Kes me oleme?

Illegaalne uimastite tarbimine ja uimastiäri on ülemaailmseks probleemiks, ohustades inimeste tervist ja ühiskondlikku stabiilsust. Statistika kohaselt on iga kolmas Euroopa noor proovinud illegaalset narkootikumi ning iga tund sureb vähemalt üks inimene narkootikumide üleannustamise tagajärjel. Selline olukord nõuab pidevalt muutuva narkootikumide pakkumise ja nõudluse järjepidevat seiret ning sellele vastavat kiiret reageerimist.

Teaduslikel alustel põhinev teave on äärmiselt tähtis ressurss, aidates Euroopal narkoprobleemide olemust analüüsida ja nendele probleemidele paremini reageerida. Järjest suureneva narkoprobleemiga võitlemiseks asutati 1993. aastal Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus (EMCDDA). 1995. aastal Lissabonis tegevust alustanud keskus on üks Euroopa detsentraliseeritud ametitest.

EMCDDA eesmärk on anda Euroopa Liidule ja liikmesriikidele faktipõhine ülevaade Euroopa narkoprobleemidest ning toetada narkoteemalisi arutelusid tõenduspõhise teabega. Keskus pakub poliitikakujundajatele narkootikume käsitlevate õigusaktide ja strateegiate koostamiseks vajalikke andmeid. Samuti aitab ta selle valdkonna asjatundatel ja töötajatel lähtuda parimatest praktikatest ning määratleda uusi uurimisteemasid.

Seirekeskuse põhitöö on teadusliku pädevuse edendamine. Oma peamise ülesande täitmiseks – anda usaldusväärset teavet Euroopa narkoolukorra kohta – on EMCDDA töötanud välja infrastruktuuri ja vahendid, mis on vajalikud ühtlustatud viisil riikidelt andmete kogumiseks. Riiklikud narkootikumide seirekeskused (Reitoxi võrgustik) edastavad andmed analüüsimiseks Lissaboni, kus need avaldatakse mitmesugustes Euroopa olukorda laiemalt käsitlevates teabedokumentides.

Kuigi EMCDDA tegevus on suunatud esmajoones Euroopale, töötab keskus ka maailma muudes piirkondades tegutsevate partneritega, vahetades nendega teavet ja eriteadmisi. Koostöö Euroopa ja rahvusvaheliste organisatsioonidega on keskuse tegevuses olulisel kohal, võimaldades paremini mõista ülemaailmset narkoprobleemi.

EMCDDA tugineb oma töös põhimõttele, mille kohaselt on tõhusa narkostrateegia aluseks usaldusväärne teave. Kuigi keskus ei esita poliitikaettepanekuid, mõjutab ta oma analüüside, standardite ja instrumentide kaudu ilmselgelt otsuste tegemist.

Page last updated: Wednesday, 02 December 2009