Kdo jsme

Užívání nezákonných drog a nedovolený obchod s drogami je celosvětový jev, který ohrožuje zdraví a sociální stabilitu. Statistiky ukazují, že zhruba každý třetí mladý Evropan okusil nezákonnou drogu a každou hodinu umírá nejméně jeden z našich občanů na předávkování drogami. Stále se měnící vzorce nabídky a poptávky přitom vyžadují soustavné sledování a dynamickou odezvu.

Nezávislé a vědecky podložené informace jsou naprosto nepostradatelným zdrojem, který Evropě pomáhá lépe porozumět podstatě problémů v oblasti drog a zároveň umožňuje lepší odezvu. Na základě tohoto předpokladu a tváří v tvář narůstajícímu významu drogové problematiky bylo v roce 1993 zřízeno Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA). Centrum EMCDDA, které je jednou z decentralizovaných agentur Evropské unie, zahájilo svou činnost v roce 1995 a sídlí v Lisabonu.

Úkolem EMCDDA je poskytovat EU a jejím členským státům faktický přehled o evropských problémech v oblasti drog a spolehlivou znalostní základnu na podporu diskuse o drogách. Politickým činitelům dnes nabízí údaje, které potřebují ke kvalifikované přípravě právních předpisů a formulování strategií týkajících se drog. Centrum rovněž pomáhá odborníkům a pracovníkům z praxe působícím v této oblasti upozorňovat na osvědčené postupy a nové oblasti výzkumu.

Stěžejní oblastí práce agentury je podpora vysoké vědecké úrovně. Aby splnila svůj hlavní úkol, kterým je poskytování spolehlivých a srovnatelných informací o drogách v Evropě, vyvinula agentura EMCDDA infrastrukturu a nástroje potřebné k harmonizovanému shromažďování údajů za jednotlivé země. Tyto údaje pak národní monitorovací centra pro oblast drog (síť Reitox) předávají agentuře v Lisabonu k analýze, jejímž výsledkem je celá řada informačních produktů, které tvoří širší obraz situace v Evropě.
 
Jakkoli je centrum EMCDDA zaměřeno především na Evropu, spolupracuje i s partnery v ostatních oblastech světa a vyměňuje si s nimi informace a odborné poznatky. Pro práci centra je také velice významná spolupráce s evropskými a mezinárodními organizacemi působícími v oblasti drog jakožto prostředek k dokonalejšímu chápání celosvětové problematiky drog.
 
EMCDDA se ve své činnosti řídí zásadou, že klíčem k efektivní protidrogové strategii jsou spolehlivé informace. Ačkoli se agentura nepodílí na vlastní tvorbě příslušných politik, prostřednictvím analýz, norem a nástrojů, které poskytuje, má v současnosti nepopiratelný vliv na přijímání rozhodnutí v této oblasti.

 

Page last updated: Friday, 20 November 2009