Informacje o polityce i praktykachSpołeczności lokalne

Icon communities

Problematyka

W tej sekcji używa się pojęcia „społeczność” w znaczeniu grupy osób, które łączy wspólne otoczenie geograficzne i administracyjne.

Społeczności lokalne odgrywają ważną rolę w kontekście reagowania na spożywanie narkotyków, zapewniając pewien sposób promowania oddolnego zaangażowania i działania obywatelskiego. W Europie gminy i instytucje samorządowe na szczeblu lokalnym są często głównymi czynnikami sprzyjającymi opracowaniu i realizację strategii.

 • Społeczności mogą uczestniczyć w reagowaniu na używanie narkotyków na różne sposoby:
 • jako otoczenie umożliwiające interwencje (w przeciwieństwie do szkół lub miejsc, w których świadczone są usługi);
 • reakcje mogą być konkretnie ukierunkowane na szkody związane z narkotykami dotykające społeczności; a także
 • dzięki włączeniu się społeczności w działania interwencyjne dotyczące problemów z narkotykami.

Możliwe sposoby reagowania

 • opracowanie planów wspólnotowych, aby skoordynować działania zgodnie z lokalnymi potrzebami;
 • działania społeczności oparte na wzajemnej pomocy zapewniają usługi osobom i grupom, do których nie docierają skutecznie usługi stacjonarne lub tradycyjne kanały promocji zdrowia;
 • działania odwracające uwagę, skierowane do młodzieży danej społeczności, aby ograniczyć używanie narkotyków i udział w gangach wśród szczególnie narażonych osób młodych dzięki pozytywnym działaniom mającym na celu budowanie poczucia własnej wartości i zdolności do samodzielnego życia;
 • programy skierowane na eliminowanie problemów związanych z używaniem narkotyków, z którymi boryka się społeczność, na przykład programów czyszczenia polegających na usuwaniu igieł i innych akcesoriów związanych z narkotykami oraz tworzenia ośrodków umożliwiających przyjmowanie narkotyków pod nadzorem; a także
 • społecznościowe podejście do interwencji, takie jak koalicje w społecznościach i programy „Communities that Care”.

W różnych państwach europejskich istnieją różne definicje pojęcia „społeczność”, a także różne podejścia do zaangażowania się w życie społeczności lokalnych.

Sytuacja w Europie

W niektórych krajach wdrożono działania prewencyjne ukierunkowane na okolice wysokiego ryzyka i opierające się na nowych metodach, takich jak przeprojektowanie przestrzeni publicznej. Stwierdzono, że tego rodzaju interwencje są najczęstsze w północnej i zachodniej Europie. Podejścia (normatywne i środowiskowe) o dobrze udokumentowanej skuteczności wdraża się tylko w nieco ponad jednej czwartej państw.

Program „Communities that Care” (CTC) stosuje się w Niemczech, Holandii, Chorwacji i Wielkiej Brytanii. Ponadto Belgia prowadzi badanie dotyczące zastosowania programu CTC w zapobieganiu przestępczości.

Systematyczne zbieranie informacji dotyczących interwencji społeczności jest ograniczone. Różnorodność rodzajów interwencji, sposobów ich wdrażania na szczeblu lokalnym oraz fakt, że często pokrywają się z szerszymi działaniami w zakresie zdrowia publicznego i zapobiegania przestępczości, utrudniają monitorowanie tych interwencji.

Wymiana najlepszych praktyk może odbywać się za pośrednictwem sieci, które mogą mieć także szerszy zakres celów, lub być konkretnie dostosowana do rodzaju interwencji. Mapowanie tych sieci oraz lepsze zrozumienie różnych strategii podejmowanych w Europie i dotyczących różnych rodzajów interwencji w ramach społeczności mogą być pomocne i stanowić punkt wyjścia dla potrzeb rozwijania wymiany najlepszych praktyk i monitorowania działań interwencyjnych.

Podsumowanie dostępnych dowodów

Brak dowodów

Obecnie brak jest dostępnych dowodów spełniających nasze kryteria włączenia.

Konsekwencje dla polityki i praktyki

Podstawy

 • Polityka antynarkotykowa i interwencje w sprawie utrudnień i szkód, z jakimi borykają się społeczności.
 • Zaangażowanie społeczności w świadczenie usług takich jak złożone z wielu elementów programy profilaktyki narkotykowej.
 • Działania oparte na wzajemnej pomocy na rzecz osób niekorzystających z usług.

Możliwości

 • Zaangażowanie społeczności może ograniczyć stygmatyzację osób zażywających narkotyki, a tym samym ułatwić świadczenie usług.
 • Na niektórych obszarach można rozważyć zapewnienie ośrodków umożliwiających przyjmowanie narkotyków pod nadzorem lub podjęcie innych kroków, aby zmniejszyć utrudnienia związane z otwartymi scenami narkotykowymi.

Luki

 • Zakres informacji o zakresie i rodzaju usług ukierunkowanych na rozwiązywanie problemów związanych ze szkodami doświadczanymi przez społeczności jest ograniczony.
 • Istnieje bardzo mało dowodów dotyczących skuteczności interwencji społeczności, dlatego istotne jest przeprowadzenie badań w tym obszarze.

Explore all resources in the Best practice portal

Collaborations and partnerships in best practice

logo of the cochrane collaboration  grade logo   grade logo  Health Evidence Network, WHO Europe