Informacje o polityce i praktykachReagowanie na problemy związane ze stosowaniem konopi indyjskich

Problematyka

Stosowanie konopi indyjskich może doprowadzić do wielu problemów ze zdrowiem fizycznym i psychicznym, problemów społecznych i gospodarczych lub je nasilić. Problemy mogą się nasilić, jeżeli konopie będą stosowane regularnie i przez dłuższy okres już od młodego wieku. W związku z tym główne cele w zakresie zdrowotnych i społecznych reakcji na rozwiązanie problemu stosowania konopi indyjskich i innych powiązanych problemów obejmują:

 • zapobieganie stosowaniu lub opóźnienie rozpoczęcia stosowania od wieku młodzieńczego do dorosłości;
 • zapobieganie wzrostowi stosowania konopi indyjskich od sporadycznego do regularnego;
 • ograniczenie szkodliwych sposobów stosowania; oraz
 • zapewnianie interwencji, w tym leczenia, osobom, u których stosowanie konopi indyjskich stało się problematyczne.

Możliwe sposoby reagowania

 • Programy profilaktyczne, takie jak wieloskładnikowe interwencje szkolne, które rozwijają kompetencje społeczne i umiejętności odmawiania, umiejętności podejmowania zdrowych decyzji i radzenia sobie z nimi oraz korygują normatywne mylne przekonania o zażywaniu narkotyków; interwencje rodzinne; oraz zorganizowane interwencje komputerowe.
 • Krótkie interwencje, np. rozmowy motywacyjne prowadzone w oddziałach ratunkowych lub placówkach podstawowej opieki zdrowotnej.
 • Leczenie: badania sugerują, że terapia poznawczo-behawioralna, rozmowy motywacyjne i system gratyfikacji i kar mogą w krótkim czasie zmniejszyć stosowanie konopi indyjskich i związane z nimi szkody; wielowymiarowa terapia rodzinna może przyczynić się do zmniejszenia stosowania u wysoce zagrożonych młodych pacjentów; a niektóre interwencje internetowe i komputerowe mogą ograniczyć stosowanie konopi indyjskich w krótkim czasie.
 • Redukcja szkód: interwencje mające na celu np. wyeliminowanie szkód związanych z paleniem konopi indyjskich, zwłaszcza gdy używane są razem z tytoniem.

Sytuacja w Europie

 • Profilaktyka uniwersalna jest szeroko rozpowszechniona, ale nie zawsze opiera się na dowodach. W niektórych państwach europejskich stosuje się selektywne działania prewencyjne, najczęściej z udziałem młodocianych przestępców lub młodzieży z placówek opiekuńczych, ale niewiele wiadomo o ich skuteczności. Wskazane działania prewencyjne i krótkie interwencje nie wydają się rozpowszechnione.
 • Wiele państw UE oferuje leczenie osobom uzależnionym od konopi indyjskich w ramach ogólnych programów leczenia uzależnienia od narkotyków, natomiast około połowa państw opracowała metody leczenia skierowane konkretnie do osób uzależnionych od tego narkotyku. W większości przypadków leczenie tej grupy odbywa się w obrębie ich własnych społeczności lub w warunkach ambulatoryjnych i coraz częściej przez internet.

Podsumowanie dostępnych dowodów

Interwencje mające na celu zapobieganie stosowaniu konopi indyjskich lub opóźnienie ich stosowania

Możliwy sposób reagowania Jakość dowodów

Interwencje wieloskładnikowe mogą zmniejszyć spożycie alkoholu i stosowanie konopi indyjskich, gdy są one prowadzone w szkołach i wykorzystują działania oparte na wpływie społecznym, korygują normatywne mylne przekonania oraz rozwijają umiejętności społeczne i umiejętności odmawiania. Stwierdzono, że programy dostarczające jedynie informacji o ryzyku związanym ze stosowaniem narkotyków nie są skuteczne w zapobieganiu temu zjawisku.

dowody średniej jakości

Uniwersalne interwencje rodzinne, takie jak „Familias Unidas”, „Focus on Kids” i „Strengthening Families 10–14” mogą skutecznie zapobiegać stosowaniu konopi indyjskich, jeżeli są prowadzone w różnych środowiskach i domenach.

dowody średniej jakości

Zorganizowane interwencje komputerowe mogą skutecznie zapobiegać stosowaniu konopi indyjskich, jeżeli są prowadzone w szkołach lub grupach rodzinnych.

dowody niższej jakości

Interwencje obejmujące rozmowy motywacyjne ukierunkowane na stosowanie konopi indyjskich mogą być skuteczne, jeżeli są prowadzone w oddziałach ratunkowych lub placówkach podstawowej opieki zdrowotnej.

dowody niższej jakości

Nie jest jasne, czy krótkie interwencje prowadzone w szkołach są w stanie ograniczyć stosowanie substancji wśród młodzieży, chociaż z niektórych informacji wynika, że mogą mieć pewien ograniczony wpływ na stosowanie konopi indyjskich.

