Informacje o polityce i praktykachŻycie nocne, festiwale i obiekty rozrywkowe

Icon festivals

Problematyka

Zażywanie narkotyków i spożywanie alkoholu w ośrodkach życia nocnego, takich jak bary, kluby nocne i inne miejsca rozrywki, wiążą się z problemami zdrowotnymi i społecznymi, w tym poważnymi szkodami dla zdrowia, agresywnym zachowaniem i przemocą oraz prowadzeniem pojazdów pod wpływem alkoholu i narkotyków. Konsekwencje mogą obejmować także długofalowe problemy zdrowotne i uzależnienie. Do szkodliwych skutków społecznych należą również handel narkotykami i naruszanie porządku publicznego. Z uwagi na fakt, że wiele z tych szkód związanych jest z nadmiernym spożyciem danej substancji w określonej sytuacji, wiele reakcji ma na celu zmniejszenie ilości wypijanego alkoholu i zażywanych narkotyków.

Możliwe sposoby reagowania

 • Większość dowodów dotyczących reakcji w obiektach rozrywkowych odnosi się do spożywania alkoholu. Niewiele interwencji związanych z zażywaniem narkotyków w obiektach rozrywkowych poddano wnikliwej ocenie.
 • Materiały informacyjne na temat profilaktyki i redukcji szkód można udostępniać młodym ludziom w obiektach rozrywkowych. Za bardziej wiarygodne osoby rozpowszechniające tego typu informacje mogą zostać uznani ich rówieśnicy. Oprócz tych działań można na stronach internetowych i w aplikacjach zapewnić dostęp do bardziej szczegółowych informacji o narkotykach, alkoholu i powodowanych przez nie szkodach, a także rady, jak ich unikać. Nie ma jednak wielu dowodów dotyczących efektów takich interwencji w postaci zmiany zachowań.
 • Istnieje lepsza baza dowodów dotycząca strategii środowiskowych. Podejście to obejmuje działania ukierunkowane na czynniki promujące nadmierną konsumpcję (np. drinki w promocyjnej cenie, głośna muzyka i niedobre praktyki związane z podawaniem alkoholu) oraz działania mające zapewnić bezpieczniejsze przestrzenie i miejsca (np. przez ograniczanie zatłoczenia, zapewnianie pokojów relaksu i bezpłatnej wody, podawanie jedzenia, egzekwowanie zasad zachowania i wstępu).
 • Usługi kontroli narkotyków (nazywane czasami testowaniem pigułek) pozwalają osobom zażywającym narkotyki na zlecenie chemicznej analizy ich narkotyków syntetycznych zapewniającej informacje na temat składu próbek, jak również poradę i w niektórych przypadkach doradztwo lub krótkotrwałe interwencje. Skuteczność tego podejścia w kontekście zmiany zachowań nie jest dobrze znana, ale podejście to może stanowić cenną okazję pod względem włączenia osób zażywających narkotyki i monitorowania zażywania narkotyków.

Sytuacja w Europie

W Europie stosuje się różne podejścia środowiskowe i regulacyjne mające rozwiązać problemy związane ze stosowaniem różnych substancji w ośrodkach życia nocnego i innych obiektach rozrywkowych. Podejścia te obejmują zasady „zero tolerancji”, stosowanie środków regulacyjnych wobec miejsc, w których wyraźnie widać problemy, szkolenia personelu pracującego przy drzwiach i personelu bezpieczeństwa, środki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szkolenia w sprawie rozpoznawania sytuacji awaryjnych związanych z narkotykami i alkoholem oraz reagowania na te sytuacje. Obecnie w większej liczbie państw stosuje się usystematyzowane środowiskowe działania prewencyjne oparte na dowodach, a także zawiera lokalne koalicje w kwestiach regulacyjnych pomiędzy policją a przemysłem i usługami związanymi z życiem nocnym (profilaktyka i redukcja szkód). W ramach dwóch europejskich projektów, „Nightlife Empowerment and Well-being Implementation Project” (NEWIP) oraz „Club Health Project”, opracowuje się normy najlepszych praktyk dla osób pracujących w omawianym obszarze.

