Wie zijn we?

Illegaal drugsgebruik en drugshandel zijn wereldwijde verschijnselen die een bedreiging vormen voor de gezondheid en de sociale stabiliteit. Uit de statistieken blijkt dat ongeveer één op de drie jonge Europeanen ooit een illegale drug heeft geprobeerd en dat er minstens elk uur een burger sterft aan de gevolgen van een overdosis drugs. Tegelijkertijd maken de voortdurend veranderende vraag- en aanbodpatronen permanente monitoring en dynamische antwoorden nodig.

Onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek is voor Europa een essentieel hulpmiddel om de aard van zijn drugsproblemen beter te leren begrijpen en er beter op te kunnen reageren. Deze vooronderstelling, naast de escalerende drugsproblematiek, lag ten grondslag aan de oprichting van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (EMCDDA) in 1993. Het EMCDDA is in 1995 officieel geopend als één van de gedecentraliseerde agentschappen van de EU en is gevestigd in Lissabon.

Het doel van het EMCDDA is om de EU en haar lidstaten te voorzien van feitelijke overzichten van de Europese drugsproblematiek en goed onderbouwde bewijsgronden voor het voeren van het drugsdebat. Het verschaft beleidsmakers de benodigde gegevens zodat dezen op geïnformeerde wijze drugswetgeving en -strategieën kunnen opstellen. Ook helpt het EMCDDA behandelaars en andere vakmensen bij het vaststellen van de beste werkwijzen en het identifi ceren van nieuwe onderzoeksgebieden.

Centraal in de werkzaamheden van het agentschap staat het bevorderen van wetenschappelijke excellentie. Om deze kerntaak te vervullen en betrouwbare en onderling vergelijkbare gegevens over drugs in Europa te kunnen verschaffen, heeft het EMCDDA de infrastructuur en de instrumenten ontwikkeld die nodig zijn om in alle landen op geharmoniseerde wijze gegevens te verzamelen. Vervolgens ontvangt het centrum in Lissabon deze gegevens van de nationale waarnemingscentra (het Reitox-netwerk) voor analyse, waarna ze worden verwerkt in verschillende informatieproducten waarin het bredere Europese beeld wordt geschetst.

Hoewel het EMCDDA primair gericht is op Europa, werkt het ook samen met partners in andere delen van de wereld, waarmee het gegevens en deskundigheid uitwisselt. Samenwerking met Europese en internationale organisaties op het gebied van drugs is eveneens een centraal element van de werkzaamheden van het EMCDDA en draagt bij aan een beter begrip van de wereldwijde drugsproblematiek.

Het EMCDDA gaat uit van het beginsel dat deugdelijke informatie de sleutel tot een effectieve drugsstrategie is. Hoewel het EMCDDA geen beleidsvoorstellen doet, heeft het door middel van de analyses, standaarden en instrumenten die het aanlevert inmiddels duidelijke invloed op de besluitvorming.

Page last updated: Thursday, 03 October 2013