Informacje o polityce i praktykachMigranci, uchodźcy i osoby ubiegające się o azyl

icon migrants

Problematyka

Europa ma długą historię migracji, której etniczne i religijne zróżnicowanie tworzy skomplikowane powiązania między pochodzeniem etnicznym a zażywaniem narkotyków. Niedawno – w drugiej połowie 2015 roku i w pierwszej połowie 2016 roku– w wyniku wielu konfliktów na Bliskim Wschodzie i w Afryce ponad 1,4 miliona ludzi złożyło wniosek o azyl w Unii Europejskiej. Ponad połowę (53%) osób ubiegających się o azyl w Unii Europejskiej w 2015 roku stanowili młodzi dorośli (w wieku 18–34 lat), czyli osoby należące do grupy wiekowej o największym w Europie prawdopodobieństwie stosowania różnych substancji. Można wyciągnąć pewne wnioski z przeprowadzonych w przeszłości badań na temat migrantów w Europie, ale należy podchodzić do nich ostrożnie ze względu na różnice kulturowe i przyczyny migracji.

W przypadku wielu migrantów wskaźniki stosowania substancji są niższe niż w przypadku społeczności przyjmujących, ale niektórzy z nich mogą być bardziej podatni na nadużywanie substancji z powodów takich jak trauma, brak zatrudnienia i ubóstwo, utrata rodziny i wsparcia społecznego oraz przeniesienie się do łagodniejszego pod względem normatywnym środowiska. Narkotyki mogą być przyjmowane, aby poradzić sobie z traumą, nudą, niepewnością i frustracją związanymi z posiadaniem statusu imigracyjnego. Ryzyko podatności na zagrożenia może być zwiększone na skutek niewielkiej wiedzy o usługach leczenia i ograniczonym dostępie do tych usług.

 

The EMCDDA commissioned a paper to provide background information on this topic: Migrants, asylum seekers and refugees: an overview of the literature relating to drug use and access to services

Możliwe sposoby reagowania

Reakcje potrzebne w przypadku tej grupy obejmują:

 • kompetencje kulturowe istniejących usługodawców i pomoc związana z przezwyciężaniem barier językowych odgrywają ważną rolę w rozpoznawaniu i zaspokajaniu potrzeb nowych migrantów. W niektórych badania wykazano, że wskaźniki korzystania z usług służby zdrowia, szczególnie w przypadku problemów ze zdrowiem psychicznym, są w tej grupie niższe. Im więcej czasu zajmuje migrantom otrzymanie prawa stałego pobytu, tym większa jest szansa, że skorzystają z usług w zakresie zdrowia psychicznego i uzależnień, ale ich potrzeby nadal pozostają niezaspokojone. Problemy językowe i czynniki kulturowe mogą stanowić główne przyczyny zbyt rzadkiego korzystania z usług.
 • interwencje zapobiegawcze w przypadku mniejszości etnicznych nie są dostępne we wszystkich państwach UE. w przypadku osób ubiegających się o azyl ogólne podnoszenie świadomości w zakresie potencjalnych zagrożeń i marginalizacji grup migrantów jest bardziej powszechne. W przypadku niektórych interwencji informacji o zażywaniu narkotyków, zagrożeniach związanych z narkotykami oraz usługach dla osób z problemami narkotykowymi lub alkoholowymi udzielali rówieśnicy.
 • Nie istnieje polityka rozwiązywania problemów zdrowotnych migrantów, problemów barier kulturowych i językowych oraz związanych z uzależnieniami, a także brakuje wykwalifikowanego personelu do pracy z migrantami.

Sytuacja w Europie

 • Przeprowadzanie ocen potrzeb i tworzenie systemów monitorowania mają kluczowe znaczenie pod względem rozpoznawania i rozwiązywania pojawiających się problemów oraz uzupełniania braków aktualnych danych w tym obszarze.
 • Wymiana dobrych praktyk i programów w ramach danego państwa i między państwami może pomóc w poszerzeniu zakresu świadczenia usług, mających na celu zaspokajanie potrzeb grup osób wysokiego ryzyka.
 • W ramach przyszłych badań należałoby zbadać, jaką rolę w zażywaniu narkotyków i spożywaniu alkoholu po migracji odrywa ciągłość kulturowa między państwem pochodzenia a państwem przyjmującym.

Podsumowanie dostępnych dowodów

Główne czynniki ryzyka i czynniki ochronne związane z problemami ze stosowaniem różnych substancji istotnymi w obecnej sytuacji migracyjnej

Czynniki ryzyka Czynniki ochronne
Bycie singlem Silne związki z wyznawaną religią, np. bycie gorliwym muzułmaninem
Pochodzenie z kręgu kulturowego, w którym stosowanie różnych substancji jest znormalizowane (np. opium, czuwaliczki jadalnej) Posiadanie silnych związków rodzinnych
Nuda, brak zatrudnienia Integracja językowa, zatrudnienie lub inna aktywność
Traumatyczne doświadczenia Dobry stan fizyczny i psychiczny
Ubóstwo  
Niewielka wiedza o usługach leczenia  
Mieszkanie w podupadłej okolicy i na obszarach charakteryzujących się gorszą sytuacją społeczną  

Konsekwencje dla polityki i praktyki

Konsekwencje dla przyszłego rozwoju dotyczącego reagowania w przypadku tej grupy:

Podstawy

 • Grupy migrantów, takie jak w przypadku obecnego napływu osób ubiegających się o azyl, mogą ryzyko pojawienia się problemów narkotykowych. Istnieje potrzeba podniesienia świadomości w dziedzinie podatności na zagrożenia oraz potrzeba zmniejszenia wykluczenia społecznego tych osób.
 • Usługodawcy powinni być wyczuleni na potencjalne problemy zdrowotne, w tym narkotykowe, wśród osób ubiegających się o azyl i przygotowani na przezwyciężanie potencjalnych barier kulturowych i trudności językowych.
 • Konieczne jest monitorowanie potrzeb zdrowotnych nowych migrantów, w tym problemów związanych z nadużywaniem różnych substancji.

Możliwości

 • Usługi świadczone w celu zaspokajania potrzeb grup migrantów są rozwijane w wielu państwach, które należy zidentyfikować i dzielić się dobrze rokującymi praktykami.

Luki

 • W przypadku zidentyfikowania szczególnych potrzeb należy opracować nowe usługi mające na celu przeciwdziałanie problemom i rozwiązywanie ich. Usługi te należy ocenić, aby poszerzyć ograniczoną obecnie bazę dowodów.

Explore all resources in the Best practice portal

Collaborations and partnerships in best practice

logo of the cochrane collaboration  grade logo   grade logo  Health Evidence Network, WHO Europe