Wzrasta liczba dostępnych w Europie usług kontroli narkotyków. W ramach tych usług stosuje się wiele różnych modeli, w tym przeprowadzania testów w terenie i na miejscu na festiwalach i w klubach nocnych. Wpływ stosowania różnych modeli kontroli narkotyków należy zbadać.

Podsumowanie dostępnych dowodów

Dobre praktyki dotyczące reagowania na problemy narkotykowe w ośrodkach życia nocnego

Z dostępnych dowodów badań i opinii ekspertów wynika, że potrzebne jest zrównoważone podejście do problemów zdrowotnych i społecznych dotyczących narkotyków i alkoholu powiązanych z życiem nocnym. Nie ma pełnej zgody w sprawie poszczególnych działań, jednak wszystkie z następujących kwestii zasługują na uwagę jako część wszechstronnej reakcji w tej dziedzinie:

 • skoordynowane, wieloskładnikowe interwencje angażujące osoby zainteresowane ze społeczności, osoby świadczące ogólne usługi opieki zdrowotnej i służb ratowniczych, organy regulacyjne oraz policję i organy ścigania;
 • strategie środowiskowe, takie jak zapewnianie pokojów relaksu lub bezpłatnej wody pitnej;
 • szkolenie personelu w przedmiotowych miejscach;
 • środki reagowania w nagłych sytuacjach awaryjnych;
 • systemy wczesnego ostrzegania i monitorowanie zażywanych substancji, w tym usługi kontroli narkotyków;
 • zapewnianie materiałów dotyczących profilaktyki i redukcji szkód – chociaż te materiały same w sobie prawdopodobnie nie będą skuteczne.

Ogólnie rzecz biorąc, dowody na skuteczność interwencji mających na celu ograniczenie szkód są silniejsze w przypadku szkód związanych ze spożywaniem alkoholu niż tych związanych z zażywaniem narkotyków.

Konsekwencje dla polityki i praktyki

Podstawy

 • W stosownych przypadkach należy zapewnić interwencje środowiskowe w zakresie profilaktyki i redukcji szkód, wspierane wytycznymi i normami określonymi w ramach projektów NEWIP i „Club Health Project”.
 • Należy zapewnić opiekę zdrowotną w nagłych przypadkach ze strony oddziałów ratunkowych, aby reagować na niekorzystne zdarzenia w obiektach rozrywkowych. W tej kwestii użyteczne mogą być europejskie wytyczne i należy się na nich oprzeć.
 • Oparte na społeczności inicjatywy, które zapewniają szereg skoordynowanych interwencji dzięki partnerstwu wielu agencji, są skuteczniejsze niż pojedyncze interwencje. Inicjatywy oparte na społeczności często stanowią połączenie mobilizacji społeczności, szkolenia personelu i wykonania i wydają się skuteczne pod względem ograniczania przemocy, zapijania kłopotów i liczby wypadków drogowych.

Możliwości

 • Intensyfikacja wymiany dobrych praktyk dotyczących interwencji w rzeczonych obiektach w zakresie profilaktyki i redukcji szkód oraz wspieranie oceniania skuteczności tych interwencji.
 • Usługi kontroli narkotyków mogą być pomocne zarówno pod względem ograniczania szkodliwego zażywania narkotyków, jak i pod względem monitorowania, jakie narkotyki są na rynku. Należy jednak zbadać skuteczność różnych modeli zapewniania interwencji i ich adekwatność w różnych sytuacjach.

Luki

 • Nie ma wielu dowodów dotyczących wpływu udzielania informacji w ramach edukowania klubowiczów/rówieśników (efektem jest często redukcja szkód). Istnieje ryzyko osiągnięcia efektów odwrotnych od zamierzonych, dlatego potrzebna jest większa liczba badań na temat najskuteczniejszych sposobów prezentowania informacji o zagrożeniach, bezpiecznym dawkowaniu itd.

Explore all resources in the Best practice portal

Collaborations and partnerships in best practice

logo of the cochrane collaboration  grade logo   grade logo  Health Evidence Network, WHO Europe