Informacje o polityce i praktykachOsoby starsze z problemowym stosowaniem opioidów

icon older people problematic use

Problematyka

W Europie coraz większą liczbę osób z problemami związanymi ze stosowaniem opioidów stanowią osoby po 40 roku życia. Ma to odzwierciedlenie w podwyższającym się wieku osób leczonych z uzależnienia od narkotyków i osób umierających w wyniku przedawkowania opioidów.

W grupie osób starszych stosujących opioidy proces fizycznego starzenia się może zostać przyspieszony w wyniku skumulowanych efektów wieloletniego używania wielu substancji jednocześnie, przyjmowania zbyt dużych dawek oraz przebytych infekcji. U osób starszych z problemowym stosowaniem opioidów – w porównaniu z ich rówieśnikami czy osobami młodszymi, które zażywają narkotyki – częściej występują zaburzenia zwyrodnieniowe, problemy z układem krążenia i oddechowym, zapalenie płuc, duszności, cukrzyca, zapalenie wątroby i marskość wątroby. Takie osoby starsze mogą być również bardziej narażone na infekcje, a także większe jest u nich ryzyko przedawkowania i popełnienia samobójstwa.

Ponadto ich kontakty społeczne ulegają zanikowi na skutek przedwczesnej śmierci lub stygmatyzacji, co może w konsekwencji zwiększyć izolację społeczną i izolację od rodziny. Stygmatyzacja i wstyd związane z dalszym stosowaniem narkotyków mogą stanowić również przeszkodę w szukaniu pomocy.

Możliwe sposoby reagowania

Reakcje potrzebne w przypadku tej grupy obejmują:

 • Usługi w zakresie leczenia uzależnienia od narkotyków dostosowane do potrzeb osób starszych; usługi te powinny obejmować opiekę w wielu dziedzinach, żeby można było spełniać potrzeby medyczne i psychologiczne tych osób, a także rozwiązać problem ich izolacji społecznej.
 • Lepszy dostęp do terapii przeciwwirusowych w przypadku wirusowego zapalenia wątroby typu C i ulepszony proces leczenia.
 • Wyspecjalizowane domy opieki oferujące długotrwałą opiekę starzejącym się osobom zażywającym narkotyki.
 • Podnoszenie świadomości i szkolenie personelu opieki zdrowotnej i społecznej zajmującego się osobami starszymi na temat reagowania na potrzeby osób starszych z problemami narkotykowymi w celu zapewnienia odpowiedniej opieki i uniknięcia stygmatyzacji.
 • Odpowiednia opieka w zakresie zdrowia fizycznego, w tym usługi dentystyczne.
 • Udzielanie wsparcia, aby zwiększyć u osób wspieranych poczucie własnej wartości, pozwolić im na zaakceptowanie przyszłości i wzmocnić pozytywne odczucia w związku z przyszłością, przy czym najodpowiedniejsza będzie prawdopodobnie edukacja rówieśnicza.

Sytuacja w Europie

 • Należy zaplanować usługi mające spełnić przyszłe potrzeby związane z opieką zdrowotną i społeczną tej powiększającej się w Europie kohorty osób starszych zażywających narkotyki.
 • W tym celu konieczne może być zapewnienie specjalistycznej opieki, w ramach której świadczone są usługi dla konkretnych grup wiekowych, organizowane aktywności i wydarzenia społeczne oraz zapewniane regularne wsparcie rówieśników i wolontariuszy.
 • Potrzebne jest zintegrowane, obejmujące wiele dziedzin podejście w zakresie współpracy między agencjami oraz w zakresie wystawiania skierowań w ramach specjalistycznych i powszechnych usług opieki zdrowotnej i społecznej, aby spełniać potrzeby osób starszych zażywających opioidy.

Podsumowanie dostępnych dowodów

Baza dowodów w tej dziedzinie jest bardzo ograniczona i należy przeprowadzić więcej ocen dotyczących innowacyjnych interwencji. Z kilku badań można jednak wyciągnąć pewne wskazówki:

 • w ramach badania pilotażowego w Wielkiej Brytanii wykazano, że starsze osoby zażywające narkotyki można wcielić do programu ćwiczeń gimnastycznych, ale duża liczba problemów społecznych obniża w przypadku tych osób możliwości wzięcia udziału w takim projekcie.
 • skierowane do mężczyzn programy „Men’s shed” w Australii, Kanadzie, Irlandii i Wielkiej Brytanii sprawiły, że starsi mężczyźni wykształcili poczucie tożsamości i poczucie własnej wartości w wyniku nabycia nowych umiejętności, rozwinięcia kontaktów społecznych i zaangażowania się w działalność społeczności.
 • wyspecjalizowane domy opieki dla osób starszych z problemami narkotykowymi niebędących w stanie same o siebie zadbać istnieją w Danii, Niemczech i Holandii. W Stanach Zjednoczonych opracowano program leczenia uzależnień osób starszych – „Geriatric Addiction Program” – w celu zaspokajania potrzeb osób starszych z problemami związanymi z nadużywaniem różnych substancji. Program oparty na społeczności zapewnia starszym osobom interwencje związane ze stosowaniem substancji w domach, ocenę i kontakt z usługodawcami. istnieje potrzeba oceny tych podejścia, aby ustalić, które modele zapewniania opieki osobom starszym trzeba rozwinąć w celu zastosowania w różnych grupach i w różnych okolicznościach.

Konsekwencje dla polityki i praktyki

Konsekwencje dla przyszłego rozwoju reakcji w przypadku tej grupy:

Podstawy

 • Kluczowymi kwestiami, którymi powinni zająć się usługodawcy, to leczenie chorób współistniejących, schorzeń przewlekłych, śmierć w wyniku przedawkowania, wczesne starzenie się, samotność i izolacja. Problemy te można rozwiązać w wyniku zmiany lub restrukturyzacji usług i rozwinięcia usług specjalistycznych, które będą ukierunkowane zarówno na potrzeby opieki zdrowotnej, jak i społecznej.
 • Należy zapewnić przejrzyste modele związane z wystawianiem skierowań i kanały komunikacji między służbami przeciwdziałania narkomanii a powszechną opieką zdrowotną i społeczną.

Możliwości

 • Inwestycja w rozwój personelu zaangażowanego w ogólną opiekę nad osobami starszymi w celu zapewnienia lepszego zrozumienia potrzeb osób starszych z problemami narkotykowymi mogłaby ulepszyć rozwiązywanie problemów związanych ze zdrowiem fizycznym i psychicznym tej grupy.
 • Opracowanie protokołów dotyczących radzenia sobie z bólem u osób uzależnionych od opioidów w celu wykorzystania tych protokołów w klinikach walki z bólem i opieki paliatywnej byłoby pomocne przy zapewnianiu wysokiej jakości opieki w tych placówkach.

Luki

 • Należy opracować takie narzędzia stosowane w badaniach przesiewowych i działania związane z pomiarem wyników, które będą odpowiednie w przypadku osób starszych długotrwale nadużywających różnych substancji i mających powiązane z tym problemy zdrowotne i społeczne.
 • Istnieje potrzeba rozpoznania tych interwencji i modeli opieki, które dają obiecujące rezultaty i dzięki którym można będzie rozwiązywać problemy zdrowotne i społeczne dotykające coraz większej kohorty osób starszych z problemami opioidowymi, a także potrzeba dokonania oceny tych interwencji i modeli w celu zidentyfikowania najlepszych praktyk i podzielenia się nimi.

Explore all resources in the Best practice portal

Collaborations and partnerships in best practice

logo of the cochrane collaboration  grade logo   grade logo  Health Evidence Network, WHO Europe