dowody niższej jakości

Klucz

 • speedometer at highDowody wyższej jakości— co najmniej jeden aktualny systematyczny przegląd, obejmujący wysokiej jakości podstawowe badania ze spójnymi wynikami. Dowody potwierdzają słuszność rzeczonych interwencji w kontekście, w którym je oceniono.
 • speedometer at mediumDowody średniej jakości— co najmniej jeden aktualny systematyczny przegląd, obejmujący szereg podstawowych badań, których jakość jest co najmniej średnia i których wyniki są zasadniczo spójne. Dowody wskazują na to, że przedmiotowe interwencje prawdopodobnie będą pomocne w kontekście, w którym je oceniono, ale zaleca się przeprowadzenie dalszych ocen.
 • speedometer at lowDowody niższej jakośc— w przypadku pewnych podstawowych badań, których jakość jest wysoka lub średnia, ale niedostępne są przeglądy LUB przeglądy dają niespójne wyniki. Liczba dowodów jest obecnie ograniczona, ale istniejące dowody są obiecujące. Oznacza to, że może warto rozważyć przedmiotowe interwencje, szczególnie w kontekście poszerzania zakresu usług w celu rozwiązywania kwestii nowych lub niezaspokojonych potrzeb, ale interwencje te należy poddać ocenie.

Leczenie problematycznego stosowania konopi indyjskich

Możliwy sposób reagowania Jakość dowodów

Interwencje behawioralne (np. terapia poznawczo-behawioralna, rozmowy motywacyjne i system gratyfikacji i kar) mogą w krótkim czasie zmniejszyć stosowanie i poprawić funkcjonowanie psychospołeczne u dorosłych i nastolatków.

dowody średniej jakości

Wielowymiarowa terapia rodzinna pomaga ograniczyć stosowanie i utrzymać ciągłość leczenia, zwłaszcza wśród wysoce zagrożonych młodych pacjentów.

dowody średniej jakości

Interwencje prowadzone w internecie i interwencje komputerowe mogą być skuteczne w ograniczaniu stosowania konopi indyjskich, przynajmniej w okresie krótkoterminowym, i stanowią opłacalny sposób dotarcia do dużej liczby osób używających konopi indyjskich.

dowody niższej jakości

Klucz

 • speedometer at highDowody wyższej jakości— co najmniej jeden aktualny systematyczny przegląd, obejmujący wysokiej jakości podstawowe badania ze spójnymi wynikami. Dowody potwierdzają słuszność rzeczonych interwencji w kontekście, w którym je oceniono.
 • speedometer at mediumDowody średniej jakości— co najmniej jeden aktualny systematyczny przegląd, obejmujący szereg podstawowych badań, których jakość jest co najmniej średnia i których wyniki są zasadniczo spójne. Dowody wskazują na to, że przedmiotowe interwencje prawdopodobnie będą pomocne w kontekście, w którym je oceniono, ale zaleca się przeprowadzenie dalszych ocen.
 • speedometer at lowDowody niższej jakośc— w przypadku pewnych podstawowych badań, których jakość jest wysoka lub średnia, ale niedostępne są przeglądy LUB przeglądy dają niespójne wyniki. Liczba dowodów jest obecnie ograniczona, ale istniejące dowody są obiecujące. Oznacza to, że może warto rozważyć przedmiotowe interwencje, szczególnie w kontekście poszerzania zakresu usług w celu rozwiązywania kwestii nowych lub niezaspokojonych potrzeb, ale interwencje te należy poddać ocenie.

Konsekwencje dla polityki i praktyki

Podstawy

 • Podstawowe działania w tym obszarze obejmują ogólne działania prewencyjne mające na celu zniechęcanie do stosowania narkotyków lub opóźnianie rozpoczęcia nałogu, krótkie interwencje w przypadku osób z drobnymi problemami oraz formalne leczenie osób z poważniejszymi problemami.

Możliwości

 • Należy zwrócić większą uwagę na metody redukcji szkód w odniesieniu do stosowania konopi indyjskich, w szczególności w odniesieniu do schematów używania samych konopi i konopi w połączeniu z tytoniem.
 • Szerzej zakrojone działania w zakresie e-zdrowia.
 • Nowe modele regulacyjne dotyczące konopi indyjskich, które pojawiają się na świecie, mogą dostarczyć cennych informacji na temat zalet i wad różnych wariantów regulacyjnych oraz ich ewentualnego wpływu na działania ukierunkowane na rozwiązanie problemów związanych z konopiami indyjskimi.

Luki

 • Nadal istnieje potrzeba lepszego zrozumienia natury zaburzeń związanych z konopiami indyjskimi oraz określenia najskuteczniejszych i najbardziej odpowiednich metod leczenia różnych pacjentów.
 • Potrzebne jest lepsze zrozumienie rodzajów leczenia oferowanego coraz większej liczbie osób rozpoczynających leczenie z uzależnienia od konopi indyjskich w Europie, aby zapewnić odpowiednie i skuteczne świadczenie.

Explore all resources in the Best practice portal

Collaborations and partnerships in best practice

logo of the cochrane collaboration  grade logo   grade logo  Health Evidence Network, WHO Europe