Kto sme

Užívanie nezákonných drog a obchodovanie s nimi sú celosvetové javy, ktoré ohrozujú zdravie a sociálnu stabilitu. Podľa štatistických údajov približne každý tretí mladý Európan skúsil nedovolenú drogu a najmenej jeden z našich občanov zomrie každú hodinu v dôsledku predávkovania drogami. Neustále sa meniace vzory ponuky a dopytu si zároveň vyžadujú trvalé monitorovanie a dynamickú odozvu.

Nezávislé a vedecky podložené informácie sú nevyhnutným zdrojom, ktorý má Európe pomôcť pochopiť povahu problémov súvisiacich s drogami a lepšie na ne reagovať. Na tomto základe a pod hrozbou narastajúceho drogového problému bolo v roku 1993 zriadené Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA). Centrum bolo slávnostne otvorené v roku 1995 v Lisabone a je jednou z decentralizovaných agentúr EÚ.

Úlohou EMCDDA je poskytovať EÚ a jej členským štátom faktický prehľad o európskej drogovej problematike a spoľahlivé dôkazy na podporu diskusie o drogách. Politickým činiteľom v súčasnosti ponúka údaje, ktoré sú potrebné na vypracovanie kvalifikovaných právnych predpisov a stratégií týkajúcich sa drog. Centrum takisto pomáha odborníkom a ľuďom z praxe, ktorí pracujú v tejto oblasti, identifikovať osvedčené postupy a nové oblasti výskumu.

Stredobodom činnosti agentúry je podpora vedy na špičkovej úrovni. Na splnenie hlavnej úlohy, ktorou je poskytovanie spoľahlivých a porovnateľných informácií o drogách v Európe, vyvinula agentúra EMCDDA infraštruktúru a nástroje potrebné na harmonizovaný zber údajov týkajúcich sa jednotlivých krajín. Tieto údaje potom vnútroštátne monitorovacie centrá pre drogy (v rámci siete Reitox) dodávajú lisabonskej agentúre na analýzu, ktorej výsledkom sú rozličné informačné produkty, poskytujúce širší európsky obraz.

Hoci EMCDDA je svojím zameraním hlavne európskym centrom, spolupracuje aj s partnermi v iných regiónoch sveta a vymieňa si s nimi informácie a odborné poznatky. Spolupráca s európskymi a medzinárodnými organizáciami v oblasti boja proti drogám je ako prostriedok zlepšovania chápania celosvetovej drogovej problematiky tiež jedným z ťažísk práce centra.

Základom práce EMCDDA je zásada, že spoľahlivé informácie sú kľúčom k účinnej protidrogovej stratégii. Hoci samotná agentúra politiku nenavrhuje, v súčasnosti zreteľne ovplyvňuje proces rozhodovania prostredníctvom analýz, noriem a nástrojov, ktoré poskytuje.

Page last updated: Friday, 20 November 2009