Hvem vi er

Illegal bruk av og handel med narkotika er et verdensomspennende fenomen som truer både helse og sosial stabilitet. Statistisk har én av tre unge i Europa prøvd et illegalt rusmiddel, og minst én europeer dør hver time av overdose. Samtidig krever de stadig skiftende mønstrene i tilbud og etterspørsel fortløpende kartlegging og dynamiske tiltak.

Uavhengig, vitenskapelig basert informasjon er avgjørende for at vi i Europa skal forstå narkotikaproblemenes natur og kunne utforme effektive tiltak mot dem. Det var med dette utgangspunktet, og samtidig som narkotikabruken eskalerte, at Europeisk overvåkingssenter for narkotika og narkotikamisbruk (EMCDDA) ble opprettet i 1993. Senteret åpnet i Lisboa i 1995 som ett av EUs desentraliserte byråer.

EMCDDA skal gi EU og medlemsstatene en faktabasert oversikt over narkotikasituasjonen i Europa så vel som et solid kunnskapsgrunnlag for narkotikadebatten. Senteret gir i dag beslutningstakere de data som trenges for å utforme narkotikalovgivning og narkotikastrategier på et informert grunnlag. Det hjelper også fagfolk og praktikere på feltet med å søke etter beste praksis og nye områder for forskning.

Å fremme utmerket vitenskapelig kvalitet er kjernen i senterets arbeid. For å oppnå sitt fremste formål, som er å framskaffe solid, sammenlignbar informasjon om narkotika i Europa, har EMCDDA utviklet infrastrukturen og verktøy som sikrer harmonisert innsamling av landsdata. Disse dataene blir tatt fram av de nasjonale overvåkingssentrene (Reitox-nettverket) og sendt til byrået i Lisboa, hvor de blir analysert og bearbeidet til et bredt spekter av informasjonsprodukter, noe som bidrar til et bredere bilde av narkotikasituasjonen i Europa.

Selv om EMCDDA primært har Europa i fokus, samarbeider senteret også med partnere i andre deler av verden og utveksler informasjon og fagkunnskap med dem. Samarbeidet med europeiske og internasjonale organisasjoner på narkotikaområdet står også sentralt i arbeidet, som en metode for å få enda bedre innsikt i det globale narkotikafenomenet.

EMCDDA arbeider ut fra prinsippet om at pålitelig informasjon er nøkkelen til en effektiv narkotikastrategi. EMCDDA utarbeider ingen narkotikapolitikk, men senteret har gjennom sine analyser, standarder og verktøy fått stor innfl ytelse på beslutningene som treffes.

Page last updated: Thursday, 03 October 2013