwiązać w wyniku zmiany lub restrukturyzacji usług i rozwinięcia usług specjalistycznych, które będą ukierunkowane zarówno na potrzeby opieki zdrowotnej, jak i społecznej.
 • Należy zapewnić przejrzyste modele związane z wystawianiem skierowań i kanały komunikacji między służbami przeciwdziałania narkomanii a powszechną opieką zdrowotną i społeczną.

Możliwości

 • Inwestycja w rozwój personelu zaangażowanego w ogólną opiekę nad osobami starszymi w celu zapewnienia lepszego zrozumienia potrzeb osób starszych z problemami narkotykowymi mogłaby ulepszyć rozwiązywanie problemów związanych ze zdrowiem fizycznym i psychicznym tej grupy.
 • Opracowanie protokołów dotyczących radzenia sobie z bólem u osób uzależnionych od opioidów w celu wykorzystania tych protokołów w klinikach walki z bólem i opieki paliatywnej byłoby pomocne przy zapewnianiu wysokiej jakości opieki w tych placówkach.

Luki

 • Należy opracować takie narzędzia stosowane w badaniach przesiewowych i działania związane z pomiarem wyników, które będą odpowiednie w przypadku osób starszych długotrwale nadużywających różnych substancji i mających powiązane z tym problemy zdrowotne i społeczne.
 • Istnieje potrzeba rozpoznania tych interwencji i modeli opieki, które dają obiecujące rezultaty i dzięki którym można będzie rozwiązywać problemy zdrowotne i społeczne dotykające coraz większej kohorty osób starszych z problemami opioidowymi, a także potrzeba dokonania oceny tych interwencji i modeli w celu zidentyfikowania najlepszych praktyk i podzielenia się nimi.