Kim jesteśmy

Nielegalne zażywanie narkotyków i handel nimi to ogólnoświatowe zjawiska zagrażające zdrowiu i stabilności społecznej. Z danych statystycznych wynika, że prawie co trzeci młody Europejczyk próbował narkotyków oraz że co godzinę z powodu przedawkowania narkotyków umiera co najmniej jeden obywatel UE. Stale zmieniające się wzorce podaży i popytu wymagają nieustannego monitorowania zjawiska i szybkiego reagowania na nie.

Niezależne informacje naukowe są podstawowym elementem pozwalającym Europie zrozumieć charakter występujących na jej terytorium problemów narkotykowych i zastosować lepsze sposoby reagowania na nie. Na podstawie tej przesłanki i w obliczu nasilającego się problemu narkotyków utworzono w 1993 r. Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA). Działalność EMCDDA, będącego jedną ze zdecentralizowanych agencji UE, zainaugurowano w Lizbonie w 1995 r.

Celem istnienia EMCDDA jest zapewnianie UE i jej państwom członkowskim wiarygodnego obrazu zjawiska narkotyków i narkomanii w Europie oraz dostarczenie rzetelnych informacji naukowych wspierających dyskusję poświęconą narkotykom. Obecnie Centrum dostarcza decydentom dane potrzebne do przygotowywania odpowiednich rozwiązań legislacyjnych oraz strategii narkotykowych. Pomaga także fachowcom i specjalistom w tej dziedzinie na określenie najlepsze praktyk i nowych obszarów badań.

Głównym celem działalności agencji jest propagowanie najwyższych standardów naukowych. Aby móc realizować swoje główne zadanie, polegające na dostarczaniu rzetelnych i porównywalnych informacji na temat narkotyków w Europie, EMCDDA zbudowało infrastrukturę i opracowało narzędzia potrzebne do gromadzenia danych krajowych w ujednolicony sposób. Dane te są następnie przekazywane przez krajowe centra monitorowania narkotyków (sieć Reitox) do Europejskiego Centrum w Lizbonie, gdzie poddawane są analizie. Wyniki analiz, zawierające wiele różnych informacji, tworzą pełniejszy obraz sytuacji w Europie.

Chociaż uwaga EMCDDA koncentruje się przede wszystkim na Europie, Centrum współpracuje również z partnerami z innych regionów świata, z którymi wymienia się informacjami i doświadczeniem. Istotne znaczenie dla działalności Centrum ma także współpraca z europejskimi i międzynarodowymi organizacjami zajmującymi się kwestią narkotyków i narkomanii. Współpraca ta daje możliwość lepszego zrozumienia zjawiska narkotyków na poziomie globalnym.

EMCDDA wychodzi z założenia, że rzetelne informacje mają zasadnicze znaczenie dla skutecznej strategii antynarkotykowej. Choć Centrum nie proponuje określonych rozwiązań politycznych, ma wyraźny wpływ na proces podejmowania decyzji przez dostarczanie analiz, standardów i narzędzi.

Page last updated: Friday, 20 November 2009