Vilka är vi?

Missbruk och smuggling av narkotika är ett världsomspännande fenomen som utgör ett hot mot hälsan och den sociala stabiliteten. Statistiken visar att omkring en av tre unga européer har provat narkotika och minst en av våra medborgare dör varje timme av en överdos narkotika. Samtidigt ställer ständigt förändrade mönster när det gäller utbud och efterfrågan krav på konstant övervakning och dynamiska åtgärder.

Oberoende och vetenskapsbaserad information är en mycket viktig tillgång för att hjälpa EU förstå vad som kännetecknar dess narkotikaproblem och hur de bättre ska kunna hanteras. Det var utifrån detta antagande, och mot bakgrund av en ökad spridning av narkotika, som Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (EMCDDA) inrättades 1993. EMCDDA invigdes i Lissabon 1995 och är en av EU:s första decentraliserade byråer.

EMCDDA:s syfte är att ge EU och dess medlemsstater en objektiv överblick över EU:s narkotikaproblem och en faktabaserad grund för narkotikadebatten. I dag ger centret de politiska beslutsfattarna de uppgifter som behövs för att utarbeta väl underbyggda lagar och strategier gällande narkotika. Den hjälper också yrkesverksamma inom området att fastställa bästa praxis och utveckla nya forskningsområden.

I centrum för EMCDDA:s verksamhet står främjandet av vetenskaplig excellens. För att kunna fullgöra sin viktigaste uppgift, att ge tillförlitlig och jämförbar information om narkotika i Europa, har EMCDDA utvecklat den infrastruktur och de verktyg som krävs för att samla in uppgifter i olika länder på ett enhetligt sätt. Dessa uppgifter lämnas sedan av respektive nationella center för narkotikaövervakning (Reitox-nätverket) till centret i Lissabon för analys. Detta resulterar i olika typer av informationsmaterial som ger ett brett europeiskt perspektiv.

Även om EMCDDA främst tillämpar ett europeiskt perspektiv, arbetar centret också med partner i andra delar av världen och utbyter information och expertis. Samarbete med europeiska och internationella organisationer inom narkotikaområdet är också en central del av dess verksamhet och är ett sätt att förbättra förståelsen av det globala narkotikafenomenet.

EMCDDA utgår från principen att tillförlitlig information är nyckeln till en effektiv narkotikastrategi. Trots att centret inte ger politiska förslag har det nu en tydlig inverkan på beslutsfattandet genom de analyser, standarder och verktyg som det tillhandahåller.

Page last updated: Thursday, 03 October 2013